Публични покани

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9083019

12.11.2018 г. 

Постоянно представителство на Република България към ООН - Ню Йорк

„Подмяна на външна дограма на жилищен блок, част от недвижимото имущество, собственост на Република България извън страната, предоставено за управление на МВНР с адрес: 328 ИЙСТ 86-та улица, Ню Йорк 10028 САЩ“.

15.11.2018 г.  17:30 ч.

9083016

12.11.2018 г. 

Община Рудозем

„Реконструкция на улица от о.т.144 до о.т.102 с.Елховец”

16.11.2018 г.  17:00 ч.

9083010

12.11.2018 г. 

Община Свиленград

Ремонтните работи по читалището включват: обръщане около новомонтирани прозорци /външно и вътрешно/; обръщане с гипсова шпакловка/външно и вътрешно/; поставяне на алуминиеви ъгъли; превоз, монтаж и демонтаж на скеле за фасада; кърпене на фасада; грундиране и фасадна боя / две ръце /; профилирано подмазване на первази под прозорци.

27.11.2018 г.  17:30 ч.

9083007

12.11.2018 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Русе към ЕСО

Изграждане на нова покривна конструкция на административна сграда на МЕР Русе

19.11.2018 г.  16:30 ч.

9083006

12.11.2018 г. 

Община Мъглиж

Избор на изпълнител за изпълнение на строително-ремонтните работи на обект: "Текущ ремонт на уличното осветление на територията на с. Дъбово и с. Юлиево, община Мъглиж в регулация, без да се променя трасето на преносната мрежа".

27.11.2018 г.  17:00 ч.

9083004

12.11.2018 г. 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"//

"извършване на ремонт и реставрация на Военен клуб - Кюстендил"

27.11.2018 г.  17:30 ч.

9083002

12.11.2018 г. 

Община Троян

„Изграждане СОЗ на каптиран извор "Нейчов извор", кв. "Попишка"“ /СМР/ “

27.11.2018 г.  17:30 ч.

9082977

12.11.2018 г. 

Община Нова Загора

„Текущ ремонт на обекти общинска собственост”, по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Текущ ремонт на площадково пространство в с. Радево, общ. Нова Загора. Обособена позиция № 2: Текущ ремонт на площадково пространство в с. Ценино, общ. Нова Загора.

15.11.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9082955

09.11.2018 г. 

Община Шумен

,,Изграждане на санитарен възел и медицински кабинет към ОУ ,,Христо Ботев'' с. Ивански в изпълнение на проект: ,,Взаимодействие с общността - фактор за по-добро бъдеще и успешна интеграция" по Българо-Швейцарската програма за подкрепа на социалното включване на роми и други уязвими групи"

19.11.2018 г.  17:30 ч.

9082950

09.11.2018 г. 

"Софийска вода" АД

Изпълнение на строително-монтажни работи за: ОБЕКТ: Реконструкция на сграда “Въздуходувна” в ПСОВ “Кубратово”, находяща се в град София, Столична община – район “Сердика”, поземлен имот с идентификатор: 68134.519.15 ЕТАП I: Дейности за повишаване енергийната ефективност (включително съгласно одобрено проектно предложение по ОП „Иновации и конкурентоспособност“, процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия – BG16RFOP002-3.002) ЕТАП II: Реконструкция на вътрешните инсталации и подови настилки

12.11.2018 г.  16:30 ч.

9082942

09.11.2018 г. 

Професионална гимназия по транспорт /ПГТ/ "Васил Друмев" гр. Стражица

Предметът на настоящата обществената поръчка е изпълнение на енергоспестяващи мерки в сградата на професионалната гимназия по транспорт „Васил Друмев“ гр. Стражица в т.ч.: Монтаж и демонтаж на фасадно тръбно скеле; Очукване подпухнала външна мазилка; Кърпежи външна мазилка; Доставка и монтаж на EPS 80 мм, външни стени; Доставка и монтаж на EPS 20 мм, покрай прозорци и врати; Монтаж фасадни профили; Монтаж подпрозоречни дъски - алуминиеви; Демонтаж стари водосточни казанчета; Демонтаж водосточни тръби; Доставка и монтаж водосточни тръби; Доставка и монтаж водосточни казанчета; Доставка и полагане на минерална вата 10 мм. в таван; Полагане грунд по стени против плесен; Външна мазилка минерална силиконова драскана; Товарене ръчно и извозване на строителни отпадъци, в това число: изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации и количествените сметки; гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените Количествени сметки, приложени към документацията за участие – Приложение № 3.

23.11.2018 г.  16:00 ч.

9082940

09.11.2018 г. 

Община Свиленград

Ремонт на покрив на "Туристически информационен център с. Маточина", община Свиленград, включващ : демонтаж на капаци; доставка и монтаж на поцинкована ламарина по улама; пренареждане на керемиди; доставка и монтаж на капаци; подмазване на капаци; натоварване, транспорт и разтоварване на строителни отпадъци.

26.11.2018 г.  17:30 ч.

9082928

09.11.2018 г. 

Община Горна Оряховица

Изработване на инвестиционнен проект, изготвяне на подробни количествени и количествено-стойностни сметки, осъществяване на авторски надзор и извършване на строително-монтажни и ремонтно-възстановителни дейности по реконструкция, преустройство и модернизация на спортна зала “Никола Петров”, находяща се в УПИ I – “За стадион, ресторант, спортни зали и озеленяване”, стр. кв. 199, гр. Горна Оряховица.

26.11.2018 г.  17:00 ч.

9082927

09.11.2018 г. 

Специализирана болница за активно лечение по инфекциозни и паразитни болести /СБАЛИПБ/ "Проф. Иван Киров" ЕАД

Настоящата поръчка включва изпълнение на дейности по укрепване на павилиони „Северен“ и „Среден“ на лечебното заведение, както извършване на ремонт на съществуваща площадкова канализация на СБАЛИПБ „ПРОФ.ИВАН КИРОВ” – I етап.Подробно описание на дейностите се съдържа в техническата спецификация.на разположение на участниците са и проектите за изпълнение на СМР-тата.

26.11.2018 г.  16:00 ч.

9082920

09.11.2018 г. 

Основно училище - Св.Патриарх Евтимий, гр. Велико Търново

Ремонт на покрив на ОУ Св.Патриарх Евтимий

22.11.2018 г.  16:30 ч.

9082919

09.11.2018 г. 

Основно училище /ОУ/ "Злати Терзиев" с. Баня, Нова Загора

Предмет на поръчката е ремонт на сградата на Основно училище „Злати Терзиев” с. Баня, общ. Нова Загора. Предвиден е ремонт на покривната конструкция, подмяна на керемидите, полагане на минерална вата, подмяна на стара дървена дограма с нова PVC , обръщане около сменената дограма и други СМР.

26.11.2018 г.  16:00 ч.

9082918

09.11.2018 г. 

Окръжен съд - Видин

„Противопожарни строително-технически дейности на територията на сградата на Съдебна палата гр. Видин“.

23.11.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9082912

08.11.2018 г. 

Община Тетевен

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО - МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ПОДПОРНИ СТЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ТЕТЕВЕН“, със следните обособени позиции: - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 „Строително - монтажни работи на подпорни стени на територията на община Тетевен”, на следните обекти: 1.Изграждане на подпорни стени, ул. „Стоян Генков“, с. Черни Вит; 2.Изграждане на подпорна стена за укрепване на общински път LOV 2111, с. Васильово от свлачище; - ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 „Подпорна стена за укрепване на част от общински път LOV 2115 – Десеткар Дивчовото, с. Дивчовото, общ. Тетевен“.

13.11.2018 г.  17:00 ч.

9082906

08.11.2018 г. 

Електроразпределение Юг ЕАД - /Предишно наименование - ЕВН България Електроразпределение ЕАД/ /Старо наименование-ЕВН България Електроразпределение АД - Пловдив /Старо наименование: Електроразпределение Пловдив АД/

Изграждане на Радио-релейна станция“Морулей“

13.11.2018 г.  16:00 ч.

9082896

08.11.2018 г. 

Община Берковица

„Избор на изпълнител за извършване на СМР по рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улици в град Берковица по две обособени позиции.“ Обособена позиция № 1: Рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на ул. „Екзарх Йосиф“ в град Берковица/участък между ул. „Даме Груев“ и ул. „Опълченска“, съответно ОТ-143 до ОТ 185А.“ Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на вътрешната водопроводна мрежа на ул. „Щърковица“ в град Берковица/участък между ул. „Даме Груев“ и ул. „Кестенарска“, съответно ОТ-136 до ОТ 136 А.“

13.11.2018 г.  17:00 ч.

9082892

08.11.2018 г. 

Електроразпределение Север АД /старо наименование "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД//

Извършване на СМР по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на “Електроразпределение Север” АД, в област Варна, по обособени позиции

23.11.2018 г.  18:00 ч.

9082891

08.11.2018 г. 

Община Разград

Ремонтни работи в Приют за бездомни кучета

12.11.2018 г.  17:30 ч.

9082885

08.11.2018 г. 

Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/

„Извършване на строително-монтажни работи по подмяна на подова настилка от ламиниран паркет на работни помещения в сградaта на ЦУ на НЗОК“

12.11.2018 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9082863

07.11.2018 г. 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Предметът на поръчката с наименование: „Ремонт на участък от Газопроводно отклонение Правец” включва изпълнението на следните дейности: • Временно строителство (по преценка на Изпълнителя) – изграждане на подходни пътища (при необходимост), изграждане на строителна база (по преценка на Изпълнителя), подготовка за строителството, мобилизация и демобилизация; • Демонтажни работи в т.ч. натоварване и извозване на демонтирани тръби и строителни отпадъци; • Доставка на материали, без тези доставени от Възложителя; • Изработване на документация за имотите, засегнати при строителството, идентификация на собствениците или на ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена или пропусната реколта от земи и/или нанесени щети по време на строителството, съгласно пазарни оценки, изготвени от лицензиран независим оценител (съгласувани от Възложителя) и провеждане на процедура по договаряне и изплащане на обезщетенията; • Строително – монтажни работи (СМР); • Провеждане на изпитания: единични, комплексни и приемни изпитания и 72 - часови проби в експлоатационни условия; • Изработване на изпълнителна документация; • Всички дейности по приемане и въвеждане в експлоатация на строежа с подписване на Констативен протокол за установяване годността за ползване.

13.11.2018 г.  17:00 ч.

9082857

07.11.2018 г. 

Община Генерал Тошево

„Рехабилитация на участък, с дължина 7020 м.л, от довеждащ водопровод от ПС Малина до водоем 300м3 в гр. Генерал Тошево и прилежащите съоръжения към него“

22.11.2018 г.  17:00 ч.

9082855

07.11.2018 г. 

Община Руен

"ИЗВЪРШВАНЕ НА ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА РУЕН ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ": 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 ”ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА СГРАДИ НА ОУ И ПДГ, СЕЛО СОКОЛЕЦ”; 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 ”ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВИ НА СГРАДИ НА ОУ И ПДГ, СЕЛО РОЖЕН”; 3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 ”ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА СГРАДА НА ЦДГ, СЕЛО ТРЪНАК”; 4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 ”ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВА НА СГРАДА НА КМЕТСТВО, СЕЛО ДРОПЛА”.

22.11.2018 г.  17:00 ч.

9082852

07.11.2018 г. 

Държавна агенция "Архиви" /ДАА/

Инженеринг – проектиране, авторски надзор по време на строителството и изпълнение на строително-ремонтни работи на обект: Ремонт на покрив на административна сграда на ДАА над VII етаж и ремонт на VII терасовиден етаж - София, ул.”Московска” № 5

22.11.2018 г.  17:30 ч.

9082840

07.11.2018 г. 

Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация /МБДПЛР/ Вита ЕООД - Велинград

„Изпълнение на СМР по ремонт на сграда №04-котелно, перално, луга на МБПЛР Вита – клон Поморие”

22.11.2018 г.  16:30 ч.

9082830

07.11.2018 г. 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Ремонт на покрив на Стол 2. В обхвата на поръчката влизат дейности по възстановяване на покрива, в това число изкърпване на старата хидроизолация, полагане на допълнителна топлоизолация и на нова хидроизолация на битумна основа, след извършване на необходимите подготвителни дейности. Строително-монтажните работи приключват с оформяне на покривните детайли (покривни бордове, холкери, воронки и др.).

28.11.2018 г.  16:00

9082821

06.11.2018 г. 

Министерство на отбраната /МО/

Предметът на обществената поръчка е извършване на строително – монтажни работи /СМР/ - основен ремонт на подблоково пространство на партерен етаж. Основния ремонт на помещенията са по количествена сметка по: - Ви К част, -Електро част, -Покрив над еркер, -Шпакловка , мазилка и подмяна на настилки.

09.11.2018 г.  17:30 ч.

9082819

06.11.2018 г. 

Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Враца

"Изграждане на улична канализация за отвеждане набитови и дъждовни води"

09.11.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9082818

06.11.2018 г. 

"Софийска вода" АД

Инженеринг с предмет: проектиране и ремонтно-възстановителни работи на покривна конструкция на Изходна Разпределителна Шахта (ИРШ) на територията на ПСПВ “Бистрица“

09.11.2018 г.  16:30 ч.

9082815

06.11.2018 г. 

Община Божурище

„Инженеринг, включващ обследване, изготвяне на технически проект за основен ремонт на сградата на поликлиника и аптека, находяща се в УПИ X-поликлиника, кв.89 по плана на гр.Божурище, изпълнение на предвидените в проекта строително-монтажни работи по Етап І и упражняване на авторски надзор”

09.11.2018 г.  17:30 ч.

9082811

06.11.2018 г. 

Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/ - Търговище

Извършване на строително-монтажни работи по подмяна на ламинат в работните помещения на сградата на РЗОК-Търговище

09.11.2018 г.  16:00 ч.

9082807

06.11.2018 г. 

Професионална гимназия по транспорт и строителство Христо Смирненски - гр. Разград

Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонт на покрива и на Учебен корпус А на ПГТС „Христо Смирненски“ гр. Разград, в т.ч.: Демонтаж стара хидроизолация; Демонтаж стара циментова замазка; Демонтаж стари олуци; Демонтаж стари водосточни тръби; Демонтаж водосточни казанчета; Демонтаж стари поли и шапки;Циментова замазка покрив;Грундиране основа;Направа хидроизолация два пласта с посипка; Ремонт комини; Монтаж поли, шапки, щорц от поцинкована ламарина; Монтаж олуци от поц. ламарина; Монтаж казанчета поц ламарина; Монтаж водосточни тръби от поц. ламарина; Смяна осветителни тела; Ремонт ел инсталация; Шпакловане на стени и тавани с готова шпакловъчна смес; Боядисване с латекс; Направа и монтаж гръмоотводна инсталация. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените Количествени сметки, приложени към документацията за участие.

21.11.2018 г.  16:00 ч.

9082806

06.11.2018 г. 

Столична община - Район "Триадица"

Възстановяване на пътната настилка по ул. „Хенрик Ибсен“, след изграждане на улична канализационна мрежа - I етап от бул. „Гоце Делчев“ до ул. „Никола Крушкин-Чолака“

21.11.2018 г.  17:00 ч.

9082802

06.11.2018 г. 

Община Пловдив - район "Южен"

Изграждане на места за местодомуване на МПС в УПИ I- компл. жил. строителство, кв.154"А" по плана на кв. "Въстанически-юг", гр. Пловдив, /ПИ с идентификатор 56784.530.2216 по КК и КР, гр. Пловдив/. С административен адрес: ул. "Иван Гарванов" № 46, гр. Пловдив.

21.11.2018 г.  17:00 ч.

9082794

06.11.2018 г. 

Община Роман

ОСНОВЕН РЕМОНТ ПОКРИВ НА СГРАДА КМЕТСТВО С. КАМЕНО ПОЛЕ“

21.11.2018 г.  17:00 ч.

9082791

06.11.2018 г. 

ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София

„Изграждане на дренаж и канавка за отводняване на земно платно км. 187+100 до км. 187+550 в междугарието Сандански - Дамяница по V - та жп линия“ Видове и количества СМР при изпълнение на обекта: -Изготвяне на проект за отвoдняване-1бр. -Изготвяне на екзекутивна документация-1бр -Подготовка на строителна площадка и габарит 406м (Изсичане на единични дървета и храсти с ширина по пет метра ляво и дясно по километража мерено от външен ръб банкет)-4060м2 -Линеен изкоп в земни почви (за полагане на ЕКТ 50/200) с натоварване на транспорт механизирано от км. 186+954 до км. 187+070 вляво по километража-116 метра-81,20м3 -Линеен изкоп в земни почви (за полагане на ЛПС 50/200) с натоварване на транспорт механизирано от км. 187+144 до км. 187+260 вдясно по километража-116 метра-81,20м3 -Доставка и полагане на пясък за подравняване на основа-36,54м3 -Доставка на стоманбетонови елементи ЕКТ 50/200-522м -Доставка на стоманбетонови елементи ЛПС 50/200-116м -Монтаж на стоманобетонови елементи ЛПС 50/200 от км. 187+144 до км. 187+260 вдясно по километража-116 метра -Монтаж на стоманобетонови елементи ЕКТ 50/200 от км. 186+954 до км. 187+070 вляво по километража - 116 метра -Преоткосиране на откоси от км 187+145 до км 187+550 вляво по километража-202,50м3 -Демонтаж на съществуващи канавки от км. 187+144 до км 187+550 вляво по километража и превоз до площадка на инвеститора-406м -Траншеен изкоп в земна почва за дренаж от км.187+144 до км.187+550 вляво по километража-365,40м3 -Доставка и полагане на геотекстил-1425м2 -Доставка и полгане на дренажна тръба Ф160-406м -Доставка и полагане на несортиран трошен камък за дренаж-324,80м3 -Тампониране на дренаж-40,60м3 -Полагане на нови ЕКТ 50/200 от км. 187+144 до км.187+550 вляво по километража-406м -Линеен ръчен изкоп за почистване на съществуващи отводнителни канавки, облицовани с ЕКТ 50/200, натоварване и транспорт от км. 187+260 до км. 187+430 дясно по километража-85м -Натоварване и извозване на изкопана разбухнала коеф 1,37 земна маса и всички свързани с това разходи-999,96м3

12.11.2018 г.  16:45 ч.

9082786

06.11.2018 г. 

Община Несебър

Изграждане на ново котелно към Професионална гимназия по туризъм „Иван Вазов” КК „Слънчев бряг – Запад”, захранвано от бутилкова група с компресиран природен газ, в УПИ I - общ., кв. 4801, ПИ с идентификатор 51500.506.492 по плана на КК „Слънчев бряг – Запад”, Община Несебър

09.11.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9082772

05.11.2018 г. 

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Рахила Ангелова" АД - Перник

Ремонт, обзавеждане и оборудване на Второ вътрешно отделение на МБАЛ Рахила Ангелова АД, гр. Перник. Поръчката е разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Строително-ремонтни работи Обособена позиция № 2 Обзавеждане и оборудване

22.11.2018 г.  16:30 ч.

9082770

05.11.2018 г. 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"//

"Ремонт на терасата и помещения на гараж на МО - Военно общежитие "5-ти километър"

20.11.2018 г.  17:30 ч.

9082763

05.11.2018 г. 

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" /ДА "ДР и ВВЗ"/

„Изграждане на локална автоматизирана система за оповестяване (ЛАСО) в петролни бази на Държавна Агенция „Държавен резерв и военнвременни запаси“

22.11.2018 г.  17:30 ч.

9082758

05.11.2018 г. 

Основно училище /ОУ/ "Христо Ботев" с. Самуилово

Изграждане в груб строеж на пристройка към училищна сграда и външни ВиК комуникации за нуждите на ОУ Христо Ботев с. Самуилово, общ. Сливен.

08.11.2018 г.  16:00 ч.

9082757

05.11.2018 г. 

Областна дирекция /ОД/на Министерство на вътрешните работи /МВР/ - Бургас

Строително монтажни и ремонтни дейности на сгради при ОД МВР Бургас – Пътна полиция Бургас и РУ Созопол

20.11.2018 г.  17:00 ч.

9082756

05.11.2018 г. 

Основно училище /ОУ/ "Христо Ботев" с. Самуилово

Ремонт на коридори и стълби на учебните корпуси на ПГТО „Добри Желязков“

08.11.2018 г.  16:00 ч.

9082747

05.11.2018 г. 

Община Алфатар

„Текущ ремонт и поддържане на пътища от РПМ, в границите на населените места в Община Алфатар за 2019 г.“

22.11.2018 г.  17:00 ч.

9082740

05.11.2018 г. 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"//

Проектиране, основен ремонт и реконструкция на летния театър на Военен клуб - гр.Русе.

20.11.2018 г.  17:30 ч.

9082736

05.11.2018 г. 

Община Панагюрище

„Изготвяне на инвестиционен проект за изграждане на втори достъп до кв.Драгулин, гр.Панагюрище и авторски надзор”

08.11.2018 г.  18:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9082720

02.11.2018 г. 

Община Руен

„Ремонт на улици в село Руен чрез асфалтиране о.т.- 65- о.т. 74, о.т.66- о.т.90 и о.т.60- о.т.57 в село Руен, община Руен”

19.11.2018 г.  17:00 ч.

9082714

02.11.2018 г. 

Община Сунгурларе

Предмет на обществената поръчка е извършване на ремонтни работи на сгради, собственост на Община Сунгурларе. Предметът на обществената поръчка включва извършване на ремонтни работи на три обекта на територията на община Сунгурларе – с. Лозарево, с. Манолич и с. Вълчин, разделени на три обособени позиции: - Ремонт на ДГ „Щастливо детство“ с. Лозарево, община Сунгурларе; - Ремонт на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Манолич, община Сунгурларе; - Ремонт на административна сграда на кметство в с. Вълчин, община Сунгурларе.

20.11.2018 г.  17:00 ч.

9082713

02.11.2018 г. 

Летище София ЕАД

„Изпълнение на строително – ремонтни работи на покриви на Терминал 1 и покрив над нова пожарна „Старт“ на летище София“

22.11.2018 г.  17:00 ч.

9082707

02.11.2018 г. 

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Габрово

"Преустройство на асансьор в сградата на РЗОК – Габрово”.

07.11.2018 г.  17:00 ч.

9082706

02.11.2018 г. 

Професионална гимназия по облекло и дизайн - Евридика

Изграждане на топла връзка между училищната сграда и физкултурния салон на ПГОД“Евридика“- гр.Кърджали

17.11.2018 г.  17:00 ч.

9082700

02.11.2018 г. 

Тракийски университет - Стара Загора

Настоящата обществена поръчка с предмет: „Изграждане на полуоткрити боксове за коне на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора в УПИ ІІ-кв. 1 гр. Стара Загора“ включва СМР по изграждане на едноетажна постройка със застроена и разгъната застроена площ от 201.90 кв.м. в УПИ № ІІ от кв. 1-Студентски град по плана на гр. Стара Загора, представляващ поземлен имот с идентификатор 68850.531.105. Строителството ще се извърши съгласно Разрешение за строеж № 19-409/11.09.2018 г. на Главния архитект на Община Стара Загора и одобрен проект по части: „Архитектурна”; „Конструктивна”; „Водоснабдяване и канализация”; „Електрическа”; „Геодезическа”; „МТ” с приложена част „Пожарна безопастност”. Строежът е пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „б” от ЗУТ във връзка с чл. 10, ал. 2, буква „б” от Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи. Подробно описание на дейностите по изпълнение на поръчката се съдържа в Техническата спецификация – неразделна част от настоящите Указания за участие.

06.11.2018 г.  16:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9082694

01.11.2018 г. 

Община Бобов дол

„Благоустрояване на площадно пространство пред читалище „Просвета 1903“, кв. „Христо Ботев“, гр. Бобов дол“

21.11.2018 г.  17:15 ч.

9082682

01.11.2018 г. 

Община Карлово

„Изграждане на спортна площадка в ОУ „Христо Г. Данов” в село Розино”.

16.11.2018 г.  17:00 ч.

9082678

01.11.2018 г. 

"Софийска вода" АД

Изграждане на водомерна шахта на „Водопровод Искър“ в охранителната зона на АК „Злия камък“, гр.София. • Изграждане на водомерна шахта за ултразвуков разходомер на водопровод „Искър“ на територията на охранителната зона на АК „Зли камък“. • Изграждане на сигнална кабелна линия от водомерната шахта до югоизточната част на входната камера на водопровода, където е възможна връзка със съществуващ контролер от системата за управление SCADA на „Софийска вода“ АД

16.11.2018 г.  16:30 ч.

9082677

01.11.2018 г. 

Многопрофилна болнница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Стамен Илиев" АД - Монтана

Извършване на основен ремонт (строително-ремонтни дейности) в Отделение по диализно лечение в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана

15.11.2018 г.  16:00 ч.

9082657

01.11.2018 г. 

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

„Извършване на строително–монтажни работи на трети етаж на административна сграда предоставен за ползване на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ с местонахождение: гр. Бургас, кв. “Победа“, ул. „Индустриална“ № 2 (с нов административен адрес ул. „Ген. Владимир Вазов“ № 14), включващ вътрешни ремонтни дейности“.

19.11.2018 г.  17:30 ч.

9082655

01.11.2018 г. 

Община Стамболийски

„Извършване на строително-ремонтни работи на обект: „Преустройство на втори и трети етаж от сграда, находяща се на ул. „Г.С.Раковски“ № 33 в град Стамболийски, община Стамболийски, в административна сграда на Община Стамболийски“

16.11.2018 г.  17:00 ч.

9082653

01.11.2018 г. 

"Софийска вода" АД

"Инженеринг с предмет: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на главно табло ниско напрежение (ГТНН) монтирано в контейнер на кота "0" в КПС Илиянци."

08.11.2018 г.  16:30 ч.

9082642

01.11.2018 г. 

Община Русе

1. Събаряне на обекти общинска собственост и обекти по Наредбата за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Русе; 2. Събаряне на обекти по Наредба № 25 за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от компетентните органи на Община Русе; 3. Изпълнение на задълженията на Кмета на Община Русе, съгласно чл. 14 от НАРЕДБА № 13 от 23.07.2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) при възникнала необходимост.

05.11.2018 г.  17:30 ч.

 ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ДО

...

Български икономически форум Ви кани на безплатно обучение по ...

Получено писмо в БСК от Томислав Дончев – Зам.-министър председател, ...