Проекти/програми

СТАРТИРА ТРИСЕДМИЧНОТО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „ИЗОЛАЦИЯ НА НОВИ И СЪЩЕСТВУВАЩИ СГРАДИ С ФОКУС ВЪРХУ "ВЪНШНАТА ИЗОЛАЦИЯ" ПО ПРОЕКТ УМЕн НА КСБ


На 02 април в обучителния център на немската строителна индустрия за провинциите Хесен – Тюрингия - BiW в гр. Ерфурт, Германия бе дадено началото на триседмично практическо обучение на тема „Изолация на нови и съществуващи сгради с фокус върху "външната изолация" в изпълнение на проект УМЕн.
Проектът е разработен от Камара на строителите в България по програма „Еразъм +“, мярка КД1 „Мобилност на обучаеми и учители в професионалното образование и обучение“. УМЕн се изпълнява в партньорство с шест професионални гимназии по строителство в градовете София, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Плевен и Пазарджик, а Агенция по заетостта е посредническа агенция.
Целева група са 30 ученика от XI и XII клас по строителни специалности, които ще участват в образователната мобилност до 22 април 2018 г. в центъра на BiW в гр. Ерфурт. Организацията има повече от 25 годишен опит в професионалното обучение и квалификацията на кадри за нуждите на немската строителна индустрия във федералните провинции Хесен и Тюрингия. Изборът на обучителна организация се базира на добрите традиции в Германия, където дуалното образование е въведено от десетилетия, за да се справи предизвикателства, сходни с днешната реалност в България – изпреварващи темпове на растеж на строителната индустрия в сравнение с образователния сектор и сериозен дефицит на квалифицирани кадри. Германия е добър пример за държава с изградени традиции в сферата на теоретико-практическите обучения и в осигуряването на качество на изпълнение на строителните дейности. Това се постига чрез ефективно партньорство между всички заинтересовани страни, дългосрочно планиране на търсенето на работна сила, синхронизиране на нуждите от квалифицирани кадри с програмите на центровете на професионално образование и обучение и гъвкави механизми за финансиране на строителната професионална квалификация.
В рамките на 21 дни практическото обучение на тема „Изолация на нови и съществуващи сгради с фокус върху "външната изолация" ще запознае участниците с теоретичните основи на външната изолация, ще свърже теорията с практически примери и ще предостави ноу-хау за работа на терен. Обучаемите ще бъдат запознати със основни теми, свързани с изолациите в строителството:
• специфики на фасадната изолация, видове изолации, композитна система за топлоизолация и изолация на ядрото, вътрешна изолация и окачена фасада
• типове сгради и описващи показатели, възможности и последици за реализирането на нискоенергийната сграда, влияние на правилния избор на материали и въздухоплътност
• използване на различни системи за производство на енергия и топлина и енергийни паспорти.
Като резултат от обучението участниците ще придобият професионални умения и компетенции за:
• разпознаване и идентифициране на рисковете на строителния обект;
• правилно поставяне и използване на личните предпазни средства в строителството
• правилен избор и монтаж на изолационните материали;
• правилно съчетаване на различните изолационни материали и системи;
• разграничаване на фасадните изолации към другите видове изолации;
• оценка и за избор на строителните материали за различните видове конструкции;
• анализ на параметрите на строителните материали за приложение в различните видове сгради.

По време на практическите занятия участниците се учат да използват съвременни материали за нискоенергийни изолации върху различен тип повърхности. Обучителният процес е съпътстван от излети с цел обследване на реални строежи и сгради за онагледяване на взаимовръзките и зависимостите при външната изолация, а участниците имаха възможност да разговорят със специалисти от практиката.
След завръщането им в България, Агенция по заетостта ще надгради кариерните умения на участниците чрез т.нар. Ателие за търсене на работа. Чрез тях участниците ще придобият знания и умения за търсене на работа и стаж, и успешно представяне пред работодател. Темите, по които се работи в Ателието са свързани с:
• подготовка на документи за кандидатстване за работа - автобиография, писма, формуляри, въпросници и др.;
• умения за добро представяне пред работодател и проследяване на всяка възможност за работа;
• ефективно използване на източниците за информация за търсене на работа и стаж, вкл. EURES портала;
• използване на позитивното влияние на групата - повишаване на активността за търсене на работа, сътрудничество, подпомагане, насърчаване;
• вербална и невербална комуникация и повишаване на самоувереността и мотивацията.
Проект УМЕн има за цел да надгради знанията, професионалните умения и компетенции на младите строителни специалисти по отношение на европейските тенденции в сферата на полагането на висококачествени външни изолации. Наред с това да внесе европейски практики в сферата на енергийно ефективното строителство и да отговори на нарастващата потребност от квалифицирани кадри в тази област.
Повече информация и снимки от обучението може да намерите на фейсбук страницата на проекта: „УМЕн: успешни и мобилни в Европа“.

UMEN HORA

Информация за текущото изпълнение на проект „2017-1 BG01-KA102-036073 УМЕН: Успешни и мобилни в Европа“

1. Обща информация за проекта:
Финансираща програма: Еразъм +
Мярка: КД1: Мобилност на обучаеми и учители в ПОО
Общ бюджет: 78 093 €, разпределени по бюджетни пера, както следва:
- Пътни разходи за 33 лица (30 обучаеми и 3 придружаващи лица) - 9 075 €
- Индивидуална подкрепа (провеждане на практическо обучение в центъра в гр. Ерфурт) - 58 518 €
- Организационни разходи за изпълнение на проекта - 10 500 €

Период на изпълнение: 1 юни 2017 г. – 30 юни 2018 г. (отчитане до 30 август)
Целева група: ученици в 11-ти и 12-ти клас, строителни специалности
Координатор на проекта е Камарата на строителите в България.
Изпращащи институции са професионалните гимназии по строителство:
1. ПГСАГ "КОЛЬО ФИЧЕТО", гр. Бургас,
2. ПГСАГ "АНГЕЛ ПОПОВ", гр. В. Търново,
3. ПГСА гр. Пазарджик,
4. ПГСАГ "НИКОЛА ФИЧЕВ", гр. Плевен,
5. ПГСАГ "ЛУБОР БАЙЕР", гр. Ст. Загора,
6. СГСАГ "ХРИСТО БОТЕВ", гр. София.
Посредническата организация е Агенцията по заетостта, а посрещащата институция - обучителния център на немската строителна индустрия за провинциите Хесен – Тюрингия – BiW
Основна цел на проект УМЕН е да надгради знанията, професионалните умения и компетенции на младите строителни специалисти по отношение на европейските тенденции в сферата на полагането на висококачествени външни изолации. Наред с това да внесе европейски практики в сферата на енергийно ефективното строителство и да отговори на нарастващата потребност от квалифицирани кадри в тази област.
В рамките на проекта българските партньори ще осъществят образователна мобилност и ще реализират триседмично практическо обучение по специалността „Изолация на нови и съществуващи сгради с фокус върху "външната изолация" за ученици от 11-ти и 12-ти клас по строителни специалности. Обучението ще се проведе в периода 01 - 23 април 2018 г. в центъра на BiW в гр. Ерфурт, Германия.
Основните теми, които ще бъдат представени, са специфики на фасадната изолация, топлоизолация и вътрешна изолация, сградна обвивка, специфики на нискоенергийната сграда, въздухоплътност и др. По време на практическите занятия, които представляват 50% от обучението, участниците ще се научат да използват съвременни материали за нискоенергийни изолации върху различен тип повърхности. Обучителният процес ще бъде съпътстван от излети с цел обследване на реални строежи и сгради за онагледяване на взаимовръзките и зависимостите при външната изолация. Участниците ще придобият знания и умения как да използват иновативни и качествени методи за обновяване на съществуващия сграден фонд и изграждане на нови и енергийно ефективни сгради по добре изпитани немски технологии. Освен приложимите теоретични и практически познания в областта на изолациите учениците ще се научат и как да боравят с модерни строителни изолационни материали.
Преди същинското обучение професионалните гимназии провеждат в момента необходимата езикова, културна и тематична подготовка. След дипломирането в Ерфурт и завръщането на гимназистите в България, Регионалните бюра по труда ще проведат еднодневни aтелиета за кариерни умения. Така участниците ще придобият знания и умения за търсене на работа и стаж, както и за успешно представяне пред работодател.
Подборът на участници започна през месец октомври 2017 г., когато професионалните строителни гимназии избраха общо 60 ученика (по 10 от гимназия) на базата на задължителни и специфични критерии. Финалният избор на 30 ученика (по 5 от гимназия), плюс 6 резерви, бе осъществен от Агенцията по заетостта до края на м. ноември.

Всички дейности се изпълняват съгласно утвърдения график на проекта.
23.02.2018 г.

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

„Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”

 

 

Министерството на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритетна ос1„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционни приоритети 1, 3 и 6посредством процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване: „ГЪВКАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И ОБУЧЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯ С ПРОМЕНЛИВ ИНТЕНЗИТЕТ НА ДЕЙНОСТТА”

Целите на процедурата за безвъзмездна финансова помощ са:

  • да се предостави възможност за повишаване адекватността на уменията на неактивни и безработни лица съобразено с актуалните нужди на бизнеса;
  • създаване на условия за повишаване производителността на труда за по-устойчива заетост, както и заемане на по-качествени работни места чрез преодоляване на разминаването между търсенето и предлагането на пазара на труда.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд и е разработена като схема за минимална помощ съгласно Регламент (ЕС) 1407/2013.

Проектите ще се изпълняват на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. „Включване в обучения на неактивни и/или безработни лица и заети лица за придобиване или повишаване на професионална квалификация, вкл. по част от професия, по професионални направления с кодове 54, 582, 811, 812 и 813 по СППОО“

и/или

2. „Включване на неактивни и/или безработни лица и заети лица в обучения по ключови компетентности (ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“, ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“ и ключова компетентност 6 „Обществени и граждански компетентности) за заемане на конкретни работни места“

3. „Включване на неактивните/безработните лица в несубсидирана заетост  при работодател“

4. „Предоставяне на възможност за последващи обучения в рамките на заетостта на лицата при непълно работно време, вкл. осигуряване на достъп до продължаващо обучение с цел по-добра професионална реализация и повишена професионална подготовка на кадрите“

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg; https://eumis2020.government.bg

Краен срок за представяне на предложенията: 17:30ч. на 07.03.2017г.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис (КЕП) като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

 

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА СТАРИРА ПРИЕМАНЕТО НА ЗАЯВЛЕНИЯ
ПО ПРОЦЕДУРА „ВАУЧЕРИ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

 

Целта на процедура „Ваучери за заети лица“ е повишаване на квалификацията на заети лица в България, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование. След преминаването на обучения целевата група ще има възможност за по-лесна адаптация към условията на труд и съответно за подобряване качеството на своя живот. По този начин ще се насърчи повишаването на заетостта в страната и кариерното развитие на участващите. Ще бъде предоставена възможност на заетите лица да придобият нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на квалификация и ключови компетенции. По този начин тези лица ще повишат адекватността на своите умения спрямо актуалните нужди от страна на бизнеса.
В дългосрочен план, предоставяйки им възможност да придобият нови или да усъвършенстват професионалните си знания и умения, операцията ще осигури предпоставки и ще улесни продължителна заетост или заемането на по-качествени работни места. Операцията ще постави акцент върху интеграцията на едни от най- уязвимите групи на пазара на труда, а именно лицата в трудоспособна възраст, които са със средно или по-ниско образование.
Конкретен изпълнител на процедурата е Агенция по заетостта, а предвиденото финансиране е в размер на 50 000 000 лв. Очакванията са, че с планираните средства 54 хиляди заети лица ще могат да повишат своята квалификация. Агенцията по заетостта ще преустанови приема на заявления при достигане на определения финансов ресурс по проекта.
По настоящата процедура одобрени като допустими следните дейности:
1. Набиране на заявления от лица, наети по трудово правоотношение за включване в обучения за придобиване или повишаване на професионалната квалификация и/или за придобиване на ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ или ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“
2. Изработване и отпечатване на ваучери за обучение
3. Предоставяне на поименни ваучери за придобиване на професионална квалификация по професии или за ключова компетентност 2 „Общуване на чужди езици“ или ключова компетентност 4 „Дигитална компетентност“.
За реализиране на възможността за съфинансиране на стойността на ваучера от страна на заети лица трябва да са изпълнени следните условия:
1. Съфинансиране в размер на 15 % от стойността на обучението;
2. Издаден ваучер с номинална стойност в размер на конкретно посочена сума, представляваща от стойността на обучението в зависимост от неговия вид;
3. АЗ изплаща на доставчиците на обучения 85 % от конкретно посочената сума в съответствие с номиналната стойност на ваучера, за което доставчикът на обучение предоставя съответния ваучер и потвърждава полученото съфинансиране от страна на заетото лице.
Номиналната стойност на ваучера се определя от вида на обучението и неговата продължителност, както следва:
1. За обучения за придобиване на професионална квалификация:
а) за първа степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.;
б) за втора степен, с продължителност не по-малка от 660 учебни часа - 1200 лв.;
в) за трета степен, с продължителност не по-малка от 960 учебни часа - 1800 лв.;
г) за част от професия по първа квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 200 учебни часа - 400 лв.;
д) за част от професия по втора квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 300 учебни часа - 600 лв.;
е) за част от професия по трета квалификационна степен, с продължителност не по-малка от 600 учебни часа - 1125 лв.;

2. За обучения за придобиване на ключови компетентности:
а) за обучения по ключова компетентност 2 от приложението и с продължителност не по-малка от 300 учебни часа и три нива на обучение - 700 лв.;
б) за обучения по ключова компетентност 4 от приложението и с продължителност не по-малка от 45 учебни часа - 250 лв.;

Допустимите целеви групи по процедурата са заети лица по трудово правоотношение със средно или по-ниско образование. Те следва да отговарят на минималните образователни изисквания съгласно Закона за професионалното образувание и обучение, за придобиването на съответните степени на професионална квалификация или на квалификация за част от професия.
За повече информация и документи за участие в процедурата: https://www.az.government.bg/pages/vaucheri-za-zaeti-lica/

 

Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да ...