Обществени поръчки АОП м.01 2019 г.

 
 
 
 
 
 
 
 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891964)

Възложител:

Община Раднево, област Стара Загора

Получен на:

31.01.2019 г. 

Преписка:

00662-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

"Ремонт на съществуваща канализация и дренажна водопонизителна система в градски парк гр.Раднево"

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891929)

Възложител:

Община Свиленград

Получен на:

31.01.2019 г. 

Преписка:

00040-2019-0012

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на компостиращата инсталация и съпътстващата инфраструктура” по Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16M1OP002-2.005-0010 по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891794)

Възложител:

Община Созопол

Получен на:

31.01.2019 г. 

Преписка:

00568-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Зидарово, община Созопол-етапно строителство“.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891776)

Възложител:

Община Русе

Получен на:

31.01.2019 г. 

Преписка:

00115-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Текущи ремонти на обекти, собственост на Община Русе по обособени позиции: Обособена позиция №1, включваща: – Текущ ремонт на сгради, постройки, в т.ч. съоръжения и инсталации към тях; - Ремонт на сгради общинска собственост; Обособена позиция №2 – Текущ ремонт на елементите на техническата инфраструктура по чл. 64, ал. 1, с който не се променят трасето и техническите характеристики – при необходимост

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891462)

Възложител:

Софийски университет /СУ/ "Св. Климент Охридски"

Получен на:

30.01.2019 г. 

Преписка:

00640-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект “Доизграждане на западно крило на сградата на Факултета по журналистика и масови комуникации при СУ „Св. Климент Охридски”

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891354)

Възложител:

Община Искър

Получен на:

29.01.2019 г. 

Преписка:

01026-2019-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Реконструкция и рехабилитация на общинска пътна мрежа”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891156)

Възложител:

ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София

Получен на:

29.01.2019 г. 

Преписка:

00233-2019-0014

Процедура:

Открита процедура

Име:

,,Механизирано подновяване на железния път от км 201+530 до км 204+050 с дължина 2520 м в междугарието Кръстец – Радунци“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891122)

Възложител:

Община Вълчедръм

Получен на:

29.01.2019 г. 

Преписка:

00401-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

Инженеринг (проектиране и строителство) на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци в рамките на проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци за общините Вълчедръм и Якимово“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891099)

Възложител:

ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София

Получен на:

28.01.2019 г. 

Преписка:

00233-2019-0012

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Механизирано подновяване с материали на Възложителя в междугарието Дупница – Големо село от КС № 13 км 0+384 до НС № 11 км 8+343 с обща дължина 7959 м“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891063)

Възложител:

Община Долна Митрополия

Получен на:

28.01.2019 г. 

Преписка:

00601-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

Реконструкция на общински пътища № PVN 1045 с. Горна – Долна /III – 118/ Долна Митрополия – Горна Митрополия /PVN 1047/ и PVN 2043 /III – 118 Подем – Долна Митрополия/Победа – Тръстеник/ III – 3004/ на територията на община Долна Митрополия по ПРСР 2014¬- 2020 г.“ по обособени позиции.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891344)

Възложител:

Община Бяла, област Русе

Получен на:

29.01.2019 г. 

Преписка:

00497-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

"Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на нова Многофункционална спортна зала в гр. Бяла"

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891297)

Възложител:

Община Оряхово

Получен на:

29.01.2019 г. 

Преписка:

00491-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на пътна инфраструктура на територията на община Оряхово“.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891262)

Възложител:

Национален исторически музей, гр. София

Получен на:

29.01.2019 г. 

Преписка:

03618-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

“РЕМОНТ НА ПОКРИВ И ИЗГРАЖДАНЕ НА МЪЛНИЕЗАЩИТНА ИНСТАЛАЦИЯ“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (891177)

Възложител:

Топлофикация ЕАД - Бургас

Получен на:

29.01.2019 г. 

Преписка:

00937-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Монтаж на предварително изолирани тръби и елементи по изграждане на нови топлопреносни мрежи за „Топлофикация – Бургас“ ЕАД

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891148)

Възложител:

Община Каолиново

Получен на:

29.01.2019 г. 

Преписка:

00969-2019-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт и рехабилитация на общинска улична мрежа на територията на община Каолиново, по обособени позиции“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891107)

Възложител:

Индустриален и логистичен парк Бургас ЕАД

Получен на:

28.01.2019 г. 

Преписка:

04178-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строителство на улица пт о.т. 575-о.т.576, обсл. имоти, попадащи в обхв. на ИЛПБ АД, вкл. изграждане на улични ВиК мрежи - етап II и газоснабдяване

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891104)

Възложител:

Община Алфатар

Получен на:

28.01.2019 г. 

Преписка:

00290-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на ремонтно-възстановителни работи по улична мрежа в гр. Алфатар, община Алфатар ”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (891077)

Възложител:

ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София

Получен на:

28.01.2019 г. 

Преписка:

00233-2019-0011

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане на административна сграда с гаражно хале на подрайон енергоразпределителен (ПЕ) Перник в УПИ II – за гаров район от кв. 242, гр. Перник

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890916)

Възложител:

Община Велинград

Получен на:

28.01.2019 г. 

Преписка:

00156-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина в град Велинград”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890857)

Възложител:

Община Бяла, област Русе

Получен на:

25.01.2019 г. 

Преписка:

00497-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Избор на изпълнител на Инженеринг – проектиране, изпълнение и осъществяване на авторски надзор на реконструкция/рехабилитация на улици в град Бяла по проект “B-TEN – Improved nodes Giurgiu-Byala for better connection to TEN-T infrastructure”, финансиран чрез програма „ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ” и национално съфинансиране.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890781)

Възложител:

Община Севлиево

Получен на:

25.01.2019 г. 

Преписка:

00189-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

„РЕМОНТ НА СГРАДА НА ЧИТАЛИЩЕ В СЕЛО ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890772)

Възложител:

Община Бургас

Получен на:

25.01.2019 г. 

Преписка:

00797-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

"Инженеринг (проектиране, ремонт, преустройство и авторски надзор) на самостоятелен обект в сграда /СОС/, находяща се в гр. Бургас, ж.к. „Братя Миладинови“, бл. 42, вх. 4, партер за нуждите на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания“.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890666)

Възложител:

Община Вършец

Получен на:

25.01.2019 г. 

Преписка:

00850-2019-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Ремонт на улици и пътища на територията на община Вършец“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890347)

Възложител:

Община Вършец

Получен на:

24.01.2019 г. 

Преписка:

00850-2019-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Инженеринг – проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на СМР за реализиране на обект "Реконструкция на вътрешна водопроводна и улична мрежа в гр. Вършец“.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890284)

Възложител:

Община Хисаря

Получен на:

23.01.2019 г. 

Преписка:

00188-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Извършване на СМР за изпълнение на проект “Реконструкция и подмяна на амортизирана водопроводна мрежа в населени места, община Хисаря, по две обособени позиции“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890278)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

23.01.2019 г. 

Преписка:

00030-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

СМР ПО ОБЩИНСКАТА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА И СЪОРЪЖЕНИЯ КЪМ НЕЯ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА

Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (890818)

Възложител:

"Ей и Ес - 3С Марица изток I" ЕООД

Получен на:

25.01.2019 г. 

Преписка:

05242-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на подови покрития в Сграда 52 - ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток I

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (890682)

Възложител:

Топлофикация - Сливен ЕАД

Получен на:

25.01.2019 г. 

Преписка:

00198-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

« ИЗГРАЖДАНЕ ОБСАДНИ ДИГИ И КЛЕТКА 1 НА ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЦИ НА "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД»

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (889893)

Възложител:

"Софийска вода" АД

Получен на:

22.01.2019 г. 

Преписка:

00435-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

Извършване на аварийна поддръжка, строително-ремонтни и строително-монтажни работи на около 30% от водопроводната мрежа на територията на Столична община

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890506)

Възложител:

Община Своге

Получен на:

24.01.2019 г. 

Преписка:

00227-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг – проектиране, включително упражняване на авторски надзор и изпълнение на строително монтажни работи по Възстановяване на улично платно и изгр. на подп. стени на ул. „Каменярска”,гр.Своге

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890314)

Възложител:

Община Бяла, област Варна

Получен на:

24.01.2019 г. 

Преписка:

00541-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция на улица „Иван Калчев" от о.т. 48 до о.т.110 - град Бяла"

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890308)

Възложител:

Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Враца

Получен на:

24.01.2019 г. 

Преписка:

00145-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване - СОТ) на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ - Враца

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890295)

Възложител:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Говежда към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца

Получен на:

24.01.2019 г. 

Преписка:

02709-2019-0011

Процедура:

Публично състезание

Име:

"Извършване на строителни и монтажни работи /основен ремонт/ на покрива на административната сграда на Териториално поделение Държавно горско стопанство "Говежда"

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890017)

Възложител:

Община Свиленград

Получен на:

22.01.2019 г. 

Преписка:

00040-2019-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Левка”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (889925)

Възложител:

Община Хасково

Получен на:

22.01.2019 г. 

Преписка:

00211-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на Инженеринг за обект Център за грижа за лица с психични разстройства в кв.42 УПИ ІV – за обществено обслужване, Поземлен имот с идентификатор №77195.518.192 по кадастралната карта на гр.Хасково, ул. „Болярска”№2“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (889819)

Възложител:

Община Перник

Получен на:

21.01.2019 г. 

Преписка:

00589-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Обновяване на сграда на Дворец на културата."

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (890210)

Възложител:

Община Хаджидимово

Получен на:

23.01.2019 г. 

Преписка:

00191-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения на територията на село Абланица и село Блатска, Община Хаджидимово“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (889662)

Възложител:

Община Свиленград

Получен на:

21.01.2019 г. 

Преписка:

00040-2019-0006

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с.Капитан Андреево”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (889606)

Възложител:

Община Айтос

Получен на:

21.01.2019 г. 

Преписка:

00195-2019-0005

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Реконструкция и рехабилитация на улични настилки в населените места: с.Черна Могила, с.Черноград и с.Тополица, община Айтос“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (889856)

Възложител:

Община Каолиново

Получен на:

22.01.2019 г. 

Преписка:

00969-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция на общински пътища в община Каолиново - Подобект 1: Част от Път RAZ 2048 /ІІІ-702, Пристое-Белинци/ Духовец – Граница общ.(Исперих – Каолиново) – Климент – Наум – Граница общ.(Каолиново – Венец) – Изгрев / ІІІ-7005 от км 0+000 до км 1+748“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (889742)

Възложител:

Община Венец

Получен на:

21.01.2019 г. 

Преписка:

00182-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Рехабилитация и ремонт на част от уличната мрежа на територията на община Венец по обособени позиции“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (889697)

Възложител:

Община Поморие

Получен на:

21.01.2019 г. 

Преписка:

00712-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на детска ясла в УПИ IV, кв. 11 по плана на гр. Ахелой – Община Поморие”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (889635)

Възложител:

Община Сунгурларе

Получен на:

21.01.2019 г. 

Преписка:

00047-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

"РЕКОНСТРУКЦИЯ И ОБОРУДВАНЕ НА ТЕРЕН ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ В С. ГРОЗДЕН” И „РЕМОНТ НА ПЛОЩАД В С. ПРИЛЕП ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (889439)

Възложител:

Летище София ЕАД

Получен на:

18.01.2019 г. 

Преписка:

00533-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

Текущ ремонт на асфалтобетоновата настилка на пътека за рулиране (ПР) "L" в участъка от L1 до L2*, включително демонтаж и монтаж на светосистема

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (889322)

Възложител:

Община Каварна

Получен на:

18.01.2019 г. 

Преписка:

00060-2019-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект № 08/07/2/0/00685 „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места на община Каварна”

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (889559)

Възложител:

Община Шумен

Получен на:

18.01.2019 г. 

Преписка:

00138-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Рехабилитация (инженеринг/проектиране) на улици, с изграждане на нови и реконструкция на съществуващите им прилежащи тротоари,гр. Шумен по две обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (889342)

Възложител:

Регионална дирекция социално подпомагане - Пазарджик

Получен на:

18.01.2019 г. 

Преписка:

00496-2019-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на строително-монтажни работи /СМР/ в административни сгради, ползвани от териториалните структури на „Агенция за социално подпомагане” – текущ ремонт

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (889251)

Възложител:

Община Опака

Получен на:

18.01.2019 г. 

Преписка:

00890-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Закриване и рекултивация на старо депо за ТБО на община Опака, област Търговище”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (889242)

Възложител:

Топлофикация - София АД

Получен на:

17.01.2019 г. 

Преписка:

00277-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Пътно възстановителни и строителни дейности на обекти на „Топлофикация София” ЕАД

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (888949)

Възложител:

Водоснабдяване и канализация ООД - Шумен

Получен на:

16.01.2019 г. 

Преписка:

00550-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изграждане /строителство/ на обект: „Пречиствателна станция за питейни води за Водоснабдителна система Шумен“ гр. Шумен

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (888942)

Възложител:

Община Златоград

Получен на:

16.01.2019 г. 

Преписка:

00183-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с. Старцево, Община Златоград“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (888866)

Възложител:

Община Минерални бани

Получен на:

16.01.2019 г. 

Преписка:

00514-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР НА ОБЕКТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА ВОДОПРОВОДНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ БАНИ В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (888864)

Възложител:

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" /ДППИ/ - София

Получен на:

16.01.2019 г. 

Преписка:

01158-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

Подобряване условията на корабоплаване в района на кейово място 1А на Пристанищен терминал Варна Запад и възстановяване на проектните параметри пред кейовите стени в пристанищен терминал Леспорт

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (889230)

Възложител:

Министерство на външните работи /МВнР/

Получен на:

17.01.2019 г. 

Преписка:

00105-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

“Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) за поддръжка на сградния фонд на МВнР”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (888481)

Възложител:

Община Девня

Получен на:

15.01.2019 г. 

Преписка:

00510-2019-0003

Процедура:

Състезателна процедура с договаряне (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Внедряване на енергоспестяващи мерки, модернизация и ремонт на уличното осветление на територията на община Девня чрез договор с гарантиран резултат

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (888479)

Възложител:

Технически университет /ТУ/ - София

Получен на:

15.01.2019 г. 

Преписка:

00193-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и авторски надзор) за обект „Обособяване на две помещения във фоайето във Втори корпус и пускане в експлоатация на пътна станция за система за измерване и събиране на параметри на трафика за нуждите на ТУ-София, Филиал Пловдив“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (888883)

Възложител:

Община Каспичан

Получен на:

16.01.2019 г. 

Преписка:

00261-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Рехабилитация на водоснабдителна и улична мрежа на територията на община Каспичан“

 

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (888845)

Възложител:

Община град Добрич

Получен на:

16.01.2019 г. 

Преписка:

00383-2019-0001

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„СМР по реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура на сградата на Основно училище „Христо Ботев”, гр.Добрич, в рамките на Проект „Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич - І“ , по процедура BG16RFOP001-1.011 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020”.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (888770)

Възложител:

Община Лясковец

Получен на:

16.01.2019 г. 

Преписка:

00137-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонтно-възстановителни работи на оградни и подпорни зидове и ритуална къща към Църква „Свети Атанас” - гр. Лясковец”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (888709)

Възложител:

Община Хаджидимово

Получен на:

16.01.2019 г. 

Преписка:

00191-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения на територията на село Петрелик, Община Хаджидимово“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (888702)

Възложител:

Община Лесичово

Получен на:

16.01.2019 г. 

Преписка:

00230-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител при изпълнение на обект: "Текущ ремонт на улична мрежа на територията на община Лесичово на основание чл.151, ал.1, т.2 от ЗУТ"

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (888413)

Възложител:

Община Гоце Делчев

Получен на:

15.01.2019 г. 

Преписка:

00098-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на СМР за обновяване на ЦДГ №4 “Радост”, гр. Гоце Делчев

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (888095)

Възложител:

Община Пловдив

Получен на:

14.01.2019 г. 

Преписка:

00267-2019-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

Проектиране на инвестиционен проект и строителство, включително авторски надзор, за обект: „Подлез между ул. Царевец и ул. Модър и Южна тангента и комуникационно решение за ул. "Царевец“ и ул. „Модър"

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (887995)

Възложител:

Община Девин

Получен на:

11.01.2019 г. 

Преписка:

00009-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Рехабилитация на Път PAZ 2044/ III-377, Равногор- Нова Махала/ граница Община (Брацигово- Батак) / Фотиново-граница Община (Батак- Девин) / Девин-III-197 от км 0+000 до км 12+500.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (887888)

Възложител:

"Метрополитен" ЕАД - София

Получен на:

11.01.2019 г. 

Преписка:

00423-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изготвяне на технически проект и строителство на буферен паркинг в кв. 21, м. Овча купел-2 към МС ІІІ-18

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (887639)

Възложител:

Община Айтос

Получен на:

10.01.2019 г. 

Преписка:

00195-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос.“, разделена на три обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (887541)

Възложител:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Получен на:

10.01.2019 г. 

Преписка:

00353-2019-0003

Процедура:

Договаряне с предварителна покана за участие (Директива 2014/25/ЕС)

Име:

Изпълнение на топлоизолационни работи и подготовка на метални повърхности за металоконтрол по съдове и тръбопроводи от основно и спомагателно оборудване от I-ви к-р и тръбопроводи по грееща среда на 5, 6 блок, ДГС и СК-3 през 2019 г.

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (887115)

Възложител:

ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София

Получен на:

08.01.2019 г. 

Преписка:

00233-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

Реконструкция на гаров комплекс Стара Загора – проектиране, строителство и авторски надзор

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (887939)

Възложител:

Община Дупница

Получен на:

11.01.2019 г. 

Преписка:

00418-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДРОЗ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ) ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО САМОРАНОВО, ОБЩИНА ДУПНИЦА

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (887933)

Възложител:

Община Дупница

Получен на:

11.01.2019 г. 

Преписка:

00418-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДРОЗ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ) ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА СЕЛО БИСТРИЦА, ОБЩИНА ДУПНИЦА

 

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (887807)

Възложител:

Община Момчилград

Получен на:

11.01.2019 г. 

Преписка:

00239-2019-0001

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

„Аварийно укрепване на жилищен блок на ул.Маказа №11 секция Б” гр. Момчилград

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (887482)

Възложител:

Община Твърдица

Получен на:

10.01.2019 г. 

Преписка:

00057-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Строително-монтажни работи за реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Сборище, община Твърдица

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (887315)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

09.01.2019 г. 

Преписка:

00109-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Избор на изпълнител за извършване на ремонт на сградата на Трето ОУ „Димитър Талев“ и дворното пространство към нея във връзка с реализацията на проект „Обновяване и модернизация на образователната инфраструктура в Благоевград”

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (887645)

Възложител:

Община Айтос

Получен на:

10.01.2019 г. 

Преписка:

00195-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за реновация и разширяване на спортна зала, в УПИ III, кв. 63 по плана на гр. Айтос”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (887630)

Възложител:

Община Родопи, област Пловдив

Получен на:

10.01.2019 г. 

Преписка:

00464-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„КАНАЛИЗАЦИЯ НА СЕЛО ПЪРВЕНЕЦ, ОБЩИНА РОДОПИ“, ПОДОБЕКТ КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ. ТЕРАСИТЕ – II РИ ЕТАП“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (887580)

Възложител:

Община Хаджидимово

Получен на:

10.01.2019 г. 

Преписка:

00191-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения на територията на село Садово, Община Хаджидимово“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (887562)

Възложител:

Община Мездра

Получен на:

10.01.2019 г. 

Преписка:

00007-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

Основен ремонт, рехабилитация и текущ ремонт на пътна и улична мрежа, пътни съоръжения, паркове и елементи на техническата инфраструктура на територията на Община Мездра

 

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (887544)

Възложител:

Община Правец

Получен на:

10.01.2019 г. 

Преписка:

00100-2019-0002

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

"Рехабилитация и реконструкция на централна градска зона – площадно и парково пространство, гр.Правец"

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (887519)

Възложител:

Община Генерал Тошево

Получен на:

10.01.2019 г. 

Преписка:

00964-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на СМР по въвеждане на мерки за енерг.ефективност на многофам.жилищна сграда с адм.адрес-гр.Ген.Тошево,ул."Опълченска"№26” по ДБФП по проект,финансиран по ОПРР 2014-2020

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (887397)

Възложител:

Община Малко Търново

Получен на:

09.01.2019 г. 

Преписка:

00031-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД МАЛКО ТЪРНОВО“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (887244)

Възложител:

Община Петрич

Получен на:

09.01.2019 г. 

Преписка:

00212-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг–проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Довеждащ водопровод обслужващ с.Михнево и с.Кърналово, Община Петрич и подмяна на амортизирани участъци от съществуващата водопреносна мрежа в с. Кърналово, Община Петрич“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (887214)

Възложител:

Община Раковски

Получен на:

09.01.2019 г. 

Преписка:

00575-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЧАСТ ОТ ВЪТРЕШНАТА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА С. ЧАЛЪКОВИ, ОБЩИНА РАКОВСКИ“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (886711)

Възложител:

Община Свиленград

Получен на:

07.01.2019 г. 

Преписка:

00040-2019-0002

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на с. Момково”, в изпълнение на договор №26/07/2/0/00475 от 24.10.2018г. за отпускане на БФП по подмярка 7.2 от мярка 7 от ПРСР 2014-2020”.

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (886882)

Възложител:

Община Каолиново

Получен на:

08.01.2019 г. 

Преписка:

00969-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Рехабилитация на водопроводи в населени места на територията на Община Каолиново”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (886773)

Възложител:

Община Мадан

Получен на:

07.01.2019 г. 

Преписка:

00104-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на градска градина с кътове за отдих, площи с декоративно озеленяване и паркинг към МБАЛ „Проф. д-р Константин Чилов“ гр. Мадан“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (886712)

Възложител:

Община Сунгурларе

Получен на:

07.01.2019 г. 

Преписка:

00047-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„РЕМОНТ НА УЛИЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ 2019 г."

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (886279)

Възложител:

Областно пътно управление /ОПУ/ - Габрово

Получен на:

03.01.2019 г. 

Преписка:

00044-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Избор на изпълнител за извършване на строителство на обект: Реконструкция на кръстовище при улиците „Орловска“, Търновско шосе“, „Лазурна“ и бул.“Бойката“ в кръгово, община Габрово“.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (886271)

Възложител:

Община Поморие

Получен на:

03.01.2019 г. 

Преписка:

00712-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на строителни и монтажни работи за проект № 02/07/2/0/00855 „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в с. Бата и с. Страцин, Община Поморие”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (886244)

Възложител:

Община Сливен

Получен на:

03.01.2019 г. 

Преписка:

00118-2019-0001

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Избор на изпълнител за изработване на инвестиционен проект, за упражняване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи за обект: „Саниране и вътрешен ремонт на Детска ясла № 3 гр. Сливен“.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (886163)

Възложител:

Община Балчик

Получен на:

03.01.2019 г. 

Преписка:

00479-2019-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Строително – монтажни работи за възстановяване и подобряване на транспортно - експлоатационните качества и носимоспособността на настилката и пътното тяло с цел осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя в участъци от общински пътища и улици в гр. Балчик“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (886047)

Възложител:

Община Елена

Получен на:

03.01.2019 г. 

Преписка:

00619-2019-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на строително - монтажни работи за възстановяване на училище за градска художествена галерия, кв. 42, УПИ IХ, гр. Елена, Община Елена

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885997)

Възложител:

Община Балчик

Получен на:

02.01.2019 г. 

Преписка:

00479-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА КРАЙБРЕЖНАТА АЛЕЯ НА ГРАД БАЛЧИК, СВЪРЗВАЩА ДКЦ-ЦИ "ДВОРЕЦА" И КТИЦ "МЕЛНИЦАТА“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885935)

Възложител:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Смолян към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян

Получен на:

02.01.2019 г. 

Преписка:

02718-2018-0263

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Основен ремонт на административна сграда (Ловна база“Пампорово“), находяща се в териториалния обхват на ТП „ДГС Смолян"

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885922)

Възложител:

Община Маджарово

Получен на:

02.01.2019 г. 

Преписка:

00548-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция на улици в село Долно Съдиево – улица от о.т.10-11-12-43-13-14-44-15-16-17 до о.т. 18 и улица от о.т. 29-28-47-27-26 до о.т. 48+9.15 м., община Маджарово”.Ремонт на сгради кметства с.Долно Съдиево, с.Тополово и с.Долни Главанак, община Маджарово

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (885911)

Възложител:

Община Левски

Получен на:

02.01.2019 г. 

Преписка:

00794-2019-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг:проектиране, строителство и авторски надзор за обект „Изграждане на нова многофункционална спортна зала и преустройство, и реконструкция на съществуваща спортна зала и обслужващи помещения в УПИ I, кв. 130 по плана на град Левски, община Левски“