Обществени поръчки

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877981)

Възложител:

Община Свищов

Получен на:

12.11.2018 г. 

Преписка:

00753-2018-0031

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане и подмяна на водопроводи на част от улична мрежа на територията на град Свищов по обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877972)

Възложител:

Министерство на труда и социалната политика /МТСП/

Получен на:

12.11.2018 г. 

Преписка:

00422-2018-0026

Процедура:

Публично състезание

Име:

"Строително-ремонтни дейности за нуждите на Министерство на труда и социалната политика"

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877949)

Възложител:

Аграрен университет - Пловдив

Получен на:

12.11.2018 г. 

Преписка:

00875-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на строително – монтажни работи по проект: „Ограда за УПИ I 540 .16 – за озеленяване , кв. 1, по плана на ЖК Тракия Пловдив“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877942)

Възложител:

Министерство на отбраната /МО/

Получен на:

12.11.2018 г. 

Преписка:

00164-2018-0045

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Подмяна на водопровод в СО „Боровец-юг“, гр. Варна, собственост на военно формирование 28870,за нуждите на военно формирование 48670-110“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (877885)

Възложител:

"Ей и Ес - 3С Марица изток I" ЕООД

Получен на:

12.11.2018 г. 

Преписка:

05242-2018-0065

Процедура:

Публично състезание

Име:

Поддръжка на сграден фонд на територията на ТЕЦ Ей И Ес-3С Марица Изток 1 ЕООД

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877812)

Възложител:

Община Тервел

Получен на:

12.11.2018 г. 

Преписка:

00110-2018-0016

Процедура:

Публично състезание

Име:

Рехабилитация на участъци от водопроводната мрежа в селата Нова Камена, Зърнево и Безмер по четири обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877696)

Възложител:

Дирекция "Национален парк Рила" - Благоевград

Получен на:

09.11.2018 г. 

Преписка:

01331-2018-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО/ИНЖЕНЕРИНГ ПО ПРОЕКТ: „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК „РИЛА“ II-РА ФАЗА“, ФИНАНСИРАН ПО ОПОС 2014 - 2020 г.“ с три обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877656)

Възложител:

Община Перник

Получен на:

09.11.2018 г. 

Преписка:

00589-2018-0031

Процедура:

Открита процедура

Име:

Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) в изпълнение на проект № BG16RFOP001-1.018-0003 „ИЗГРАЖДАНЕ НА СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В КВ. "ТЕВА"

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877570)

Възложител:

Областно пътно управление /ОПУ/ - Благоевград

Получен на:

09.11.2018 г. 

Преписка:

00044-2018-0107

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Извършване на ремонтни дейности на материално техническата база на обект: помещения на първи етаж в административна сграда на ОПУ Благоевград"

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877428)

Възложител:

Община Павликени

Получен на:

08.11.2018 г. 

Преписка:

00039-2018-0017

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Доизграждане и реконструкция на водопроводна мрежа в община Павликени по четири обособени позиции“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (877373)

Възложител:

ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/

Получен на:

08.11.2018 г. 

Преписка:

01467-2018-0106

Процедура:

Открита процедура

Име:

Строително-монтажни работи за реконструкция и ново изграждане на мрежи НН с изнасяне на елeктромерни табла на имотна граница на територията, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България” АД-ОЦ "Юг-Запад"

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877220)

Възложител:

Община Чепеларе

Получен на:

07.11.2018 г. 

Преписка:

00064-2018-0017

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, авторски надзор и строителство по Реконструкция на уличната мрежа в община Чепеларе“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877188)

Възложител:

Военна академия "Георги Стойков Раковски"

Получен на:

07.11.2018 г. 

Преписка:

00063-2018-0013

Процедура:

Открита процедура

Име:

Строително-монтажни работи на ламаринен покрив и обособяване на работни места в зала 122 на сграда „ЩАБ“ на Военна академия „Г. С. Раковски“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877698)

Възложител:

Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ към Министерство на вътрешните работи - МВР

Получен на:

09.11.2018 г. 

Преписка:

02851-2018-0032

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на терасите на блок 1 и блок 2 в КК "Лазур" - Несебър

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877692)

Възложител:

Община Видин

Получен на:

09.11.2018 г. 

Преписка:

00051-2018-0019

Процедура:

Публично състезание

Име:

"Ремонтно - възстановителни работи на улици, пътища, тротоари и алеи на територията на община Видин за 2018-2019 г., по обособени позиции"

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877520)

Възложител:

Община Троян

Получен на:

09.11.2018 г. 

Преписка:

00151-2018-0033

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт и укрепване мостове на общинска пътна мрежа

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877488)

Възложител:

Община Велинград

Получен на:

09.11.2018 г. 

Преписка:

00156-2018-0050

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект: Отклонение от PAZ 1062 /BLG 1350, п.к. II – 84 – Аврамово/ - Рохлева – Биркова – Кръстава - /III – 843 за с. Кандьови в общ. Велинград.

 

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (877436)

Възложител:

Община Ловеч

Получен на:

09.11.2018 г. 

Преписка:

00169-2018-0042

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„Инженеринг - проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор във връзка с прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес гр. Ловеч ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №6, ж.б. „Лястовица“, част от проект„Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1”, финансиран по ПО 1 на ОПРР 2014-2020 г.“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877034)

Възложител:

Община Бургас

Получен на:

06.11.2018 г. 

Преписка:

00797-2018-0049

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Външен топлопровод за захранване на сградата на ПГ по Транспорт-гр. Бургас, находяща се в УПИ VIII, кв.47 по плана на к-с „Лазур“.

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (876984)

Възложител:

Столична община

Получен на:

06.11.2018 г. 

Преписка:

00087-2018-0143

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Ремонт и надграждане на лявата корекционна дига на река Лесновска в землището на с. Долни Богров, район Кремиковци“ - ЕТАП 1

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877424)

Възложител:

Изпълнителна агенция "Борба с градушките"

Получен на:

08.11.2018 г. 

Преписка:

00894-2018-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

,,Ремонт и вътрешно преустройство на сграда, държавна собственост, находяща се в гр. Шумен, предназначена за разполагане и функциониране на радарна станция“

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877376)

Възложител:

Министерство на труда и социалната политика /МТСП/

Получен на:

08.11.2018 г. 

Преписка:

00422-2018-0024

Процедура:

Публично състезание

Име:

Обследване и извършване на текущ ремонт на покрива на административната сграда на Министерството на труда и социалната политика на ул. „Триадица“ № 2

 

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (877262)

Възложител:

Община Марица, област Пловдив

Получен на:

08.11.2018 г. 

Преписка:

00490-2018-0023

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в община "Марица" - ЦДГ "Буратино", с. Костиево

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (876701)

Възложител:

Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/

Получен на:

05.11.2018 г. 

Преписка:

00044-2018-0105

Процедура:

Открита процедура

Име:

"Определяне на изпълнител за строителството на 6 /шест/ обекта – Лот 31, Лот 32, Лот 33, Лот 34, Лот 35 и Лот 36 на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по обособени позиции"

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (876552)

Възложител:

Община Айтос

Получен на:

05.11.2018 г. 

Преписка:

00195-2018-0008

Процедура:

Открита процедура

Име:

Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос.“, разделена на три обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877205)

Възложител:

Община Неделино

Получен на:

07.11.2018 г. 

Преписка:

01019-2018-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

реконструкция на тласкателен водопровод от ПС на р. Оваджик доНР 100М3 за с. Изгрев и с. Еленка, ремонт на ПС и водохващане и доизграждане на водоснабдяване за с. Еленка,вътрешна водопроводна мрежа

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (877083)

Възложител:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Чипровци към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца

Получен на:

07.11.2018 г. 

Преписка:

02709-2018-0068

Процедура:

Публично състезание

Име:

Текущ ремонт на административна сграда за нуждите на ТП ДГС Чипровци

 
 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (876936)

Възложител:

Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Пазарджик

Получен на:

06.11.2018 г. 

Преписка:

00145-2018-0194

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на самостоятелна АСПП (алармена система против проникване –СОТ) и пожаро-известителна система на Контролния пункт за класифицирана информация в ТП на НОИ–Пазарджик, ул.„Екзарх Йосиф” №15А" по обос. позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (876876)

Възложител:

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна - Варна" АД

Получен на:

06.11.2018 г. 

Преписка:

01241-2018-0013

Процедура:

Публично състезание

Име:

“Избор на изпълнител за извършване на ремонт на помещения в Клиника "Неврохирургия", находяща се в Терапевтичен блок на МБАЛ “Света Анна-Варна”АД”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (876843)

Възложител:

Водоснабдяване и канализация /В и К/ ООД - Перник

Получен на:

06.11.2018 г. 

Преписка:

01021-2018-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Възстановяване на улични асфалтови, тротоарни и паважни настилки, пренареждане на бордюри след отстранени ВиК-аварии в експлоатационните райони на дружеството разпределени в 4 обособени позиции

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (876643)

Възложител:

Община Добричка

Получен на:

05.11.2018 г. 

Преписка:

00159-2018-0019

Процедура:

Публично състезание

Име:

Преасфалтиране на улици в селата Царевец, Житница и Стефаново, община Добричка

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (876520)

Възложител:

Община Ботевград

Получен на:

02.11.2018 г. 

Преписка:

00257-2018-0020

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Извършване на строително-монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е. ж. на територията на община Ботевград“, по 4 обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (876458)

Възложител:

Студентски столове и общежития /ССО/ ЕАД - София

Получен на:

02.11.2018 г. 

Преписка:

01287-2018-0003

Процедура:

Открита процедура

Име:

Строителство в недвижими имоти, използвани за осъществяване на основния предмет на дейност на „Студентски столове и общежития“ ЕАД, по 3 обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (876229)

Възложител:

Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Бургас , ЕООД - /Старо наименование - Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Бургас ЕООД/

Получен на:

01.11.2018 г. 

Преписка:

00232-2018-0010

Процедура:

Открита процедура

Име:

СМР за ПОЗИТРОННО ЕМИСИОНЕН ТОМОГРАФ И БРАХИТЕРАПИЯ КЪМ „КОЦ-БУРГАС“ ЕООД по две обособени позиции

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (876225)

Възложител:

Община Бургас

Получен на:

01.11.2018 г. 

Преписка:

00797-2018-0048

Процедура:

Открита процедура

Име:

"Изпълнение на строително - ремонтни работи - преустройство на съществуваща сграда в център за обществена подкрепа в ПИ № 07079.618.123.1, находящ се в УПИ VI 2356 /ПИ07079.618.123/, кв.21, по плана на ЦГЧ гр. Бургас и ограда на УПИ VІ /ПИ 07079.618.123/, кв.21.

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (876072)

Възложител:

Община Кърджали

Получен на:

31.10.2018 г. 

Преписка:

00322-2018-0033

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Водоснабдяване на с. Кьосево, махала Ситово, с. Тополчане, община Кърджали“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (876057)

Възложител:

Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина /УМБАЛСМ/ "Н.И. Пирогов" ЕАД - София

Получен на:

31.10.2018 г. 

Преписка:

00693-2018-0027

Процедура:

Открита процедура

Име:

Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и модернизация на обект Клиника по неврохирургия в „УМБАЛСМ Н.И.Пирогов” ЕАД

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (876475)

Възложител:

Община град Добрич

Получен на:

02.11.2018 г. 

Преписка:

00383-2018-0034

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

“Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич, сграда с административен адрес: ул. „Емона“, блок 5, вх.А и Б“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (876474)

Възложител:

Община Белово

Получен на:

02.11.2018 г. 

Преписка:

00112-2018-0011

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Избор на изпълнител на ,,инженеринг,, за изпълнение на проект „Мерки за въвеждане на ЕЕ в сградите на общинската образователна и културна инфраструктура в Община Белово,,.

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (876464)

Възложител:

Община град Добрич

Получен на:

02.11.2018 г. 

Преписка:

00383-2018-0033

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

“Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич, сграда с административен адрес: ж.к. „Дружба“, блок 5“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (876438)

Възложител:

Институт по минералогия и кристалография /ИМК/ - БАН - /Старо наименование - Централна лаборатория по минералогия и кристалография /ЦЛМК/ към Българска академия на науките /БАН/

Получен на:

02.11.2018 г. 

Преписка:

01517-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на строително-ремонтни дейности за изграждане на Лаборатория за физико-химичен контрол на иновативни лекарствени форми в ИМК-БАН“ за нуждите на проект - Център за компетентност ПЕРИМЕД

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (876431)

Възложител:

Община Радомир

Получен на:

02.11.2018 г. 

Преписка:

00535-2018-0012

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт и рехабилитация на довеждащ водопровод и напорен резервоар на с. Жедна до разпределителна мрежа на с. Негованци, общ. Радомир“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (876394)

Възложител:

Българско национално радио /БНР/

Получен на:

02.11.2018 г. 

Преписка:

00349-2018-0019

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Основен ремонт и саниране на фасада на сградата на регионална радиостанция на БНР в гр. Стара Загора“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (876375)

Възложител:

Специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология /СБАЛАГ/ "Майчин дом" ЕАД - София

Получен на:

02.11.2018 г. 

Преписка:

00521-2018-0017

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане на болнична регистратура във фоайе и прилежащите коридори на партерен етаж в сградата на болницата.

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (876373)

Възложител:

Основно училище /ОУ/ "Св. Паисий Хилендарски" с. Сотиря

Получен на:

02.11.2018 г. 

Преписка:

03790-2018-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Избор на изпълнител за изпълнение на обект "Нов корпус за образователни нужди към ОУ "Св.Паисий Хилендарски" с.Сотиря в УПИ V - за училище, кв.26 по плана на с.Сотиря, община Сливен"”

Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (876345)

Възложител:

Община Джебел

Получен на:

02.11.2018 г. 

Преписка:

00417-2018-0011

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„Ремонт на улица в с. Подвръх, общ. Джебел”

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (876341)

Възложител:

Община Джебел

Получен на:

02.11.2018 г. 

Преписка:

00417-2018-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

Реконструкция на улици в кв. Брягово, гр. Джебел

Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (876308)

Възложител:

Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Получен на:

01.11.2018 г. 

Преписка:

01379-2018-0196

Процедура:

Публично състезание

Име:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова система за оползотворяване на отпадна топлина от автотрансформатори в п/ст „Пловдив“

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (875879)

Възложител:

Община Харманли

Получен на:

30.10.2018 г. 

Преписка:

00056-2018-0025

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на инженеринг (проектиране,авторски надзор и СМР) за обект:„Рехабилитация и реконструкция на улици и паркинги на територията на гр. Харманли, Общ. Харманли, Обл. Хасково.

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (875863)

Възложител:

Община Костинброд

Получен на:

30.10.2018 г. 

Преписка:

00035-2018-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Петърч и Реконструкция и доизграждане на водопроводна мрежа на село Драговищица, община Костинброд”

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (875857)

Възложител:

Община Нови пазар

Получен на:

30.10.2018 г. 

Преписка:

00450-2018-0042

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Проектиране, строително-монтажни работи, упражняване на авторски надзор и доставка на оборудване на обект НЧ "Иван Вазов 1911", с. Стоян Михайловски, община Нови пазар"

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (875781)

Възложител:

Община Гълъбово

Получен на:

30.10.2018 г. 

Преписка:

00420-2018-0019

Процедура:

Открита процедура

Име:

Реконструкция и рехабилитация на част от вътрешната водопроводна мрежа на с. Помощник /11 броя улици/“, община Гълъбово, област Стара Загора

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ДО

ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Г-Н РУМЕН РАДЕВ

ДО

...

Български икономически форум Ви кани на безплатно обучение по ...

Получено писмо в БСК от Томислав Дончев – Зам.-министър председател, ...