VUZF Lab и Съюзът на юристите в България организират специализиран семинар на тема "Оценка на въздействието върху околната среда. Съдебна практика по Закона за опазване на околната среда".

 

Уважаеми госпожи и господа от Камарата на строителите в България,

Лабораторията за научно-приложни изследвания към Висшето училище по застраховане и финанси VUZF Lab и Съюзът на юристите в България организират специализиран семинар на тема "Оценка на въздействието върху околната среда. Съдебна практика по Закона за опазване на околната среда".

Семинарът ще се проведе  от 9 ч. до 16 ч. на 18 май 2019 г. във ВУЗФ, зала 501, адрес: гр. София кв. “Овча купел”, ул. „Гусла“ №1.

Лектор: Николай Гунчевсъдия от Върховния административен съд 

По време на семинара ще бъде обсъдена актуална съдебната практика по Закона  опазване на околната среда, отнасяща се до:

извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

- извършване оценка за съвместимост с условията за опазване на защитените зони

-  съдебни решения, постановени по обжалвани актове на Министерството на околната среда и водите

- издадени решения по ОВОС

- доклади за безопасност, разрешителни, становища и  други административни актове, свързани с прилагането на закона. 

- изискванията на Регламент 305/2011/на Европейския парламент и на Съвета относно изискванията към строежите и строителните продукти, които се отнасят до опазване на околната среда.

Семинарът е насочен към архитекти, проектанти, строители, хидролози, еколози, юристи, специалисти във водния сектор и в областта на изграждане на пътища, лица, занимаващи се с екологични оценки, лица осъществяващи строителен надзор, консултанти, преподаватели и всички, които имат интерес към разглежданата проблематика.

Такса за участие: 136 лв.  

Повече информация за семинара, покана, условия за записване, както и график на предстоящите обучения, можете да откриете на https://vuzflab.eu/seminars/ или в прикачените файлове.

Регистрация до 17 май на адрес: https://vuzflab.eu/registration/seminar-18-may-2019-g/  

За контакти и допълнителна информация: тел. 02 40 15 803; 0884 591 822; е-mail: info@vuzflab.eu

 

Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да ...