Спогодбата за регулиране на трудовата миграция между правителствата на Република България и Република Молдова

   

       

           Представителите на бизнеса, които желаят да наемат работници от Молдова, могат да подават своите документи в бюрата по труда. Спогодбата се прилага за работници мигранти, които са граждани на една от двете държави, имат сключен индивидуален трудов договор по тази спогодба и притежават необходимото разрешение за пребиваване на територията на другата държава:

а) работници за първоначален период до една година и с възможност за последващо продължаване за общ срок до три години;

б) сезонни работници за максималния период, съгласно законодателството на приемащата държава.

Условията на Спогодбата ще се прилагат единствено за новонаети лица и не са приложими за вече работещи на територията на Република България. Съгласно Спогодбата и процедурата по прилагането й:

-     Посредничеството на Агенцията по заетостта е безплатно.

-     Няма определен годишен контингент/квота.

-     За работниците по спогодбата НЕ се изисква разрешение за работа.

-   Достъпът до пазара на труда се разрешава за заемането на длъжности, за които по закон не се изисква българско гражданство.

Работодателите могат да получат указания и необходимата им информация, както от териториалните поделения на Агенция по заетостта, така и от електронната страница на Агенцията по заетостта, рубрика „Спогодби и Споразумения за заетост”, където са публикувани всички необходими формуляри и условията за кандидатстване. За улеснение е подготвена информация с разписани стъпки за подбор, наемане и започване на работа на работниците мигранти по Спогодбата.

Работодателите, които проявяват интерес, могат да подават документите си във всяко бюро по труда, без ограничение от месторабота и адрес на управление. Фирми, извършващи посредническа дейност по наемане на работа, освен когато са работодатели, не могат да участват в Спогодбата.

 

   

 

Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да ...