УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

Информация за Администратора на лични данни:
КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КСБ) град София, п.к. 1784, кв. Полигона, ул. „Михаил Тенев“ 6, тел: (+359 2) 8062911, 8062912, e-mail: office@ksb.bg.
За целите на законодателството в областта на защитата на данните, КСБ е администратор при обработването на Вашите лични данни и като такъв сме предприели всички технически и организационни мерки, за да защитим Вашите данни срещу унищожаване, загуба, неправомерно използване, промяна, разкриване, неоторизиран достъп и др.
Настоящата информация се отнася до всички лица, които желаят да се включат в настоящата подписка, за да изразят подкрепа си към Строителния бранш и защитата на доброто име и чест на строителя.
Защо обработваме Вашите личните данни и на какво основание?
Информацията за Вас, която попълвате в настоящата подписка включва лични данни, които събираме единствено с цел: подкрепа и защита името, и честта на строителя, и няма да бъдат обработвани с друга цел.
В случаи, че не попълните имената и подписа си в приложената подписка, Вие няма да имате възможност да изразите подкрепата си към строителния бранш.
Събраните чрез настоящата подписка лични данни ще бъдат представени на хартиен носител в деловодството на Народното събрание на Република България.
Вашите лични данни няма да бъдат споделяни с трети страни извън ЕС. Личните Ви данни, събрани чрез настоящата подписка, ще бъдат съхранявани до постигане на целта от КСБ или до оттегляне на съгласието Ви, но не по-късно от 6 мес. Като субект на лични данни Вие имате право на информация и достъп до своите данни; право да поискате коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните Ви данни; право на възражение да обработваме личните Ви данни; право на преносимост на личните Ви данни към друг Администратор. Имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработка на личните Ви данни, по всяко време, чрез обаждане на тел: (+359 2) 8062911, 8062912; чрез изпащане на e-mail: office@ksb.bg или чрез посещение на място: гр. София, кв. Полигона, ул. „Михаил Тенев” № 6. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне. Като субект на лични данни Вие имате право на жалба до надзорния орган: Комисия за защита на личните данни, град София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 , тел: 02/91-53-518; www.cpdp.bg Обработваните чрез настоящата подписка лични данни няма да бъдат предмет на автоматизирана обработка, в резултат на която да се взима автоматизирано решение.
При необходимост от допълнителни информация относно настоящата обработка на личните данни и реализиране на правата Ви, може да се свържете с нас на място в гр. София, кв. Полигона, ул. „Михаил Тенев” № 6 или чрез тел: (+359 2) 8062911, 8062912, e-mail: office@ksb.bg
Съгласие за обработка на лични данни:
Чрез полагане на подписа си, давам изричното си съгласие, на основание на което КСБ може да обработва представените от мен лични данни в настоящата подписка, с цел подкрепа на Строителния бранш.
Чрез полагане на подписа си, декларирам, че съм запознат с правото си на отказ от съгласие и как мога да го упражня и че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на дадено сега съгласие.
Чрез полагане на подписа си потвърждавам, че съм запознат с Политиката за поверителност относно обработката на лични данни на КСБ, запознат съм с правата си и съм получил изискуемата се по Закона за защита на личните данни за личните данни и Регламент 679/2016 информация.

 

Българската търговско-промишлена палата има удоволствието да ...