Централна Администрация

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Адрес:
София 1784
кв.Полигона, ул. "Михаил Тенев" 6
КартаИзпълнителен директор:

инж. Мирослав Мазнев

(+359 2) 8062911, 8062912 , факс9632425 

mmaznev@ksb.bg

office@ksb.bg

 

Ренета Николова

PR на КСБ, прокурист/главен редактор на в-к "Строител"

(+359 2) 80 62 307

rnikolova@ksb.bg

 

 


Електронeн адрес:
office@ksb.bg

 

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В КСБ КЪМ 01.08.2018г.

ОТДЕЛ  „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ“

инж. Любка Георгиева Денева

Главен експерт „АО“

+359 2 8062 912

ldeneva@ksb.bg

инж. Петя Тодорова Димитрова

Експерт „УЧР“

+359 2 8062 911

pdimitrova@ksb.bg

ЮРИДИЧЕСКИ ОТДЕЛ

Валентин Методиев Дивеков

Главен юрисконсулт

+359 2 8062 472

vdivekov@ksb.bg

ДИРЕКЦИЯ „ОРГАНИЗАЦИОННА ПОЛИТИКА“

Димитър Станиславов Копаров

Директор дирекция „ОП“

+359 2 8062 935

dkoparov@ksb.bg

Стоян Петров Гушлев

Главен експерт „ОП“

+359 2 8062 436

sgushlev@ksb.bg

Нина Иванова Георгиева Експерт „ОП“

+359 2 8062 943

ngeorgieva@ksb.bg

Милена Жулиянова Желязкова

Експерт "ОП"

+359 2 8062 433

mzhelyazkova@ksb.bg

 

Даниела Борисова Иванчева

Експерт „ОП“ в ОП Благоевград

+359 73 832 767

+359 73 850 000

blagoevgrad_office@ksb.bg

Петя Иванова Пенчева 

Експерт „ОП“ в ОП Бургас

+359 56 842 274

burgas_office@ksb.bg

Мая Маринчева Павлова

Експерт „ОП“ в ОП Варна

+359 52  616 980

varna_office@ksb.bg

Рангел Тошев Тошев

 Експерт „ОП“ в ОП Пловдив

+359 32 625 135

plovdiv_office@ksb.bg

"ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДЕН" ОТДЕЛ

Наталия Ангелова Моравенова

Главен счетоводител

+359 2 8062 973

nmoravenova@ksb.bg

Янка Ставрева Ивановска

Счетоводител

+359 2 8062 972

jivanovska@ksb.bg

Милена Стефанова Златанова

Счетоводител

+359 2 8062 411

mzlatanova@ksb.bg

Валентина Аврамова Денева

Счетоводител

+359 2 8062 974

vdeneva@ksb.bg

ОТДЕЛ „СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА“

Борис Григоров Жотев

Началник отдел „СДУС“

+359 2 8062 952

bzhotev@ksb.bg

Зорница Иванова Александрова

Главен експерт „СДУС“

+359 2 8062 953

zaleksandrova@ksb.bg

Росен Андреев Петков

Специалист, координатор информационни технологии

 +359 2 8062 960

 rpetkov@ksb.bg

ДИРЕКЦИЯ „АНАЛИЗИ, СТРОИТЕЛСТВО, ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ И МОНИТОРИНГ“

арх. Лидия Николова Градинарова-Станкова

Директор дирекция „АСПКМ“

+359 2 8062 453

lstankova@ksb.bg

инж.Виолета Стефанова Ангелиева Началник отдел "Нормативни документи и мониторинг"

+359 2 8062 415

vangelieva@ksb.bg

инж. Емил Гигов Гигов

Главен експерт, високо строителство и метални конструкции

+359 2 8062 951

egigov@ksb.bg

инж. Веселка Цветанова Пешова

Експерт, мониторинг, обществени поръчки и стратегически анализи

+359 2 8062 414

vpeshova@ksb.bg

инж. Татяна Борисова Дончева

Експерт,  хидротехническо строителство и ВиК системи

+359 2 8062 922

tdoncheva@ksb.bg

Елена Паскова Недева

Експерт, енергийна ефективност, проектиране и строителен надзор

+359 2 8062 936

enedeva@ksb.bg

Мартина Красимирова Кръстева

Експерт, обучение и квалификация

+359 2 8062 431

mkrusteva@ksb.bg

инж. Йоана Бориславова Бетова

Експерт, стратегически анализи и мониторинг

+359 2 8062 964

ybetova@ksb.bg

инж.Татяна Петрова Мичева

Експерт, екология

+359 2 8062 924

tmicheva@ksb.bg

ЦЕНТРАЛНО ЗВЕНО "РЕГИСТЪР"

Георги Костадинов Грънчаров

Ръководител звено "Регистър"

+359 2 8062 989

ggrancharov@ksb.bg

Лора Петрова Траянова

Главен експерт, секретар на "Комисия за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя"

+359 2 8062 391

ltrayanova@ksb.bg

инж. Габриела Кирилова Димитрова

Главен експерт, регистър - преглед на документи за деклариране на опит

+359 2 8062 402

gdimitrova@ksb.bg

инж. Анна Венциславова Ценова-Николова

Главен експерт, регистър - преглед на документи за деклариране на опит

+359 2 8062 404

atzenova@ksb.bg

инж. Деница Николова Цонева

Старши експерт, регистър  - извършване на проверки

+359 2 8062 398

dtsoneva@ksb.bg

инж. Дина Маринова Младенова

Старши експерт, регистър  - преглед на документи за деклариране на опит

+359 2 8062 401

dmladenova@ksb.bg

Емил Стефанов Георгиев

Старши експерт, регистър  - преглед на документи за деклариране на опит

+359 2 8062 985

egeorgiev@ksb.bg

Илона Симеонова Маркова

Старши експерт, регистър  - преглед на заявления и подготовка на доклади за Комисията

+359 2 8062 983

imarkova@ksb.bg

инж. Мариана Александрова Кацарова

Старши експерт, регистър  - преглед на документи за деклариране на опит

+359 2 8062 984

mkatzarova@ksb.bg

Олга Димитрова Пешева

Старши експерт, регистър  - преглед на заявления и подготовка на доклади за Комисията

+359 2 8062 986

opesheva@ksb.bg

Мария Димитрова Мицова

Експерт, регистър - организация на документооборот и печат на документи

+359 2 8062 981

mmitsova@ksb.bg

Красимира Владимирова Якимова

Експерт, регистър

+359 806 2396

kyakimova@ksb.bg

Областни звена „Регистър“

Василка Александрова Тумбева

Експерт регистър в ОП Благоевград

+359 73 832 767

blagoevgrad_register@ksb.bg

Николай Динков Манолов

Главен експерт регистър в ОП Бургас

+359 56  827 791

burgas_register@ksb.bg

инж. Добрина Новачева Янакиева

Експерт регистър в ОП Бургас

+359 56  827 791

burgas_register@ksb.bg

Тонка Георгиева Каравидова

Експерт регистър и организационна политика в ОП Бургас

+359 56  842 274

burgas_office@ksb.bg

инж. Венетка Витанова Атанасова

Главен експерт регистър в ОП Варна

+359 52  616 980

varna_register@ksb.bg

инж. Таня Антонова Янакиева

Експерт регистър в ОП Варна

+359 52  616 980

varna_register@ksb.bg

Дияна Божкова Димитрова

Експерт регистър и организационна политика в ОП Варна

+359 52  616 980

varna_office@ksb.bg

Мариана Борисова Иванова

Експерт регистър и организационна политика в ОП Видин

+359 94 600 079

vidin_office@ksb.bg

Петя Стоянова Борисова

Експерт регистър и организационна политика в ОП Велико Търново

+359 62 670 724

vtarnovo_office@ksb.bg

Белла Валериева Сиракова

Експерт регистър в ОП Враца

+359 92 621 120

vratsa_register@ksb.bg

Радослава Георгиева Пенкова

Експерт регистър и организационна политика в ОП Враца

+359 92 621 120

vratsa_office@ksb.bg

Велина Герасимова Минкова-Тотева

Експерт регистър в ОП Габрово

+359 66 808 441

gabrovo_register@ksb.bg

Надежда Симеонова Стефанова

Експерт регистър и организационна политика в ОП Габрово

+359 66 808 441

gabrovo_office@ksb.bg

Йовка Тонева Колева

Експерт регистър в ОП Добрич

+359 58 601 830

dobrich_register@ksb.bg

Росица Петрова Костадинова

Експерт регистър и организационна политика в ОП Добрич

+359 58 600 392

dobrich_office@ksb.bg

Андриана Въчева Ангелова

Експерт регистър и организационна политика в ОП Кърджали

+359 361  65045

kardzhali_register@ksb.bg

Йорданка Милчова Димитрова

Експерт регистър в ОП Кюстендил

+359 78 551 778

kustendil_register@ksb.bg

Роза Михайлова Никова

Експерт регистър и организационна политика в ОП Кюстендил

+359 78 551 778

kustendil_office@ksb.bg

Гергана Пекова Димитрова-Денчева

Експерт регистър в ОП Ловеч

+359 68 601 039

lovech_register@ksb.bg

Цветелина Дилянова Гунешка

Експерт регистър и организационна политика в ОП Ловеч

+359 68 601 039

lovech_office@ksb.bg

Янка Васкова Филипова

Експерт регистър и организационна политика в ОП Монтана

+359 96 30 1051

montana_register@ksb.bg

Лиляна Георгиева Бонджова

Експерт регистър в ОП Пазарджик

+359 34 446 342

pazardgik_register@ksb.bg

Анелия Василева Кулинова

Експерт регистър и организационна политика в ОП Пазарджик

+359 34 446 342

pazardgik_office@ksb.bg

инж. Калина Пешева Каменова

Експерт регистър в ОП Перник 

+359 76 607 354

pernik_register@ksb.bg

Елена Геннадевна Симеонова

Експерт регистър и организационна политика в ОП Перник

+359 76 607 354

pernik_office@ksb.bg

Станислава Валентинова Босева-Минковска

Експерт регистър и организационна политика в ОП Плевен

+359 64 802 049

+359 64 802 449

pleven_register@ksb.bg

pleven_office@ksb.bg

Галя Иванова Узунова

Експерт регистър в ОП Пловдив

+359 32 625 135

plovdiv_register@ksb.bg

Елена Ангелова Балтова

Експерт регистър в ОП Пловдив

+359 32 625 135

plovdiv_register@ksb.bg

Павлинка Георгиева Пеева

Експерт регистър и организационна политика в ОП Разград

+359 84 621 992

razgrad_register@ksb.bg

инж. Мирослав Никифоров Нанков

Експерт регистър в ОП Русе

+359 82 874 416

ruse_register@ksb.bg

Василена Георгиева Димова

Експерт регистър и организационна политика в ОП Русе

+359 82 874 416

ruse_office@ksb.bg

Анка Георгиева Колева

Експерт регистър в ОП Силистра

+359 86 822 355

silistra_register@ksb.bg

Снежана Иванова Паскова

Експерт регистър и организационна политика в ОП Силистра

+359 86 822 355

silistra_office@ksb.bg

Звезда Георгиева Димитрова-Кошничарова

Експерт регистър и организационна политика в ОП Сливен

+359 44 622 236

sliven_register@ksb.bg

Ваня Томова Карапунова

Експерт регистър в ОП Смолян

+359 301 69 522

smolian_register@ksb.bg

Недялка Иванова Маргаритова

Експерт регистър и организационна политика в ОП Смолян

+359 301 69 522 

smolian_office@ksb.bg

инж.Петра Илиянова Георгиева

Главен експерт регистър в ОП София

+359 2 806 29 30

sofia_register@ksb.bg

Сашка Василева Груева

Експерт регистър в ОП София

+3592  806 29 32

sofia_register@ksb.bg

Венера Петкова Тодорова

Експерт регистър в ОП Стара Загора

+359 42 604 813

stzagora_register@ksb.bg

Петър Колев Терзиев

Експерт регистър и организационна политика в ОП Стара Загора

+359 42 600 676

stzagora_office@ksb.bg

Снежана Петрова Гечева

Експерт регистър и организационна политика в ОП Търговище

+359 601 62 309

targovishte_register@ksb.bg

Свобода Георгиева Киримова

Експерт регистър в ОП Хасково

+359 38 620 025

haskovo_register@ksb.bg

инж. Ивелина Антонова Велчева

Експерт регистър и организационна политика в ОП Шумен

+359 54 882 510

shumen_register@ksb.bg

Офелия Добрева Василева

Експерт регистър в ОП Ямбол

+359 46  661 287

yambol_register@ksb.bg

Даниела Петрова Димитрова-Йовчева

Експерт регистър и организационна политика в ОП Ямбол

+359 46  661 287

yambol_office@ksb.bg