archive

PRODUCTINFO: Софтуер, подпомагащ прилагането на национални и европейски регламенти за строителни продукти 

 

EE-WISE: Трансфер на знания и рамка за енергийно ефективно модернизиране на сградата в средиземноморския регион

 

HIGH HEELS: Възможности за жените в строителството 

 

COSM E-TRAIN: Електронно обучително ръководство за мениджъри на МСП насочено към строителния сектор

 


Програма: Учене през целия живот
Подпрограма: Леонардо да Винчи

No 2009-1-BG1-LEO05-01629                                                                     
Продължителност: 24 месеца

Инициатор: Център за предприемачество и управленско развитие (CEED) - България

Партньори: Камара на строителите в България (КСБ), GOA Infra Groep – Холандия, AINTEK A.E.-Гърция, Фламандска строителна федерация (VCB) – Белгия,  Вилнюски  технически университет Гедиминас (VGTU)  - Литва, PMI Prometeo Puglia –Италия

Целева група: Крайните ползватели на новия продукт са мениджъри на строителни малки и средни предприятия (МСП), ръководители на проекти и строителни обекти, технически ръководители и бригадири.

Цел:  Основната цел на проекта е изработване на иновативно ръководство за мениджмънт на МСП от строителния сектор.

Резултат: Изработване на съвременно обучително ръководство, съобразено с нуждите на преподавателите  и обучаемите, прилагащо съвременни обучителни техники. Ръководството включва модули по СУК, управлението на човешките ресурси, ЗБУТ, предприемачество, ИКТ, мениджърски компетенции. Новият продукт ще бъде изцяло насочен към строителния бранш, и представлява адаптирана и комплицирана разработка, базираща се на резултати от предишните проекти по програмата: Ръководство за системи за управление на качеството /СУК/ и Мениджмънт на малък строителен обект.

Website: http://www.cosmetrain.eu

 

Германският опит при проектирането и изграждането на „пасивна къща” 

 

Програма: Учене през целия живот

Подпрограма: Леонардо да Винчи
No 2011-1-BG1-LEO01-04597

Продължителност: 12 месеца

Инициатор: Професионална гимназия по строителство и архитектура ПГСА-гр.Пазарджик

Партньори: Камара на строителите в България и Федерацията на немската строителна индустрия Берлин-Бранденбург

Целева група: ученици от XI и XII клас от специалностите: “Строителство и архитектура”, “Електрически инсталации”, “Вътрешни облицовки и настилки”, “Сухо строителство” и “Дограма и стъклопоставяне”

Цел:  Основната цел на проекта е повишаване на компетенциите и усвояване на германския опит в областта на енергийната ефективност и по-конкретно на пасивната къща.

Webite: http://www.pgsa-paz.com/elpom/index.html

 

Повишаване на енергийната ефективност чрез подмяна на дограма в ПГСА - гр. Пазарджик 

 

Програма: Механизъм за координация на управлението на предоставената безвъзмездна помощ за структурни реформи от японска страна

Продължителност: 12 месеца

Инициатор: Професионална гимназия по строителство и архитектура (ПГСА) -гр. Пазарджик

Партньор: Камара на строителите в България

Цели на проекта:

 • повишаване на енергийната ефективност на сградите на Професионалната гимназия по строителство и архитектура ПГСА-гр.Пазарджик;
 • подобряване на микроклимата в училището чрез създаване на условия за
 • нормално протичане на учебния, възпитателния и трудов процес;
 • осигуряване на модернизирана и рентабилна образователна материална база.

Проектът предвижда подмяна на дограмата в основната училищна сграда, учебните работилници, физкултурния салон и общежитието на училището.

Камарата на строителите в България е асоцииран партньор на ПГСА и подкрепя следните дейности:

 • публичност и прозрачност при избора на изпълнител на строително-ремонтните дейности и строителен надзор;
 • подобряване на управлението на строителната дейност;
 • повишаване на отговорността на изпълнителя за постигане на съществените изисквания към строителните дейности и към качеството на изпълнението им;
 • защитава интересите на ПГСА-гр.Пазарджик като потребител на строителни услуги.

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:

 • повишена енергийна ефективност;
 • подобрени качествени характеристики на учебната среда, условията на труд и комфорта в общежитието;

повишена привлекателност и конкурентоспособност на учебното заведение. 

 

Усъвършенстване на преподавателските компетенции за по-добро качество на професионалното ориентиране и обучение в сектор "Строителство" 

 

Програма: Учене през целия живот 

Подпрограма: Леонардо да Винчи

№ 2011-1-BG1-LEO03-04846

Продължителност: проект – 12 месеца
Продължителност на обмена – 1 седмица

Инициатор: Камара на строителите в България

Партньори: Камара на строителите в България и Регионален съюз на строителната индустрия – Северен Рейн Вестфалия

Целева група: Специалисти и преподаватели от професионалните гимназии от различни региони на България, които подготвят квалифицирани кадри за строителния бранш.

Цел: Основната цел на проекта е трансфер на добри практики на европейските системи за образование; обучение и осъвременяване на компетенциите на учители, обучители и наставници от целевата група; насърчаване на иновациите в учебния процес; подобряване на качеството на професионалното обучение на квалифицирани кадри за строителната индустрия.


CONSTRUCT-M: Подобряване на управленските умения и компетенциите на мениджъри на МСП от строителния сектор чрез иновативни технологии и стратегии за учене

 


Програма: Учене през целия живот 

Подпрограма: Леонардо да Винчи

№ 2009-1-BG1-LEO03-01886

Продължителност: проект – 12 месеца; продължителност на обмена – 1 седмица

Инициатор: Камара на строителите в България

Партньори: Регионален съюз на строителната индустрия – Северен Рейн Вестфалия

Целева група:   Ползватели по проекта (една група от 10 човека)  са мениджъри на МСП от строителния бранш, ръководители на отдел „Човешки ресурси”, експерти в различни области на строителството: конструкции, гражданско строителство, ОВ и др.

Цел: Повишаване на предприемаческата култура и управленческите способности на мениджърите, усвояване на нови умения в сферата на управлението на човешките ресурси, придобиване на практически познания за съвременните методи на управление и условията на труд в европейските фирми.

Подбор: Подборът на ползвателите ще се извърши от Комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор по предварително обявени критерии за подбор. Сред поканените са мениджъри на МСП, членове на КСБ.  Десет от тях са определени за участие в обмена съобразно посочените критерии. Ползвателите са уведомени и включени в съответната заповед за провеждане на практическото обучение. 

 

PRINCIPAL – CONSTRUCT: Добри практики в управлението на обучителни институции в строителния сектор  

 


Програма: Учене през целия живот 

Подпрограма: Леонардо да Винчи

№ 2009-1-BG1-LEO03-01869

Продължителност: проект – 12 месеца; продължителност на обмена – 1 седмица

Инициатор:
Камара на строителите в България

Партньори: Регионален съюз на строителната индустрия – Северен Рейн Вестфалия

Целева група: Ползватели по проекта са директори на Професионални гимназии по строителство, архитектура и геодезия. Група от 10 човека, съответно мениджъри и експерти в областта на професионалното образование и обучение.

Цел:  Повишаване на компетенциите  и усвояване на европейския опит в сферата на управлението на професионалните образователни институции и в преподаването на съвременни строителни техники и технологии.

Подбор:  Kритериите за подбора са оповестени на страницата на КСБ и са изпратени по електронната поща до Директорите на 39-те Професионални гимназии по строителство, архитектура и геодезия. Подборът на ползвателите се извършва от Комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор. Десет от тях са определени съобразно посочените критерии и избрани с решение на Комисията. Ползватели са уведомени и включени в съответната заповед за провеждане на практическото обучение. 

 

EUROCONSTRUCT: Мобилност на експерти и мениджъри в областта на професионалното образование и обучение

 


 

 

Програма: Учене през целия живот 

Подпрограма: Леонардо да Винчи

Продължителност: проект – 12 месеца; продължителност на обмена – 1 седмица

Инициатор: Камара на строителите в България 

Партньори: Регионален съюз на строителната индустрия – Северен Рейн Вестфалия 

Целева група: Ползватели по проекта са ръководители и експерти в областта на професионалното образование и обучение от строителния бранш. Две групи от по 5 човека, съответно мениджъри и експерти в областта на професионалното обучение.

Цел:  Повишаване на компетенциите и усвояване на европейския опит в сферата на преподаването на съвременните строителни техники и технологии.

Подбор: Подборът на ползвателите се извършва от специална Комисия, назначена със заповед на Изпълнителния директор, като се спазва следната процедура, обявяване на критерии за техния подбор, включващ професионална биография, мотивационно писмо и интервю с тях. Поканени са по-широк кръг ползватели, които са определени и избрани с решение на Комисията. Така двете групи ползватели са включени в съответната заповед за провеждане на практическото обучение.

 

 

WasteTrain: Управление на строителните отпадъци

 

Програма: Учене през целия живот 

Подпрограма: Леонардо да Винчи

Продължителност: 24 месеца

Инициатор: ABZ Essen - Център за професионално обучение на строителната индустрия – Северен Рейн Вестфалия, гр. Есен

Партньори: Регионален съюз на строителната индустрия – Северен Рейн Вестфалия, Камара на строителите в България,  „Главболгарстрой”АД, U.BUS - Германия, IBH - Германия, Modern Learning - Германия, Convis - Франция, Rudologia - Франция, Nimtech - Великобритания, GJH Management Services - Великобритания, CEIFA Ambiente - Португалия.

Целева група: Обучителни организации и отдели за вътрешнофирмено обучение в строителния сектор. Софтуерът осигурява ценни инструменти и ресурси за обучители и строителни специалисти. 

Цел:  Подпомогнане на професионалното обучение и квалификация в областта на управлението на строителните отпадъци.

Резултат: Мултимедиен обучителен софтуер. Благодарение на трансфера на обучителния софтуер, проектът популяризира устойчиви строителни методи в Европа. 

Уебсайт: www.wastetrain.eu.

 

 

 

Euro EnEff: Разработване на ръководство за енергийно ефективно саниране на сгради 

 


Програма: Учене през целия живот 

Подпрограма: Леонардо да Винчи

No 2008-1-BG1-LEO05-00457

Продължителност: 24 месеца 

Инициатор: Камара на строителите в България

Партньори: „Главболгарстрой”АД,  Българо-германски център за професионално обучение-Плевен, „Ем Джи Ем” ООД, Berufsförderungswerk der Bauindustrie NRW e.V. - Германия , Casa de Meserii a Constructorilor - Румъния, GOA-INFRA-Холандия, Instituto technologigo de la Construccion-Испания

Целева група: Обучители в Професионални гимназии по строителство, в ЦПО и технически ръководители, мениджъри и непряк ползвател - МСП.

Цел:  Разработване на ръководство за енергийно ефективно саниране на сгради, основано на опита на немските и холандските партньори.

Резултат:  Съвременно обучително ръководство, съобразено с нуждите на преподавателите  и обучаемите, интерактивно и прилагащо съвременни обучителни техники. 

Уебсайт: http://www.buildup.eu/

 

 

 

"ПГСА-гр. Пазарджик и КСБ - за устойчиво партньорство в обучението на строителните специалисти"

 

Програма: Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” на Европейския социален фонд

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: „Училищни и студентски практики”   

№ BG051PO001-3.3.03/26 от 30.09.2009г. 

Продължителност: 9 месеца

Инициатор: ПГСА  Пазарджик

Партньор: Камара на строителите в България

Целева група: Ползватели по проекта са ученици от XI клас на ПГСА-гр.Пазарджик, випуск 2010;  преподаватели по професионална подготовка; наставници от строителни фирми.

Цел: Подобряване качеството на практическото обучение на учениците в ПГСА-гр.Пазарджик;   създаване на устойчиво партньорство със заинтересованите страни – ПГСА, Камара на строителите в България, строителни фирми от региона; улесняване на прехода от училище към работното място и повишаване на успешната реализация на учениците на пазара на труда.

Резултат:  Един от най-съществените резултати в рамките на проекта е ефективното натрупване на знания и придобиване на специфични практически умения в областта на:

 1. конкретната специалност- за 68 ученици;
 2. работа с ученици в реална работна среда - за 8 специалисти – наставници;
 3. обучение за работа с модерно оборудване и технологии на 7 преподаватели.

Обучените ученици в края на обучението си в ПГСА-гр.Пазарджик ще издържат успешно държавните изпити за степен на професионална квалификация по конкретната специалност.

 

 

RIBI: Преструктуриране и индустриални отношения в строителния сектор в Словения, България, Хърватска и Бивша югославска република Македония

Цели: Подкрепа на работодателските организации и фирмите от Словения, България, Хърватска и Бивша югославска република Македония в управление на индустриалните отношения и изпълнение на индустриалните политики за преструктуриране в ключов сектор като строителната индустрия.

Партньори: ZDS – Асоциация на Работодателите на Словения; ZGIGM – Сдружение на строителите и жилищната индустрия (Словения); BIA – Българска стопанска камара; KSB – Камара на строителите в България; BDI – Федерация на немските индустрии; HUP – Хърватска асоциация на работодателите; UPG – Асоциация на работодателите в строителството (Хърватска); CERM – Конфедерация на работодателите в Република Македония;

С подкрепата на европейските социални партньори:
FIEC – Европейска федерация на строителната индустрия и BUSINESS EUROPE.

Продължителност: 15ти декември 2009 г. – 15ти декември 2010 г.

Краткосрочни цели:  Подпомагане развитието на индустриалните отношения в строителния сектор в държавите от ЦИЕ на национално, регионално и на фирмено ниво чрез подобряване на опита и знанията на работодателските организации по индустриални отношения (повишаване на капацитета); управление на промените и преструктуриране в условията на икономическа криза; създаване на мрежа от ключови участници в индустриалните отношения в строителната индустрия.

Дейности: Организиране на работни семинари по преструктуриране (енергийна ефективност); изучаване на добрите практики (посещение на строителни фирми в Западна Германия; публикации; конференция за преструктуриране; създаване на партньорска мрежа. 

 

 

 

INTERJOB4YOUTH: Насърчаване на пригодността за заетост и мобилността сред младежите

 

Програма: Леонардо да Винчи
Период: 2012 - 2014
Мярка: „Трансфер на иновации”
Целева група: Младежи до 29 г.
Уебсайтwww.interjob4youth.euПартньори на КСБ по проект INTERJOB4YOUTH са фондация Cecot Persona i Treball (ES) – водещ партньор; направителствените организации: Academy of Entrepreneurship (GR), Business Development Friesland (NL), Foundation for Promotion of Entrepreneurship (PL), и консултантската фирма Creainnova (ES).

Международната икономическа и финансова криза превърнаха младежката безработица в един от най-сериозните проблеми на европейския трудов пазар. Около 5,5 млн. младежи в ЕС не могат да си намерят работа, а равнището на безработицата е над 20% - двойно по-високо от равнището на всички останали възрастови групи взети заедно. 

InterJob4Youth цели да увеличи възможностите за заетост чрез насърчаване на мобилността на работниците и стимулиране на евроинтеграцията. Той ще популяризира успешната методология за управление на предлагането и търсенето на трудовия пазар, разработена от Испанската организация на работодателите Cecot, съвместно с бюрата по труда в Каталуня. В основата на метода е предоставянето на индивидуални услуги за безработни младежи, улесняващи включването им в международния трудов пазар. 

В проекта има заложени два основни резултата: интегриране на методологията и създаване на уеб 2.0 платформа за международен обмен на работници. Ефективното ноу хау и добрите практики за управление на търсенето и предлагането на работна сила предстои да бъдат адаптирани към спецификите на всяка партньорска държава. Електронната платформа цели да улесни мобилността, да ускори комуникацията и да ограничи неизвестните свързани с живота в чужбина сред младежите, търсещи работа там.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. 

 

 

 

STEP4ALL: Управление на европейски проекти - подпомагане на обучението по европейски проекти за всички
 
 
Програма: Леонардо да Винчи
Период: 2012 - 2014
Мярка: „Партньорства”
Целева група: Сътрудници и ръководители на европроекти
Уебсайтwww.step4all.eu

Партньори на КСБ по проект STEP4ALL са: Eurocrea (IT) – водеща организация; агенцията за регионално развитие SPIS (SK), Центъра за координация на европейски проекти към областната управа на Kocaeli (TR), консултантските фирми HDI Consulting (HU), Stitching Business Development (NL), Temática Positiva (PT) и ELIN (LT), както и ИТ фирмата Avaca Technologies (GR). 

Независимо от многобройните съвети, наръчници, информационни центрове и електронни източници, подпомагащи европейските граждани за работа с еврофондове, за кандидатстване и за успешно управление на европроекти, броят на неодобрените проектни предложения остава висок. Същото важи и за финансовите корекции по европроектите. Причините за това са както големият обем на информация относно европрограмите (разпръсната и несистематизирана в множество сайтове), така и липсата на практическа информация и споделяне на реален опит от участващите в европроекти. 

Целта на Step4all е да внесе яснота относно централизираните европейски програми и да подпомогне успешното кандидатстване и изпълнение на европроекти. Проектът залага на транснационално сътрудничество с 9 европейски партньори със солиден опит в сферата на управлението и професионалното образование и обучение по европроекти. По този начин се осъществява качествен обмен на добри европейски практики за кандидатстване и мениджмънт на проекти. Освен това, работните семинари на Step4all позволяват активно участие на служители от партньорските държави, чрез което едновременно се изгражда и вътрешен капацитет.

Планираните резултати от Step4all са проучване за текущото състояние на достъпа до европейско финансиране и основните предизвикателства при управление на проекти. На базата на проучването предстои да се разработят следните 3 кратки и практични наръчници за успешно кандидатстване и управление на европроекти:

 1. Европейски съюз: история, институции, дейности
 2. Основни програми, управлявани от Европейската комисия
 3. Кратко ръководство за управление на проектния цикъл,  както и за финансово и административно управление.

Трите ръководства ще се изработят на следните езици: EN, IT, SK, TU, HU, GR, DU, BG, PT, LT.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Това съобщение отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация. 

 

 

 

                  ...

ЧЕСТИТ 8 МАРТ!

Уважаеми дами, избрали достойната професия на ...

В рамките на посещението на министър Караниколов в Рияд е договорено ...