Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) предвижда да обяви процедура за подбор на проекти „Подкрепа на микро- и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Във връзка с възникнали въпроси от строителните фирми относно грантовата схема,  допълнителна информация от Управляващия орган на ОПИК може да намерите на следния интернет адрес или в сайта на ОПИК в раздел “Начало -Новини –“Микро- и малки предприятия ще могат да кандидатстват за отпускане на безвъзмездна финансова помощ”.

Процедурата се предвижда да бъде обявена на 11.05.2020 г.  със срок за кандидатстване 30 дни от датата на обявяването й.

Кандидатстването ще се извършва по електронен път през информационната система на ИСУН.

Основните параметри за кандидатстване – допустимост на кандидатите, изискванията, срок за кандидатстване и изпълнение на проектите, както и начина на класиране са посочени в предоставения по-горе линк.

Въпроси, свързани с основните параметри и допустимостта по процедурата могат да бъдат задавани по електронна поща: priemna@mi.government.bg

В допълнение, екипът на Българска стопанска камара /БСК/ има възможност да окаже съдействие, при подготовка и електронно подаване на заявление, и необходимите документи за кандидатстване.

Приложено от страна на БСК са представени следните документи:

1) кратка информация за условията за кандидатстване (резюме);
2) чеклист за самооценка на допустимостта на Вашето предприятие, съгласно критериите, които към момента са известни (могат да бъдат актуализирани при официалното стартиране на процедурата);
3) списък с документи и информация, необходими за подаване на заявлението за безвъзмездна финансова помощ и
4) справка за обобщените параметри на предприятието (Prilojenie_Д1_Spravka_MSP_Enterprise);
5) информация относно обработване на лични данни на физически лица от БСK

В случай, че проявявате интерес, можете да заявите услугата на БСК на адрес: offer@bia-bg.com

Необходимо е да попълните и изпратите приложените документи и информация, както следва:
• чеклист за самооценка – попълнен, подписан, датиран и сканиран;
• „List_docs_enterprise“ – попълнен;
• Prilojenie_Д1_Spravka_MSP_Enterprise (справка за обобщените параметри на предприятието) – попълнен, в случай че е приложимо за съответното предприятие;
• документи, посочени във файла „List_docs_enterprise“ – сканирани копия;
• информация за обработка на личните данни – попълнена, подписана, датирана и сканирана.

Важно!: За да сте допустим кандидат в процедурата, при попълване на чеклиста за самооценка на допустимостта, е необходимо да сте посочили отговор „Да“ на всички критерии.

Финансови условия – цената на предлаганата от БСК услуга е в размер на 200 (двеста) лева., без вкл. ДДС, дължима както следва:
1) 50 (петдесет) лв., без включен ДДС, при подписване на договора;
2) 150 (сто и петдесет) лв., без включен ДДС, в срок до 3 (три) работни дни от подаване на документите в ИСУН.

След получена заявка от Ваше име и изпратени всички необходими документи и информация по-горе, БСК ще изпрати проект на договор, който влиза в сила от момента на извършеното авансово плащане.

Допълнителна информация за услугата от БСК можете да получите като зададете въпрос на адрес: offer@bia-bg.com, както и на следните телефони: 0885072878, 0889310131, 0888914452.