„Строителна квалификация“ ЕАД провежда дистанционно обучение по ЗБУТ на фирми, вписани в ЦПРС.

Първи модул:

  • „Длъжности лица по безопасност и здраве при работа“;
  • „Координатор по безопасност и здраве в строителството по правилата за осигуряване на ЗБУТ по Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. на МТСП“.

Втори модул:

  • „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“

Заявление за участие в дистанционно обучение по ЗБУТ

N.B. Съгласно гласувано решение на УС на КСБ от 27.06.2019 г. строителните фирми, вписани в ЦПРС, имат право на безплатно обучение на един служител за длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството и на един служител, отговарящ за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност.

 

ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ ПО ЗБУТ 2021 г.

ОБЛАСТНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО НА КСБ ДАТА
София 22.01.2021
Плевен 22.01.2021
Ловеч 22.01.2021
Русе 22.01.2021
Пазарджик 29.01.2021
Габрово 29.01.2021
Стара Загора 05.02.2021
Бургас 05.02.2021
Смолян 12.02.2021
Варна 19.02.2021
Силистра 19.02.2021
Кюстендил 19.02.2021
Добрич 26.02.2021
Пловдив 26.02.2021
София 26.02.2021
Благоевград 05.03.2021
Велико Търново 12.03.2021
Разград 12.03.2021
Перник 12.03.2021
Шумен 19.03.2021
София 26.03.2021
Търговище 09.04.2021
Монтана 16.04.2021
София 23.04.2021
София 21.05.2021
Русе 04.06.2021

При въпроси може да се обръщате към г-жа Христина Вутова на тел: + 359 878 401462