1. ЗБУТ:
  • Длъжностно лице по безопасност и здраве;
  • Координатор по безопасност и здраве в строителството;
  • Контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за съответсвие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ.

        Преподаватели:

  • Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов – ВСУ „Любен Каравелов“
  • Доц.д-р инж. Лъчезар Хрисчев – УАСГ
 

Областно представителство на КСБ

 

Дата

 

Лектор

 

ПЛЕВЕН

 

28.01.2020

 

Доц.д-р инж. Лъчезар Хрисчев – УАСГ

 

ЛОВЕЧ

 

 

29.01.2020

 

Доц.д-р инж. Лъчезар Хрисчев – УАСГ

 

 

РУСЕ

 

 

31.01.2020

Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов – ВСУ „Любен Каравелов“

N.B. Съгласно гласувано решение на УС на КСБ от 27.06.2019 г. строителните фирми, вписани в ЦПРС, имат право на безплатно обучение на един служител за длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството и на един служител, отговарящ за контрол върху качеството на изпълнение на строителството,за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност.

  1. Поредица „СТРОИТЕЛНА АКАДЕМИЯ“ – Специализирани семинари за подобряване и актуализиране на знанията и уменията по управление и организация на строителството.
 

Областно представителство на КСБ

 

Тема

 

 

Дата

 

Лектор

РУСЕ

НОВОСТИ В ДЕЙНОСТТА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

30.01.2020

Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов – ВСУ „Любен Каравелов“

СЛИВЕН ЗОП-НОВИ МОМЕНТИ И ИЗИСКВАНИЯ 31.01.2020

Д-р Добрин Сотиров

 

  1. Oбучения за придобиване на професионална квалификация по Закона за професионалното образование и обучение /ЗПОО/
  • Продължава набирането на кандидати за обучение по професия или по част от професия за всички строителни професии-дистанционна форма.
  • Дистанционен курс за придобиване на професия „Строителен техник“: първата група курсисти завърши своето обучение през месец юли. Записването на желаещи продължава.

N.B. Съгласно гласувано решение на УС на КСБ от 27.06.2019 г. строителните фирми, вписани в ЦПРС, имат право на безплатно обучение на един служител по  професии и специалности съгласно Закона за професионалното образование и обучение.