1.ЗБУТ:

 • Длъжностно лице по безопасност и здраве;
 • Координатор по безопасност и здраве в строителството;
 • Контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за съответсвие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ.

Областно представителство на КСБ

 

Дата

СОФИЯ

19.09.2019

ВРАЦА

24.09.2019

  Преподаватели:

 • Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов – ВСУ „Любен Каравелов“
 • Доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев – УАСГ

N.B. Съгласно гласувано решение на УС на КСБ от 27.06.2019 г. строителните фирми, вписани в ЦПРС, имат право на безплатно обучение на един служител за длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството и на един служител, отговарящ за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност.

2. Поредица „СТРОИТЕЛНА АКАДЕМИЯ“ – Специализирани семинари за подобряване и актуализиране на знанията и уменията по управление и организация на строителството.

Областно представителство на КСБ

Тема

 

Дата

СОФИЯ

ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛНАТА ПЛОЩАДКА И ДОСИЕ НА СТРОЕЖА

13.09.2019

СОФИЯ

НОВОСТИ В РАБОТАТА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

20.09.2019

СОФИЯ

АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ НА СЛУЖИТЕЛИ В ПЛАНОВ И ОФЕРТЕН ОТДЕЛ 26.09.2019

СОФИЯ

УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

27.09.2019

 Преподаватели:

 • Доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев – УАСГ
 • Доц. д-р инж. Вл.Ал.Стоянов
 • Доц. д-р инж. В. Стоянов
 • Д-р Добрин Сотиров

 3.Oбучения за придобиване на професионална квалификация по Закона за професионалното образование и обучение /ЗПОО/

 • Продължава набирането на кандидати за обучение по професия или по част от професия за всички строителни професии-дистанционна форма.
 • Дистанционен курс за придобиване на професия „Строителен техник“: първата група курсисти завърши своето обучение през месец юли. Записването на желаещи продължава.

N.B. Съгласно гласувано решение на УС на КСБ от 27.06.2019 г. строителните фирми, вписани в ЦПРС, имат право на безплатно обучение на един служител по Закона за професионалното образование и обучение.