1. ЗБУТ:
 • Длъжностно лице по безопасност и здраве;
 • Координатор по безопасност и здраве в строителството;
 • Контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за съответсвие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания по ЗУТ.

        Преподаватели:

 • Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов – ВСУ „Любен Каравелов“
 • Доц.д-р инж. Лъчезар Хрисчев – УАСГ
 • инж. Добрин Сотиров
 • инж. Борис Петров
 • инж. Олга Валериева
 

Областно представителство на КСБ

 

Дата

 

Лектор

ПАЗАРДЖИК

04.02.2020

инж. Олга Валериева

ГАБРОВО 07.02.2020

Доц.д-р инж. Лъчезар Хрисчев – УАСГ

СТАРА ЗАГОРА

21.02.2020 Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов – ВСУ „Любен Каравелов“

БУРГАС

22.02.2020

Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов – ВСУ „Любен Каравелов“

СОФИЯ

27.02.2020

инж. Борис Петров

СМОЛЯН 28.02.2020

Доц.д-р инж. Лъчезар Хрисчев – УАСГ

 

N.B. Съгласно гласувано решение на УС на КСБ от 27.06.2019 г. строителните фирми, вписани в ЦПРС, имат право на безплатно обучение на един служител за длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството и на един служител, отговарящ за контрол върху качеството на изпълнение на строителството,за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти с основните изисквания за безопасност.

 1. Поредица „СТРОИТЕЛНА АКАДЕМИЯ“ – Специализирани семинари за подобряване и актуализиране на знанията и уменията по управление и организация на строителството.
 

Областно представителство на КСБ

 

Тема

 

 

Дата

 

Лектор

СТАРА ЗАГОРА НОВОСТИ В ПОДГОТОВКАТА НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ПО ЗОП 04.02.2020 инж. Добрин Сотиров
СТАРА ЗАГОРА СКЕЛЕ. ТЕХНИЧЕСКИ И НОРМАТИВНИ НОВОСТИ 13.02.2020 Доц.д-р инж. Лъчезар Хрисчев – УАСГ
СЛИВЕН УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ 28.02.2020 Доц. д-р инж. Венцислав Ал.Стоянов – ВСУ „Любен Каравелов“

2. Oбучения за придобиване на професионална квалификация по Закона за професионалното образование и обучение /ЗПОО/

 • Продължава набирането на кандидати за обучение по професия или по част от професия за всички строителни професии-дистанционна форма.
 • Дистанционен курс за придобиване на професия „Строителен техник“Записването на желаещи продължава.

N.B. Съгласно гласувано решение на УС на КСБ от 27.06.2019 г. строителните фирми, вписани в ЦПРС, имат право на безплатно обучение на един служител по Закона за професионалното образование и обучение.