Във връзка с изпълнението на проект „Заедно за по-прозрачни обществени поръчки в строителния сектор”, който Камара на строителите в България реализира по програма „Добро управление на местно ниво”, на фондация „Америка за България”, приключи работата по Дейност 1, която предвижда мониторинг на обществени поръчки в строителството за идентифициране на причини за промяна и прекратяване на поръчките след тяхното обявяване. Екип експерти от КСБ извърши проучване и мониторинг на 1560 обществени поръчки в строителството, обявени от публични възложители в Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП) в периода ноември 2020 г. – април 2021 г. От поръчките, попадащи в обхвата на мониторинга прекратени или изменени са 149. Като най-честа причина за прекратяване на процедурата, експертите отчитат възможността на чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП: „Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато са установени нарушения при откриването и провеждането и, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата”.

Втората най-срещана причина е липсата на подадена оферта, заявление за участие или конкурсен проект или не се е явил нито един участник за преговори, съгласно чл. 110, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

На трето място е прекратяването по чл. 110, ал. 1, т. 2. От ЗОП: Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато всички оферти или заявления за участие не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин и срок, или са неподходящи. В този случай, всички участници са допуснали някои от следните грешки: техническа грешка в документацията; не са приложили някои от изискуемите документи от възложителя; допуснали са техническа грешка при изчисляването на КСС или например грешно са изчислили общата сума по офертата си и пр.

В по-редки случаи експертите посочват следните причини за прекратяване:

  • възложителят прекратява процедурата, когато е подадена само една оферта, заявление за участие или конкурсен проект, съгласно чл. 110, ал. 2, т. 1. тоест, в конкретния случай, в който има само една подходяща оферта, ЗОП дава възможност на възложителя да прекрати възлагането, поради липса на достатъчна конкуренция.
  • Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури ресурс, съгласно чл. 110, ал. 1, т. 8 от ЗОП. В случаи като този, възложителите посочват в ЦАИС-ЕОП мотивирани решения за прекратяване на процедурата за възлагане.
  • За посочения 6-месечен период на мониторинг е открит един случай, в който участникът, класиран на първо място, в последствие е отказал да сключи договор като изпълнител. Посоченият случай попада в хипотезата на чл. 110, ал. 2, т. 4а от ЗОП.

Като следваща стъпка, предстои да се изготви подробен анализ и статистика на данните относно причините, довели до прекратяване на обществени поръчки, и последващи действия. Паралелно с това, Камара на строителите в България провежда анкетно проучване сред строителните фирми за техния опит, свързан с корупция при възлагане на обществени поръчки, относно прозрачността при обявяването им и прозрачността в работата на публичните институции на областно или общинско ниво. Предстои да бъде проведено обществено обсъждане по отношение на разбирането за негативните последствия от корупцията, за необходимостта от последователни възпиращи корупцията действия, и за повишаване на прозрачността и отчетността на институциите. Ще бъдат организирани и специализирани обучителни семинари с представители на строителни фирми  и експерти, работещи в сферата на обществените поръчки. Целите на обученията са свързани с повишаване на капацитета на участващите в обществени поръчки за правата и задълженията им при съмнения за корупция при възлагане на обществени поръчки, начините за уведомяване и обжалване, работа с национална платформа  „Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки”. Представителите на строителни фирми, които имат желание да се включат в семинарите и обсъжданията по проекта, могат да заявят участие в Дирекция „Организационна политика” на КСБ на email: [email protected]