Съгласно минималните изисквания за периодичност на обученията по Здравословни и безопасни условия на труд от Наредба № РД-07-2 всяка година съответните специалисти трябва да актуализират своите знания.

Областно представителство на КСБ в град Смолян винаги се е стремяло да отговаря максимално на нуждите и целите на строителните фирми. Тази година поредният курс по ЗБУТ в условията на Ковид-19 се проведе за втори път дистанционно и отново в сътрудничество със „Строителна квалификация“ ЕАД.

За целта обучителната организация бе подготвила специално разбработени курсове по безопаснот и здраве в дистанционен формат, които да осигурят необходимите знания в една удобна и гъвкава форма. Обучението включваше два модула:

Първи модул: „Длъжности лица по безопасност и здраве при работа“ и „Координатор по безопасност и здраве в строителството“;

Втори модул: „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност“.

Онлайн курсовете са лесни за приложение и се предпочитат от хората, които сами могат да определят кога да се обучават и се чувстват комфортно, използвайки компютрите си. Всички записали се курсисти получиха пакет от материали по имейл, включващ лекционна част на курс по ЗБУТ, заедно с тест по съответния модул, който всяко обучаемо лице трябваше да попълни. Дистанционната форма на обучение даде възможност на много фирми от региона да се включат без да е необходимо да прекъсват трудовата си дейност. Строителните компании споделиха, че тази форма на обучение е за предпочитане, защото голяма част от служителите отговарящи за безопасните условия на труд, са на обекти из цялата страна. Физическото присъствие на курс е свързано, както с прекъсване на работният процес, така и с командироване на служителите, транспортни разходи и други. Онлайн обучението също така дава възможност за многократен достъп до предоставените в електронен вид учебни материали, бланки и презентации. Практиката показва, че има голяма полза от такъв вид курсове. За да попълнят тестовете и да преминат успешно курса, обучаващите се следва детайлно да изучат предоставените материали. Обучението по безопасност и здраве при работа има за цел длъжностните лица да усвоят методите, формите и средствата за осъществяване на дейността по безопасност и здраве при работа, както и основните законови и подзаконови нормативни изисквания, правилата и мерките за безопасен и здравословен труд.

Управлението на трудови процеси в едно предприятие изисква наличието на безопасни и здравословни условия на труд. Опазването на здравето на работниците трябва да е основна цел на всеки работодател и всяко лице, което контролира трудовият процес в едно предприятие.

Всички успешно издържали теста ще получат удостоверенията си по съответният модул по електронен път.

Юлия Танева – Експерт „Регистър“ в КСБ ОП-Смолян