Безработните в сектора през 2021 г. спрямо 2020 г. се увеличават с 14,3%

Близо 31 % е спадът в произведената през 2021 г. продукция в отрасъл „Строителство“ по предварителни данни на НСИ. Тя е на обща стойност 16 100 млн. лв., а през 2020 г. е била 23 238 млн. лв. Това сочат данните в икономическия отчет за миналата година на Камарата на строителите в България.

Браншовата организация традиционно наблюдава тенденциите в отрасъла и обобщава официалните данни в редовни анализи за тримесечие, полугодие, деветмесечие и година. Продукцията е разделена на два сегмента – сградно строителство, което включва жилищно и нежилищно, и инфраструктурно строителство, в което влизат пътно, железопътно, енергийно, ВиК.

През миналата година произведената продукция в сградното строителство е в размер на 9 043 млн. лв. и има дял от 56,2%. В сравнение с 2020 г. спадът при нея е от 31,7 на сто. В другия сегмент – инженерна инфраструктура, за м.г. спадът е 29,4% спрямо 2020-а. Произведената продукция при нея възлиза на 7 057 млн. лв. и е с дял от 43,8% от общо произведената продукция в строителството за 2021 г.

Продукция на предприятията от строителството, млн. лв. 2008 г. – 2021*г.

*По предварителни данни на НСИ

Брутната добавена стойност в строителството за 2021 г. е 5 084 млн. лв., с дял 3,8% от Брутния вътрешен продукт като се отчита спад от 7,8% в сравнение с 2020 г.

За 2021 г. спрямо 2020 г. ръст от 16,4 на сто бележат въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради. Ръстът на общото РЗП е 22,5%. По предварителни данни на НСИ сградите са общо 3930 и 17 889 жилища в тях. Ръст от 15,8 на сто има при започнатото строителство на нови сгради – 7540 бр. От тях 5084 са жилищни, 56 – административни и 2400 – други /предназначени за различни дейности – търговска, транспортна, културна, спортна, здравеопазване, хотели и други/.

По предварителни данни на НСИ средната годишна заплата в строителството през миналата година е 14 084 лева. като увеличението спрямо 2020 г. е 613 лева /4,6%/. Общо за икономиката средната годишна работна заплата през 2021 г. е 18 608 лв. като увеличението спрямо 2020 г. е с 1921 лв. /11,5%/.

Разходите на работодателя за труд за миналата година възлизат на 1 982,3 млн. лв. като на годишна база предварителните данни показват увеличение на разходите с 14,5%.

Безработните в отрасъла за 2021 г. са 14,4 хил., или 8,4% от общо регистрираните. Спрямо 2020 г. безработните в строителството се увеличават с 1,8 хил. или с 14,3%.

По предварителни данни на БНБ преките инвестиции в страната за януари – декември 2021 г. възлизат на 1 265,1 млн. евро, като спрямо 2020 г. намаляват с 1 731,4 млн. евро (-57,8%).  Преките инвестиции за 2021 г. в отрасъл  строителство са с отрицателна стойност и възлизат на 40,6 млн. евро, като спрямо 2020 г. намаляват с 264,3 млн. евро (-118,1%).

Обявените обществени поръчки в отрасъла за миналата година са 3567 с обща прогнозна стойност 5 305 млн. лв. Тенденцията на годишна база е ръст от 36% на броя на обявените поръчки и спад на стойността им от 7,3%. Сключените договори в сектора обаче се увеличават с едва 14% /481 бр./ като стойността им намалява с 23,7% /1 105,1 млн. лв./ Най-голям дял от общо обявените обществени поръчки заема сградното строителство, а най-голям дял от общата им стойност – инженерната инфраструктура. Ръст на годишна база както при броя, така и при стойността, бележат единствено търговете за енергийна инфраструктура.

Целият икономически отчет е достъпен на следния линк.