Министерството на труда и социалната политика, дирекция „Жизнено равнище, демографска политика и социални инвестиции“ отправя молба за участие в анкета, която цели   идентифициране на пречките пред инвестициите и потреблението на стоки и услуги, произведени от социални предприятия и очертаване на мерки за подкрепа в тази област.

Анкета (линк): https://forms.gle/477hrotrHpScuMoS7

Анкетата ще бъде активна до 03.10.2021 г.

Анкетата е анонимна и ще представи обобщени резултати за целите на политиката и практиката в областта на социалното предприемачество в контекста на новия програмен период 2021 – 2027 г., както и за научно обосноваване на дейностите в тази насока.