ДО СТРОИТЕЛИТЕ, ВПИСАНИ В ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

 

Уважаеми дами и господа,

Изискванията на Директива (ЕС) 2019/1158 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно равновесието между професионалния и личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, и за отмяна на Директива 2010/18/ЕС на Съвета налагат да се въведат промени в Кодекса на труда, които най-общо ще наложат промени в родителския отпуск, гъвкавите схеми на работа и отпуск при форсмажорни обстоятелства.

Ще очакваме Вашето мнение до неделя, 7 ноември 2021 година.

Анкетата е поместена в следния линк:  https://www.surveymonkey.com/r/HVTW9FC

Благодарим Ви предварително за участието !