Д-р Роб Диксън, посланик на Нейно Величество в посолство на Великобритания, гр. София предоставя информация, свързана с актуалните и важни промени, които касят бизнеса между Великобритания и България, в следствие на края на преходния период, свързан с Брекзит.

Преходният период, свързан с излизането на Великобритания от Европейския съюз, завършва на 31 декември 2020 г. Независимо от всякакви бъдещи споразумения, които ще бъдат постигнати с Европейския съюз по отношение на бъдещите си търговски отношения, Великобритания ще напусне единния пазар на ЕС и митническия съюз, така че правилата за търговия ще се променят. Това от една страна ще открие нови възможности пред Великобритания, но също така ще доведе до важни промени за бизнеса, за които той трябва да се подготви отсега.

Настоящата информация е предназначена да помогне на бизнеса да разбере какви евентуални промени трябва да бъдат направени през предстоящите седмици и месеци. Екипът на посолството на Великобритания в София са на разположение за уточняване на всички свързани с това аспекти.

Митници и граници

Организацията на границите на Великобритания ще се промени от 1 януари 2021 г. Представителите на бизнеса трябва да се уверят, че разбират каква е организацията на границата на Великобритания с ЕС след 1-ви януари и да се уверят, че необходимите изисквания са изпълнени предварително. Бизнесът, свързан с движението на стоки между Великобритания и България, ще изисква попълване на митнически декларации. Тези, които внасят стоки от Великобритания в България, следва да проверят приоритетно чрез българските митнически власти какви процедури ще бъдат прилагани, вкл. дали ще се дължат вносни мита. Следва да обсъдят с търговските си партньори във Великобритания и отговорностите по обмена на документи и да се стигне до спаразумение  с тях, за да бъдат налице правилните документи за съответния вид стоки, с които се търгува. Следва да се провери също така правилата за заплащане на ДДС и възстановяване на ДДС.

Повечето бизнеси използват специализирани компании за транспорт и логистика, които им помагат да транспортират стоките през границите. Сега е моментът да се свържете с тези компании и да се уверите, че сте осигурили всичко необходимо в срок до 31 декември 2020 г.

Предлагане на стоки на пазара във Великобритания и Северна Ирландия

Условията по отношение предлагането на стоки на пазара във Великобритания и Северна Ирландия също ще се променят. Представителите на бизнеса следва приоритетно да проверят насоките, изброени по-долу и да предприемат необходимите действия. Стъпките, които ще трябва да се предприемат варират, в зависимост от вида на стоките, но е възможно да включват:

  • Преразглеждане на маркировката, етикетите и опаковката
  • Получаване на допълнителни одобрения, сертифицирания или регистрации
  • Назначаване на законен представител, който е базиран във Великобритания
  • Проверка за настъпили промени в законовите Ви задължения (или тези на Вашите дистрибутори)
  • Където е необходимо, предварително уведомяване на властите във Великобритания за стоките, които внасяте във Великобритания от България.

Предоставяне на услуги във Великобитания

 Представителите на бизнеса, свързан с предоставяне на услуги във Великобритания, също следва да предприемат определени стъпки преди края на преходния период, като напр.:

  • Проверка на изискванията за визи и бизнес командировки
  • Да се уверят, че професионалните квалификации се признават (във Великобритания – б.пр.)

Има и други важни мултидисциплинарни аспекти, които се отнасят за различни икономически отрасли и може да имат отражение върху бизнеса Ви. Те са свързани със защитата на личните данни, авторските права и правата върху дизайн. Има и специфични изисквания, свързани с продуктите от растителен или животински произход. Следва да проверите внимателно тези изисквания и да предприемете необходимите стъпки.

Къде може да получите допълнителна информация?

Актуална информация може да бъде намерена на уеб страница: : https://www.gov.uk/eubusiness. Тази страница се актуализира редовно и включва информация за законовите наредби, свързани с  покупко-продажба на произведени стоки, внос и износ на животни, животински продукти, растения и растителни продукти, продукти от енергийния сектор, ДДС, защита на личните данни, авторските права и защита на нерегистрирани права върху дизайн, юридически специалисти, бизнес командировки и имиграция. На страницата са описани подробно стъпките, които следва да предприемете, а също така и как и в какъв срок да ги направите.

Вслучай на необходимост от допълнителна информация може да се свържете с  екипа на посолството на Великобритания в София.

Ако сте лице с британско гражданство с местоживеене и работа в България, горещо се препоръчв следването на актуалната информация и предприемането на необходимите стъпки за запазване на правата си тук (в България-б.пр.)

Допълнителна информация по тези въпроси можете да намерите на Фейсбук страницата на Посолство на Великобритания в София и в тяхното ръководство за условията да живеете в България: htpps://www.gov.uk/guidance/living-in-bulgaria.