Описание на длъжността: преглед и анализ на заявления, подадени на хартиен носител или с квалифициран електронен подпис към електронната система на Централния професионален регистър на строителя. Консултации на строителните фирми във връзка с вписването им в регистъра и последващите процедури от него.

Изисквания за заемане на длъжността:

  • средно техническо или икономическо образование;
  • професионален опит минимум 1 г.;
  • много добра компютърна грамотност;
  • отлични комуникативни умения.

Специфични изисквания: познаване на нормативни документи в сектор „строителство“: Закон за устройство на територията; Закон за камарата на строителите в България; Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя; Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи; актовете и протоколите, съставяни по време на строителството.

Изборът ще се проведе на два етапа:

  1. Подбор по документи.
  2. Интервю с кандидатите, допуснати след прегледа по документи.

Необходими документи за участие в конкурса:

  • мотивационно писмо;
  • автобиография /CV/;

Документи се подават на Е-mail: [email protected]

Срок за подаване на документи: 30 юни 2022 г.