Камара на строителите в България
отправя покана към кандидати за заемане на длъжността:

„Експерт регистър“ в Камара на строителите в България –
областно представителство София

Описание на длъжността: преглед и анализ на заявления, подадени на хартиен носител или с квалифициран електронен подпис към електронната система на Централния професионален регистър на строителя. Консултации на строителните фирми във връзка с вписването им в регистъра и последващите процедури от него.

Изисквания за заемане на длъжността:

  • висше техническо или икономическо образование, минимална образователна степен „бакалавър“;
  • професионален опит минимум 2 г.;
  • много добра компютърна грамотност;
  • отлични комуникативни умения.

Специфични изисквания: познаване на нормативни документи в сектор „строителство“: Закон за устройство на територията; Закон за камарата на строителите в България; Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя; Наредба № 1 за номенклатурата на видовете строежи; актовете и протоколите, съставяни по време на строителството.

Изборът ще се проведе на два етапа:

  1. Подбор по документи.
  2. Интервю с кандидатите, допуснати след прегледа по документи.

Необходими документи за участие в конкурса:

  • мотивационно писмо;
  • автобиография /CV/;
  • копие на диплома за завършено висше образование.

Документи се подават на Е-mail: [email protected]

или на адрес:

Камара на строителите в България

ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 1, ст. 1.2

1784 София

Срок за подаване на документи: 9 май 2022 г. – всеки работен ден от 8.30 до 17.00 ч.