УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от Устава на КСБ свиква

РЕДОВНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КСБ

на 5 ноември 2020 г. от 9:00 часа

в

УНИВЕРСИТЕТА ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ

„Аула Максима“

при следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Приемане на Отчет за изпълнение на дейността на Управителния съвет (УС) на КСБ за периода от 01.09.2019 г. до 31.12.2019 г.
 2. Приемане на Отчет за дейността на Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя (КВППЦПРС) за изтеклия период.
 3. Приемане на Отчет за дейността на Контролния съвет (КС) на КСБ за изтеклия период.
 4. Избор на член на Контролен съвет на КСБ.
 5. Приемане на Отчет за изпълнение на бюджета на КСБ за 2019 г.
 6. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете и председателите на УС, КС и КВППЦПРС за изтеклия период.
 7. Приемане на „Основни политики за развитие на КСБ през 2021 г.”
 8. Приемане на бюджет на КСБ за 2021 г.
 9. Приемане на промени в Устава на КСБ.
 10. Връчване на наградите от Годишната класация топ 50 на КСБ за строители, вписани в ЦПРС.
 11. Разни.

Канят се за участие:

 • делегатите по право – председателите и членовете на УС и КС на КСБ, както и членовете  на КВППЦПРС, които са избрани в нейния състав  като представители на редовни членове на КСБ;
 • делегатите по избор – представители на избраните за делегати през 2019 г.  редовни членове на КСБ;
 • представители на асоциираните членове на КСБ /само с право на съвещателен глас/.

Регистрацията на делегатите и на представителите на асоциираните членове ще се извършва от 8.30 часа в деня на събранието.