„ДОСТОЙНИ НАСЛЕДНИЦИ НА КОЛЮ ФИЧЕТО“

Инициативата е проведена за първи път през  2016 г. за да се превърне днес в ежегодно събитие, организирано от община Дряново под  патронажа на Камара на строителите в България. Първоначално в него участват 3 професионални училища от Бургас, Габрово и Велико Търново, а през 2019 г. на IV-тата среща те вече са седем, като броят на младите специалисти нараства до 180.

В рамките на събитието  зрелостници от професионални гимназии по строителство, архитектура и геодезия получават своите дипломи и се произвеждат в чин „майстор“ . Символично, точно на мястото, където е била родната къща на Колю Фичето и пред неговия паметник, всички млади хора получават символа, с който старите български майстори са обикаляли страната – дюлгерската престилка и сандъчето с инструменти.

НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ „СТРОИТЕЛСТВО“ – „НАЙ-ДОБЪР МЛАД СТРОИТЕЛ“

Един от най-сериозните предизвикателства, пред които бизнеса е изправен днес е недостига на квалифицирани служители, особено средно-технически и изпълнителски кадри от всички строителни специалности.  Строителството е загубило своята атрактивност за младите хора и от много време професионалните гимназии трудно намират ученици за прием в строителните специалности. За преодоляване на негативната тенденция и изграждането на мост между образованието и бизнеса, Министерство на образованието и науката ежегодно провежда Национално състезание „Най-добър млад строител“, a Камара на строителите в България е сред основните му партньори.

Целите на състезанието са свързани с осигуряването на възможност учениците от професионалните гимназии да демонстрират теоретичната подготовка, практическите умения и компетентностите за изпълнение на строителни дейности, придобити при своето обучение. Състезанието е атрактивна форма на извънкласна дейност, насочена към изграждане интереса на учениците към професията, насърчаване развитието на творческите им способности, мотивиране участието в междуучилищно сътрудничество и съревнование. То има особена добавена стойност и чрез реализирането на активно публично-частно партньорство – обвързване на училищните дейности с бизнес средите за издигане престижа на строителната професия чрез популяризиране на добри практики, прилагане на нови технологии и строителни материали и др.

Национално състезание „Най-добър млад строител“ е важен акцент в цялостната политика на КСБ по професионално ориентиране на учениците и мотивиране ангажирането им в строителната професия след завършване на средното им образование. Камарата и фирмите членове оказват различна форма на подкрепа в провеждането на конкурса във всичките му етапи – училищни, регионални и национални кръгове чрез осигуряване на финансови средства с дарения на строителни материали