Публични покани

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9070609

21.11.2017 г. 

Община Берковица

„Избор на изпълнител за извършване на СМР по реконструкция и рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа на улица „Заряница“ в гр. Берковица от ОТ 8 до ОТ 24.”

06.12.2017 г.  17:00 ч.

9070600

21.11.2017 г. 

Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" - Русе

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ ще възложи обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП и съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на закона за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Извършване на СМР - консервационни работи за обект Зимовник на Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ при км 491 на р. Дунав – III етап“.

24.11.2017 г.  16:45 ч.

9070596

21.11.2017 г. 

Община Карлово

„Извършване на непредвидени ремонтни дейности по обекти на територията на община Карлово“.

06.12.2017 г.  17:00 ч.

9070590

21.11.2017 г. 

Община Якоруда

Целта на тази поръчка е Възложителят да избере Изпълнител, притежаващ професионална квалификация и практически опит, който да гарантира законосъобразното изпълнение на строителните работи свързани на следния обект: "Неотложно възстановителни работи по укрепване на улица между О.Т. 12, 20 и 27 по плана на с.Черна Места, община Якоруда" - ІІ етап.

30.11.2017 г.  17:00 ч.

9070589

21.11.2017 г. 

Българска академия на науките /БАН/

“Подмяна на захранващ ел. кабел 10 kV от подстанция „Александър Наумов“ до трафопост „Математика“ в Научен комплекс – 1 на БАН, гр. София, 4-ти км“.

07.12.2017 г.  17:30 ч.

9070585

21.11.2017 г. 

Община Пловдив - Район "Северен"

«Инженеринг – проучване, проектиране, авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи (СМР), свързани с основно обновяване на детска площадка за игра на открито за деца на възраст от 3 до 12 г. на територията на Община Пловдив, Район «Северен», включително сертифициране и въвеждане в експлоатация»

07.12.2017 г.  17:00 ч.

9070580

21.11.2017 г. 

"Булгартрансгаз" ЕАД

Наименованието на поръчката e "Проучване, проектиране, изпълнение и въвеждане в експлоатация на строеж: „Защитно съоръжение на Транзитния газопровод за Гърция при преминаването му в коритото на р. Струма в района на ПК 1236-1240 при с. Чучулигово, общ. Петрич” и в нейния предмет е включено изпълнението на следните дейности: - Проучвателни дейности: инженерно-геоложки и хидроложки проучвания; - Изработване на комплексен проект за инвестиционна инициатива/инвестиционен проект във фаза работен проект; - Съгласуване на комплексния проект/инвестиционния проект с компетентните контролни органи и други заинтересовани лица, с Консултанта по чл.166, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Възложителя; - Одобряване на комплексния проект/инвестиционния проект и получаване на Разрешение за строеж; - Изработване на „Документация за имотите, засегнати при строителството”, идентификация на собствениците или на ползвателите/арендаторите на земи, определяне размера на обезщетенията за унищожена или пропусната реколта от земи и/или нанесени щети по време на строителството, съгласно пазарни оценки, изготвени от лицензиран независим оценител (съгласувани от Възложителя) и провеждане на процедура по договаряне и изплащане на обезщетенията; - Дейности преди откриване на строителната площадка; - Доставка на материали; - Упражняване на авторски надзор по време на строителството; - Временно строителство (по преценка на Изпълнителя); - Строително-монтажни работи (СМР); - Съставяне на строителни книжа, изпълнителна и екзекутивна документации; - Кадастрално заснемане и получаване на Удостоверение по чл. 54a, ал. 3 от ЗКИР; - Всички дейности по приемане и въвеждане в експлоатация на строежа; - Обезпечаване на гаранционна отговорност и отстраняване на проявени дефекти, проявили се при нормалната експлоатация на строежа през гаранционния срок.

15.12.2017 г.  17:00 ч.

9070571

21.11.2017 г. 

Община Антоново, област Търговище

Текущ ремонт на участъци от пътища на територията на Община Антоново

06.12.2017 г.  17:00 ч.

9070566

21.11.2017 г. 

Агенция "Митници"

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изпълнение на строителни и ремонтни работи на ГКПП „Калотина“ и ГКПП „Кулата“. Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на следните дейности: а) изпълнение на строителство, включващо: а.1) текущи ремонти на сгради, постройките, съоръженията и инсталации на Агенция „Митници“, в това число и елементи на транспортната инфраструктура, попадащи в зоната на ГКПП. По смисъла на § 5, т. 43 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, текущи ремонти са дейности по подобряване и поддържане в изправност, както и вътрешни преустройства, при които не се: - засяга конструкцията на сградата; - извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата; - променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях. а.2) аварийно-възстановителни работи, които целят незабавно възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации; б) доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти, необходими за изпълнение на строителството; в) извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания; г) отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка на основание чл. 160, ал. 4 от ЗУТ.

27.11.2017 г.  17:30 ч.

9070565

21.11.2017 г. 

В и К "Стенето" ЕООД - Троян

„Рехабилитация по безизкопна технология „Облицовка с втвърдяване на място /CIPP/” на градски канализационен клон с диаметър ф500мм и дължина 306м. в гр.Троян, преминаващ през пешеходната зона на площад „Възраждане”, от съществуваща ревизионна шахта на ул. "Генерал Карцов" №18 до съществуваща ревизионна шахта в края на пешеходната зона по ул. „Васил Левски”.

07.12.2017 г.  16:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9070554

21.11.2017 г. 

Община Омуртаг

Предмет на настоящата обществена поръчка е: Изпълнение на неотложно-възстановителни работи по преливника на яз.Царевци

24.11.2017 г.  17:00 ч.

9070553

21.11.2017 г. 

Община Враца

„Основен ремонт на ул. „Теменуга”, ж.к. „Толбухин –юг”, град Враца“

24.11.2017 г.  17:00 ч.

9070544

20.11.2017 г. 

Община Свищов

Предмет на възлагане по настоящата поръчка е осъществяването на строителство за изграждане на претоварна станция за твърди битови отпадъци. Всички видове строително-монтажни работи са подробно описании и количествено измерени в Ценовото предложение, част от документацията за участие. Предмета на поръчката включва следните СМР които ще бъдат изпълнени: •Тънък изкоп за подравняване на терена за ограда •Ръчен изкоп за основи на оградни колове •Полагане на бетон за основа на оградни колове •Направа на ограда от поцинкована ламарина с височина 2500 мм, оградни колове от профил 80х80х4 мм и допълнителното и укрепване •Направа линеен отводнител с решетка „тежък тип” за отвеждане на повърхностни води •Направа отбивачи между първо и второ ниво на бетонови настилки •Механизиран изкоп за шахта за отпадни и повърхностни води с размери 2,50х2,50х2,50 м •Направа на шахта метална за отпадни и повърхностни води с размери 2,00х2,00х2,00 м и капак •Направа на три броя клетки за депониране на битови отпадъци с размери 4,00х4,00 м и височина 3,50 м и подвижен покрив •Доставка на нов контейнер за битови нужди с размери 6,00х2,40 м •Доставка и монтаж на електронна осова везна за технологични нужди за товар 20 000 кг •Направа на армирана бетонова настилка с дебелина 20 см •Разбиване, натоварване и извозване на строителни отпадъци до 6 км Описание на предмета на обществената поръчка и изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно Техническата спецификация, част от документацията за участие.

23.11.2017 г.  17:00 ч.

9070542

20.11.2017 г. 

Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" /ДП "РАО"/

„Избор на изпълнител за Инженеринг по част Ел., КИП и А (проектиране, доставка и монтаж на технологично оборудване) на система за оптимизиране на процеса на преработка на генерираните от суперпреса HHS-1000-3R вторични РАО, изграждана в СП „РАО-Козлодуй“

05.12.2017 г.  15:55 ч.

9070540

20.11.2017 г. 

Община Аксаково

“Текущи и неотложни аварийни ремонти на улични и пътни настилки по всички общински пътища и улици в населените места на територията на Община Аксаково“

05.12.2017 г.  17:00 ч.

9070531

20.11.2017 г. 

Институт по растителни генетични ресурси "Константин Малков" - Садово

Преустройство на съществуваща лаборатория в хладилна камера за ex situ съхранение на дивите родственици на културните растения (ДРКР) и на застрашени растителни видове в Националната генбанка на Институт по растителни генетични ресурси „К.Малков”, гр. Садово

12.12.2017 г.  16:00 ч.

9070525

20.11.2017 г. 

Община Божурище

„Текущ ремонт на помещения – общинска собственост, находящи се в ж.к. „Жилища”, бл.1, гр.Божурище, за обособяване на Център за социална рехабилитация и интеграция по договор BG 05M9OP001-2.005-0153-С01 за изпълнение на проект BG 05M9OP001-2.005-0153 „Активно включване, заетост и създаване на Център за социална рехабилитация и интеграция за жителите на община Божурище, процедура BG 05M9OP001-2.005 „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.“

05.12.2017 г.  17:00 ч.

9070512

20.11.2017 г. 

Община Габрово

Настоящата обществена поръчка включва вътрешно боядисване на коридори и стълбищни площадки в СУ"Отец Паисий" гр. Габрово, в т.ч. изстъргване на стара боя, грундиране, шпакловане и боядисване на стени и тавани. Срок за изпълнение: съгласно офертата, но не по-късно от 28.02.2018 г.

05.12.2017 г.  17:00 ч.

9070501

20.11.2017 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Бургас към ЕСО

Овладяване на нарушени габарити на ВЛ 110кV "Биково-Каравелово"

11.12.2017 г.  16:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9070490

17.11.2017 г. 

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/

„Извършване на ремонтни дейности в помещения в сградата на възложителя в гр. София, ул. „Петър Мутафчиев“ № 2. Дейностите са свързани с преустройство и промяна на функционалното предназначение на помещение в сградата на Възложителя, в гр. София, ул. „Петър Мутафчиев“ № 2“

04.12.2017 г.  17:30 ч.

9070484

17.11.2017 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО

Ретрофит на КРУ 20кV в п/ст Вълчедръм

04.12.2017 г.  16:30 ч.

9070483

17.11.2017 г. 

Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/

„Извършване на текущи ремонти в санитарните възли в сградата на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ), гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55“

04.12.2017 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9070434

16.11.2017 г. 

Община Асеновград

”Осигуряване на мерки за енергийна ефективност за Основно училище „Христо Ботев" гр. Асеновград”

04.12.2017 г.  17:00 ч.

9070430

16.11.2017 г. 

Университет по библиотекознание и информационни технологии/УниБИТ/ - София - /Старо наименование - Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии /СВУБИТ/ - София/

Авариен ремонт на покрив на сградата на Младежки научно-изследователски център” на УниБИТ в с. Стойките област Смолян

04.12.2017 г.  17:30 ч.

9070424

16.11.2017 г. 

Община Ямбол

„Изпълнение на СМР на обект „Разширение и преустройство на Център за обслужване на гражданите” - сграда на Община Ямбол, идентификатор 87374.537.109.1 по КК на гр. Ямбол, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ №7”

04.12.2017 г.  17:00 ч.

9070423

16.11.2017 г. 

Община Асеновград

Предметът на настоящата поръчка е: “ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД”.

04.12.2017 г.  17:00 ч.

9070411

16.11.2017 г. 

Община Долна Митрополия

Предмет на поръчката е избор на изпълнител, който да извърши ремонт на мост на улица „Лиляна Димитрова“, между О.Т. 147 и О.Т. 168, в с. Гостиля, община Долна Митрополия

01.12.2017 г.  17:00 ч.

9070409

16.11.2017 г. 

Столична община - Район "Изгрев"

Доставка и монтаж на 30 бр. пилона за знамена на страните членки на Европейския съюз на бул. "Цариградско шосе" при "Площадът на авиацията".

20.11.2017 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9070393

15.11.2017 г. 

Община Тунджа, област Ямбол

Предмета на обществената поръчка включва ремонт на скатен покрив, фасади, околофасадни пространства и интериор на сградата на читалище „Христо Ботев”, находяща се в УПИ II, кв.37 по ПУП на с. Окоп, Община „Тунджа“, подробно описани в раздел І от ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА, неразделна част от документацията на обществената поръчка, публикувана в Профила на купувача на Община „Тунджа“.

01.12.2017 г.  17:00 ч.

9070391

15.11.2017 г. 

Висш съдебен съвет /ВСС/

„Проектиране и изпълнение на строителни работи по отоплителна система и достъпна среда на сградата на Окръжен съд гр. Пазарджик“

28.11.2017 г.  17:00 ч.

9070378

15.11.2017 г. 

Община Севлиево

Предмет на поръчката е „СТРОИТЕЛСТВО“ вкл. следните дейности свързани с: Дейност 1 Проектиране; Дейност 2 Изпълнение на СМР, включващ изграждане на многофункционално спортно игрище същото да се състои от мултифункционална спортно игрище за мини футбол, баскетбол и волейбол за широко ползване от населението и за тренировки на спортисти, с полагане на полиуретанова спортна настилка не по малка обща дебелина от 13,5мм с три слоя. Изграждане на трибуни и ограда с обща височина 6000м и осветление. Всички дейности са подробно разписани в Техническото задание, неразделна част от Обявата за събиране на оферти. Дейност 3: Осъществяване на авторски надзор;

30.11.2017 г.  17:00 ч.

9070372

15.11.2017 г. 

68 бригада Специални сили гр. Пловдив

Авариен ремонт на ВиК инсталация във войскови район 1536 на 68 бригада Специални сили

30.11.2017 г.  17:00 ч.

9070360

15.11.2017 г. 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД - София /Старо наименование - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Царица Йоанна" ЕАД

„Подобряване условията на труд в УМБАЛ "ЦАРИЦА ЙОАННА-ИСУЛ" ЕАД чрез поставяне на дограма”

01.12.2017 г.  16:30 ч.

9070355

15.11.2017 г. 

Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

Строителни и монтажни работи – реконструкция на мобилна пробовземаща система 109-29658-0 в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево

04.12.2017 г.  16:00 ч.

9070354

15.11.2017 г. 

Водоснабдяване и канализация ЕООД - Смолян

Предмет на възлаганата поръчка е изпълнението на строително монтажни работи за хидроизолация на водоеми за водоснабдяване по местонахождението на водоемите на територията на област Смолян.

23.11.2017 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9070342

14.11.2017 г. 

Община Съединение

“Инженеринг /проектиране и основен ремонт/ на улици в гр. Съединение в две обособени позиции: ОП 1: Инженеринг / проектиране и основен ремонт на част от ул. „НИКОЛА ПЕТКОВ” от о.т. 237 до о.т. 272, гр. Съединение; ОП 2: Инженеринг / проектиране и основен ремонт/ на ул. „ШЕЙНОВО” от о.т. 34 до о.т. 33, гр. Съединение”

30.11.2017 г.  17:00 ч.

9070339

14.11.2017 г. 

Професионална гимназия по облекло "Станка Николица Спасо - Еленина" - Разград

Спешен ремонт и неотложен ремонт на ПГО " Станка Николица Спасо Еленина" гр.Разград вкл. частично изпълнение на енергоефективни мерки - частична подмянаремонт на покрива изпълнение на входна козирка, ремонт на електро и ВиК инсталациите, частична подмяна на радиатори, вътрешен ремонт, възстановяване на оградата и дворни тротоарни площи. Характеристиките на новата дограма, подпокривната и фасадната топлоизолация трябва да отговарят на предписаните мерки в обследването за енергийна ефективност.

29.11.2017 г.  16:30 ч.

9070337

14.11.2017 г. 

Община Самуил

„Ремонт на покрив на молитвен дом с. Богомилци”

29.11.2017 г.  17:00 ч.

9070333

14.11.2017 г. 

Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия/МБАЛНП/ Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование - Университетска специализирана болница за активно лечение по неврология и психиатрия /УСБАЛНП/ "Св. Наум" ЕАД - София /Старо наименование: СБАЛНП/

Предмет на поръчката е извършване на строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, ремонт на тавански помещения в сграда „Психиатрия”, съгласно утвърдена Техническата спецификация.

29.11.2017 г.  16:30 ч.

9070328

14.11.2017 г. 

Национален статистически институт /НСИ/

Ремонтно-възстановителни строително-монтажни работи (РВСМР) в приземни помещения в сграда на НСИ – ниско тяло, за обособяване на учрежденски архив по видове, количества и обеми, съгласно техническо и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително количествено-стойностните сметки, неразделна част от документацията за участие (Приложение № 1) и в съответствие с Техническото задание на възложителя.

29.11.2017 г.  17:00 ч.

9070323

14.11.2017 г. 

Община Русе

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект “Временен открит паркинг за автомобили, обслужваща улица от о.т.8570 до о.т.10201 и благоустрояване около жил. бл. „Драва“, гр. Русе”

29.11.2017 г.  17:30 ч.

9070320

14.11.2017 г. 

Столична община - Район "Красна поляна"

Дейности по изграждане на Аварийно отводняване на част от прилежащите имоти на ул. Гайтанци, кв. Факултета, район Красна поляна

29.11.2017 г.  17:00 ч.

9070316

14.11.2017 г. 

Авиоотряд 28 - София

Предмет на поръчката е извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в Техническата сграда на Авиоотряд 28 и включва насипни и бетонови работи, мазилки по фасади, сухо строителство, топлоизолация, доставка и подмяна на: подовите настилки, фаянс на стени, санитария, осветителни тела, врати, ремонт на тавани и стени, бояджийски работи и др. Доставка и монтаж на: санитария, аксесоари, огледала, осветление, ел. ключове, врати, сифони и др.

28.11.2017 г.  17:00 ч.

9070314

14.11.2017 г. 

Община Русе

Предмет на поръчката: „Строителство на обект „Благоустрояване на жилищен блок Скъта, ж.к. Родина 1, гр. Русе“ Кратко описание: Териториалният обхват на поръчката е терена заключен жилищни блокове „Скъта“, „Тиса“ и „Мала планина“. Територията е елемент от жилищната устройствена зона, част от зона с преобладаващ социален характер. Благоустрояването е незадоволително, настилките на обособените места за паркиране не са в добро състояние, тротоарите са със сериозно нарушени участъци. В квартала застрояването е многоетажно, предимно панелни жилищни сгради Визираното междублоково пространство ж.к. „Родина 1“ да се благоустрои, като по подходящ и оптимален начин да бъдат оформени места за паркиране на леки автомобили с приблизителна площ 2000 кв. м., обслужващи алеи и озеленяване. При ситуиране на паркоместата годните дървесни видове по възможност да бъдат запазени. Да се запази съществуващия вход/изход към паркинга откъм ул. „Чипровци“. При изпълнение на проекта да се имат предвид съществуващите елементи на подземната инфраструктура. За благоустрояване на визирания по-горе район е възложен и изработен технически инвестиционен проект. С проекта се предвижда освен благоустрояването му, но и осигуряване на места за паркиране на автомобили на живущите в района. Елементи на проектната документация са: благоустрояване на района, чрез изграждане на временен паркинг, в т.ч. отводняването му, изграждане на пешеходни алеи и осветление на района. Предметът на поръчката, включва изпълнението на следните дейности: Строителство, в това число: - временно строителство; - демонтажни работи; - доставка на необходимите материали и оборудване; - строително – монтажни работи; - изработване на изпълнителна и екзекутивна документации; - геодезическо заснемане на кадастрални данни на изградения обект и получаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 от ЗКИР; - всички дейности по приемане на обекта с Протокол обр. 16 и получаване на разрешение на ползване и/или удостоверение за въвеждане в експлоатация; - дейности по време на периода за съобщаване на дефекти и гаранционен период на строително – монтажните работи съгласно българското законодателство. При изпълнение на строително-ремонтните работи да се използват материали, отговарящи на БДС и се спазва пълният технологичен ред при извършване на отделните видове работа, съгласно Техническата спецификация. Да се спазва Наредба №2 за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР. Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническата спецификация, неразделна част от настоящата обява.

29.11.2017 г.  17:30 ч.

9070313

14.11.2017 г. 

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството /ИАСРЖ/

„Строителни и монтажни работи на сградите и съоръженията, предназначени за провеждане на животновъдни изложения, находящи се в гр. Сливен”.

30.11.2017 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9070292

14.11.2017 г. 

Водоснабдяване и канализация ООД - Монтана

"Строително монтажни работи на водоеми, експлоатирани от "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Монтана". Видове строително монтажни работи, които ще бъдат извършени: 1. Почистване на бетонна повърхност от налепи и тиня. 2. Направа на армирана замазка по под и стени. 3. Направа на мовелитов грунд. 4. Хидроизолация-двупластова. 5. Възстановяване на варова мазилка. 6. Монтаж и демонтаж на подпорно скеле. 7. Шприцоване и направа на възстановяваща мазилка. Изпълнението на строително-монтажните работи ще се извърши поетапно и планово за всеки отделен водоем, съобразно нуждите и финансовите възможности на Възложителя, в рамките на срока на договора. Обем на поръчката до 2150 кв. м. хидроизолация.

30.11.2017 г.  17:00 ч.

           

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9070278

13.11.2017 г. 

Служба "Военна полиция"/ВП/ - /Старо наименование - Служба "Сигурност - Военна полиция и Военно контраразузнаване" /Служба "Сигурност - ВП и ВКР"/

„Текущ ремонт на административно-битови сгради на служба „Военна полиция” в градовете Плевен и Бургас”

16.11.2017 г.  17:00 ч.

9070272

13.11.2017 г. 

Община Царево

Предмет на настоящата процедура е частично изпълнение на строително-монтажни дейности до кота -0,45 за обект: „Разширение и реконструкция на съществуваща сграда на Община Царево“. Строителните и монтажни работи са подробно описани по вид и количество в Техническата спецификация (Количествена сметка

28.11.2017 г.  17:00 ч.

9070267

13.11.2017 г. 

Община Омуртаг

Предмет на настоящата обществена поръчка е: Детски площадки в община Омуртаг, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1 Обновяване на съществуваща детска площадка в ЦДГ „Радост”, гр. Омуртаг; Обособена позиция № 2 Изграждане на площадка за игра на деца в с.Долно Козарево.

28.11.2017 г.  17:00 ч.

9070263

13.11.2017 г. 

Община Медковец

„Основен ремонт на общинска сграда за предоставяне на комплексни социални услуги – с. Расово„ в УПИ I-676, кв. 31 по плана на с. Расово, общ. Медковец, обл. Монтана.

29.11.2017 г.  16:00 ч.

9070259

13.11.2017 г. 

Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

„Отопление на ремонтно хале РБ „Ел.ремонт“ на рудник „Трояново-3“ – реф.№79/2017 – ОПнс.

04.12.2017 г.  16:00 ч.

9070256

13.11.2017 г. 

Столична община - Район "Оборище"

Строително-монтажни работи за изместване на топлопровод, преминаващ през двора на 129 ОУ „Антим I” и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес“, захранващ сграда на Столична община на ул. „Оборище“ № 44 – гр. София

16.11.2017 г.  17:00 ч.

9070252

13.11.2017 г. 

Община Марица, област Пловдив

„Инженеринг (проектиране, частично изпълнение на Консервационно-реставрационни работи (КРР) и на Строително-монтажни работи (СМР) и осъществяване на авторски надзор) на разкрити археологически структури през 2017г. на надгробна могила „Мал тепе” край с. Маноле, община Марица и функционално преустройство на обект – „Приемна сграда с информационно - посетителски център”, построена до могилата „Мал тепе“ край с. Маноле, община Марица“.

28.11.2017 г.  16:30 ч.

9070249

13.11.2017 г. 

Българска академия на науките /БАН/

“Подмяна на дограма на централно стълбище в сградата на Творчески дом на БАН в гр. Варна".

29.11.2017 г.  17:30 ч.

9070247

13.11.2017 г. 

Община Златица

„Проектиране и изграждане (инженеринг), доставка, монтаж, узаконяване и въвеждане в експлоатация на 1 (един) брой външен асансьор в административната сграда на община Златица, находяща се в град Златица, пл. „Македония № 1”.

28.11.2017 г.  17:00 ч.

9070234

10.11.2017 г. 

Столична община - Район "Триадица"

Строително монтажни работи по изграждане на ВиК мрежа, паркови алеи, площадки и обща алейна мрежа за обект „ЗЕЛЕНИЯ ОСТРОВ“ – ж.к. „Манастирски ливади – изток“, кв. 6а – УПИ III-981, кв. 9 – УПИ III – 981, кв. 22 – УПИ Х-981, намиращ се на територията на СО Район „Триадица“ 01

24.11.2017 г.  10:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9070222

10.11.2017 г. 

Община Велико Търново

„Извършване на строително-ремонти работи по покриви на обекти на Община Велико Търново, по позиции: Позиция №1: „Извършване на реконструкция на покрив на ТП „Спортист““ Позиция №2: „Извършване на частичен ремонт на покрив над сервизно помещение към кметство село Миндя, община Велико Търново“

27.11.2017 г.  17:00 ч.

9070216

10.11.2017 г. 

Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

„Ремонт на покрива на подстанция „Запад“ в рудник „Трояново-1“ – реф.№78/2017 – ОПнс.

30.11.2017 г.  16:00 ч.

9070200

10.11.2017 г. 

Община Хисаря

Рехабилитация и ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Хисаря ОП 1 Път PDV 2363 /Път ІІІ-6061, Старосел – Старо Железаре/ - Паничери - Мътеница от км 0+000 до км 4+100; ОП 2 Път PDV 2364 /Път ІІІ-606, Беловица – Любен/ - Мало Крушево от км 0+000 до км 1+600; ОП 3 Път PDV 1360 (II-64, Карлово - Песнопой) - граница Община (Хисаря - Карлово) - Войнягово - Климент - Каравелово - (PDV 1290) от км 0+000 до км 3+100 ОП 4 Път PDV1365 Старосел – Тракийски култов храм – Бяло камене от км 3+633,16 до км 14+100 ОП 5 Местен път с. Кръстевич - х. Бунтовна от км 0+000 до км 13+452,51 ОП 6 Ремонт на общински улици в с. Старосел и в с. Беловица, и площадка в с. Кръстевич

15.11.2017 г.  17:00 ч.

9070199

10.11.2017 г. 

Община Велинград

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи за изграждане и ремонт на улици в с.Кръстава, с.Биркова и с.Драгиново, община Велинград.

13.11.2017 г.  17:00 ч.

9070194

09.11.2017 г. 

Министерство на правосъдието /МП/

“Строително монтажни работи на “Стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона“ в гр. Добрич, гр. Разград, гр. Смолян и гр. Хасково“

13.11.2017 г.  17:30 ч.

9070193

09.11.2017 г. 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"//

“Извършване на належащи ремонтни работи по ВМК „Созопол“ и ВПД „Созопол”

27.11.2017 г.  17:30 ч.

9070187

09.11.2017 г. 

Община Козлодуй

"Реконструкция на отоплителна инсталация на ДГ "Радост" в с. Гложена, общ. Козлодуй". Обемът на отделните строително-монтажни дейности е подборно изложен и представен в приложената, към документацията техническа спецификация и проект, както и в Количествено-стойностната сметка - Приложение № 1 към Образец № 14.

13.11.2017 г.  17:00 ч.

9070181

09.11.2017 г. 

"Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД

“Реконструкция на работен затвор на основен изпускател - язовир "Кокаляне ", реф. №17ИП-Х60А030.

16.11.2017 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9070234

10.11.2017 г. 

Столична община - Район "Триадица"

Строително монтажни работи по изграждане на ВиК мрежа, паркови алеи, площадки и обща алейна мрежа за обект „ЗЕЛЕНИЯ ОСТРОВ“ – ж.к. „Манастирски ливади – изток“, кв. 6а – УПИ III-981, кв. 9 – УПИ III – 981, кв. 22 – УПИ Х-981, намиращ се на територията на СО Район „Триадица“ 01

24.11.2017 г.  10:00 ч.

9070222

10.11.2017 г. 

Община Велико Търново

„Извършване на строително-ремонти работи по покриви на обекти на Община Велико Търново, по позиции: Позиция №1: „Извършване на реконструкция на покрив на ТП „Спортист““ Позиция №2: „Извършване на частичен ремонт на покрив над сервизно помещение към кметство село Миндя, община Велико Търново“

27.11.2017 г.  17:00 ч.

9070216

10.11.2017 г. 

Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

„Ремонт на покрива на подстанция „Запад“ в рудник „Трояново-1“ – реф.№78/2017 – ОПнс.

30.11.2017 г.  16:00 ч.

9070200

10.11.2017 г. 

Община Хисаря

Рехабилитация и ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Хисаря ОП 1 Път PDV 2363 /Път ІІІ-6061, Старосел – Старо Железаре/ - Паничери - Мътеница от км 0+000 до км 4+100; ОП 2 Път PDV 2364 /Път ІІІ-606, Беловица – Любен/ - Мало Крушево от км 0+000 до км 1+600; ОП 3 Път PDV 1360 (II-64, Карлово - Песнопой) - граница Община (Хисаря - Карлово) - Войнягово - Климент - Каравелово - (PDV 1290) от км 0+000 до км 3+100 ОП 4 Път PDV1365 Старосел – Тракийски култов храм – Бяло камене от км 3+633,16 до км 14+100 ОП 5 Местен път с. Кръстевич - х. Бунтовна от км 0+000 до км 13+452,51 ОП 6 Ремонт на общински улици в с. Старосел и в с. Беловица, и площадка в с. Кръстевич

15.11.2017 г.  17:00 ч.

9070199

10.11.2017 г. 

Община Велинград

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи за изграждане и ремонт на улици в с.Кръстава, с.Биркова и с.Драгиново, община Велинград.

13.11.2017 г.  17:00 ч.

9070194

09.11.2017 г. 

Министерство на правосъдието /МП/

“Строително монтажни работи на “Стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона“ в гр. Добрич, гр. Разград, гр. Смолян и гр. Хасково“

13.11.2017 г.  17:30 ч.

9070193

09.11.2017 г. 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"//

“Извършване на належащи ремонтни работи по ВМК „Созопол“ и ВПД „Созопол”

27.11.2017 г.  17:30 ч.

9070187

09.11.2017 г. 

Община Козлодуй

"Реконструкция на отоплителна инсталация на ДГ "Радост" в с. Гложена, общ. Козлодуй". Обемът на отделните строително-монтажни дейности е подборно изложен и представен в приложената, към документацията техническа спецификация и проект, както и в Количествено-стойностната сметка - Приложение № 1 към Образец № 14.

13.11.2017 г.  17:00 ч.

9070181

09.11.2017 г. 

"Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД

“Реконструкция на работен затвор на основен изпускател - язовир "Кокаляне ", реф. №17ИП-Х60А030.

16.11.2017 г.  17:30 ч.

9070180

09.11.2017 г. 

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Анна - Варна" АД

Избор на изпълнител за извършване на основен ремонт на абонатни станции в Хирургичен и терапевтичен блок на МБАЛ „Света Анна-Варна”АД

24.11.2017 г.  16:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9070171

09.11.2017 г. 

Община Димитровград

„Текущ ремонт в Спортна зала „Младост” в гр. Димитровград – ниско тяло.”

24.11.2017 г.  17:00 ч.

9070169

09.11.2017 г. 

Община Несебър

Подмяна стълбове за улично осветление в гр. Свети Влас, ул. „Свети Власий“, ПИ 11538.502.293, ПИ 11538.502.258, ПИ 11538.502.298, в участъка между о.т. 24 и о.т. 30

24.11.2017 г.  17:00 ч.

9070165

09.11.2017 г. 

Национална гимназия за приложни изкуства /НГПИ/ "Св. Лука" гр. София /Средно художествено училище за приложни изкуства "Св Лука"/СХУПИ/ - гр София/

Доставка и изграждане на пожароизвестителна система в сградата на Национална гимназия за приложни изкяства "Св. Лука"

24.11.2017 г.  17:00 ч.

9070162

09.11.2017 г. 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Реконструкция на помещения в Санитарно-битова сграда на Брегова помпена станция – III етап

28.11.2017 г.  16:00 ч.

           

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9070149

09.11.2017 г. 

В и К "Бебреш" ЕООД - Ботевград

Възстановяване на асфалтови настилки в селата Гурково, Радотина, Скравена, Трудовец, Новачене след извършване на ремонтни дейности по водопроводната и канализационната мрежа и доставка на минерал бетон в три обособени позиции 1. Об. Позиция 1. Възстановяване на асфалтова настилка в селата селата Гурково, Радотина, Скравена, Трудовец след извършване на ремонтни дейности по водопроводната и канализационната мрежа; 2. Об. Позиция 2. Цялостно асфалтиране на ул.Христо Смирненски в село Новачене след извършване на ремонтни дейности по водопроводната мрежа; 3. Об. Позиция 3. Доставка на минералбетон НТК 0-40.

21.11.2017 г.  16:00 ч.

9070143

08.11.2017 г. 

Община Петрич

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Реконструкция и основен ремонт на стадион и спортна зала в гранично поделение, гр. Петрич.

13.11.2017 г.  17:00 ч.

9070133

08.11.2017 г. 

Община Крушари, област Добрич

Предмет на поръчката: „Ремонт на сграда "алфатарски тип" с. Габер“ Кратко описание: Изпълнение на строително ремонтни работи по ремонт на сграда "алфатарски тип" в с.Габер, общ.Крушари. Категория на строежа - V та категория съгласно ЗУТ. Количествата и видовете СМР са детайлно посочени в Количествената сметка към Техническата спецификация, Приложение №1 към настоящата Обява. В обхвата на поръчката са включени следните видове работи: ремонт на покрив-смяна на ламарината с нова, направа обшивка със сайдинг облицовка на цялата сграда, монтаж на водосточни тръби, казанчета и олуци от поцинкована ламарина, водоплътен бетон около сградата, подменяне на съществуващата дограма с такава от РVС профили и остъкляване със стъклопакети, облицовка с гипсокартон и топлоизолация на метална конструкция по стени и тавани, направа на нова ел. и Ви К инсталация, доставка и монтаж на ел. бойлер, монтаж на комарници и алум. щори, гипсова шпакловка по стени и тавани, грундиране и латексово боядисване, подмяна на осветителни тела, изравнителна замазка, настилка от теракот, фаянсова облицовка по стени, монтаж на инвенторен климатик-20м2 и 40 м2, облицовка цокъл и стълби с гранитогрес, и направа на мълниезащитна инсталация.

23.11.2017 г.  17:00 ч.

9070127

08.11.2017 г. 

Община Омуртаг

Предмет на настоящата обществена поръчка е: Извършване на ремонтни дейности на сградата на общежитие към ОУ „Н.Й.Вапцаров“, с.Врани кон

23.11.2017 г.  17:00 ч.

9070126

08.11.2017 г. 

Столична община - Район "Връбница"

" Преобразуване на бивш битов комбинат в здравна служба в с. Мрамор - район "Връбница“ – Столична община“

13.11.2017 г.  15:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9070107

08.11.2017 г. 

Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/

„Извършване на строително-монтажни работи и поддръжка на административната сграда на Държавна агенция „Електронно управление“

13.11.2017 г.  17:30 ч.

9070088

07.11.2017 г. 

Столична дирекция на вътрешните работи/СДВР/

Цялостен ремонт на арестните помещения в сградата на 01 РУ-СДВР, находящо се в гр. София ул. „Шипченски Проход” №8

22.11.2017 г.  17:30 ч.

9070080

07.11.2017 г. 

Столична община - Район "Триадица"

Избор на изпълнител за „Строително монтажни работи по изграждане на ВиК мрежа, паркови алеи, площадки и обща алейна мрежа за обект „ЗЕЛЕНИЯ ОСТРОВ“ – жк.“Манастирски ливади – изток“, кв.6а – УПИ III-981, кв.9 - УПИ III-981, кв.22-УПИ Х-981, намиращ се на територията на СО-район „Триадица“."

10.11.2017 г.  17:00 ч.

9070077

07.11.2017 г. 

Община Крумовград

„Изграждане на водосток и подпорна стена на път KRZ 1220 „Аврен-Девесилово-Егрек”

24.11.2017 г.  17:00 ч.

9070065

07.11.2017 г. 

Институт по растителни генетични ресурси "Константин Малков" - Садово

Преустройство на съществуваща лаборатория в хладилна камера за ex situ съхранение на дивите родственици на културните растения (ДРКР) и на застрашени растителни видове в Националната генбанка на Институт по растителни генетични ресурси „К.Малков”, гр. Садово

09.11.2017 г.  16:00 ч.

9070062

07.11.2017 г. 

Община Пловдив

„Проектиране, авторски надзор, обследване на съществуващата стоманобетонна носеща конструкция и извършване на СМР/СРР/КРР за основен ремонт на „Одеон при Форума на Античния Филипопол и неговата прилежаща среда”, гр. Пловдив”

10.11.2017 г.  17:15 ч.

9070061

07.11.2017 г. 

Министерство на културата /МК/

Извършване на СМР в административната сграда на Mинистерството на културата.

22.11.2017 г.  17:30 ч.

 
 
 
 
 
 
 

На 15-ти ноември за 19-та поредна година България ще отбележи ...

Дирекция "УССД" - МВР провежда пазарно проучване за възлагане на ...

Форум „Водна инфраструктура“ организиран от Австрийското посолство в ...

НТСТ при ФНТСБ, МТИТС, АПИ, ББК“Пътища“, ФБТИ и НКСВ към КСБ ...

Целта на процедура „Ваучери за заети лица“ е повишаване на ...

На 4 юли 2017 година в „София Хотел Балкан“, гр. София ще се състои ...

Заповядайте на Деня на отворените врати по енергийна ефективност и ...

Предстоящи обучения:

6-7 ноември 2017 г., 09:00 – 17:30 ч.: ...

Първият международен бизнес форум „Бъдещата форма на сътрудничество ...

През септември и октомври Учебно-демонстрационният център за знания ...

СДРУЖЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИЯ И СРЕДНИЯ БИЗНЕС – 
ОБЕДИНЕНИ ...