Камара на строителите в България

 

 


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863338)

Възложител:

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"//

Получен на:

16.08.2018 г. 

Преписка:

00515-2018-0010 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на покривното покритие и първи етаж от сградата на хотела във военно-почивен дом „Созопол”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863302)

Възложител:

Община Годеч

Получен на:

16.08.2018 г. 

Преписка:

00275-2018-0009 

Процедура:

Публично състезание

Име:

СМР на обект „Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в гр. Годеч – о.т. 403-320 и път III – 8132 – о.т. 320 – 175 ” – етап 1, етап 2 и етап 3“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863244)

Възложител:

Община Петрич

Получен на:

16.08.2018 г. 

Преписка:

00212-2018-0025 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ – ЕТАП 1, в р.VI.3.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863242)

Възложител:

Община Пловдив

Получен на:

16.08.2018 г. 

Преписка:

00267-2018-0092 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Проектиране и изграждане на съпътстваща техническа инфраструктура

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863150)

Възложител:

Община Момчилград

Получен на:

16.08.2018 г. 

Преписка:

00239-2018-0009 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на трайни настилки на общински пътища и улична мрежа в населените места от Община Момчилград“в две обособени позиции:

   

 

 


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863124)

Възложител:

Община Горна Оряховица

Получен на:

15.08.2018 г. 

Преписка:

00413-2018-0009 

Процедура:

Публично състезание

Име:

,,Реконструкция на входни пешеходни зони в южната и северната част на площадно пространство в гр.Горна Оряховица''


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863070)

Възложител:

Община Аксаково

Получен на:

15.08.2018 г. 

Преписка:

00237-2018-0010 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Осигуряване на достъпна среда в административната сграда на Община Аксаково чрез подмяна на асансьорната уредба“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863043)

Възложител:

Община Аврен, област Варна

Получен на:

15.08.2018 г. 

Преписка:

00900-2018-0007 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Основен ремонт и реконструкция на Целодневна детска градина "Щурче" в с. Приселци, Община Аврен

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (863032)

Възложител:

Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

Получен на:

15.08.2018 г. 

Преписка:

00265-2018-0123 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ел. провод 110kV извод „Венера“ – изместване II етап /преминаване зад с. Рисиманово/“

 

 


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862884)

Възложител:

Дирекция „Миграция“ при Министерство на вътрешните работи

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

05615-2018-0014 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител за изпълнение на първи и втори етап от обект Разширение на СДВНЧ-гр. Любимец, с финансовата подкрепа на HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 по Механизма за спешна фин. помощ по ФУМИ

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862883)

Възложител:

Община Велинград

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

00156-2018-0035 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Вътрешен ремонт на стара сграда на община Велинград и външен и вътрешен ремонт – етап 2, на нова административна сграда на община Велинград


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862844)

Възложител:

Община Исперих

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

00864-2018-0012 

Процедура:

Публично състезание

Име:

"Рехабилитация на улична мрежа в гр. Исперих, по 2 (две) обособени позиции"


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862842)

Възложител:

Община Свищов

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

00753-2018-0022 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Подмяна на улична настилка в селата Алеково, Александрово, Българско Сливово, Вардим, Горна Студена, Деляновци, Драгомирово, Козловец, Морава, Овча Могила, Ореш, Хаджидимитрово, Царевец, Червена и С


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (862772)

Възложител:

ТЕЦ "Варна" ЕАД - с. Езерово

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

00123-2018-0025 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Преошиповане и нанасяне на огнеупорна замазка по пещна камера на котел № 4”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862733)

Възложител:

Община Берковица

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

00017-2018-0018 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на нов мост,находящ се в м.„Лонджата“,гр.Б-ца между ул.„Берковска река“ и ул.„Здравец“ и изграждане на подпорни стени на моста с дължина30м.на изток и 150м.на запад по поречието на реката


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862884)

Възложител:

Дирекция „Миграция“ при Министерство на вътрешните работи

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

05615-2018-0014 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител за изпълнение на първи и втори етап от обект Разширение на СДВНЧ-гр. Любимец, с финансовата подкрепа на HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 по Механизма за спешна фин. помощ по ФУМИ

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862883)

Възложител:

Община Велинград

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

00156-2018-0035 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Вътрешен ремонт на стара сграда на община Велинград и външен и вътрешен ремонт – етап 2, на нова административна сграда на община Велинград


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862844)

Възложител:

Община Исперих

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

00864-2018-0012 

Процедура:

Публично състезание

Име:

"Рехабилитация на улична мрежа в гр. Исперих, по 2 (две) обособени позиции"


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862842)

Възложител:

Община Свищов

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

00753-2018-0022 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Подмяна на улична настилка в селата Алеково, Александрово, Българско Сливово, Вардим, Горна Студена, Деляновци, Драгомирово, Козловец, Морава, Овча Могила, Ореш, Хаджидимитрово, Царевец, Червена и С


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (862772)

Възложител:

ТЕЦ "Варна" ЕАД - с. Езерово

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

00123-2018-0025 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Преошиповане и нанасяне на огнеупорна замазка по пещна камера на котел № 4”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862733)

Възложител:

Община Берковица

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

00017-2018-0018 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на нов мост,находящ се в м.„Лонджата“,гр.Б-ца между ул.„Берковска река“ и ул.„Здравец“ и изграждане на подпорни стени на моста с дължина30м.на изток и 150м.на запад по поречието на реката

 


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862652)

Възложител:

Община Враца

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

00814-2018-0029 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на общински жилища и на павилиони на пазарни площадки, находящи се в гр. Враца“

Описание:

Обществената поръчка касае подобряване на материалната база на общинска собственост.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862651)

Възложител:

Община Камено, област Бургас

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

01008-2018-0009 

Процедура:

Публично състезание

Име:

“Осъществяване на строителни дейности със строителна техника и механизация за нуждите на Община Камено”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862633)

Възложител:

Община Две могили, област Русе

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

00621-2018-0008 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на СМР на тротоар на ул. "Пети Пехотен Дунавски полк" между ОК 90 през ОК 86, ок 85 ДО ОК 84, гр. Две могили, община Две могили


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (862548)

Възложител:

Община Бойчиновци

Получен на:

13.08.2018 г. 

Преписка:

00717-2018-0007 

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

"Асфалтиране на част от общински път N 000505, с. Ерден, община Бойчиновци"


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862532)

Възложител:

Община Ардино

Получен на:

13.08.2018 г. 

Преписка:

00532-2018-0018 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Ардино”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862489)

Възложител:

Община Козлодуй

Получен на:

13.08.2018 г. 

Преписка:

00307-2018-0020 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) ... Продължава в Р-л II.1.4)

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862458)

Възложител:

Община Завет

Получен на:

13.08.2018 г. 

Преписка:

00485-2018-0006 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Строително-монтажни работи по подмяна на дървена покривна конструкция тавански и междуетажен дървен гредоред - Кметство Брестовене“.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862447)

Възложител:

Община Кюстендил

Получен на:

13.08.2018 г. 

Преписка:

00426-2018-0008 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Проект, изп-е на строителство и упр. на авт. надзор за „Изграждане на Център за работа с деца на улицата", по проект BG16RFOP001-1.030-0006-C02 по ОПРР 2014-2020

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862442)

Възложител:

Община Смядово

Получен на:

13.08.2018 г. 

Преписка:

00627-2018-0008 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Проектиране, рехабилитация и реконструкция на част от улица "Славянска" в гр.Смядово – 2018г.“


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (862388)

Възложител:

Софийски имоти ЕАД

Получен на:

13.08.2018 г. 

Преписка:

02885-2018-0004 

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

„Извършване на допълнителни строително-монтажни работи, довършителни работи и други ремонтни дейности в недвижим имот, а именно: Учебна почивна база „Щъркелово гнездо“, яз. „Искър“, с. „Пасарел“, състоящ се от сграден фонд с обща застроена площ от 977,21 кв. м, разположен върху терен с площ от 6 625 кв. м“

 


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862316)

Възложител:

Община Самуил

Получен на:

10.08.2018 г. 

Преписка:

00244-2018-0009 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на едноетажна сграда /голяма зала/- III-ти етап към сграда за предоставяне на социални услуги“


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (862306)

Възложител:

Община Стара Загора

Получен на:

10.08.2018 г. 

Преписка:

00774-2018-0039 

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

“Основен ремонт на ДПХПР „Св. Георги“ с. Лясково, общ. Стара Загора“


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (862305)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

10.08.2018 г. 

Преписка:

00109-2018-0044 

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„Изпълнение на СМР по извършване на ремонт на приземен етаж на защитено жилище за хора с умствена изостаналост, с адрес: ж.к. „Струмско“, ул. „Струма“ № 23“, собственост на Община Благоевград”


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (862287)

Възложител:

Община град Добрич

Получен на:

10.08.2018 г. 

Преписка:

00383-2018-0022 

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

“Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич, сграда с административен адрес: ул. „Марин Дринов“ № 1, вх. Б“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862241)

Възложител:

Община Несебър

Получен на:

10.08.2018 г. 

Преписка:

00126-2018-0023 

Процедура:

Публично състезание

Име:

,,Изграждане на многофункционална сграда с пенсионерски клуб в УПИ XVII- общ., кв.21 (73571.501.532) по плана на с. Тънково, общ. Несебър“


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (862203)

Възложител:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Получен на:

10.08.2018 г. 

Преписка:

00353-2018-0139 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на технологични, санитарни и административни помещения в ЕП-2


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862102)

Възложител:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Говежда към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца

Получен на:

10.08.2018 г. 

Преписка:

02709-2018-0048 

Процедура:

Публично състезание

Име:

"Текущ ремонт на съществуващи горски пътища на територията на ТП ДГС "Говежда"


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862056)

Възложител:

Община Горна Оряховица

Получен на:

09.08.2018 г. 

Преписка:

00413-2018-0008 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Основен ремонт на обекти по обособени позиции:

 


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861873)

Възложител:

Община Нови пазар

Получен на:

08.08.2018 г. 

Преписка:

00450-2018-0035 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изп. на ремонтни дейности в помещ. на новосъздад. соц. предприятие” въз основа на одобрено за фин. проектно предлож. BG05M9OP001-2.010-0321 „Соц. предприемачество за соц. интеграция в община Н. пазар

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861795)

Възложител:

Община Козлодуй

Получен на:

08.08.2018 г. 

Преписка:

00307-2018-0019 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане на дворно пространство на ДГ „МИР” в гр. Козлодуй


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861792)

Възложител:

Община Гърмен

Получен на:

08.08.2018 г. 

Преписка:

00656-2018-0010 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг-проектиране и авторски надзор и ремонт на сградите на част от кметствата по села, на територията на община Гърмен по две обособени позиции.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861772)

Възложител:

Община Ковачевци

Получен на:

08.08.2018 г. 

Преписка:

00841-2018-0004 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт общински обекти - 2018 - три обособени позиции


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861757)

Възложител:

Община Несебър

Получен на:

08.08.2018 г. 

Преписка:

00126-2018-0022 

Процедура:

Публично състезание

Име:

,,Изграждане на многофункционална сграда с пенсионерски клуб в УПИ IV-331 в кв. 31/53822.501.331/ по плана с. Оризаре, общ. Несебър“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861655)

Възложител:

Община Пловдив

Получен на:

08.08.2018 г. 

Преписка:

00267-2018-0087 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на строителство за обновяване на ДЯ „Детски Смях“ – гр. Пловдив, в рамките на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив

 


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861614)

Възложител:

Министерство на труда и социалната политика /МТСП/

Получен на:

07.08.2018 г. 

Преписка:

00422-2018-0018 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Обследване и извършване на текущ ремонт на покрива на административната сграда на Министерството на труда и социалната политика на ул. „Триадица“ № 2


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861570)

Възложител:

Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

Получен на:

07.08.2018 г. 

Преписка:

00258-2018-0022 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на ремонтни и строително-монтажни работи на недвижими имоти, стопанисвани и управлявани от МОСВ на територията на гр. София”

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861566)

Възложител:

Община Карлово

Получен на:

07.08.2018 г. 

Преписка:

00072-2018-0012 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонтни дейности на централната градска част на гр. Калофер“

   

 


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (861333)

Възложител:

"Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД

Получен на:

06.08.2018 г. 

Преписка:

00026-2018-0045 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на саваци след турбина и след синхронен изпускател на ХГ1 и ХГ2“, ВЕЦ „Момина клисура“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861277)

Възложител:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Асеновград към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян

Получен на:

06.08.2018 г. 

Преписка:

02718-2018-0164 

Процедура:

Публично състезание

Име:

”Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2018-2019 г. на територията на ТП”ДГС-Асеновград” по обособени позиции”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861231)

Възложител:

Община Бойчиновци

Получен на:

06.08.2018 г. 

Преписка:

00717-2018-0006 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на СМР по подмяна на водопроводни клонове в гр. Бойчиновци“


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (861333)

Възложител:

"Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД

Получен на:

06.08.2018 г. 

Преписка:

00026-2018-0045 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на саваци след турбина и след синхронен изпускател на ХГ1 и ХГ2“, ВЕЦ „Момина клисура“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861277)

Възложител:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Асеновград към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян

Получен на:

06.08.2018 г. 

Преписка:

02718-2018-0164 

Процедура:

Публично състезание

Име:

”Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2018-2019 г. на територията на ТП”ДГС-Асеновград” по обособени позиции”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861231)

Възложител:

Община Бойчиновци

Получен на:

06.08.2018 г. 

Преписка:

00717-2018-0006 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на СМР по подмяна на водопроводни клонове в гр. Бойчиновци“


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (861333)

Възложител:

"Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД

Получен на:

06.08.2018 г. 

Преписка:

00026-2018-0045 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на саваци след турбина и след синхронен изпускател на ХГ1 и ХГ2“, ВЕЦ „Момина клисура“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861277)

Възложител:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Асеновград към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян

Получен на:

06.08.2018 г. 

Преписка:

02718-2018-0164 

Процедура:

Публично състезание

Име:

”Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2018-2019 г. на територията на ТП”ДГС-Асеновград” по обособени позиции”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861231)

Възложител:

Община Бойчиновци

Получен на:

06.08.2018 г. 

Преписка:

00717-2018-0006 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на СМР по подмяна на водопроводни клонове в гр. Бойчиновци“

 


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861169)

Възложител:

Община Стара Загора

Получен на:

03.08.2018 г. 

Преписка:

00774-2018-0037 

Процедура:

Публично състезание

Име:

"Основен ремонт и обновяване на „Къща на Николай Лилиев“ и плътна ограда“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861141)

Възложител:

Община Пловдив - Район Западен

Получен на:

03.08.2018 г. 

Преписка:

01770-2018-0003 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг – проектиране и изграждане на „Етажен паркинг и обекти за обществено обслужване” в УПИ XXXV-1149 за обществено обслужване и търговия, кв.16 по регулационния план на ЖК „Кишинев“, ПИ с иден


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (861076)

Възложител:

Водоснабдяване и канализация ООД - Варна

Получен на:

03.08.2018 г. 

Преписка:

00606-2018-0020 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Подмяна на канализационни колектори и водопроводи по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по две обособени позиции


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861056)

Възложител:

Регионална дирекция за социално подпомагане - София област

Получен на:

03.08.2018 г. 

Преписка:

00496-2018-0062 

Процедура:

Публично състезание

Име:

"Извършване на строително-монтажни работи/СМР в Административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане - текущ ремонт на административната сграда на ДСП.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861022)

Възложител:

Община Пловдив - Район Западен

Получен на:

03.08.2018 г. 

Преписка:

01770-2018-0002 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на улици от второстепенната улична мрежа на територията на Район „Западен” – Община Пловдив ”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860994)

Възложител:

Основно училище /ОУ/ - Братя Миладинови, гр. Сливен

Получен на:

03.08.2018 г. 

Преписка:

03140-2018-0001 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Физкултурен салон към VI-то ОУ „Братя Миладинови“ гр.Сливен, УПИ-I, кв.480 по плана на гр.Сливен"”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860974)

Възложител:

Община Хаджидимово

Получен на:

03.08.2018 г. 

Преписка:

00191-2018-0004 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Благоустрояване и реконструкция на улици и съоръжения на територията на Община Хаджидимово.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860967)

Възложител:

Община Симеоновград

Получен на:

03.08.2018 г. 

Преписка:

00638-2018-0010 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Ремонт на улици, площади и междублокови пространства в град Симеоновград, Община Симеоновград, Област Хасково“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860955)

Възложител:

Министерство на младежта и спорта - /Старо наименование - Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/

Получен на:

02.08.2018 г. 

Преписка:

01981-2018-0006 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Обновяване и ремонт на настилка на лекоатлетическа зала, част от спортна зала „Добротица“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860938)

Възложител:

Община Пловдив - Район Западен

Получен на:

02.08.2018 г. 

Преписка:

01770-2018-0001 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг – проектиране и изграждане на „Етажен паркинг и обекти за обществено обслужване” в УПИ XXXV-1149 за обществено обслужване и търговия, кв.16 по регулационния план на ЖК „Кишинев“, ПИ с иден


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860930)

Възложител:

Община Пещера

Получен на:

02.08.2018 г. 

Преписка:

00184-2018-0010 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Основен ремонт на мост над р. Пишманка в с. Капитан Димитриево“

Описание:

т.1 Предмета на обществената поръчка обхваща изпълнението на Основен ремонт на мост над р. Пишманка в с. Капитан Димитриево“ с размери 11,60м на 8,40м.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860879)

Възложител:

Столична община - Район "Надежда"

Получен на:

02.08.2018 г. 

Преписка:

01265-2018-0003 

Процедура:

Публично състезание

Име:

“ Изграждане на пристройка с четири класни стаи и санитарен възел към 63 ОУ „Христо Ботев“, находящо се в гр. София, кв.“Требич“


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (860856)

Възложител:

Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Получен на:

02.08.2018 г. 

Преписка:

01379-2018-0138 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова система за оползотворяване на отпадна топлина от автотрансформатори в п/ст „Пловдив“

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860853)

Възложител:

Община Сандански

Получен на:

02.08.2018 г. 

Преписка:

00572-2018-0016 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на ул.”Климент Охридски”, с.Склаве“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860790)

Възложител:

Община Опака

Получен на:

02.08.2018 г. 

Преписка:

00890-2018-0003 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„РЕМОНТ НА ПЪТ TGV 2124/IV-20408/с.ГЪРЧИНОВО – с.ЛЮБЛЕН И ПЪТ TGV 1100/IV 20231/ С.КРЕПЧА-С.ГЪРЧИНОВО-С.ЦЕРОВЕЦ“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860717)

Възложител:

Община Ивайловград

Получен на:

01.08.2018 г. 

Преписка:

00041-2018-0016 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане, реконструкция, модернизация на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства на улица „Армира“ в с. Свирачи, Община Ивайловград“

   
 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860704)

Възложител:

Община Своге

Получен на:

01.08.2018 г. 

Преписка:

00227-2018-0019 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Разширение, реконструкция и преустройство на Спортна зала (физкултурен салон) към СУ „Иван Вазов“, гр. Своге, находяща се в УПИ ІІІ-За училище, кв. 54 по ПУП на гр. Своге“.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860699)

Възложител:

Община Раднево, област Стара Загора

Получен на:

01.08.2018 г. 

Преписка:

00662-2018-0026 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт покрива на читалище с. Полски Градец”


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (860661)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

01.08.2018 г. 

Преписка:

00030-2018-0025 

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Авариен ремонт на участъци от улици в гр. Силистра


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (860660)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

01.08.2018 г. 

Преписка:

00030-2018-0024 

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Авариен ремонт на покрива на административна сграда на стадион „Луи Айер“ – гр. Силистра


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860624)

Възложител:

Община Несебър

Получен на:

01.08.2018 г. 

Преписка:

00126-2018-0018 

Процедура:

Публично състезание

Име:

,,Изграждане на многофункционална сграда за обществено обслужване в ПИ 02703.501.638 по КК на с.Баня“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860609)

Възложител:

Национален осигурителен институт /НОИ/

Получен на:

01.08.2018 г. 

Преписка:

00145-2018-0116 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Проектиране на енергоспестяващи мерки и извършване на СМР за изпълнението им, и изграждане на СОТ в административната сграда на ЦУ на НОИ по обособени позиции


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860522)

Възложител:

Община Раковски

Получен на:

01.08.2018 г. 

Преписка:

00575-2018-0008 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Р-Я ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С.МОМИНО СЕЛО,ОБЩИНА РАКОВСКИ”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860488)

Възложител:

Министерство на здравеопазването /МЗ/

Получен на:

31.07.2018 г. 

Преписка:

00080-2018-0016 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи (СМР) за нуждите на Националния център за продължаващо обучение на работещите в системата на спешната медицинска помощ“.

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860400)

Възложител:

Община Павликени

Получен на:

31.07.2018 г. 

Преписка:

00039-2018-0014 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Предотвратяване на наводнения в Община Павликени чрез обновяване и рехабилитация на улици в с. Стамболово, община Павликени“.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860318)

Възложител:

Община Джебел

Получен на:

31.07.2018 г. 

Преписка:

00417-2018-0004 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в Община Джебел.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860317)

Възложител:

Първа езикова гимназия/ПЕГ/ с преподаване на английска, гр. Варна

Получен на:

31.07.2018 г. 

Преписка:

02282-2018-0002 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Преустройство и промяна на предназначение на съществуваща сграда с идентификатор No 101352353.247.1 - столова в Зала за културни мероприятия в УПИ II-247, кв. 33, 25м. р-н, гр. Варна


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860284)

Възложител:

Община Велинград

Получен на:

31.07.2018 г. 

Преписка:

00156-2018-0031 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на "Асфалтиране на улици и изкърпване асфалтови настилки по улици в гр.Велинград"


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860265)

Възложител:

Община Велики Преслав

Получен на:

31.07.2018 г. 

Преписка:

00303-2018-0006 

Процедура:

Публично състезание

Име:

«Извършване на СМР за изпълнение на проект “Реконструкция и рехабилитация на улици в град Велики Преслав“ по две обособени позиции»

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860254)

Възложител:

Община Велинград

Получен на:

31.07.2018 г. 

Преписка:

00156-2018-0029 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект "Изграждане на училище в с.Биркова"


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860212)

Възложител:

Община Струмяни

Получен на:

30.07.2018 г. 

Преписка:

00579-2018-0003 

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с. Микрево, Община Струмяни” по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръц...

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860189)

Възложител:

Община Сатовча

Получен на:

30.07.2018 г. 

Преписка:

00637-2018-0006 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Подмяна на етернитови тръби с тръби ПЕВП на външен довеждащ водопровод от водохващане „Врисе-2” до резервоар Плетена – ПИ – 054026, землище на село Плетена, община Сатовча“


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (860143)

Възложител:

Община Лом

Получен на:

30.07.2018 г. 

Преписка:

00116-2018-0029 

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Изпълнение на СМР по обновяване на градски пространства в гр. Лом по Обособена позиция №2: „Обновяване на зелена площ с градинка и паметник на „Еремия Българов” прилежаща към сградата на Исторически музей Лом“

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860134)

Възложител:

Община Антоново, област Търговище

Получен на:

30.07.2018 г. 

Преписка:

00911-2018-0004 

Процедура:

Публично състезание

Име:

"Реконструкция и пристройка на "Народно читалище Христо Ботев 1921г. гр.Антоново" ".


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860041)

Възложител:

Столична община - Район "Нови Искър"

Получен на:

30.07.2018 г. 

Преписка:

01266-2018-0002 

Процедура:

Публично състезание

Име:

“Изграждане на пристройка за физкултурен салон към сградата на 176 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“, находяща се в с. Негован, СО район „Нови Искър“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860036)

Възложител:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Батак към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян

Получен на:

30.07.2018 г. 

Преписка:

02718-2018-0154 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Основен ремонт на почивна база „Надпяване”, местност Корията в териториалния обхват на ТП ДГС „Батак””


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (860016)

Възложител:

Община Плевен

Получен на:

30.07.2018 г. 

Преписка:

00226-2018-0030 

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

„Ремонт на сгради общинска собственост: „Ремонт на сградата на Център за социална рехабилитация и интеграция в гр.Плевен; Ремонт на сградата на Дневен център за деца с увреждания в гр.Плевен и Ремонт на сградата на Дневен център за възрастни с увреждания в гр.Плевен”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859962)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

27.07.2018 г. 

Преписка:

00109-2018-0042 

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Избор на изпълнител за изпълнение на пълен инженеринг – проектиране и авторски надзор на основна инфраструктура, СМР на основната инфраструктура, доставка и монтаж на инсталация - Прод. в доп. инфо.

Особености:

   


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859957)

Възложител:

Община Белене

Получен на:

27.07.2018 г. 

Преписка:

00661-2018-0007 

Процедура:

Открита процедура

Име:

Текущ ремонт на улични настилки в община Белене


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (859955)

Възложител:

Народно събрание /НС/ на Република България /РБ/

Получен на:

27.07.2018 г. 

Преписка:

00728-2018-0017 

Процедура:

Договаряне без публикуване на обявление за поръчка (Директива 2009/81/ЕС)

Име:

Изпълнение на допълнителни строително-монтажни работи по части Архитектура и Електрическа, пряко свързани с изпълнението на строеж „Строително-монтажни работи (СМР) – преустройство на зала „Света София” в пленарна зала в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз Александър І“ № 1“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859941)

Възложител:

Община Горна Оряховица

Получен на:

27.07.2018 г. 

Преписка:

00413-2018-0007 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Укрепване свлачище по улица от о.к. 943 до о.к.933 гр.Горна Оряховица” – II етап


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (859908)

Възложител:

Община Мездра

Получен на:

27.07.2018 г. 

Преписка:

00007-2018-0014 

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с реализацията на проект „Енергийно-ефективни мерки в много-фамилни жилищни сгради в град Мездра” по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0182-C01 и № РД-02-37-227/25.10.2016 г. по процедура BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020” за обект: СС "КОМФОРТ-2016", ул."Д. Петров" №20; СС "ГЕОРГИЕВА-НЕЙКОВА", ул."Динко Петров" №15; СС "ОБОРИЩЕ-35", ул."Оборище" №35; СС "СТИВИ", ул."Ал. Стамболийски"№25.

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859850)

Възложител:

Община Стражица

Получен на:

27.07.2018 г. 

Преписка:

00078-2018-0004 

Процедура:

Публично състезание

Име:

"Извършване СМР на обект: Ремонт на язовир "Ташлъдере", с. Камен"


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859804)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

27.07.2018 г. 

Преписка:

00030-2018-0022 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонтно – възстановителни работи на язовир "Ценович 1", язовир "Ценович 2" и язовир "Бабук", Община Силистра


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859787)

Възложител:

Община Самоков

Получен на:

27.07.2018 г. 

Преписка:

00580-2018-0024 

Процедура:

Открита процедура

Име:

ОСНОВЕН И ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, УЛИЦИ И ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ В ОБЩИНА САМОКОВ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859780)

Възложител:

Община Свиленград

Получен на:

27.07.2018 г. 

Преписка:

00040-2018-0030 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр.Свиленград“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859747)

Възложител:

Община Момчилград

Получен на:

27.07.2018 г. 

Преписка:

00239-2018-0007 

Процедура:

Открита процедура

Име:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР ПО ПРОЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ В КВАРТАЛИ 103, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ГР. МОМЧИЛГРАД“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859729)

Възложител:

Община Пловдив

Получен на:

27.07.2018 г. 

Преписка:

00267-2018-0082 

Процедура:

Открита процедура

Име:

Подмяна на съществуващи водопроводи по бул.Хр.Ботев в участъка от пл.Центр.гара до Коматевски възел, по бул.Коматев.шосе от Коматевски възел до бул.Ал.Стамболийски и по бул.Копривщица- гр.Пловдив


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (859707)

Възложител:

Министерство на младежта и спорта - /Старо наименование - Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/

Получен на:

26.07.2018 г. 

Преписка:

01981-2018-0005 

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

„Модернизация базата на Спортен комплекс „Осогово“ чрез реконструкция на прилежаща закрета лекоатлетическа писта, гр. Кюстендил“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859705)

Възложител:

Община Стара Загора

Получен на:

26.07.2018 г. 

Преписка:

00774-2018-0034 

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Извършване на строително- монтажни работи за обект: „Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на целодневна детска градина №2 „Зорница“, УПИ III 3326-детска градина, к


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859690)

Възложител:

Община Любимец

Получен на:

26.07.2018 г. 

Преписка:

00604-2018-0011 

Процедура:

Открита процедура

Име:

Рехабилитация и реконструкция на Път НKV2080/III-809,Любимец-Изворово/Йерусалимово-/НKV1219/ иПът НKV1219/Коларово-гр.Об.(Харманли–Любимец)-Оряхово-Васково/и насъоръженията и принадлежностите към тях


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (859669)

Възложител:

Община Пловдив

Получен на:

26.07.2018 г. 

Преписка:

00267-2018-0081 

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

"Ремонт и поддръжка на републиканска пътна мрежа в границите на гр. Пловдив"

Описание:

Ремонт и поддръжка на републиканска пътна мрежа в границите на гр. Пловдив


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859668)

Възложител:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Белоградчик към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца

Получен на:

26.07.2018 г. 

Преписка:

02709-2018-0045 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на покрива на сграда Разсадник" за нуждите на ТП ДГС Белоградчик за срок от 3 (три месеца)


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859651)

Възложител:

Община Казанлък

Получен на:

26.07.2018 г. 

Преписка:

00119-2018-0005 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане /ново строителство/, реконструкция /основен ремонт/, текущ ремонт, полагане на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация на улици в гр. Казанлък, населените места в община Казанлък


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859640)

Възложител:

Община Гълъбово

Получен на:

26.07.2018 г. 

Преписка:

00420-2018-0015 

Процедура:

Открита процедура

Име:

"Избор на изпълнител на СМР за обекти: "Рехабилирация и реконструкция на общински път SRZ2040, участък от км 0+000 до км 2+200 /с. Великово/" и "Рек. и рех. на общ. път SZR-1042,гр.Гълъбово-с.Априлово

Особености:


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (859636)

Възложител:

Община Петрич

Получен на:

26.07.2018 г. 

Преписка:

00212-2018-0022 

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

"Изпълнение на строително-монтажни работи по проект "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Петрич - Основен ремонт, преустройство и смяна предназначение на част от етаж (с идентификационен номер 56126.603.1555.12.2 в УПИ II, кв.53, гр. Петрич) в МБАЛ „Рокфелер“ Петрич за разширение на материална база на съществуващ дневен център за деца с увреждания и изграждане на подход – пасарелка"

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859584)

Възложител:

Община Димитровград

Получен на:

26.07.2018 г. 

Преписка:

00068-2018-0005 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг - проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: Рехабилитация на улици на територията на гр. Димитровград.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859575)

Възложител:

Община Козлодуй

Получен на:

26.07.2018 г. 

Преписка:

00307-2018-0017 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на инженеринг – проектиране, изп. на СМР и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на проект „Реконструкция на дворното пространство на сградата ДГ„РАДОСТ” в гр.Козлодуй


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859556)

Възложител:

Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/

Получен на:

26.07.2018 г. 

Преписка:

00044-2018-0068 

Процедура:

Открита процедура

Име:

"ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО, ЗИМНО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА ПО ... продължава в поле II.1.4


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (859553)

Възложител:

Община Хайредин

Получен на:

26.07.2018 г. 

Преписка:

00614-2018-0004 

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

"Неотложни ремонтно-възстановителни дейности на язовир „Бързина“, находящ се на територията на община Хайредин, включително възстановяване на техническата годност на съоръжението"


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (859539)

Възложител:

Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Получен на:

26.07.2018 г. 

Преписка:

01379-2018-0133 

Процедура:

Публично състезание

Име:

"Разрушаване на сгради на площадка в гр. Ихтиман"


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859503)

Възложител:

Академия на Министерство на вътрешните работи /МВР/

Получен на:

26.07.2018 г. 

Преписка:

00563-2018-0015 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Проектиране, основен ремонт и реконструкция /инженеринг/ на съществуващ покрив на сградата на факултет ПБЗН при АМВР”


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (859453)

Възложител:

Община Мизия

Получен на:

26.07.2018 г. 

Преписка:

00157-2018-0006 

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

Спешни и неотложни аварийно- ремонтни дейности по възстановяване на уличната мрежа в гр. Мизия, разрушена в резултат на наводнението от 09-10 юли 2018 г. (проектиране, авторски надзор и строителство).


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859448)

Възложител:

Община Бургас

Получен на:

25.07.2018 г. 

Преписка:

00797-2018-0028 

Процедура:

Открита процедура

Име:

"Изграждане на улици от градската улична мрежа, разположени на територията на ж.к. „Възраждане“, гр. Бургас, обособени в позиции"

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859421)

Възложител:

Община Разград

Получен на:

25.07.2018 г. 

Преписка:

00338-2018-0022 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на СМР по обособени позиции”..продължава в VI.4.3)


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859379)

Възложител:

Община Гърмен

Получен на:

25.07.2018 г. 

Преписка:

00656-2018-0009 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на общински пътища и улици на територията на община Гърмен-2018г.”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859372)

Възложител:

Община Борино

Получен на:

25.07.2018 г. 

Преписка:

00754-2018-0004 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на подпорни стени в община Борино"


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859336)

Възложител:

Община Симитли

Получен на:

25.07.2018 г. 

Преписка:

00895-2018-0007 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строителство на улици и прилежащи тротоари и съоръжения и принадлежности към тях в гр. Симитли и с. Полето, община Симитли

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859262)

Възложител:

Община Враца

Получен на:

25.07.2018 г. 

Преписка:

00814-2018-0025 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на общински сгради и спортна площадка“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859239)

Възложител:

Национален военен университет /НВУ/ "Васил Левски" - Велико Търново

Получен на:

25.07.2018 г. 

Преписка:

00456-2018-0007 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на сграда № 6 – Пети битов корпус НВУ „В. Левски“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859238)

Възложител:

Община Видин

Получен на:

25.07.2018 г. 

Преписка:

00051-2018-0010 

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Рехабилитация на пътна настилка на улици и междублокови пространства в жилищни комплекси на гр. Видин и на улици от населените места в община Видин, по обособени позиции“:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (859204)

Възложител:

Община Каварна

Получен на:

25.07.2018 г. 

Преписка:

00060-2018-0010 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане на нов гробищен парк гр. Каварна, Подетап 2 Б - Алейна мрежа - 2587 m?, алейно осветление, чешми, пейки, кошчета за смет


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (858901)

Възложител:

ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София

Получен на:

24.07.2018 г. 

Преписка:

00233-2018-0057 

Процедура:

Открита процедура

Име:

Механизирано подновяване на железния път от км. 18+742 до км. 23+503 в междугарието Владая - Драгичево с материали 2-ра употреба тип 49 на Възложителя

 


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (858874)

Възложител:

Водоснабдяване и канализация ЕООД - София

Получен на:

24.07.2018 г. 

Преписка:

00796-2018-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонтни работи на проблемни участъци в техническите райони, както следва: „Костинброд", „Годеч”, „Горна Малина”, „Долна Баня” и "Ихтиман"


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (858730)

Възложител:

Община Ардино

Получен на:

24.07.2018 г. 

Преписка:

00532-2018-0017

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане на подпорна стена в с. Падина


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (858709)

Възложител:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Своге към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца

Получен на:

24.07.2018 г. 

Преписка:

02709-2018-0044

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на пристройка към административна сграда на ТП ДГС Своге, с адрес гр.Своге, ул.Звънче 2, Уникален номер на поръчката: 20180724Livb9717162


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (858699)

Възложител:

Община Сапарева баня

Получен на:

24.07.2018 г. 

Преписка:

00761-2018-0003

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

„Аварийно – възстановителни мероприятия на ул. „Хан Аспарух“, село Сапарево, Община Сапарева баня“.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (858689)

Възложител:

Община Раковски

Получен на:

24.07.2018 г. 

Преписка:

00575-2018-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ПРИСТРОЙКА НА НОВА СГРАДА КЪМ ДЕТСКА ГРАДИНА „ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО”- две нови градински групи и физкултурен салон – ОСНОВНО ЗАСТРОЯВАНЕ в УПИ I-180,детска градина, имот №502.180,кв.48,ПУП на гр. Раковски

Описание:

Всички видове строително-монтажни работи, предвидени за изпълнение, както и техните количества, са посочени в Количествена сметка, представляваща неразделна част от документацията за участие в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка. Обектът е Първа група, Пета категория съгласно ЗУТ и Наредба №1 за номенклатурите на видовете строежи.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (858658)

Възложител:

Община Брусарци

Получен на:

24.07.2018 г. 

Преписка:

00477-2018-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на общинска пътна инфраструктура на територията на община Брусарци”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (858632)

Възложител:

Община Горна Оряховица

Получен на:

23.07.2018 г. 

Преписка:

00413-2018-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

,, Ремонт на втори етаж от южното крило на Многопрофилна болница за активно лечение ‘‘ Свети Иван Рилски ‘‘ град Горна Оряховица ,,


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (858604)

Възложител:

Община Аврен, област Варна

Получен на:

23.07.2018 г. 

Преписка:

00900-2018-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Рехабилитация на част от уличната мрежа в населени места на територията на община Аврен“ по обособени позиции


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (858597)

Възложител:

Община Смядово

Получен на:

23.07.2018 г. 

Преписка:

00627-2018-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Проектиране, рехабилитация и реконструкция на улични настилки на улици и части /участъци/ от тях на територията на гр. Смядово – 2018г.“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (858573)

Възложител:

Столична община - Район "Люлин"

Получен на:

23.07.2018 г. 

Преписка:

01263-2018-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Подобряване на енергийната ефективност на 79 СОУ "ИНДИРА ГАНДИ" гр. София“


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (858524)

Възложител:

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" /ДППИ/ - София

Получен на:

23.07.2018 г. 

Преписка:

01158-2018-0019

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Проектиране и изграждане на оптична свързаност между БЦ Варна и офис СпД „РКТ – Черно море”Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (858415)

Възложител:

Община Кърджали

Получен на:

20.07.2018 г. 

Преписка:

00322-2018-0022

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Строителни и ремонтни работи на сгради- общинска собственост на територията на Община Кърджали през 2018г.“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (858365)

Възложител:

Община Разград

Получен на:

20.07.2018 г. 

Преписка:

00338-2018-0021

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Основен ремонт на тротоари в гр. Разград и ремонт на плочник пред паметника в с. Осенец“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (858360)

Възложител:

Община Самуил

Получен на:

20.07.2018 г. 

Преписка:

00244-2018-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП (ЦНСТ) В С. ПЧЕЛИНА, ОБЩИНА САМУИЛ” I - ВИ ЕТАП


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (858352)

Възложител:

Община Пловдив - район "Централен"

Получен на:

20.07.2018 г. 

Преписка:

01304-2018-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

РЕКРЕАЦИЯ НА АЛЕЙНА МРЕЖА И СЪЩЕСТВ. ИНЖ. ИНФРАСТР., ОСИГУР. НА ДОСТ. СРЕДА, ОБЕЗОПАС. И УКРЕП. МЕРОПР. НА СКАЛНИ ОТКОСИ И АКВАДУКТИ, ОСИГУР. НА СЪВРЕМ. НИВО НА ОБЩ. ОБСЛУЖВ. НА ПАРК "ХЪЛМ НА ОСВ."


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (858338)

Възложител:

Община Свиленград

Получен на:

20.07.2018 г. 

Преписка:

00040-2018-0026

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Строително монтажни работи на обект:“ Детска градина “Снежанка” в УПИ II-1806, КВ. 121А по плана на град Свиленград, Община Свиленград”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (858294)

Възложител:

Община Стрелча

Получен на:

20.07.2018 г. 

Преписка:

00935-2018-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция на водопроводна мрежа гр.Стрелча” – ЕТАП „6 ЛОТ-а /17 броя улици/ с обща дължина 3920м.”, Община Стрелча, област Пазарджик“, в 6 обособени позиции / 6 лота


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (858254)

Възложител:

Община Нова Загора

Получен на:

20.07.2018 г. 

Преписка:

00069-2018-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане на покрита трибуна и съблекалня на градски стадион гр. Нова Загора


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (858191)

Възложител:

"Севлиевогаз - 2000" АД - Севлиево

Получен на:

20.07.2018 г. 

Преписка:

00633-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане на трасета на газоразпределителна мрежа и газопроводни отклонения на територията на община Севлиево до края на регулаторен период 2015-2019 г.

 

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (858156)

Възложител:

Община Самуил

Получен на:

19.07.2018 г. 

Преписка:

00244-2018-0007 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА ЗАЖИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ В С.БОГОМИЛЦИ, ОБЩИНА САМУИЛ I - ВИ ЕТАП“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (858076)

Възложител:

Община Свиленград

Получен на:

19.07.2018 г. 

Преписка:

00040-2018-0025 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция на улична мрежа в Община Свиленград“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (858037)

Възложител:

Областна администрация област/ОА/ - Ловеч

Получен на:

19.07.2018 г. 

Преписка:

01653-2018-0002 

Процедура:

Публично състезание

Име:

СПЕШНИ НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОВОДИМОСТТА НА Р.ОСЪМ В РАЙОНА НА ПЪТ II-35(KM 53+000),С ЦЕЛ БОРБА С ПОСЛЕДИЦИ ОТ БЕДСТВИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ