Камара на строителите в България

 

 


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (864277)

Възложител:

Народно читалища /НЧ/ П.Р.Славейков 1923 - гр. Гулянци

Получен на:

23.08.2018 г. 

Преписка:

05704-2018-0001 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт и възстановяване на сградата на Читалище „П.Р.Славейков 1923 г.“

Особености:


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (864206)

Възложител:

Община Сливо поле, област Русе

Получен на:

23.08.2018 г. 

Преписка:

00701-2018-0009 

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

„Реконструкция и благоустрояване на централен площад - УПИ I – 243, кв.58, гр.Сливо поле, Община Сливо поле и изграждане на открит паркинг, по две обособени позиции"


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (864175)

Възложител:

Начално училище /НУ/ - Васил Левски, гр. Варна

Получен на:

23.08.2018 г. 

Преписка:

02674-2018-0001 

Процедура:

Публично състезание

Име:

“Основен ремонт, реконструкция и подземно застрояване на начално училище „Васил Левски“, в УПИ I-1086, кв.70, 28 мр, кв. Аспарухово, гр.Варна“

 


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (864087)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

22.08.2018 г. 

Преписка:

00030-2018-0029 

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Актуализация на работен проект „Основен ремонт и обзавеждане на Детска ясла № 1 „Здравец“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (864083)

Възложител:

Община Радомир

Получен на:

22.08.2018 г. 

Преписка:

00535-2018-0008 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Избор на изпълнител на ремонтно – възстановителни работи за обект - Вертикална планировка на междублоково пространство в жк“Автогара“-гр.Радомир“.


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (864057)

Възложител:

Община Генерал Тошево

Получен на:

22.08.2018 г. 

Преписка:

00964-2018-0009 

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„Основен ремонт на общински пътища и улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции“ ОП1 „Основен ремонт на асфалтова настилка улица „Осма” с.Преселенци” ОП 2 „Основен ремонт на асфалтова настилка улица с.Къпиново от ОК 13”а” до 34”а” ОП 3 „Основен ремонт на асфалтова настилка площад с.Присад” ОП4 „Основен ремонт на път IV 29052/ II-29, Добрич/Пленимир от км. 0+000 до км. 5+400 км.” ОП 5 „Основен ремонт на път DOВ 3035/IIІ-2903, Росица - граница Румъния/Лозница от км. 0+000 до км.2+400 км.”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (864019)

Възложител:

Община Враца

Получен на:

22.08.2018 г. 

Преписка:

00814-2018-0032 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Поставяне на осветление на стадион „Христо Ботев”, гр. Враца (изграждане на осветителна система) – инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство)“

   

 


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863903)

Възложител:

Община Каспичан

Получен на:

21.08.2018 г. 

Преписка:

00261-2018-0006 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Избор на изпълнител по Инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР) за обект „Възстановително - ремонтни дейности за укрепване брега на дере , скат до улица Панайот Во


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863876)

Възложител:

Община Трън

Получен на:

21.08.2018 г. 

Преписка:

00147-2018-0008 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Основен ремонт на ул. “Атанас Ботев”, гр. Трън”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863903)

Възложител:

Община Каспичан

Получен на:

21.08.2018 г. 

Преписка:

00261-2018-0006 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Избор на изпълнител по Инженеринг (проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР) за обект „Възстановително - ремонтни дейности за укрепване брега на дере , скат до улица Панайот Во


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863876)

Възложител:

Община Трън

Получен на:

21.08.2018 г. 

Преписка:

00147-2018-0008 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Основен ремонт на ул. “Атанас Ботев”, гр. Трън”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863750)

Възложител:

Община Несебър

Получен на:

20.08.2018 г. 

Преписка:

00126-2018-0026 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на „Oбреден дом“ към гробищен парк – Несебър в ПИ 51500.74.142, м. Кокалу, земл. Гр. Несебър“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863715)

Възложител:

Община Самуил

Получен на:

20.08.2018 г. 

Преписка:

00244-2018-0010 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на асансьор към ДПЛУИ с.Самуил“

Описание:

„Изграждане на асансьор към ДПЛУИ с.Самуил“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863706)

Възложител:

Община Руен

Получен на:

20.08.2018 г. 

Преписка:

00274-2018-0005 

Процедура:

Публично състезание

Име:

"ТЕКУЩ РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА И УЛИЦИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА С АСФАЛТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУЕН ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863701)

Възложител:

Община Раднево, област Стара Загора

Получен на:

20.08.2018 г. 

Преписка:

00662-2018-0029 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Възстановяване на стоманобетонен мост на общински път SZR-1173 при село Коларово, община Раднево


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863680)

Възложител:

Община Угърчин

Получен на:

20.08.2018 г. 

Преписка:

00340-2018-0018 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на СМР за обект: „Изграждане на канализация за отводняване на повърхностни води от северната част на село Кирчево, община Угърчин”

 


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863604)

Възложител:

Община Белоградчик

Получен на:

20.08.2018 г. 

Преписка:

00287-2018-0013 

Процедура:

Публично състезание

Име:

“Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) на обект: „Реконструкция и рехабилитация на бул. "Съединение" в гр.Белоградчик от о.т. 28 до о.т. 37


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863562)

Възложител:

Община Козлодуй

Получен на:

20.08.2018 г. 

Преписка:

00307-2018-0021 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция на пазарно пространство и паркова част в ЦГЧ на град Козлодуй“, находящ се в УПИ I от кв. 185, ПИ 37798.512.109 по КК на гр. Козлодуй


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863536)

Възложител:

Столична община - Район "Възраждане"

Получен на:

17.08.2018 г. 

Преписка:

01255-2018-0004 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА МЕЖДУБЛОКОВОТО ПРОСТРАНСТВО – КВ.335, М.“ЗОНА Б-5“


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (863534)

Възложител:

"Напоителни системи" ЕАД - София

Получен на:

17.08.2018 г. 

Преписка:

02023-2018-0004 

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

”Извършване на неотложни аварийни ремонтно-възстановителни работи на обект: водохващане на река Марица-бент ”Маноле, в землището на с.Чешнегирово, община Садово и с.Маноле, община Марица”

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863531)

Възложител:

Община Кнежа

Получен на:

17.08.2018 г. 

Преписка:

00672-2018-0012 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на СМР за изпълнение на проект “ Проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 6 /шест/ детски заведения на територията на Община Кнежа, съгласно ... продължава в Раздел VI.3.

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863430)

Възложител:

Софийски имоти ЕАД

Получен на:

17.08.2018 г. 

Преписка:

02885-2018-0005 

Процедура:

Открита процедура

Име:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ОБЕКТ: „ПАРК ВЪЗРАЖДАНЕ“ – IV ЕТАП“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863362)

Възложител:

Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат

Получен на:

17.08.2018 г. 

Преписка:

00398-2018-0007 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на вътрешен двор със зона за паркиране на Предклиничен университетски център към Медицински факултет при Медицински университет – София


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863358)

Възложител:

Столична община - Район "Изгрев"

Получен на:

17.08.2018 г. 

Преписка:

01256-2018-0002 

Процедура:

Открита процедура

Име:

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район "Изгрев", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жили


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863348)

Възложител:

Община Костинброд

Получен на:

16.08.2018 г. 

Преписка:

00035-2018-0004 

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд“.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863604)

Възложител:

Община Белоградчик

Получен на:

20.08.2018 г. 

Преписка:

00287-2018-0013 

Процедура:

Публично състезание

Име:

“Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) на обект: „Реконструкция и рехабилитация на бул. "Съединение" в гр.Белоградчик от о.т. 28 до о.т. 37


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863562)

Възложител:

Община Козлодуй

Получен на:

20.08.2018 г. 

Преписка:

00307-2018-0021 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция на пазарно пространство и паркова част в ЦГЧ на град Козлодуй“, находящ се в УПИ I от кв. 185, ПИ 37798.512.109 по КК на гр. Козлодуй


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863536)

Възложител:

Столична община - Район "Възраждане"

Получен на:

17.08.2018 г. 

Преписка:

01255-2018-0004 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА МЕЖДУБЛОКОВОТО ПРОСТРАНСТВО – КВ.335, М.“ЗОНА Б-5“


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (863534)

Възложител:

"Напоителни системи" ЕАД - София

Получен на:

17.08.2018 г. 

Преписка:

02023-2018-0004 

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

”Извършване на неотложни аварийни ремонтно-възстановителни работи на обект: водохващане на река Марица-бент ”Маноле, в землището на с.Чешнегирово, община Садово и с.Маноле, община Марица”

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863531)

Възложител:

Община Кнежа

Получен на:

17.08.2018 г. 

Преписка:

00672-2018-0012 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на СМР за изпълнение на проект “ Проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 6 /шест/ детски заведения на територията на Община Кнежа, съгласно ... продължава в Раздел VI.3.

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863430)

Възложител:

Софийски имоти ЕАД

Получен на:

17.08.2018 г. 

Преписка:

02885-2018-0005 

Процедура:

Открита процедура

Име:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ОБЕКТ: „ПАРК ВЪЗРАЖДАНЕ“ – IV ЕТАП“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863362)

Възложител:

Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат

Получен на:

17.08.2018 г. 

Преписка:

00398-2018-0007 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на вътрешен двор със зона за паркиране на Предклиничен университетски център към Медицински факултет при Медицински университет – София


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863358)

Възложител:

Столична община - Район "Изгрев"

Получен на:

17.08.2018 г. 

Преписка:

01256-2018-0002 

Процедура:

Открита процедура

Име:

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район "Изгрев", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жили


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863348)

Възложител:

Община Костинброд

Получен на:

16.08.2018 г. 

Преписка:

00035-2018-0004 

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд“.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863604)

Възложител:

Община Белоградчик

Получен на:

20.08.2018 г. 

Преписка:

00287-2018-0013 

Процедура:

Публично състезание

Име:

“Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи) на обект: „Реконструкция и рехабилитация на бул. "Съединение" в гр.Белоградчик от о.т. 28 до о.т. 37


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863562)

Възложител:

Община Козлодуй

Получен на:

20.08.2018 г. 

Преписка:

00307-2018-0021 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция на пазарно пространство и паркова част в ЦГЧ на град Козлодуй“, находящ се в УПИ I от кв. 185, ПИ 37798.512.109 по КК на гр. Козлодуй


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863536)

Възложител:

Столична община - Район "Възраждане"

Получен на:

17.08.2018 г. 

Преписка:

01255-2018-0004 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ПАРКОУСТРОЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО НА МЕЖДУБЛОКОВОТО ПРОСТРАНСТВО – КВ.335, М.“ЗОНА Б-5“


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (863534)

Възложител:

"Напоителни системи" ЕАД - София

Получен на:

17.08.2018 г. 

Преписка:

02023-2018-0004 

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

”Извършване на неотложни аварийни ремонтно-възстановителни работи на обект: водохващане на река Марица-бент ”Маноле, в землището на с.Чешнегирово, община Садово и с.Маноле, община Марица”

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863531)

Възложител:

Община Кнежа

Получен на:

17.08.2018 г. 

Преписка:

00672-2018-0012 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на СМР за изпълнение на проект “ Проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 6 /шест/ детски заведения на територията на Община Кнежа, съгласно ... продължава в Раздел VI.3.

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863430)

Възложител:

Софийски имоти ЕАД

Получен на:

17.08.2018 г. 

Преписка:

02885-2018-0005 

Процедура:

Открита процедура

Име:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР И АВТОРСКИ НАДЗОР) ЗА ОБЕКТ: „ПАРК ВЪЗРАЖДАНЕ“ – IV ЕТАП“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863362)

Възложител:

Медицински университет /МУ/ - София - Ректорат

Получен на:

17.08.2018 г. 

Преписка:

00398-2018-0007 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на вътрешен двор със зона за паркиране на Предклиничен университетски център към Медицински факултет при Медицински университет – София


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863358)

Възложител:

Столична община - Район "Изгрев"

Получен на:

17.08.2018 г. 

Преписка:

01256-2018-0002 

Процедура:

Открита процедура

Име:

Обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на Столична община, район "Изгрев", във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жили


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863348)

Възложител:

Община Костинброд

Получен на:

16.08.2018 г. 

Преписка:

00035-2018-0004 

Процедура:

Открита процедура

Име:

Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Реконструкция на общинска пътна мрежа в община Костинброд“.

 


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863338)

Възложител:

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"//

Получен на:

16.08.2018 г. 

Преписка:

00515-2018-0010 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на покривното покритие и първи етаж от сградата на хотела във военно-почивен дом „Созопол”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863302)

Възложител:

Община Годеч

Получен на:

16.08.2018 г. 

Преписка:

00275-2018-0009 

Процедура:

Публично състезание

Име:

СМР на обект „Реконструкция на тротоарна мрежа, успоредна на път III – 813 в гр. Годеч – о.т. 403-320 и път III – 8132 – о.т. 320 – 175 ” – етап 1, етап 2 и етап 3“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863244)

Възложител:

Община Петрич

Получен на:

16.08.2018 г. 

Преписка:

00212-2018-0025 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител на строително-монтажни работи на обект „Реконструкция на вътрешна водоснабдителна мрежа на с. Първомай, община Петрич“ – ЕТАП 1, в р.VI.3.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863242)

Възложител:

Община Пловдив

Получен на:

16.08.2018 г. 

Преписка:

00267-2018-0092 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Проектиране и изграждане на съпътстваща техническа инфраструктура

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863150)

Възложител:

Община Момчилград

Получен на:

16.08.2018 г. 

Преписка:

00239-2018-0009 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на трайни настилки на общински пътища и улична мрежа в населените места от Община Момчилград“в две обособени позиции:

   

 

 


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863124)

Възложител:

Община Горна Оряховица

Получен на:

15.08.2018 г. 

Преписка:

00413-2018-0009 

Процедура:

Публично състезание

Име:

,,Реконструкция на входни пешеходни зони в южната и северната част на площадно пространство в гр.Горна Оряховица''


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863070)

Възложител:

Община Аксаково

Получен на:

15.08.2018 г. 

Преписка:

00237-2018-0010 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Осигуряване на достъпна среда в административната сграда на Община Аксаково чрез подмяна на асансьорната уредба“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (863043)

Възложител:

Община Аврен, област Варна

Получен на:

15.08.2018 г. 

Преписка:

00900-2018-0007 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Основен ремонт и реконструкция на Целодневна детска градина "Щурче" в с. Приселци, Община Аврен

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (863032)

Възложител:

Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

Получен на:

15.08.2018 г. 

Преписка:

00265-2018-0123 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ел. провод 110kV извод „Венера“ – изместване II етап /преминаване зад с. Рисиманово/“

 

 


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862884)

Възложител:

Дирекция „Миграция“ при Министерство на вътрешните работи

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

05615-2018-0014 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител за изпълнение на първи и втори етап от обект Разширение на СДВНЧ-гр. Любимец, с финансовата подкрепа на HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 по Механизма за спешна фин. помощ по ФУМИ

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862883)

Възложител:

Община Велинград

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

00156-2018-0035 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Вътрешен ремонт на стара сграда на община Велинград и външен и вътрешен ремонт – етап 2, на нова административна сграда на община Велинград


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862844)

Възложител:

Община Исперих

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

00864-2018-0012 

Процедура:

Публично състезание

Име:

"Рехабилитация на улична мрежа в гр. Исперих, по 2 (две) обособени позиции"


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862842)

Възложител:

Община Свищов

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

00753-2018-0022 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Подмяна на улична настилка в селата Алеково, Александрово, Българско Сливово, Вардим, Горна Студена, Деляновци, Драгомирово, Козловец, Морава, Овча Могила, Ореш, Хаджидимитрово, Царевец, Червена и С


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (862772)

Възложител:

ТЕЦ "Варна" ЕАД - с. Езерово

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

00123-2018-0025 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Преошиповане и нанасяне на огнеупорна замазка по пещна камера на котел № 4”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862733)

Възложител:

Община Берковица

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

00017-2018-0018 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на нов мост,находящ се в м.„Лонджата“,гр.Б-ца между ул.„Берковска река“ и ул.„Здравец“ и изграждане на подпорни стени на моста с дължина30м.на изток и 150м.на запад по поречието на реката


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862884)

Възложител:

Дирекция „Миграция“ при Министерство на вътрешните работи

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

05615-2018-0014 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител за изпълнение на първи и втори етап от обект Разширение на СДВНЧ-гр. Любимец, с финансовата подкрепа на HOME/2016/AMIF/AG/EMAS/0046 по Механизма за спешна фин. помощ по ФУМИ

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862883)

Възложител:

Община Велинград

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

00156-2018-0035 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Вътрешен ремонт на стара сграда на община Велинград и външен и вътрешен ремонт – етап 2, на нова административна сграда на община Велинград


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862844)

Възложител:

Община Исперих

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

00864-2018-0012 

Процедура:

Публично състезание

Име:

"Рехабилитация на улична мрежа в гр. Исперих, по 2 (две) обособени позиции"


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862842)

Възложител:

Община Свищов

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

00753-2018-0022 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Подмяна на улична настилка в селата Алеково, Александрово, Българско Сливово, Вардим, Горна Студена, Деляновци, Драгомирово, Козловец, Морава, Овча Могила, Ореш, Хаджидимитрово, Царевец, Червена и С


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (862772)

Възложител:

ТЕЦ "Варна" ЕАД - с. Езерово

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

00123-2018-0025 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Преошиповане и нанасяне на огнеупорна замазка по пещна камера на котел № 4”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862733)

Възложител:

Община Берковица

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

00017-2018-0018 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на нов мост,находящ се в м.„Лонджата“,гр.Б-ца между ул.„Берковска река“ и ул.„Здравец“ и изграждане на подпорни стени на моста с дължина30м.на изток и 150м.на запад по поречието на реката

 


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862652)

Възложител:

Община Враца

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

00814-2018-0029 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на общински жилища и на павилиони на пазарни площадки, находящи се в гр. Враца“

Описание:

Обществената поръчка касае подобряване на материалната база на общинска собственост.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862651)

Възложител:

Община Камено, област Бургас

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

01008-2018-0009 

Процедура:

Публично състезание

Име:

“Осъществяване на строителни дейности със строителна техника и механизация за нуждите на Община Камено”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862633)

Възложител:

Община Две могили, област Русе

Получен на:

14.08.2018 г. 

Преписка:

00621-2018-0008 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР на СМР на тротоар на ул. "Пети Пехотен Дунавски полк" между ОК 90 през ОК 86, ок 85 ДО ОК 84, гр. Две могили, община Две могили


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (862548)

Възложител:

Община Бойчиновци

Получен на:

13.08.2018 г. 

Преписка:

00717-2018-0007 

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

"Асфалтиране на част от общински път N 000505, с. Ерден, община Бойчиновци"


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862532)

Възложител:

Община Ардино

Получен на:

13.08.2018 г. 

Преписка:

00532-2018-0018 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Ардино”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862489)

Възложител:

Община Козлодуй

Получен на:

13.08.2018 г. 

Преписка:

00307-2018-0020 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) ... Продължава в Р-л II.1.4)

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862458)

Възложител:

Община Завет

Получен на:

13.08.2018 г. 

Преписка:

00485-2018-0006 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Строително-монтажни работи по подмяна на дървена покривна конструкция тавански и междуетажен дървен гредоред - Кметство Брестовене“.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862447)

Възложител:

Община Кюстендил

Получен на:

13.08.2018 г. 

Преписка:

00426-2018-0008 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Проект, изп-е на строителство и упр. на авт. надзор за „Изграждане на Център за работа с деца на улицата", по проект BG16RFOP001-1.030-0006-C02 по ОПРР 2014-2020

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862442)

Възложител:

Община Смядово

Получен на:

13.08.2018 г. 

Преписка:

00627-2018-0008 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Проектиране, рехабилитация и реконструкция на част от улица "Славянска" в гр.Смядово – 2018г.“


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (862388)

Възложител:

Софийски имоти ЕАД

Получен на:

13.08.2018 г. 

Преписка:

02885-2018-0004 

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

„Извършване на допълнителни строително-монтажни работи, довършителни работи и други ремонтни дейности в недвижим имот, а именно: Учебна почивна база „Щъркелово гнездо“, яз. „Искър“, с. „Пасарел“, състоящ се от сграден фонд с обща застроена площ от 977,21 кв. м, разположен върху терен с площ от 6 625 кв. м“

 


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862316)

Възложител:

Община Самуил

Получен на:

10.08.2018 г. 

Преписка:

00244-2018-0009 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на едноетажна сграда /голяма зала/- III-ти етап към сграда за предоставяне на социални услуги“


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (862306)

Възложител:

Община Стара Загора

Получен на:

10.08.2018 г. 

Преписка:

00774-2018-0039 

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

“Основен ремонт на ДПХПР „Св. Георги“ с. Лясково, общ. Стара Загора“


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (862305)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

10.08.2018 г. 

Преписка:

00109-2018-0044 

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„Изпълнение на СМР по извършване на ремонт на приземен етаж на защитено жилище за хора с умствена изостаналост, с адрес: ж.к. „Струмско“, ул. „Струма“ № 23“, собственост на Община Благоевград”


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (862287)

Възложител:

Община град Добрич

Получен на:

10.08.2018 г. 

Преписка:

00383-2018-0022 

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

“Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на Община град Добрич, сграда с административен адрес: ул. „Марин Дринов“ № 1, вх. Б“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862241)

Възложител:

Община Несебър

Получен на:

10.08.2018 г. 

Преписка:

00126-2018-0023 

Процедура:

Публично състезание

Име:

,,Изграждане на многофункционална сграда с пенсионерски клуб в УПИ XVII- общ., кв.21 (73571.501.532) по плана на с. Тънково, общ. Несебър“


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (862203)

Възложител:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Получен на:

10.08.2018 г. 

Преписка:

00353-2018-0139 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на технологични, санитарни и административни помещения в ЕП-2


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862102)

Възложител:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Говежда към Държавно предприятие - Северозападно държавно предприятие /ДПСЗДП/ - Враца

Получен на:

10.08.2018 г. 

Преписка:

02709-2018-0048 

Процедура:

Публично състезание

Име:

"Текущ ремонт на съществуващи горски пътища на територията на ТП ДГС "Говежда"


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (862056)

Възложител:

Община Горна Оряховица

Получен на:

09.08.2018 г. 

Преписка:

00413-2018-0008 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Основен ремонт на обекти по обособени позиции:

 


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861873)

Възложител:

Община Нови пазар

Получен на:

08.08.2018 г. 

Преписка:

00450-2018-0035 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изп. на ремонтни дейности в помещ. на новосъздад. соц. предприятие” въз основа на одобрено за фин. проектно предлож. BG05M9OP001-2.010-0321 „Соц. предприемачество за соц. интеграция в община Н. пазар

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861795)

Възложител:

Община Козлодуй

Получен на:

08.08.2018 г. 

Преписка:

00307-2018-0019 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане на дворно пространство на ДГ „МИР” в гр. Козлодуй


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861792)

Възложител:

Община Гърмен

Получен на:

08.08.2018 г. 

Преписка:

00656-2018-0010 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг-проектиране и авторски надзор и ремонт на сградите на част от кметствата по села, на територията на община Гърмен по две обособени позиции.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861772)

Възложител:

Община Ковачевци

Получен на:

08.08.2018 г. 

Преписка:

00841-2018-0004 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт общински обекти - 2018 - три обособени позиции


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861757)

Възложител:

Община Несебър

Получен на:

08.08.2018 г. 

Преписка:

00126-2018-0022 

Процедура:

Публично състезание

Име:

,,Изграждане на многофункционална сграда с пенсионерски клуб в УПИ IV-331 в кв. 31/53822.501.331/ по плана с. Оризаре, общ. Несебър“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861655)

Възложител:

Община Пловдив

Получен на:

08.08.2018 г. 

Преписка:

00267-2018-0087 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изпълнение на строителство за обновяване на ДЯ „Детски Смях“ – гр. Пловдив, в рамките на проект „Образователна инфраструктура - изграждане и обновяване на училища, детски градини и ясли в град Пловдив

 


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861614)

Възложител:

Министерство на труда и социалната политика /МТСП/

Получен на:

07.08.2018 г. 

Преписка:

00422-2018-0018 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Обследване и извършване на текущ ремонт на покрива на административната сграда на Министерството на труда и социалната политика на ул. „Триадица“ № 2


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861570)

Възложител:

Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

Получен на:

07.08.2018 г. 

Преписка:

00258-2018-0022 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на ремонтни и строително-монтажни работи на недвижими имоти, стопанисвани и управлявани от МОСВ на територията на гр. София”

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861566)

Възложител:

Община Карлово

Получен на:

07.08.2018 г. 

Преписка:

00072-2018-0012 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонтни дейности на централната градска част на гр. Калофер“

   

 


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (861333)

Възложител:

"Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД

Получен на:

06.08.2018 г. 

Преписка:

00026-2018-0045 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на саваци след турбина и след синхронен изпускател на ХГ1 и ХГ2“, ВЕЦ „Момина клисура“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861277)

Възложител:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Асеновград към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян

Получен на:

06.08.2018 г. 

Преписка:

02718-2018-0164 

Процедура:

Публично състезание

Име:

”Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2018-2019 г. на територията на ТП”ДГС-Асеновград” по обособени позиции”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861231)

Възложител:

Община Бойчиновци

Получен на:

06.08.2018 г. 

Преписка:

00717-2018-0006 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на СМР по подмяна на водопроводни клонове в гр. Бойчиновци“


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (861333)

Възложител:

"Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД

Получен на:

06.08.2018 г. 

Преписка:

00026-2018-0045 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на саваци след турбина и след синхронен изпускател на ХГ1 и ХГ2“, ВЕЦ „Момина клисура“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861277)

Възложител:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Асеновград към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян

Получен на:

06.08.2018 г. 

Преписка:

02718-2018-0164 

Процедура:

Публично състезание

Име:

”Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2018-2019 г. на територията на ТП”ДГС-Асеновград” по обособени позиции”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861231)

Възложител:

Община Бойчиновци

Получен на:

06.08.2018 г. 

Преписка:

00717-2018-0006 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на СМР по подмяна на водопроводни клонове в гр. Бойчиновци“


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (861333)

Възложител:

"Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД

Получен на:

06.08.2018 г. 

Преписка:

00026-2018-0045 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на саваци след турбина и след синхронен изпускател на ХГ1 и ХГ2“, ВЕЦ „Момина клисура“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861277)

Възложител:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Асеновград към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян

Получен на:

06.08.2018 г. 

Преписка:

02718-2018-0164 

Процедура:

Публично състезание

Име:

”Поддръжка и текущ ремонт на съществуващи горски пътища, осигуряващи достъп до обектите, включени за ползване през 2018-2019 г. на територията на ТП”ДГС-Асеновград” по обособени позиции”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861231)

Възложител:

Община Бойчиновци

Получен на:

06.08.2018 г. 

Преписка:

00717-2018-0006 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на СМР по подмяна на водопроводни клонове в гр. Бойчиновци“

 


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861169)

Възложител:

Община Стара Загора

Получен на:

03.08.2018 г. 

Преписка:

00774-2018-0037 

Процедура:

Публично състезание

Име:

"Основен ремонт и обновяване на „Къща на Николай Лилиев“ и плътна ограда“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861141)

Възложител:

Община Пловдив - Район Западен

Получен на:

03.08.2018 г. 

Преписка:

01770-2018-0003 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг – проектиране и изграждане на „Етажен паркинг и обекти за обществено обслужване” в УПИ XXXV-1149 за обществено обслужване и търговия, кв.16 по регулационния план на ЖК „Кишинев“, ПИ с иден


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (861076)

Възложител:

Водоснабдяване и канализация ООД - Варна

Получен на:

03.08.2018 г. 

Преписка:

00606-2018-0020 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Подмяна на канализационни колектори и водопроводи по безизкопна технология за обекти на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация - Варна“ ООД по две обособени позиции


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861056)

Възложител:

Регионална дирекция за социално подпомагане - София област

Получен на:

03.08.2018 г. 

Преписка:

00496-2018-0062 

Процедура:

Публично състезание

Име:

"Извършване на строително-монтажни работи/СМР в Административни сгради, ползвани от териториалните структури на Агенцията за социално подпомагане - текущ ремонт на административната сграда на ДСП.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (861022)

Възложител:

Община Пловдив - Район Западен

Получен на:

03.08.2018 г. 

Преписка:

01770-2018-0002 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на улици от второстепенната улична мрежа на територията на Район „Западен” – Община Пловдив ”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860994)

Възложител:

Основно училище /ОУ/ - Братя Миладинови, гр. Сливен

Получен на:

03.08.2018 г. 

Преписка:

03140-2018-0001 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект „Физкултурен салон към VI-то ОУ „Братя Миладинови“ гр.Сливен, УПИ-I, кв.480 по плана на гр.Сливен"”

 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860974)

Възложител:

Община Хаджидимово

Получен на:

03.08.2018 г. 

Преписка:

00191-2018-0004 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Благоустрояване и реконструкция на улици и съоръжения на територията на Община Хаджидимово.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860967)

Възложител:

Община Симеоновград

Получен на:

03.08.2018 г. 

Преписка:

00638-2018-0010 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор на обект: „Ремонт на улици, площади и междублокови пространства в град Симеоновград, Община Симеоновград, Област Хасково“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860955)

Възложител:

Министерство на младежта и спорта - /Старо наименование - Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/

Получен на:

02.08.2018 г. 

Преписка:

01981-2018-0006 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Обновяване и ремонт на настилка на лекоатлетическа зала, част от спортна зала „Добротица“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860938)

Възложител:

Община Пловдив - Район Западен

Получен на:

02.08.2018 г. 

Преписка:

01770-2018-0001 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг – проектиране и изграждане на „Етажен паркинг и обекти за обществено обслужване” в УПИ XXXV-1149 за обществено обслужване и търговия, кв.16 по регулационния план на ЖК „Кишинев“, ПИ с иден


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860930)

Възложител:

Община Пещера

Получен на:

02.08.2018 г. 

Преписка:

00184-2018-0010 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Основен ремонт на мост над р. Пишманка в с. Капитан Димитриево“

Описание:

т.1 Предмета на обществената поръчка обхваща изпълнението на Основен ремонт на мост над р. Пишманка в с. Капитан Димитриево“ с размери 11,60м на 8,40м.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860879)

Възложител:

Столична община - Район "Надежда"

Получен на:

02.08.2018 г. 

Преписка:

01265-2018-0003 

Процедура:

Публично състезание

Име:

“ Изграждане на пристройка с четири класни стаи и санитарен възел към 63 ОУ „Христо Ботев“, находящо се в гр. София, кв.“Требич“


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (860856)

Възложител:

Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ ЕАД

Получен на:

02.08.2018 г. 

Преписка:

01379-2018-0138 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нова система за оползотворяване на отпадна топлина от автотрансформатори в п/ст „Пловдив“

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860853)

Възложител:

Община Сандански

Получен на:

02.08.2018 г. 

Преписка:

00572-2018-0016 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на ул.”Климент Охридски”, с.Склаве“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860790)

Възложител:

Община Опака

Получен на:

02.08.2018 г. 

Преписка:

00890-2018-0003 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„РЕМОНТ НА ПЪТ TGV 2124/IV-20408/с.ГЪРЧИНОВО – с.ЛЮБЛЕН И ПЪТ TGV 1100/IV 20231/ С.КРЕПЧА-С.ГЪРЧИНОВО-С.ЦЕРОВЕЦ“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860717)

Възложител:

Община Ивайловград

Получен на:

01.08.2018 г. 

Преписка:

00041-2018-0016 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане, реконструкция, модернизация на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства на улица „Армира“ в с. Свирачи, Община Ивайловград“

   
 

Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860704)

Възложител:

Община Своге

Получен на:

01.08.2018 г. 

Преписка:

00227-2018-0019 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Разширение, реконструкция и преустройство на Спортна зала (физкултурен салон) към СУ „Иван Вазов“, гр. Своге, находяща се в УПИ ІІІ-За училище, кв. 54 по ПУП на гр. Своге“.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860699)

Възложител:

Община Раднево, област Стара Загора

Получен на:

01.08.2018 г. 

Преписка:

00662-2018-0026 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт покрива на читалище с. Полски Градец”


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (860661)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

01.08.2018 г. 

Преписка:

00030-2018-0025 

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Авариен ремонт на участъци от улици в гр. Силистра


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (860660)

Възложител:

Община Силистра

Получен на:

01.08.2018 г. 

Преписка:

00030-2018-0024 

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Авариен ремонт на покрива на административна сграда на стадион „Луи Айер“ – гр. Силистра


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860624)

Възложител:

Община Несебър

Получен на:

01.08.2018 г. 

Преписка:

00126-2018-0018 

Процедура:

Публично състезание

Име:

,,Изграждане на многофункционална сграда за обществено обслужване в ПИ 02703.501.638 по КК на с.Баня“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860609)

Възложител:

Национален осигурителен институт /НОИ/

Получен на:

01.08.2018 г. 

Преписка:

00145-2018-0116 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Проектиране на енергоспестяващи мерки и извършване на СМР за изпълнението им, и изграждане на СОТ в административната сграда на ЦУ на НОИ по обособени позиции


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860522)

Възложител:

Община Раковски

Получен на:

01.08.2018 г. 

Преписка:

00575-2018-0008 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Р-Я ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С.МОМИНО СЕЛО,ОБЩИНА РАКОВСКИ”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860488)

Възложител:

Министерство на здравеопазването /МЗ/

Получен на:

31.07.2018 г. 

Преписка:

00080-2018-0016 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи (СМР) за нуждите на Националния център за продължаващо обучение на работещите в системата на спешната медицинска помощ“.

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860400)

Възложител:

Община Павликени

Получен на:

31.07.2018 г. 

Преписка:

00039-2018-0014 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Предотвратяване на наводнения в Община Павликени чрез обновяване и рехабилитация на улици в с. Стамболово, община Павликени“.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860318)

Възложител:

Община Джебел

Получен на:

31.07.2018 г. 

Преписка:

00417-2018-0004 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на общинска пътна мрежа и улици в Община Джебел.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860317)

Възложител:

Първа езикова гимназия/ПЕГ/ с преподаване на английска, гр. Варна

Получен на:

31.07.2018 г. 

Преписка:

02282-2018-0002 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Преустройство и промяна на предназначение на съществуваща сграда с идентификатор No 101352353.247.1 - столова в Зала за културни мероприятия в УПИ II-247, кв. 33, 25м. р-н, гр. Варна


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860284)

Възложител:

Община Велинград

Получен на:

31.07.2018 г. 

Преписка:

00156-2018-0031 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител на СМР при изпълнение на "Асфалтиране на улици и изкърпване асфалтови настилки по улици в гр.Велинград"


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860265)

Възложител:

Община Велики Преслав

Получен на:

31.07.2018 г. 

Преписка:

00303-2018-0006 

Процедура:

Публично състезание

Име:

«Извършване на СМР за изпълнение на проект “Реконструкция и рехабилитация на улици в град Велики Преслав“ по две обособени позиции»

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860254)

Възложител:

Община Велинград

Получен на:

31.07.2018 г. 

Преписка:

00156-2018-0029 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител при изпълнение на СМР на обект "Изграждане на училище в с.Биркова"


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860212)

Възложител:

Община Струмяни

Получен на:

30.07.2018 г. 

Преписка:

00579-2018-0003 

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изграждане на център за социална рехабилитация и интеграция с. Микрево, Община Струмяни” по проект: „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в района на българо-гръц...

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860189)

Възложител:

Община Сатовча

Получен на:

30.07.2018 г. 

Преписка:

00637-2018-0006 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Подмяна на етернитови тръби с тръби ПЕВП на външен довеждащ водопровод от водохващане „Врисе-2” до резервоар Плетена – ПИ – 054026, землище на село Плетена, община Сатовча“


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (860143)

Възложител:

Община Лом

Получен на:

30.07.2018 г. 

Преписка:

00116-2018-0029 

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Изпълнение на СМР по обновяване на градски пространства в гр. Лом по Обособена позиция №2: „Обновяване на зелена площ с градинка и паметник на „Еремия Българов” прилежаща към сградата на Исторически музей Лом“

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860134)

Възложител:

Община Антоново, област Търговище

Получен на:

30.07.2018 г. 

Преписка:

00911-2018-0004 

Процедура:

Публично състезание

Име:

"Реконструкция и пристройка на "Народно читалище Христо Ботев 1921г. гр.Антоново" ".


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860041)

Възложител:

Столична община - Район "Нови Искър"

Получен на:

30.07.2018 г. 

Преписка:

01266-2018-0002 

Процедура:

Публично състезание

Име:

“Изграждане на пристройка за физкултурен салон към сградата на 176 ОУ “Св. Св. Кирил и Методий“, находяща се в с. Негован, СО район „Нови Искър“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (860036)

Възложител:

Териториално поделение държавно горско стопанство /ТПДГС/ - Батак към Държавно предприятие - Южноцентрално държавно предприятие /ДПЮЦДП/ - Смолян

Получен на:

30.07.2018 г. 

Преписка:

02718-2018-0154 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Основен ремонт на почивна база „Надпяване”, местност Корията в териториалния обхват на ТП ДГС „Батак””