Общо годишно отчетно изборно събрание на НКСВ

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ-ВЕТЕРАНИ

1784, София, ул. Михаил Тенев № 6, тел. 02/8062443 e-mail: nksv@ksb.bg

На 27 април 2018 г. /петък/ от 14,30 ч. в сградата на Камара на строителите в България гр. София, ул. Михаил Тенев № 6 ще се проведе Общо годишно отчетно изборно събрание на НКСВ при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Приемане на Отчет за дейността на Управителния съвет /УС/ на НКСВ за 2017 г.
2. Приемане на Финансов отчет за дейността на НКСВ за 2017 г.
3. Приемане на Отчет за дейността на Контролния съвет (КС) на НКСВ за 2017 г.
4. Приемане на решение за освобождаване от отговорност на членовете на УС и КС.
5. Приемане на основни насоки за дейността на НКСВ за 2018 г.
6. Приемане на бюджет на НКСВ за финансовата 2018 г.
7. Освобождаване от Управителния съвет на – инж. Ив. Стоянов и Васил Милтенов
8. Избор на нови членове на Управителния съвет.
9. Разни.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

26.06.2018

По решение на министъра на регионалното развитие и ...

От името на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните ...