Публични покани

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078703

20.07.2018 г. 

Езикова гимназия /ЕГ/ "Пловдив", гр. Пловдив

„Инженеринг (проектиране и строителство) на открит паркинг, северно от учебен корпус на Езикова гимназия „Пловдив”, в ПИ 501.348 по КК и УПИ I- за училища от кв. 16 по плана на жилищен парк „Марица-Север“

06.08.2018 г.  15:00 ч.

9078700

20.07.2018 г. 

Община Свиленград

„СМР – Доставка и монтаж на детски съоръжения в ДГ”Детелина”

23.07.2018 г.  17:30 ч.

9078699

20.07.2018 г. 

Община Чепеларе

„ИНЖЕНЕРИНГ-ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В ДГ „ЧЕПЕЛАРЕ” – база „ЕЛХИЦА”, ГР. ЧЕПЕЛАРЕ”

25.07.2018 г.  17:30 ч.

9078698

20.07.2018 г. 

Община Свиленград

Ремонт, свързан с полагане на нова бетонова настилка в двора на ДГ "Слънце"

23.07.2018 г.  17:30 ч.

9078691

19.07.2018 г. 

Министерство на младежта и спорта - /Старо наименование - Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/

„Изграждане на многофункционално спортно игрище – мини футбол, волейбол, баскетбол, тенис на корт в СУ „Христо Ботев”, гр. Айтос".

23.07.2018 г.  17:30 ч.

9078690

19.07.2018 г. 

Община Бобов дол

„Основен ремонт и възстановяване на тротоари на улици: „Свилен Русев“ и „ Георги Димитров“, гр. Бобов дол

06.08.2018 г.  17:15 ч.

9078689

19.07.2018 г. 

Община Велики Преслав

„Избор на изпълнител за изграждане на подпорна стена в ПИ 58222.495.1007 по КК на гр. Велики Преслав“

23.07.2018 г.  17:00 ч.

9078686

19.07.2018 г. 

Община Долна Митрополия

„Строително монтажни работи за ремонт покрив на НЧ „Отец Паисий“ с.Ореховица“.

03.08.2018 г.  17:00 ч.

9078683

19.07.2018 г. 

Столична община

„Изработка, доставка и монтаж на ПВЦ дограма, алуминиеви врати и щори за ОП „Социален патронаж“

03.08.2018 г.  17:30 ч.

9078681

19.07.2018 г. 

Община Шумен

„Газификация на сгради – общинска собственост по три обособени позиции“

03.08.2018 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078680

19.07.2018 г. 

Община Кърджали

Текущ ремонт на предоставени помещения за нуждите на Социално предприятие, разположени в сграда с адрес: гр. Кърджали, ул. "Детелина" № 8 по проект Социално предприятие „Обществена пералня и услуги в дома”, Административен договор BG05M9OP001-2.010-0348-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество”, за предоставяна на безвъзмездна финансова помощ, представляваща минимална помощ в съответствие с Регламент /ЕС/ №1407/2013

03.08.2018 г.  17:00 ч.

9078675

19.07.2018 г. 

"Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД

Изграждане на битова канализационна мрежа за сградите на НЕК ЕАД на площадка "Чаира" по съществуващ проект, съпроводено с доставка и монтаж на ПСОВ

01.08.2018 г.  17:30 ч.

9078673

19.07.2018 г. 

Детска градина 165 - Латинка, София - /Старо наименование - Целодневна детска градина 165 - Латинка, София/

Предметът на поръчката включва ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТНИ РАБОТИ НА ОГРАДА НА ДГ № 165 „ЛАТИНКА“, ГР. СОФИЯ

03.08.2018 г.  16:00 ч.

9078672

19.07.2018 г. 

Община Стралджа

„ОСНОВЕН РЕМОНТ ОБЩИНСКА УЛИЧНА И ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА СТРАЛДЖА” с две обособени позиции ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „ОСНОВЕН РЕМОНТ УЛИЦИ И ПЪТ В ОБЩ.СТРАЛДЖА – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ” ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „ОСНОВЕН РЕМОНТ ПЪТ САРАНСКО-ТАМАРИНО ОТ км.2+300 ДО км.1+800 В ОБЩ.СТРАЛДЖА”

07.08.2018 г.  17:00 ч.

9078669

19.07.2018 г. 

Водоснабдяване и канализация ЕООД - Благоевград

"Подобряване на работната среда в административни сгради на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Благоевград". Поръчката е с предмет строителство по смисъла на чл.3, ал. 1, т. 1, б "б" от ЗОП и съгласно чл. 20, ал.3, т. 1 от ЗОП, е възложена чрез публикуване на обява за събиране на оферти по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП, подробно описани като характеристики в техническата спецификация.

23.07.2018 г.  17:00 ч.

9078662

19.07.2018 г. 

Община Рудозем

„Изпълнение на СМР по одобрен технически проект за обект „Мултифункционален спортен комплекс в кв. Възраждане, гр. Рудозем - ЕТАП І”

06.08.2018 г.  17:00 ч.

9078661

19.07.2018 г. 

Община Златарица

„Избор на изпълнител на СМР на обект „Възстановяване на инфраструктурата и укрепване на свлачище в землището на с. Долно Шивачево, път VTR 1161, към км. 10+700“.

06.08.2018 г.  17:00 ч.

9078659

19.07.2018 г. 

Община Родопи, област Пловдив

„Извършване на строително-монтажни работи, свързани с изграждане на напорен тласкателен водопровод от Помпена станция - I подем до водоеми „Ниска зона“ на група с.Белащица-с.Брани поле- втори етап“

23.07.2018 г.  17:30 ч.

           

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078646

19.07.2018 г. 

Областна дирекция /ОД/ на МВР - Монтана

Ремонт (строително-монтажни дейности) на учебен център Расника при ОД МВР - Монтана

03.08.2018 г.  17:30 ч.

9078645

19.07.2018 г. 

Езикова гимназия - акад. Людмил Стоянов, гр. Благоевград

„Основен ремонт на двора на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ и Природо – математическа гимназия „Акад. Сергей П. Корольов“.

23.07.2018 г.  17:00 ч.

9078644

19.07.2018 г. 

Професионална гимназия по текстил и електропромишленост /ПГТЕ/ "Захари Стоянов" гр. Харманли

Спешен ремонт на покривите на училищната и спортната сгради на ПГЕТ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ гр. Харманли.

03.08.2018 г.  16:00 ч.

9078642

19.07.2018 г. 

Община Кюстендил

„Поддържане на пътищата и уличната мрежа в Община Кюстендил - извършване на текущ ремонт /кръпки/ чрез използване на "инжекционен метод", без рязане и фрезоване, чрез използването на смес от фракция и катионна емулсия по технология "печматик" или еквивалентна на нея“

23.07.2018 г.  17:00 ч.

9078641

19.07.2018 г. 

Професионална гимназия по текстил и електропромишленост /ПГТЕ/ "Захари Стоянов" гр. Харманли

Спешен ремонт на покривите на училищната и спортната сгради на ПГЕТ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ гр. Харманли.

03.08.2018 г.  16:00 ч.

9078640

19.07.2018 г. 

Професионална гимназия по текстил и електропромишленост /ПГТЕ/ "Захари Стоянов" гр. Харманли

Спешен ремонт на покривите на училищната и спортната сгради на ПГЕТ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ гр. Харманли Кратко описание: [Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на спешен ремонт на покривите на училищната и спортната сгради на ПГЕТ „ЗАХАРИ СТОЯНОВ“ гр. Харманли, в т.ч. премахване изцяло на олуците, водосточните тръби и ламаринените обшивки като поли, улами и бордове; премахване на компрометираната дървена покривна конструкция заедно с дъсчената обшивка, летвите и челната дъска; възстановяване на покривната конструкция, дъсчената обшивка, челната дъска и монтиране изцяло на хидроизолация под летвите; нови висящи олуци, казанчета и водосточни тръби; направа на топлоизолация и пароизолация на покрива; претърсване на покрива и смяна на счупените и негодни керемиди, монтаж на нови капаци; ремонт на комините и поставяне на шапки; почистване и извозване на строителните отпадъци. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя са посочени в Техническата спецификация и одобрените количествени сметки, приложени към документацията за участие.] Място на извършване: [гр. Харманли]

03.08.2018 г.  16:00 ч.

9078633

18.07.2018 г. 

Столична община - Район "Нови Искър"

„ Изграждане на ажурна ограда и ремонт на съблекалните на стадиона в с. Войняговци, район „Нови Искър“ Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на обява е да бъдe избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, който да обезпечи дейностите по изграждане на ажурна ограда и ремонт на съблекалните на стадиона в с. Войняговци, район „Нови Искър“ Отделните дейности са изчерпателно изброени и подробно описани в приложената Техническа спецификация, в т.ч. за изграждане на оградата –подготвителни дейности, доставка и монтаж на оградни пана и метална мрежа, доставка и монтаж на метална врата и др… за ремонт на съблекални- вътрешен ремонт на помещенията на първи и втори етаж, доставка и монтаж на санитария, ремонт на ВиК мрежата, ремонт на фасадата, изграждане на навес над терасата на втори етаж, изграждане на тунел между сградата и стадиона. • При изпълнение предмета на поръчката следва да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба, в т.ч. приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят изисквания към видовете дейности. Срокът за изпълнение на дейностите включени в предмета на поръчката е 60 календарни дни, считано от датата на сключване на договор за изпълнение.

06.08.2018 г.  17:00 ч.

9078632

18.07.2018 г. 

Електроразпределение Север АД /старо наименование "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД//

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по подмяна на трансформаторни машини СрН - НН на територията на РОЦ Горна Оряховица/Габрово

01.08.2018 г.  18:00 ч.

9078629

18.07.2018 г. 

Столична община - Район "Оборище"

Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с реализацията на проект “Преустройство, основен ремонт и промяна на предназначението на помещение за детска кухня, находяща се в ДГ № 191 „Приказка без край“ в зала за представления и езиково обучение с периодично ползване“.

02.08.2018 г.  17:00 ч.

9078628

18.07.2018 г. 

Община Перник

"Ремонтни и аварийни работи на ВиК мрежи и съоръжения,експлоатирани и поддържани от Община Перник"

03.08.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078627

18.07.2018 г. 

Община Асеновград

”Ремонт на сгради на територията на Община Асеновград”.

06.08.2018 г.  17:00 ч.

9078625

18.07.2018 г. 

Община Долни Чифлик

"Основен ремонт на поликлиника в гр. Долни чифлик”, по ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”

02.08.2018 г.  17:00 ч.

9078617

18.07.2018 г. 

Столична община - Район "Изгрев"

„Основен ремонт / Рехабилитация за осигуряване на добро експлоатационно състояние и правилно водоотвеждане на част от алейната мрежа на територията на парк „Княз Борисова градина” – Лесопаркова част, р-н „Изгрев” - СО”.

23.07.2018 г.  17:00 ч.

9078604

18.07.2018 г. 

Община Брезник

„Изграждане на полски път с кад:№000046 от КВС на с. Гърло, общ. Брезник, обл. Перник“

02.08.2018 г.  17:00 ч.

9078602

18.07.2018 г. 

В и К "Стенето" ЕООД - Троян

„Рехабилитация по безизкопна технология „Облицовка с втвърдяване на място /СIРР/” на градски канализационен клон с диаметри ф500мм, ф600мм и Я600/900мм, с обща дължина 255м., в гр.Троян, преминаващ по ул. „Васил Левски”, от съществуваща ревизионна шахта при кръстовището с ул. „Тома Хитров“ до съществуваща ревизионна шахта при кръстовището с ул. „Минко Радковски“, и безизкопно превключване на 31 бр. СКО към рехабилитирания участък“

23.07.2018 г.  16:00 ч.

9078590

18.07.2018 г. 

Национален музей на образованието, гр. Габрово

„СПЕШЕН РЕМОНТ НА СУТЕРЕН И АНГЛИЙСКИ ДВОР В СГРАДАТА НА НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- ГАБРОВО”

02.08.2018 г.  16:30 ч.

9078588

18.07.2018 г. 

Община Симеоновград

„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“

02.08.2018 г.  17:00 ч.

9078587

18.07.2018 г. 

Община Симеоновград

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ОБЩИНСКА СГРАДА В УПИ І КВ.25 ГР. СИМЕОНОВГРАД“

02.08.2018 г.  17:00 ч.

           

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078584

18.07.2018 г. 

Община Камено, област Бургас

„СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО, ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“: Обособена позиция 1: „СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА УЛИЦИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО“ Обособена позиция 2: „СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО ПОЛАГАНЕ НА ПЪТНА НАСТИЛКА НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КАМЕНО"

02.08.2018 г.  16:00 ч.

9078583

18.07.2018 г. 

Община Омуртаг

"Обновяване на парковите пространства и изграждане на нови детски площадки в с. Церовище и с. Звездица”

23.07.2018 г.  17:00 ч.

9078580

17.07.2018 г. 

Народно читалище /НЧ/ "Йордан Йовков - 1870 година" гр. Добрич

Основен ремонт на скатни покриви на сградата на Народно читалище "Йордан Йовков-1870 година"

01.08.2018 г.  16:00 ч.

9078571

17.07.2018 г. 

Община Тунджа, област Ямбол

1. Видовете строително-монтажните работи по Обособена позиция 1 „Ремонт на общинска сграда-кметство на с. Завой, Община „Тунджа“ обхващат: - демонтаж на стара дървена дограма - прозорци и врати; - подмяна на дървена дограма с петкамерна PVC дограма, стъклопакет 32мм., с отваряемо крило и комарник; - подмяна на дървени врати с алуминиеви врати; - обръщане на прозорци и врати вътрешно и външно. - бояджийски работи – стъргане на боя, грундиране, шпакловане, боядисване с латекс и блажна боя; - подмяна на осветителни тела. 2. Видовете строително-монтажните работи по Обособена позиция 2 „Ремонт на общинска сграда-кметство, находяща се в ПИ 121, кв.13 по ПУП на с. Могила, Община „Тунджа“ обхващат: - демонтаж на стара дървена дограма - прозорци и врати; - подмяна на дървена дограма с петкамерна PVC дограма, стъклопакет 32мм., с отваряемо крило и комарник; - подмяна на входната дървена врата с алуминиева врата; - обръщане на прозорци и врати вътрешно и външно, шпакловка по обръщане страници, грундиране и боядисване с латекс; - ремонт подова настилка; - подмяна на осветителни тела. 3. Видовете строително-монтажните работи по Обособена позиция 3 „Ремонт на сградата на ЦДГ находяща се в УПИ XIV, кв. 60 по ПУП на с. Роза, Община „Тунджа“ обхващат: - демонтаж на капаци по била и ръбове, демонтаж на марсилски керемиди /частично/, демонтаж на улуци – скатен покрив; - демонтаж на стара хидроизолация, направа на двупластова хидроизолация, доставка и монтаж на надулучна пола – плосък покрив; - покриване със съществуващи керемиди, монтаж на капаци и подмазване с вароциментов разтвор, почистване и измитане на улуци – скатен покрив; - кърпежи по гипсова шпакловка, грундиране за боядисване с латекс, боядисване с латекс по стени и тавани, боядисване с блажна боя по цокъл.

02.08.2018 г.  17:00 ч.

9078567

17.07.2018 г. 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"//

Изграждане на ограда на Военно общежитие „5-ти километър“, гр. София и електрозахранване на вход/изход врати

01.08.2018 г.  17:30 ч.

9078566

17.07.2018 г. 

Областна администрация - област Смолян

„Осигуряване на хидравличната проводимост и почистване на речното корито на р. Черна и р. Бяла в регулационните граници на гр. Смолян“

03.08.2018 г.  17:30 ч.

9078556

17.07.2018 г. 

Община Камено, област Бургас

“Осъществяване на ремонт на административни сгради на Община Камено по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1 - Ремонт на кметство в с. Полски извор; Обособена позиция № 2 - Ремонт на читалището в с.Трояново; Обособена позиция № 3 - Ремонт на навес на гробищен парк в с. Тръстиково; Обособена позиция № 4 - Ремонт на стадион в гр.Камено; Обособена позиция № 5 -Ремонт на спортна площадка в гр. Камено;”

02.08.2018 г.  16:00 ч.

9078554

17.07.2018 г. 

"Екоинженеринг - РМ" ЕООД

"Текущ ремонт за затваряне на отворени минни изработки по обособени позиции". Настоящата поръчка се обявява с цел текущ ремонт и затваряне на отворени минни изработки по три обособени позиции: Обособена позиция № 1: Обект „Участък „Сборище”, община Твърдица“; Обособена позиция № 2: Обект „Рудник „Сливен”, община Сливен“; Обособена позиция № 3: Обект „Буховско рудно поле“ (Участък „Борче“ и Участък „V-та шахта“), Столична община, район Кремиковци“. Технически и професионални способности: Право на участие в процедурата има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, което: 1.Притежава удостоверение за регистрация в Централен професионален регистър на строителя съгласно ЗКС за обекти четвърта група, с талон за платена такса за 2018г.; 2. Застрахован е по чл. 171 от ЗУТ; 3. Разполага с технически възможности и с персонал за изпълнение на поръчката, в това число: 3.1. Технически ръководител - инженер в една от следните професионални направления – минно дело и геология; хидротехническо строителство; тунелно строителство. 3.2.Отговорник радиационна защита – със свидетелство за преминато обучение, издадено от акредитиран учебен център. 4. През последните пет години е изпълнил е успешно поне един договор с предмет, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчка. За идентичен или сходен предмет се счита строителство по смисъла на ЗОП с обект техническа ликвидация, техническа рекултивация, ремонт на минни изработки, минно строителство. Изпълнението на изискванията по т. 3 се доказва със Списък с лицата, които ще изпълняват строителството съгласно чл. 64, ал. 1, т. 3 и т. 6 от ЗОП с посочване на професионалната компетентност на техническия ръководител и отговорника по радиационна защита. Изпълнението на изискванията по т.4. се доказва със Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

20.07.2018 г.  17:00 ч.

9078546

17.07.2018 г. 

Община Свиленград

Извършване на СМР на читалище в село Левка, община Свиленград

01.08.2018 г.  17:30 ч.

9078543

17.07.2018 г. 

Община Родопи, област Пловдив

Предмет на поръчката: ” Изпълнение на строително-монтажни работи в сградите – публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на Община „Родопи” , разпределени по две обособени позиции: Обособена позиция №1 – Извършване на СМР в сгради - публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на Община „Родопи“, както следва: 1. Детска градина „Надежда“, село Брестник 2. Детска градина „Пролет“, село Цалапица 3. Детска градина „Пролет“, село Първенец 4. Детска градина „Мир“, село Кадиево 5. Детска градина „Първи Юни“, село Брестовица 6. Ремонт на кметство в село Брестовица 7. Административна сграда на Община Родопи, гр.Пловдив Обособени позиции №2: Извършване на текущи и аварийни ремонти в сгради– публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на Община „Родопи” – възложена по индивидуалната й стойност съгласно чл.21, ал.6 от ЗОП.

20.07.2018 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078542

17.07.2018 г. 

Община Златоград

„Извършване на строително-монтажни работи (СМР) за обновяване на Здравна служба, с.Старцево, община Златоград», в рамките на проект: „e-Social Health Care”, с акроним „e-SOHECA”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, съгласно Договор за субсидия №B2.9а.04/24.10.2017 и Партньорско споразумение от 24.10.2017 г.

20.07.2018 г.  17:30 ч.

9078541

17.07.2018 г. 

Община Кюстендил

„Текущ ремонт на помещения в част от имот – публична общинска собственост – ІІ-ри етаж от южното крило от сградата на Детска ясла „Радост“ с адрес: гр. Кюстендил, ул. „Ефрем Каранов“ № 33А“

19.07.2018 г.  17:00 ч.

9078534

16.07.2018 г. 

Национален парк музей - Шипка-Бузлуджа, Казанлък

Строително-монтажни и консервационно-реставрационни дейности върху скулптурната фигура на лъв на Паметника на свободата на връх Шипка

19.07.2018 г.  17:00 ч.

9078532

16.07.2018 г. 

Община Бобов дол

Текущ ремонт на улици в гр. Бобов дол, населените места в община Бобов дол и общинска пътна мрежа по обособени позиции: Обособена позиция №1: „ Текущ ремонт, чрез изкърпване и полагане на асфалтова настилка на ул. „Миньорска“, с. Мламолово; ул. „Свилен Русев“, ул. „Стефан Стамболов, ул. „Васил Демиревски“, ул. „ Димитър Благоев“; в квартал „Миньор“; ул. „Васил Левски“, ул. „Св.св. Кирил и Методий“ в кв. „Христо Ботев“, път към Гробищен парк, гр. Бобов дол“; с. Долистово, кметство и път KNL 1016 в рамките на населеното място; улица с о.т.39-40 в с. Големо село“ Обособена позиция №2: „ Текущ ремонт чрез изкърпване на асфалтова настилка на улица „Св. Спас“, гр. Бобов дол; път KNL 1013/ III 602, Мала фуча-Бобов дол/ Бабино-Бабинска река-Долистово-/ KNL 1016/ при км1+100

20.07.2018 г.  17:15 ч.

9078530

16.07.2018 г. 

Община Мадан

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОУЧВАТЕЛНО ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СОНДАЖ ПЕС-1ХГ (ЯНОВСКА), МАДАН В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 46045.502.636 И СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ОБОРУДВАНЕ НА УСТИЕТО НА СОНДАЖА ЗА ПОМПАЖНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ“.

20.07.2018 г.  17:00 ч.

9078521

16.07.2018 г. 

Столична община - Район "Възраждане"

“Изграждане и обновяване на съществуващи детски площадки на територията на район „Възраждане“: - ж.к „Зона Б-5“ при бл.15, бл.16 и бл.18, кв.335 - ж.к „Зона Б-18“, бл. 106, бл. 328, бл. 329, кв.124, - ж.к „Зона Б-19“, бл.15-16, кв.280а, - ж.к „Зона Б-5“, зад блок 14

01.08.2018 г.  17:00 ч.

9078515

16.07.2018 г. 

Община Лъки

Вертикална планировка на УПИ III- за обществено обслужване, кв. 13 по ПУП на гр. Лъки

02.08.2018 г.  17:00 ч.

9078510

16.07.2018 г. 

Столична община - Район "Средец"

„Ремонт и реконструкция на 3 /три/ броя детски площадки за игра и градинки в междублокови пространства, находящи се на територията на Столична община- район “Средец”, по обособени позиции, съгласно техническите спецификации и изработени технически проект за ползватели с възрастова група, както следва: За обособена позиция № 1: „Основен ремонт на Детска площадка (от 3 до 12 години) и градинка в междублоково пространство в кв.45, м. „Трета извънградска част“, Столична община- район “Средец” За обособена позиция № 2: „Основен ремонт на Детска площадка (от 1 до 6 години), и градинка в междублоково пространство в кв.46, м. „Трета извънградска част“, Столична община- район “Средец” За обособена позиция № 3: „Основен ремонт на Детска площадка (от 1 до 6 години), и градинка в междублоково пространство ул. “Леонардо Да Винчи” в УПИ Х, кв. 5, м. “Трета извънградска част”, Столична община- район “Средец”

24.07.2018 г.  17:30 ч.

9078509

16.07.2018 г. 

Гимназия с преподаване на чужди езици /ГПЧЕ/ "Йоан Екзарх" - гр. Варна

,,Избор на изпълнител за „ Ремонт на настилка в двора на ГПЧЕ „ Йоан Екзарх“ и ОУ „ Г. С. Раковски“ и укрепване на стълбище в сградата"

01.08.2018 г.  16:00 ч.

9078501

16.07.2018 г. 

Водоснабдяване и канализация/ВИК/ - в ликвидация ЕООД - гр. Пазарджик

„Възстановяване на асфалтовата настилка след отстраняване на водопроводни и канализационни аварии на територията на „В и К в ликвидация”ЕООД-Пазарджик, обхващаща община Пазарджик, община Септември и община Лесичово."

01.08.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078500

16.07.2018 г. 

Община Враца

“Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Изграждане на ул.„Венец“, ж.к.Медковец, гр.Враца”

31.07.2018 г.  17:00 ч.

9078499

16.07.2018 г. 

Община Марица, област Пловдив

„Изпълнение на СМР (изграждане) на следните инфраструктурни обекти: 1. Сградно канализационно отклонение за включване на дъждовни води от ЦДГ с. Царацово към съществуваща дъждовна канализация на кръстовище на ул. „Средна гора“ и ул. „П. Волов“, с.Царацово, Община Марица; 2. Канализационно отклонение г.НD-РЕ-315, с дължина L = 60 м. за отводняване на кръстовище на ул. „Еделвайс“ и ул. „Дружба“, с. Граф Игнатиево, Община Марица; 3. Канализация за дъждовни води по ул. "35-та" и прилежащи улици, с. Маноле, Община „Марица“, ЕТАП II - ПОДЕТАП 1, с дължина L = 237 м.; 4. Второстепенна канализационна мрежа за дъждовни води PE-HDф315 с дължина l=120м. по ул. „50-та“ от РШ същ. до кръстовище на ул. „26-та“ и ул. "50-та", с. Маноле, Община Марица; 5. Второстепенна канализационна мрежа г. НD-РЕФ315, с дължина L=115м. по ул. "16-та" от същ. РШ до кръстовище на ул. „5-та“ и ул. “16-та“, с. Бенковски, Община „Марица“.“

18.07.2018 г.  16:30 ч.

9078497

16.07.2018 г. 

Община Гърмен

„Ремонт на В и К мрежи на населените места в община Гърмен”. В рамките на настоящата обществена поръчка се предвижда извършване текущ ремонт на следните В и К мрежи в община Гърмен: - Ремонт на канализация с. Лещен - Изграждане на канализационен колектор с. Дебрен - Изграждане на канализационен колектор с. Дъбница - Ремонт на ВиК на улици между о.т. 75-76 и 34-53 с. Дебрен - Ремонт на В и К на улици между о.т. 7-29, 43-70, 115-116 с. Дъбница - Ремонт на водопровод на улици между о.т. 40-105, 51-110-114-115, 188-202, 154-198 с. Гърмен - Ремонт на външна канализация с. Ореше - Ремонт на външна канализация в с. Крушево - Ремонт на В и К между о. т. 160-176-157, 99-205, 22-34, 23-25, 21-29, 9-16 с. Рибново - Изграждане на изгребна яма в курорт Огняновски бани

19.07.2018 г.  17:00 ч.

             

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078490

13.07.2018 г. 

Министерство на правосъдието /МП/

“Строително монтажни работи на “Стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона“ в гр. Добрич, гр. Разград, гр. Смолян и гр. Хасково“

18.07.2018 г.  17:30 ч.

9078488

13.07.2018 г. 

Община град Добрич

„Строително-монтажни работи/Строително-ремонтни работи (СМР/СРР) на покриви на детски ясли и детски градини в град Добрич“ по обособени позиции”: Обособена позиция №1 (ОП1): „Строително-монтажни работи/Строително-ремонтни работи на покрив на Детска ясла №4”. Обособена позиция №2 (ОП2): „Строително-монтажни работи/Строително-ремонтни работи на покриви на Детска ясла №6”. Обособена позиция №3 (ОП3): „Строително-монтажни работи/Строително-ремонтни работи на покрив на Детска градина №32”. Обособена позиция №4 (ОП4): „Строително-монтажни работи/Строително-ремонтни работи на покрив на Детска градина №24”. Съгласно „Програма за капиталови разходи на Община град Добрич за 2018 г.” е предвидено да се извършат строително-монтажни и строително-ремонтни работи на покриви на детска ясла № 4 „Щастливо детство”, детска ясла № 6 „Първи юни”, детска градина № 32 „Зорница” (бивша детска градина № 29 „Любимка”) и детска градина № 24 „Приказен свят”.

18.07.2018 г.  17:00 ч.

9078483

13.07.2018 г. 

Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

„Избор на изпълнител (строител) на неизпълнените дейности от програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол” АД – Провадия“

30.07.2018 г.  17:30 ч.

9078481

13.07.2018 г. 

Министерство на земеделието, храните и горите /предишно - Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП//

„Извършване на строително-монтажни работи и доставка на оборудване за осигуряване на сигурността на стратегическата зона на язовири „Тича“ и „Огоста““

17.07.2018 г.  17:30 ч.

9078480

13.07.2018 г. 

Община Ардино

"Извършване на строително -монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Народно читалище "Родопска искра" гр. Ардино”

31.07.2018 г.  17:00 ч.

9078474

13.07.2018 г. 

Столична община - Район "Изгрев"

ИНЖEНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ЗОНА Б - ДЕТСКА ПЛОЩАДКА – II ЕТАП И ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗОНА В – СМЕСЕНА ЗОНА): І. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Зона Б - Комбинирана детска площадка за игра на открито, находяща се в кв. 74а, УПИ ІV – За Озеленяване, м. „Изток-Изток – II част”, ж.к. Изток, гр. София в карето между бул. „Самоков”, ул. „Тарас Шевченко”, ул. „Ан. П. Чехов” и ул. „Еужен Поатие” с инд. № 08.082 ІІ. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на зона В – смесена зона, находяща се в кв.74, УПИ І – За ЖС, м. „Изток-Изток – II част”ж.к. Изток, гр. София в карето между бул. „Самоков”, ул. „Тарас Шевченко”, ул. „Ан. П. Чехов” и ул. „Еужен Поатие”

30.07.2018 г.  17:00 ч.

9078473

13.07.2018 г. 

Община Разград

Довършителни строителни работи по обособени позиции: обособена позиция № 1 “Ремонтни работи в сградите на кметство с. Киченица, кметство с. Просторно и кметство с. Балкански”, обособена позиция № 2 „Монтажни работи на дограма в сградите на кметство с. Гецово, „Битов комбинат - гр. Разград, „Домашен социален патронаж” – гр. Разград и детска градина „Пролет” – с. Стражец”]

30.07.2018 г.  17:30 ч.

9078472

13.07.2018 г. 

Многопрофилна болница за продължително лечение „Иван Раев – Сопот“ ЕООД, гр. Сопот

"СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ /СМР/ НА ОБЕКТ: МБПЛ "ИВАН РАЕВ" ЕООД, гр. СОПОТ"

20.07.2018 г.  14:00 ч.

9078468

13.07.2018 г. 

Община Георги Дамяново

„Извършване на СМР за изпълнение на обекти включени в капиталовата програма на община Георги Дамяново разделена на две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Извършване на СМР за частично асфалтиране на общинска пътна мрежа на община Георги Дамяново, асфалтиране на улици в населените маста на община Георги Дамяново и възстановяване на уличната настилка на ул.”Огоста” в с.Главановци, община Георги Дамяново“; Обособена позиция № 2 „Извършване на СМР за реализиране на 8 /осем/ обекта от капиталовата програма на община Георги Дамяново за 2018 г.

30.07.2018 г.  16:00 ч.

9078463

13.07.2018 г. 

Профилирана хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Пловдив /преди - Гимназия с хуманитарен профил /ГХП/ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Пловдив/

Изпълнение на СМР в сградата на ХГ "Св. Св. Кирил и Методий", групирани в две обособени позиции: 1. Ремонт на санитарни възли с подмяна на тръби по В и К инсталация, подмяна на дворна канализация; 2. Ремонт на покрив с частична подмяна на покривна ламарина, улуци и водосточни тръби;

16.07.2018 г.  16:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078462

13.07.2018 г. 

Община Макреш

„Ремонт на сгради общинска собственост на територията на община Макреш“ по oбособени позиции

20.07.2018 г.  15:00 ч.

9078461

13.07.2018 г. 

Община Макреш

„Асфалтиране и отводнителни канали в населените места на територията на община Макреш“ по Обособени позиции

20.07.2018 г.  15:00 ч.

9078460

13.07.2018 г. 

Столична община - Район "Студентски"

„Ремонт на спортни площадки, находящи се в парково междублоково пространство на територията на Столична община – район „Студентски“ по обособени позиции: Позиция 1: Ремонт на 1 бр. спортна площадка в междублоково пространство на бл. 102 и бл. 101, в съседство на ДГ № 10 „Чебурашка“, ж.к. „Младост 1“ (Мусагеница“); Позиция 2: Ремонт на съществуваща комбинирана детска и спортна площадка, находяща се в кв. „Дървеница” до чл. 18 и чл. 18 А.

30.07.2018 г.  17:00 ч.

9078457

13.07.2018 г. 

Община Ихтиман

“РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГРАДИНКА ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ”

30.07.2018 г.  17:00 ч.

9078456

13.07.2018 г. 

Областна дирекция /ОД/ на МВР - Ямбол

Строително - монтажни и ремонтни работи в помещенията на РУ-Тунджа при ОДМВР - Ямбол

30.07.2018 г.  17:30 ч.

9078449

13.07.2018 г. 

Столична община - Район "Студентски"

Пристрояване, доставка и монтаж на вертикален комуникационен асансьор за създаване на достъпна среда в бл. 5 (административната сграда на район „Студентски“), находящ се в УПИ II-за общинска администрация, кв. 51, м. ,, Студентски град“

17.07.2018 г.  17:00 ч.

           

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078499

16.07.2018 г. 

Община Марица, област Пловдив

„Изпълнение на СМР (изграждане) на следните инфраструктурни обекти: 1. Сградно канализационно отклонение за включване на дъждовни води от ЦДГ с. Царацово към съществуваща дъждовна канализация на кръстовище на ул. „Средна гора“ и ул. „П. Волов“, с.Царацово, Община Марица; 2. Канализационно отклонение г.НD-РЕ-315, с дължина L = 60 м. за отводняване на кръстовище на ул. „Еделвайс“ и ул. „Дружба“, с. Граф Игнатиево, Община Марица; 3. Канализация за дъждовни води по ул. "35-та" и прилежащи улици, с. Маноле, Община „Марица“, ЕТАП II - ПОДЕТАП 1, с дължина L = 237 м.; 4. Второстепенна канализационна мрежа за дъждовни води PE-HDф315 с дължина l=120м. по ул. „50-та“ от РШ същ. до кръстовище на ул. „26-та“ и ул. "50-та", с. Маноле, Община Марица; 5. Второстепенна канализационна мрежа г. НD-РЕФ315, с дължина L=115м. по ул. "16-та" от същ. РШ до кръстовище на ул. „5-та“ и ул. “16-та“, с. Бенковски, Община „Марица“.“

18.07.2018 г.  16:30 ч.

9078497

16.07.2018 г. 

Община Гърмен

„Ремонт на В и К мрежи на населените места в община Гърмен”. В рамките на настоящата обществена поръчка се предвижда извършване текущ ремонт на следните В и К мрежи в община Гърмен: - Ремонт на канализация с. Лещен - Изграждане на канализационен колектор с. Дебрен - Изграждане на канализационен колектор с. Дъбница - Ремонт на ВиК на улици между о.т. 75-76 и 34-53 с. Дебрен - Ремонт на В и К на улици между о.т. 7-29, 43-70, 115-116 с. Дъбница - Ремонт на водопровод на улици между о.т. 40-105, 51-110-114-115, 188-202, 154-198 с. Гърмен - Ремонт на външна канализация с. Ореше - Ремонт на външна канализация в с. Крушево - Ремонт на В и К между о. т. 160-176-157, 99-205, 22-34, 23-25, 21-29, 9-16 с. Рибново - Изграждане на изгребна яма в курорт Огняновски бани

19.07.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078490

13.07.2018 г. 

Министерство на правосъдието /МП/

“Строително монтажни работи на “Стаи за щадящо изслушване на деца в контакт със закона“ в гр. Добрич, гр. Разград, гр. Смолян и гр. Хасково“

18.07.2018 г.  17:30 ч.

9078488

13.07.2018 г. 

Община град Добрич

„Строително-монтажни работи/Строително-ремонтни работи (СМР/СРР) на покриви на детски ясли и детски градини в град Добрич“ по обособени позиции”: Обособена позиция №1 (ОП1): „Строително-монтажни работи/Строително-ремонтни работи на покрив на Детска ясла №4”. Обособена позиция №2 (ОП2): „Строително-монтажни работи/Строително-ремонтни работи на покриви на Детска ясла №6”. Обособена позиция №3 (ОП3): „Строително-монтажни работи/Строително-ремонтни работи на покрив на Детска градина №32”. Обособена позиция №4 (ОП4): „Строително-монтажни работи/Строително-ремонтни работи на покрив на Детска градина №24”. Съгласно „Програма за капиталови разходи на Община град Добрич за 2018 г.” е предвидено да се извършат строително-монтажни и строително-ремонтни работи на покриви на детска ясла № 4 „Щастливо детство”, детска ясла № 6 „Първи юни”, детска градина № 32 „Зорница” (бивша детска градина № 29 „Любимка”) и детска градина № 24 „Приказен свят”.

18.07.2018 г.  17:00 ч.

9078483

13.07.2018 г. 

Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

„Избор на изпълнител (строител) на неизпълнените дейности от програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол” АД – Провадия“

30.07.2018 г.  17:30 ч.

9078481

13.07.2018 г. 

Министерство на земеделието, храните и горите /предишно - Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП//

„Извършване на строително-монтажни работи и доставка на оборудване за осигуряване на сигурността на стратегическата зона на язовири „Тича“ и „Огоста““

17.07.2018 г.  17:30 ч.

9078480

13.07.2018 г. 

Община Ардино

"Извършване на строително -монтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на обект: Народно читалище "Родопска искра" гр. Ардино”

31.07.2018 г.  17:00 ч.

9078474

13.07.2018 г. 

Столична община - Район "Изгрев"

ИНЖEНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ЗОНА Б - ДЕТСКА ПЛОЩАДКА – II ЕТАП И ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗОНА В – СМЕСЕНА ЗОНА): І. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Зона Б - Комбинирана детска площадка за игра на открито, находяща се в кв. 74а, УПИ ІV – За Озеленяване, м. „Изток-Изток – II част”, ж.к. Изток, гр. София в карето между бул. „Самоков”, ул. „Тарас Шевченко”, ул. „Ан. П. Чехов” и ул. „Еужен Поатие” с инд. № 08.082 ІІ. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на зона В – смесена зона, находяща се в кв.74, УПИ І – За ЖС, м. „Изток-Изток – II част”ж.к. Изток, гр. София в карето между бул. „Самоков”, ул. „Тарас Шевченко”, ул. „Ан. П. Чехов” и ул. „Еужен Поатие”

30.07.2018 г.  17:00 ч.

9078473

13.07.2018 г. 

Община Разград

Довършителни строителни работи по обособени позиции: обособена позиция № 1 “Ремонтни работи в сградите на кметство с. Киченица, кметство с. Просторно и кметство с. Балкански”, обособена позиция № 2 „Монтажни работи на дограма в сградите на кметство с. Гецово, „Битов комбинат - гр. Разград, „Домашен социален патронаж” – гр. Разград и детска градина „Пролет” – с. Стражец”]

30.07.2018 г.  17:30 ч.

9078472

13.07.2018 г. 

Многопрофилна болница за продължително лечение „Иван Раев – Сопот“ ЕООД, гр. Сопот

"СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ /СМР/ НА ОБЕКТ: МБПЛ "ИВАН РАЕВ" ЕООД, гр. СОПОТ"

20.07.2018 г.  14:00 ч.

9078468

13.07.2018 г. 

Община Георги Дамяново

„Извършване на СМР за изпълнение на обекти включени в капиталовата програма на община Георги Дамяново разделена на две обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Извършване на СМР за частично асфалтиране на общинска пътна мрежа на община Георги Дамяново, асфалтиране на улици в населените маста на община Георги Дамяново и възстановяване на уличната настилка на ул.”Огоста” в с.Главановци, община Георги Дамяново“; Обособена позиция № 2 „Извършване на СМР за реализиране на 8 /осем/ обекта от капиталовата програма на община Георги Дамяново за 2018 г.

30.07.2018 г.  16:00 ч.

9078463

13.07.2018 г. 

Профилирана хуманитарна гимназия "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Пловдив /преди - Гимназия с хуманитарен профил /ГХП/ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Пловдив/

Изпълнение на СМР в сградата на ХГ "Св. Св. Кирил и Методий", групирани в две обособени позиции: 1. Ремонт на санитарни възли с подмяна на тръби по В и К инсталация, подмяна на дворна канализация; 2. Ремонт на покрив с частична подмяна на покривна ламарина, улуци и водосточни тръби;

16.07.2018 г.  16:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078462

13.07.2018 г. 

Община Макреш

„Ремонт на сгради общинска собственост на територията на община Макреш“ по oбособени позиции

20.07.2018 г.  15:00 ч.

9078461

13.07.2018 г. 

Община Макреш

„Асфалтиране и отводнителни канали в населените места на територията на община Макреш“ по Обособени позиции

20.07.2018 г.  15:00 ч.

9078460

13.07.2018 г. 

Столична община - Район "Студентски"

„Ремонт на спортни площадки, находящи се в парково междублоково пространство на територията на Столична община – район „Студентски“ по обособени позиции: Позиция 1: Ремонт на 1 бр. спортна площадка в междублоково пространство на бл. 102 и бл. 101, в съседство на ДГ № 10 „Чебурашка“, ж.к. „Младост 1“ (Мусагеница“); Позиция 2: Ремонт на съществуваща комбинирана детска и спортна площадка, находяща се в кв. „Дървеница” до чл. 18 и чл. 18 А.

30.07.2018 г.  17:00 ч.

9078457

13.07.2018 г. 

Община Ихтиман

“РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ГРАДИНКА ПЛ. СЪЕДИНЕНИЕ”

30.07.2018 г.  17:00 ч.

9078456

13.07.2018 г. 

Областна дирекция /ОД/ на МВР - Ямбол

Строително - монтажни и ремонтни работи в помещенията на РУ-Тунджа при ОДМВР - Ямбол

30.07.2018 г.  17:30 ч.

9078449

13.07.2018 г. 

Столична община - Район "Студентски"

Пристрояване, доставка и монтаж на вертикален комуникационен асансьор за създаване на достъпна среда в бл. 5 (административната сграда на район „Студентски“), находящ се в УПИ II-за общинска администрация, кв. 51, м. ,, Студентски град“

17.07.2018 г.  17:00 ч.

           

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078448

13.07.2018 г. 

7-мо Средно училище /СУ/ "Св. Седмочисленици" гр. София, -/Старо наименование - 7-мо Средно общообразователно училище /СОУ/ "Св. Седмочисленици" гр. София/

„Ремонт на странична и задна част на фасада, тухлена ограда. Ремонт на централно фоайе, стълби и коридор 1 етаж в 7 СУ „Свети Седмочисленици“ – гр. София - недвижима културна ценност с категория "местно значение"

30.07.2018 г.  16:00 ч.

9078447

13.07.2018 г. 

Държавна психиатрична болница /ДПБ/ - гр. Кърджали

„Текущ ремонт на помещения в ДПБ-Кърджали“.

01.08.2018 г.  15:00 ч.

9078441

12.07.2018 г. 

Община Калояново

Текущ ремонт на асфалтирани и неасфалтирани улици в населените места на територията на община Калояново

16.07.2018 г.  17:30 ч.

9078438

12.07.2018 г. 

Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура - кв. Горна баня

Предметът на настоящата обществена поръчка е "Ремонт на отоплителна инсталация в Национален учебен комплекс по култура с лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия"

01.08.2018 г.  17:30 ч.

9078437

12.07.2018 г. 

Община Полски Тръмбеш

”Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване на авторски надзор, и строителство на обект: „Основен ремонт на покрив на сграда-общинска собственост, разположена в ПИ с идентификатор 57354.300.1154 по КККР на гр.Полски Тръмбеш”

18.07.2018 г.  17:00 ч.

9078435

12.07.2018 г. 

Столична община - Район "Връбница"

„Цялостно благоустрояване на локални градини и междублокови простраства на територията на район "Връбница"

16.07.2018 г.  17:00 ч.

9078434

12.07.2018 г. 

Областна дирекция на МВР - Сливен

"Извършване на СМР в обекти на ОДМВР – Сливен“ по 5 (пет) обособени позиции Обособена позиция 1: „Изграждане на временен обект към сградата на сектор „Пътна полиция“ (гр. Сливен, кв. „Промишлена зона”, бул. „Банско шосе” № 2) за посрещане нуждите на гражданите клиенти на сектора“ Обособена позиция 2: „Ремонт на 2 бр. санитарни помещения (тоалетни) в сградата на сектор „Пътна полиция“ (гр. Сливен, кв. „Промишлена зона”, бул. „Банско шосе” № 2)“ Обособена позиция 3: „Ремонт на подземен гараж за служебни автомобили към административната сграда на ОДМВР – Сливен (гр. Сливен, ул. „Ген. Скобелев“ № 5)“ Обособена позиция 4: „Ремонт на покрив и довършителни СМР на административната сграда на Районно управление - Котел (гр. Котел, ул. „Професор Павлов“ № 38)” Обособена позиция 5. „Ремонт на помещение - работен кабинет в сградата на сектор ФОУССД (гр. Сливен, ул. „Орешак“ № 2)”

27.07.2018 г.  17:30 ч.

9078429

12.07.2018 г. 

Университет по хранителни технологии /УХТ/ - Пловдив

„Строително-ремонтни работи по сградния фонд на Университета по хранителни технологии”

27.07.2018 г.  16:30 ч.

9078428

12.07.2018 г. 

Районен съд - Нови пазар

"Извършване на основен ремонт на покрива и възстановяване на мазилките на втория етаж в сграда на Районен съд гр. Нови пазар"

27.07.2018 г.  17:00 ч.

9078427

12.07.2018 г. 

Министерство на младежта и спорта - /Старо наименование - Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/

„Ремонт на покрив на административна сграда на Министерството на младежта и спорта, гр. София, бул. „Васил Левски” № 75”

27.07.2018 г.  17:30 ч.

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078425

12.07.2018 г. 

Министерство на младежта и спорта - /Старо наименование - Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/

„Ремонт на съществуващи хангари, съблекални на водна спортна база „Бриз”, гр. Варна.

27.07.2018 г.  17:30 ч.

9078421

12.07.2018 г. 

Община Полски Тръмбеш

„Ремонт на Народно читалище „Съединение 1885“, с.Климентово,общ.Полски Тръмбеш” по проект Красива България

27.07.2018 г.  17:00 ч.

9078419

12.07.2018 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София област към ЕСО

Изготвяне на проект и изпълнение на строителство за обособяване на транспортен вход с контрол на достъп, преместване на чилър и разрушаване на сграда за склад в имота на административната сграда на МЕР София област

01.08.2018 г.  16:30 ч.

9078413

12.07.2018 г. 

Община Лъки

Основен ремонт в СОУ „Христо Ботев”, подмяна на оборудване и обзавеждане в УПИ III- за обществено обслужване, кв. 13 по ПУП на гр. Лъки

17.07.2018 г.  17:00 ч.

9078410

12.07.2018 г. 

Община Ветрино

Извършване на СМР/СРР на обект „Основен ремонт на хижа село Ягнило”, находящ се в имот №400005 по КВС на с.Ягнило, слой „Лесо“, отдел 6, подотдел „1“ и „В“ по Горскостопански план от 2014 г. на ТП ДГС Провадия, община Ветрино, област Варна, в изпълнение на подписано Споразумение № РД09-66/25.06.2018 г. между Община Ветрино и Министерството на труда и социалната политика за финансиране по Проект „Красива България” 2018. Кратко описание: Предвиденият за ремонт обект е недвижим имот – общинска собственост, намиращ се в имот №400005 по КВС на с.Ягнило, слой „Лесо“, отдел 6, подотдел „1“ и „В“ по Горскостопански план от 2014 г. на ТП ДГС Провадия. Предвидено е да се направи ремонт, реконструкция и модернизация на вътрешен двор, стая за пазача и пещ и сградата помещаваща кухня-разливочна и столова. Ремонтът на сградата помещаваща кухня-разливочна и столова се състои в: подмяна на компрометирани покривни елементи, топлоизолация на сградата, външна мазилка, подмяна на старата дограма с нова PVC, вътрешен ремонт на сградата, включително изграждане на санитарни възли. Ремонтът на сградата помещаваща стая за пазача и пещ се състои в подмяна на компрометирани елементи, топлоизолация на сградата, външна мазилка, подмяна на старата дограма с нова PVC, вътрешен ремонт на сградата, оборудване и обзавеждане. Ремонтът на вътрешния двор включва: подмяна на настилка, тентова конструкция, оградни елементи, модернизация на парково осветление. Отточните води се заустват в съществуваща изгребна яма 12 м3.

30.07.2018 г.  17:00 ч.

9078409

12.07.2018 г. 

Средно училище /СУ/ "Свети Патриарх Евтимий" гр. Пловдив - /Старо наименование - Средно общообразователно училище /СОУ/ "Свети Патриарх Евтимий" гр. Пловдив/

„Основен ремонт на спортна площадка на територията на СУ „Свети Патриарх Евтимий” (начален етап), гр.Пловдив, ул.”Иван Вазов” № 35“

27.07.2018 г.  16:30 ч.

9078408

12.07.2018 г. 

Община Велинград

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Изграждане на Градински фонтан в гр. Велинград – Кооперативен пазар“.

16.07.2018 г.  17:00 ч.

9078407

12.07.2018 г. 

Община Велинград

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Ремонт и реконструкция на съществуващ фонтан в гр.Велинград – Централна градска част /“Чаша“/“.

16.07.2018 г.  17:00 ч.

9078402

12.07.2018 г. 

Столична община - Район "Панчарево"

„Ремонт на покриви на сгради на територията на район Панчарево- Столична община, по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1- „Ремонт на покриви на административната сграда на район Панчарево и читалище „Виделина“, с. Панчарево“ Обособена позиция № 2- Ремонт на покриви на 155 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Кривина“

18.07.2018 г.  16:30 ч.

9078401

12.07.2018 г. 

Община Бяла, област Варна

„Възстановяване сградата на читалище „Васил Левски 1937“ с. Господиново, Община Бяла“ Предметът на поръчката включва СМР както следва: Покривът над цялата сграда ще бъде основно ремонтиран. Отводняването се решава като се подменят съществуващите улуци и водосточни тръби. По отношение на енергийната ефективност се предвижда да бъде цялостно подменена дограмата с PVC със стъклопакет, както и цялостно полагане на топлоизолация по фасади със стиропор 10 см. Ремонт в помещения в сградата включващ: Сваляне на стара вътрешна мазилка по стени и тавани; Демонтаж на дограма; Доставка и монтаж на дограма; Направа на варова мазилка по стени; Направа на варова мазилка по тавани; Направа на гипсова шпакловка по стени; Грундиране и боядисване на шпакловани стени с бял латекс трикратно; Доставка и монтаж на осветителни тела за открит монтаж; Обръщане на прозорци; Почистване и изнасяне на строителни отпадъци; Монтаж на топлоизолация около отвори, вкл. монтаж лайсни и шпакловка със стъклофибърна мрежа; Полагане на топлоизолация по фасадите на сградата; Ремонт на бордюри (изправяне и фугиране) около сградата и др. дейности подробно описани в проекта; Финансирането ще се осигури със средства от бюджета на Община Бяла чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС/ Постановление № 125 на МС от 29.06.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.

30.07.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078387

11.07.2018 г. 

Община Тетевен

Предмет на настоящата поръчка, осъществявана от Община Тетевен по реда на глава двадесет и шеста за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, на стойност по чл.20, ал.3, т.1 от ЗОП е: „Основен ремонт на водопровод, тротоарни и улични настилки по улица „Иван Вазов" по две обособени позиции: Обособена позиция 1 – СМР за основен ремонт на водопровод по улица „Иван Вазов“; Обособена позиция 2: Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за основен ремонт на тротоарни и улични настилки по улица „Иван Вазов".

16.07.2018 г.  17:00 ч.

9078380

11.07.2018 г. 

Община Своге

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАД С.ЦЕРОВО

27.07.2018 г.  17:30 ч.

9078375

11.07.2018 г. 

Столична община - Район "Илинден"

Предмет на поръчката: „Дейности по ремонти и благоустрояване на междублоковите пространства на територията на СО район „Илинден“

26.07.2018 г.  17:00 ч.

9078373

11.07.2018 г. 

Община Борово

Предметът на обществената поръчка е изпълнение на строително-монтажните работи на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. Кънчо Бакалов и ул. Христо Ботев (общински път RSE 1001) в с. Обретеник, Община Борово“

26.07.2018 г.  17:00 ч.

9078365

11.07.2018 г. 

Професионална гимназия по фризьорство и козметика - Княгиня Евдокия, София

„Изпълнение на енергоефективни мерки на обект: ПГФК „Княгиня Евдокия“, гр. София”

27.07.2018 г.  16:30 ч.

9078364

11.07.2018 г. 

Летище София ЕАД

"Изпълнение на строително - монтажни и инсталационни работи на обект: "Обособяване на санитарен възел на ниво 0 към изход Д1 в Терминал 2 на летище София"

20.07.2018 г.  17:00 ч.

9078355

11.07.2018 г. 

Община Панагюрище

Предмет на поръчката: „Панагюрски колонии – местност „МАНЗУЛ” от км. 0+000 до км. 7+660,78 – подучастък от км. 4+476.07 до км. 4+745” Описанието на дейностите, включени в предмета на поръчката и изискванията към него са съгласно Техническата спецификация посочена в документацията за участие и инвестиционния проект, неразделна част от нея.

26.07.2018 г.  18:00 ч.

9078350

11.07.2018 г. 

Командване на Военновъздушните сили

Ремонт на покриви на сгради на военно формирование 52090-Долна Митрополия. За цялостно изпълнение или всяка от обособените 2-те позиции.

26.07.2018 г.  16:00 ч.

9078347

11.07.2018 г. 

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Монтана

Предмет на настоящата обществена поръчка е : "Извършване на текущи ремонтни работи-грундиране, шпакловане и боядисване в сградата на РЗОК - Монтана". В предемета на поръчката се включва извършването на вътрешни ремонтни работи на стените в работни помещения, разположени в административната сграда на РЗОК - Монтана. Видовете текущи строително-ремонти работи- грундиране, шпакловане и боядисване в сградата на РЗОК - Монтана са както следва: -Гипсова шпакловка по стени (всключително доставка на материала) -Грундиране с латексов грунд (всключително доставка на материала) -Боядисване с бяла латексова боя (всключително доставка на материала)

23.07.2018 г.  17:00 ч.

9078342

11.07.2018 г. 

Община Маджарово

Рехабилитация на общински пътища и улици в община Маджарово

17.07.2018 г.  16:00 ч.

             

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078334

11.07.2018 г. 

Община Марица, област Пловдив

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА В УПИ ІV -ДЕТСКА ГРАДИНА КВ.40 А,ПО РЕГ. ПЛАН НА С.ГРАФ ИГНАТИЕВО – ТРЕТИ ЕТАП – ИЗГРАЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАЖ –КОТА +3,25, АСАНСЬОР И ЕВАКУАЦИОННА СТЪЛБА -250.83 КВ.М-ЗП“

13.07.2018 г.  16:30 ч.

9078328

10.07.2018 г. 

Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Паламара към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

[„Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) в рамките на проект „Преустройство по време на строителство на част от склад за съхранение на фуражи в Склад за съхранение на фуражи в ПИ 072030, землище с. Борци общ. Венец, обл. Шумен (биотехническо съоръжение по смисъла на ЗЛОД, необходимо за подхранване, ползване, ветеринарна профилактика, водопой, улов, разселване и други дейности, пряко свързани със стопанисването на дивеча)”

13.07.2018 г.  17:00 ч.

9078326

10.07.2018 г. 

Община Тунджа, област Ямбол

1. Видовете строително-монтажните работи по Обособена позиция 1 „Ремонт на общинска сграда-кметство на с. Завой, Община „Тунджа“ обхващат: - демонтаж на стара дървена дограма - прозорци и врати; - подмяна на дървена дограма с петкамерна PVC дограма, стъклопакет 32мм., с отваряемо крило и комарник; - подмяна на дървени врати с алуминиеви врати; - обръщане на прозорци и врати вътрешно и външно. - бояджийски работи – стъргане на боя, грундиране, шпакловане, боядисване с латекс и блажна боя; - подмяна на осветителни тела. 2. Видовете строително-монтажните работи по Обособена позиция 2 „Ремонт на общинска сграда-кметство, находяща се в ПИ 121, кв.13 по ПУП на с. Могила, Община „Тунджа“ обхващат: - демонтаж на стара дървена дограма - прозорци и врати; - подмяна на дървена дограма с петкамерна PVC дограма, стъклопакет 32мм., с отваряемо крило и комарник; - подмяна на входната дървена врата с алуминиева врата; - обръщане на прозорци и врати вътрешно и външно, шпакловка по обръщане страници, грундиране и боядисване с латекс; - ремонт подова настилка; - подмяна на осветителни тела. 3. Видовете строително-монтажните работи по Обособена позиция 3 „Ремонт на сградата на ЦДГ находяща се в УПИ XIV, кв. 60 по ПУП на с. Роза, Община „Тунджа“ обхващат: - демонтаж на капаци по била и ръбове, демонтаж на марсилски керемиди /частично/, демонтаж на улуци – скатен покрив; - демонтаж на стара хидроизолация, направа на двупластова хидроизолация, доставка и монтаж на надулучна пола – плосък покрив; - покриване със съществуващи керемиди, монтаж на капаци и подмазване с вароциментов разтвор, почистване и измитане на улуци – скатен покрив; - кърпежи по гипсова шпакловка, грундиране за боядисване с латекс, боядисване с латекс по стени и тавани, боядисване с блажна боя по цокъл.

26.07.2018 г.  17:00 ч.

9078325

10.07.2018 г. 

Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Паламара към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

„Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) в рамките на проект „Преустройство по време на строителство на част от склад за съхранение на фуражи в Ремонтна работилница за собствени нужди в ПИ 072030, землище с. Борци общ. Венец, обл. Шумен, на територията на ТП „ДЛС Паламара“ (биотехнически съоръжения по смисъла на ЗЛОД, необходими за подхранване, ползване, ветеринарна профилактика, водопой, улов, разселване и други дейности, пряко свързани със стопанисването на дивеча)”Паламара“ (биотехнически съоръжения по смисъла на ЗЛОД, необходими за подхранване, ползване, ветеринарна профилактика, водопой, улов, разселване и други дейности, пряко свързани със стопанисването на дивеча)”

13.07.2018 г.  17:00 ч.

9078323

10.07.2018 г. 

Висш съдебен съвет /ВСС/

Строително-монтажни работи на обект „Оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд, гр. Нови Пазар“

13.07.2018 г.  17:00 ч.

9078321

10.07.2018 г. 

Община Мъглиж

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Текущ ремонт, благоустрояване и паркоустрояване на тротоарни площи в с.Ягода, община Мъглиж, /о.т.321-о.т.173/.

13.07.2018 г.  17:00 ч.

9078320

10.07.2018 г. 

Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Паламара към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

„Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) в рамките на проект „Преустройство по време на строителство на част от склад за съхранение на фуражи в Пункт за обработка и съхранение на дивечово месо в ПИ 072030, землище с. Борци общ. Венец, обл. Шумен, на територията на ТП „ДЛС Паламара“ (биотехнически съоръжения по смисъла на ЗЛОД, необходими за подхранване, ползване, ветеринарна профилактика, водопой, улов, разселване и други дейности, пряко свързани със стопанисването на дивеча)”

13.07.2018 г.  17:00 ч.

9078319

10.07.2018 г. 

Община Габрово

„Цялостен ремонт покриви (инженеринг) на ДЯ Славейче” гр. Габрово

13.07.2018 г.  17:00 ч.

9078310

10.07.2018 г. 

Основно училище "Георги Бенковски" с. Мирково

„Ремонт на покрива на ОУ „Георги Бенковски”, с. Мирково, общ. Мирково”

25.07.2018 г.  16:00 ч.

9078305

10.07.2018 г. 

Община Перник

„Основен ремонт на пешеходен подлез в кв"Изток" при ж.п.спирка "Метал", гр.Перник“

26.07.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078301

10.07.2018 г. 

Община Раднево, област Стара Загора

„Основен ремонт на отоплителна инсталация в Детска градина №3 “Знаме на мира“ в гр. Раднево“

12.07.2018 г.  17:00 ч.

9078300

10.07.2018 г. 

"Свободна зона - Русе" ЕАД

"Изграждане на пункт за претоварни операции на тежкотоварни превозни средства в складова база на „Свободна зона - Русе” ЕАД"

25.07.2018 г.  17:00 ч.

9078299

10.07.2018 г. 

Столична община - Район "Панчарево"

„Ремонт на детски площадки на територията на район Панчарево-Столична община, по 4 /четири/ обособени позиции: 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Детска площадка в с. Казичене, ул. „Троянов път“ Детска площадка в с. Казичене, Парк „Яворов“; Детска площадка в с. Кривина, ул. „Демокрация“; Детска площадка в с. Кривина, ул. „Божур“; Детска площадка в с. Кривина, ул. „Розова градина“ и ул.“ Искър“ 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - Детска площадка в с. Лозен, ул. „Ралица“ и ул. „ Янко Панайотов“; Детска площадка в с. Лозен, до здравната служба; Детска площадка в с. Лозен, ул. „Сергин Сердарски“; Детска площадка в с. Лозен, ул. „Половраг“ 3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - Детска площадка в с. Железница; Детска площадка в с. Кокаляне, ул. „Урвич“; Детска площадка в с. Кокаляне- Ханчето 4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - Детска площадка в с. Пасарел, ул. „Ален мак“; Детска площадка в с. Пасарел, ул. „Капитан Петко Войвода“; Детска площадка в с. Пасарел, ул. „Д.Списаревски“; Детска площадка в с. Пасарел, ул. „Искър“; Детска площадка в с. Пасарел, ул. „Момин камък“; Ремонт на паркова мебел на ул. „Ракита“ и пред кметство с.Пасарел.

24.07.2018 г.  16:30 ч.

9078294

10.07.2018 г. 

Електроразпределение Север АД /старо наименование "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД//

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции /РОЦ Шумен и Търговище/, както следва: Обособена позиция № 1: Ремонт на мрежа НН и СрН на обекти в МИР Каолиново и МИР Шумен: 1. Ремонт на мрежа СрН на ЕП Браничево 20 kV; 2. Ремонт на мрежа НН на ТП Център, с. Средковец; 3. Ремонт на мрежа НН на МТП Байчов кладенец. Обособена позиция № 2: Подмяна на стълбове и проводник ВлМрНН с УИП и ремонт на мрежа СрН на обекти в МИР Хитрино: 1. Подмяна на стълбове и проводник ВлМрНН с УИП на МТП Аспарух, с. Каменяк; 2. Подмяна на стълбове и проводник ВлМрНН с УИП на ТП Център, с. Каменяк; 3. Подмяна на стълбове и проводник ВлМрНН с УИП на ТП Горна махала, с. Каменяк; 4. Ремонт на мрежа СрН ВЕЛ Тимарево II част 20 kV. Обособена позиция № 3: Рехабилитация, реконструкция и ремонт на обекти в МИР Търговище и МИР Велики Преслав: 1. Рехабилитация на ВЕЛ Цветница, ст.9 до ст.120; 2. Ремонт на ВЕЛ СрН Миланово; 3. Реконструкция на мрежа НН на ТП ТКЗС – клон 1 и 2, с. Менгишево; 4. Реконструкция на мрежа НН на ТП Училище – клон 2 и 3, с. Менгишево.

26.07.2018 г.  18:00 ч.

9078288

10.07.2018 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО

Предмет на поръчката: Ремонт отоплителна инсталация - газифициране и подмяна на водогрейни котли за сгради на МЕР Г. Оряховица

12.07.2018 г.  16:30 ч.

9078281

10.07.2018 г. 

Община Каолиново

Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонт на сгради общинска собственост по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт на сватбена зала село Сини вир“ Обособена позиция № 2: „Ремонт на покрив на НЧ „Стефан Караджа“ с. Тодор Икономово“ в т.ч.: - изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации и количествените сметки. - гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ. Строително - монтажните работи, предмет на Обособена позиция № 1, обхващат: Демонтаж на ламаринена обшивка; Доставка и монтаж покривни сандвич панели с изолация от минерална вата с деб. 8 см; Окачени тавани с минераловатни пана модул 600/600; Изкърпване на външна гладка мазилка при ремонт. Строително - монтажните работи, предмет на Обособена позиция № 2, обхващат: Стоманобетонен покрив (при сцена, две стаи и ст. клетка) - Покриване велпапе и найлон на сцена; Монтаж и демонтаж на тръбно скеле(да се пази настилката на сцената от нараняване!); Почистване на таванска плоча и подготовка на основата; Грундиране на основата; Полагане топлоизолация под плоча от XPS с дебелина 60 mm и пародренажно фолио; Полагане топлоизолация под плоча от XPS с дебелина 20 mm и пародренажно фолио около стб. Греди; Гипсова мазилка; Латексово боядисване до пълно покритие, включително грунд (по таван); Почистване на сцена; Скатни покриви с дървена или бетонова конструкция и покрити с керемиди - Демонтаж на керемиди и капаци; Подмяна на компрометирана дъсчена обшивка; Частично измазване на комини; Полагане на битумизирана мушама с застъпване; Направа на двойна летвена скара за керемиди; Направа на нови поли от поцинкована ламарина около комини; Доставка и монтаж на нови керемиди за подмяна; Пренареждане на стари керемиди; Пренареждане на била и ръбове с капаци, включително подмазване; Демонтаж на компрометирани улуци; Доставка и монтаж на нови улуци от поцинкована ламарина; Полагане на минерална вата =0,035 W/mKmм с дебелина 60 между дървена покривна конструкция и пародренажно фолио; Полагане на паронепропоскливо фолйо (армиран полиетилен); Плосък покрив (сеция Б) - Раздигане до здрава основа на стара хидро и топлоизолация; Очукване на компрометирана мазилка по бордове; Измазване на бордове с вароциментова мазилка; Подмяна на барбакани; Битумен грунд по плоча и бордове; Полагане топлоизолация под плоча от XPS с дебелина 60 mm на таванската плоча от страна на външен въздух - блок В; Армирана замазка за наклон; Полагане на битумен грунд; Направа на холкери; Полагане на два слоя битумна хидроизолация (модифициран SBS битум, горният пласт с посипка); Направа на шапки по бордове от поцинкована ламарина.

25.07.2018 г.  16:30 ч.

9078276

10.07.2018 г. 

Община Разград

"Инженеринг – проектиране, изграждане на улична водопроводна мрежа и улична канализация по ул. "Кичево" гр.Разград и упражняване на авторски надзор“

13.07.2018 г.  17:30 ч.

9078275

10.07.2018 г. 

Столична община - Район "Красна поляна"

Извършване на строително-монтажни и ремонтни дейности в детски заведения на територията на район „Красна поляна” – Столична община”, по три обособени позиции: 1.Обособена позиция № 1 - „Конструктивно укрепване на съществуващата сграда на Детска градина №54 „Дъга”; 2.Обособена позиция № 2 - „Ремонтно-възстановителни работи и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на сградата на Детска градина №196 „Шарл Перо”; 3. Обособена позиция № 3 - „Цялостен ремонт на покрив – високо и ниско тяло на Детска градина №126 „Тинтява”.

13.07.2018 г.  17:00 ч.

9078274

10.07.2018 г. 

Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

„Газификация на парова централа на рудник „Трояново – север“ – реф.39/2018 - ОПнс.

23.07.2018 г.  16:00 ч.

9078273

10.07.2018 г. 

Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

Подмяна на втори котел и реконструкция на абонатна станция в парова централа на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево

24.07.2018 г.  16:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078271

10.07.2018 г. 

Средно училище - Христо Ботев, гр. Нова Загора

Предметът на обществената поръчка е изграждане на тренировъчни игрища за баскетбол, волейбол и фитнес на открито в СОУ „Христо Ботев“, гр. Нова Загора, в съответствие с одобрен технически проект и Разрешение за строеж № АГ-08-39/28.05.2018 г.

13.07.2018 г.  17:00 ч.

9078269

10.07.2018 г. 

Община Карлово

„Благоустрояване на кв. 50, УПИ VІІІ-Зеленина и обществено обслужване, по плана на Гр. Баня, Община Карлово”.

13.07.2018 г.  17:00 ч.

9078267

09.07.2018 г. 

Община Шумен

Строително-ремонтни дейности на покривна конструкция в Спортна зала „Плиска“ гр. Шумен

12.07.2018 г.  17:30 ч.

9078266

09.07.2018 г. 

Община Шумен

Дейности по поддържане на пътищата от общинска пътна мрежа на територията на Община Шумен – косене на тревна растителност и бурени, кастрене на храсти и дървета, профилиране на банкети

12.07.2018 г.  17:30 ч.

9078264

09.07.2018 г. 

Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

„Избор на изпълнител (строител) на неизпълнените дейности от програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол” АД – Провадия“

12.07.2018 г.  17:30 ч.

9078262

09.07.2018 г. 

Община Своге

Предмет на поръчката: Основен ремонт на спортни площадки на територията на община Своге по две обособени позиции: ОП1-Основен ремонт спортни площадки ОУ„ Д-р Петър Берон“, с.Реброво ОП2- Основен ремонт спортна площадка център с.Томпсън

13.07.2018 г.  17:30 ч.

9078255

09.07.2018 г. 

Природоматематическа гимназия /ПМГ/ - акад. Иван Гюзелев, гр. Габрово

„ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА НА ТЕРЕНА НА ПМГ „АКАДЕМИК ИВАН ГЮЗЕЛЕВ" И АСФАЛТИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ СПОРТНА ПЛОЩАДКА". Обхват и количество: Обхватът на поръчката включва проектиране и изграждане на ограда /стоманено бетонна конструкция изработена от оградни пана/ на терена на ПМГ "Академик Иван Гюзелев" и асфалтиране на части от спортна площадка, съгласно приложените към обявата Техническо задание и Техническа спецификация Общ срок за цялостното изпълнение на обекта в календарни дни: не по-дълъг от 80 кал.дни, в т.ч. Срок за изготвяне на работен проект за ограда в кал. дни и Срок за изпълнение на СМР в кал. дни Срокът за проектиране започва да тече от датата на сключване на договор и приключва с представяне на работния проект на възложителя. Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и приключва с подписване на Констативен протокол (Акт обр.15), удостоверяващ изпълнението на строителството.

12.07.2018 г.  16:30 ч.

9078251

09.07.2018 г. 

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ АД - Хасково

„Изграждане на асансьорна шахта, доставка и монтаж на асансьорна уредба за нуждите на „МБАЛ - Хасково“ АД“.

12.07.2018 г.  16:00 ч.

9078243

09.07.2018 г. 

Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ - МВР

“Проектиране и изграждане на асансьорна шахта, доставка и монтаж на асансьор в база за отдих „Къпина“ – Боровец”

12.07.2018 г.  17:30 ч.

9078234

09.07.2018 г. 

Водоснабдяване и канализация ООД - Русе

„Изпълнение на СМР по: Подмяна на водопровод 100мм с ПЕВП 110/10 с L=177м по ул. „Отец Паисий“, гр. Русе, общ. Русе; Подмяна на водопровод 100 мм с ПЕВП 110/10 с L=302м по ул. „Духовно възраждане“, гр. Русе, общ. Русе; Подмяна на водопровод 100 мм с ПЕВП 110/10 с L=367м по ул. „Симеон Велики“, гр. Русе, общ. Русе“

24.07.2018 г.  17:00 ч.

             

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078233

09.07.2018 г. 

Столична община - Район "Надежда"

„Дейности по ремонт и рехабилитация на междублоковите пространства на територията на СО район „Надежда“ Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, който да осъществи строително ремонтните дейности на междублоковите пространства на територията на СО район „Надежда“, в т.ч. ремонт и изграждане на настилки, ремонт и изграждане на осветление, ремонт и изграждане на зелени площи, доставка и монтаж на паркова мебел. Видовете дейности предмет на поръчката са изчерпателно изброени и подробно описани в приложената техническа спецификация. • При изпълнение предмета на поръчката следва да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба, в т.ч. приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят изисквания към видовете дейности.

24.07.2018 г.  17:00 ч.

9078232

09.07.2018 г. 

Столична община - Район "Изгрев"

Конструктивно укрепителни и ремонтно-възстановителни работи, подмяна на дограма по фасади, топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на скатен покрив и покриване на тераса с лека слънцезащитна конструкция за обект: ДГ № 23 "Здраве", ул. "Юрий Гагарин" №14-16, район "Изгрев" - СО, блок "В".

24.07.2018 г.  17:00 ч.

9078225

09.07.2018 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София град към ЕСО

„Ретрофит на КРУ 20 kV Казичане“

25.07.2018 г.  16:30 ч.

9078224

09.07.2018 г. 

Гимназия с преподаване на чужди езици /ГПЧЕ/ "Симеон Радев" гр. Перник

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка с ремонт на скатен покрив на ГПЧЕ „Симеон Радев” - кв. Изток, гр. Перник

12.07.2018 г.  17:00 ч.

9078221

09.07.2018 г. 

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Перник

Извършване на строително-монтажни дейности по ремонт на отоплителна инсталация и текущ ремонт (грундиране, шпакловане и боядисване) в сградата на РЗОК-Перник

12.07.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078334

11.07.2018 г. 

Община Марица, област Пловдив

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА В УПИ ІV -ДЕТСКА ГРАДИНА КВ.40 А,ПО РЕГ. ПЛАН НА С.ГРАФ ИГНАТИЕВО – ТРЕТИ ЕТАП – ИЗГРАЖДАНЕ НА ВТОРИ ЕТАЖ –КОТА +3,25, АСАНСЬОР И ЕВАКУАЦИОННА СТЪЛБА -250.83 КВ.М-ЗП“

13.07.2018 г.  16:30 ч.

9078328

10.07.2018 г. 

Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Паламара към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

[„Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) в рамките на проект „Преустройство по време на строителство на част от склад за съхранение на фуражи в Склад за съхранение на фуражи в ПИ 072030, землище с. Борци общ. Венец, обл. Шумен (биотехническо съоръжение по смисъла на ЗЛОД, необходимо за подхранване, ползване, ветеринарна профилактика, водопой, улов, разселване и други дейности, пряко свързани със стопанисването на дивеча)”

13.07.2018 г.  17:00 ч.

9078326

10.07.2018 г. 

Община Тунджа, област Ямбол

1. Видовете строително-монтажните работи по Обособена позиция 1 „Ремонт на общинска сграда-кметство на с. Завой, Община „Тунджа“ обхващат: - демонтаж на стара дървена дограма - прозорци и врати; - подмяна на дървена дограма с петкамерна PVC дограма, стъклопакет 32мм., с отваряемо крило и комарник; - подмяна на дървени врати с алуминиеви врати; - обръщане на прозорци и врати вътрешно и външно. - бояджийски работи – стъргане на боя, грундиране, шпакловане, боядисване с латекс и блажна боя; - подмяна на осветителни тела. 2. Видовете строително-монтажните работи по Обособена позиция 2 „Ремонт на общинска сграда-кметство, находяща се в ПИ 121, кв.13 по ПУП на с. Могила, Община „Тунджа“ обхващат: - демонтаж на стара дървена дограма - прозорци и врати; - подмяна на дървена дограма с петкамерна PVC дограма, стъклопакет 32мм., с отваряемо крило и комарник; - подмяна на входната дървена врата с алуминиева врата; - обръщане на прозорци и врати вътрешно и външно, шпакловка по обръщане страници, грундиране и боядисване с латекс; - ремонт подова настилка; - подмяна на осветителни тела. 3. Видовете строително-монтажните работи по Обособена позиция 3 „Ремонт на сградата на ЦДГ находяща се в УПИ XIV, кв. 60 по ПУП на с. Роза, Община „Тунджа“ обхващат: - демонтаж на капаци по била и ръбове, демонтаж на марсилски керемиди /частично/, демонтаж на улуци – скатен покрив; - демонтаж на стара хидроизолация, направа на двупластова хидроизолация, доставка и монтаж на надулучна пола – плосък покрив; - покриване със съществуващи керемиди, монтаж на капаци и подмазване с вароциментов разтвор, почистване и измитане на улуци – скатен покрив; - кърпежи по гипсова шпакловка, грундиране за боядисване с латекс, боядисване с латекс по стени и тавани, боядисване с блажна боя по цокъл.

26.07.2018 г.  17:00 ч.

9078325

10.07.2018 г. 

Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Паламара към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

„Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) в рамките на проект „Преустройство по време на строителство на част от склад за съхранение на фуражи в Ремонтна работилница за собствени нужди в ПИ 072030, землище с. Борци общ. Венец, обл. Шумен, на територията на ТП „ДЛС Паламара“ (биотехнически съоръжения по смисъла на ЗЛОД, необходими за подхранване, ползване, ветеринарна профилактика, водопой, улов, разселване и други дейности, пряко свързани със стопанисването на дивеча)”Паламара“ (биотехнически съоръжения по смисъла на ЗЛОД, необходими за подхранване, ползване, ветеринарна профилактика, водопой, улов, разселване и други дейности, пряко свързани със стопанисването на дивеча)”

13.07.2018 г.  17:00 ч.

9078323

10.07.2018 г. 

Висш съдебен съвет /ВСС/

Строително-монтажни работи на обект „Оформяне на паркоместа, дренаж и разширение на пожароизвестителна система в сградата на Районен съд, гр. Нови Пазар“

13.07.2018 г.  17:00 ч.

9078321

10.07.2018 г. 

Община Мъглиж

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Текущ ремонт, благоустрояване и паркоустрояване на тротоарни площи в с.Ягода, община Мъглиж, /о.т.321-о.т.173/.

13.07.2018 г.  17:00 ч.

9078320

10.07.2018 г. 

Териториално поделение държавно ловно стопанство /ТПДЛС/ - Паламара към Държавно предприятие - Североизточно държавно предприятие /ДПСИДП/ - Шумен

„Инженеринг (изработване на инвестиционен проект, извършване на авторски надзор и изпълнение на строителни и монтажни работи) в рамките на проект „Преустройство по време на строителство на част от склад за съхранение на фуражи в Пункт за обработка и съхранение на дивечово месо в ПИ 072030, землище с. Борци общ. Венец, обл. Шумен, на територията на ТП „ДЛС Паламара“ (биотехнически съоръжения по смисъла на ЗЛОД, необходими за подхранване, ползване, ветеринарна профилактика, водопой, улов, разселване и други дейности, пряко свързани със стопанисването на дивеча)”

13.07.2018 г.  17:00 ч.

9078319

10.07.2018 г. 

Община Габрово

„Цялостен ремонт покриви (инженеринг) на ДЯ Славейче” гр. Габрово

13.07.2018 г.  17:00 ч.

9078310

10.07.2018 г. 

Основно училище "Георги Бенковски" с. Мирково

„Ремонт на покрива на ОУ „Георги Бенковски”, с. Мирково, общ. Мирково”

25.07.2018 г.  16:00 ч.

9078305

10.07.2018 г. 

Община Перник

„Основен ремонт на пешеходен подлез в кв"Изток" при ж.п.спирка "Метал", гр.Перник“

26.07.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078301

10.07.2018 г. 

Община Раднево, област Стара Загора

„Основен ремонт на отоплителна инсталация в Детска градина №3 “Знаме на мира“ в гр. Раднево“

12.07.2018 г.  17:00 ч.

9078300

10.07.2018 г. 

"Свободна зона - Русе" ЕАД

"Изграждане на пункт за претоварни операции на тежкотоварни превозни средства в складова база на „Свободна зона - Русе” ЕАД"

25.07.2018 г.  17:00 ч.

9078299

10.07.2018 г. 

Столична община - Район "Панчарево"

„Ремонт на детски площадки на територията на район Панчарево-Столична община, по 4 /четири/ обособени позиции: 1. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 - Детска площадка в с. Казичене, ул. „Троянов път“ Детска площадка в с. Казичене, Парк „Яворов“; Детска площадка в с. Кривина, ул. „Демокрация“; Детска площадка в с. Кривина, ул. „Божур“; Детска площадка в с. Кривина, ул. „Розова градина“ и ул.“ Искър“ 2. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 - Детска площадка в с. Лозен, ул. „Ралица“ и ул. „ Янко Панайотов“; Детска площадка в с. Лозен, до здравната служба; Детска площадка в с. Лозен, ул. „Сергин Сердарски“; Детска площадка в с. Лозен, ул. „Половраг“ 3. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 - Детска площадка в с. Железница; Детска площадка в с. Кокаляне, ул. „Урвич“; Детска площадка в с. Кокаляне- Ханчето 4. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 - Детска площадка в с. Пасарел, ул. „Ален мак“; Детска площадка в с. Пасарел, ул. „Капитан Петко Войвода“; Детска площадка в с. Пасарел, ул. „Д.Списаревски“; Детска площадка в с. Пасарел, ул. „Искър“; Детска площадка в с. Пасарел, ул. „Момин камък“; Ремонт на паркова мебел на ул. „Ракита“ и пред кметство с.Пасарел.

24.07.2018 г.  16:30 ч.

9078294

10.07.2018 г. 

Електроразпределение Север АД /старо наименование "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД//

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по ремонт на обекти от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на Електроразпределение Север АД, по обособени позиции /РОЦ Шумен и Търговище/, както следва: Обособена позиция № 1: Ремонт на мрежа НН и СрН на обекти в МИР Каолиново и МИР Шумен: 1. Ремонт на мрежа СрН на ЕП Браничево 20 kV; 2. Ремонт на мрежа НН на ТП Център, с. Средковец; 3. Ремонт на мрежа НН на МТП Байчов кладенец. Обособена позиция № 2: Подмяна на стълбове и проводник ВлМрНН с УИП и ремонт на мрежа СрН на обекти в МИР Хитрино: 1. Подмяна на стълбове и проводник ВлМрНН с УИП на МТП Аспарух, с. Каменяк; 2. Подмяна на стълбове и проводник ВлМрНН с УИП на ТП Център, с. Каменяк; 3. Подмяна на стълбове и проводник ВлМрНН с УИП на ТП Горна махала, с. Каменяк; 4. Ремонт на мрежа СрН ВЕЛ Тимарево II част 20 kV. Обособена позиция № 3: Рехабилитация, реконструкция и ремонт на обекти в МИР Търговище и МИР Велики Преслав: 1. Рехабилитация на ВЕЛ Цветница, ст.9 до ст.120; 2. Ремонт на ВЕЛ СрН Миланово; 3. Реконструкция на мрежа НН на ТП ТКЗС – клон 1 и 2, с. Менгишево; 4. Реконструкция на мрежа НН на ТП Училище – клон 2 и 3, с. Менгишево.

26.07.2018 г.  18:00 ч.

9078288

10.07.2018 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Горна Оряховица към ЕСО

Предмет на поръчката: Ремонт отоплителна инсталация - газифициране и подмяна на водогрейни котли за сгради на МЕР Г. Оряховица

12.07.2018 г.  16:30 ч.

9078281

10.07.2018 г. 

Община Каолиново

Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонт на сгради общинска собственост по обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Ремонт на сватбена зала село Сини вир“ Обособена позиция № 2: „Ремонт на покрив на НЧ „Стефан Караджа“ с. Тодор Икономово“ в т.ч.: - изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството, в съответствие с Техническите спецификации и количествените сметки. - гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително - монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ. Строително - монтажните работи, предмет на Обособена позиция № 1, обхващат: Демонтаж на ламаринена обшивка; Доставка и монтаж покривни сандвич панели с изолация от минерална вата с деб. 8 см; Окачени тавани с минераловатни пана модул 600/600; Изкърпване на външна гладка мазилка при ремонт. Строително - монтажните работи, предмет на Обособена позиция № 2, обхващат: Стоманобетонен покрив (при сцена, две стаи и ст. клетка) - Покриване велпапе и найлон на сцена; Монтаж и демонтаж на тръбно скеле(да се пази настилката на сцената от нараняване!); Почистване на таванска плоча и подготовка на основата; Грундиране на основата; Полагане топлоизолация под плоча от XPS с дебелина 60 mm и пародренажно фолио; Полагане топлоизолация под плоча от XPS с дебелина 20 mm и пародренажно фолио около стб. Греди; Гипсова мазилка; Латексово боядисване до пълно покритие, включително грунд (по таван); Почистване на сцена; Скатни покриви с дървена или бетонова конструкция и покрити с керемиди - Демонтаж на керемиди и капаци; Подмяна на компрометирана дъсчена обшивка; Частично измазване на комини; Полагане на битумизирана мушама с застъпване; Направа на двойна летвена скара за керемиди; Направа на нови поли от поцинкована ламарина около комини; Доставка и монтаж на нови керемиди за подмяна; Пренареждане на стари керемиди; Пренареждане на била и ръбове с капаци, включително подмазване; Демонтаж на компрометирани улуци; Доставка и монтаж на нови улуци от поцинкована ламарина; Полагане на минерална вата =0,035 W/mKmм с дебелина 60 между дървена покривна конструкция и пародренажно фолио; Полагане на паронепропоскливо фолйо (армиран полиетилен); Плосък покрив (сеция Б) - Раздигане до здрава основа на стара хидро и топлоизолация; Очукване на компрометирана мазилка по бордове; Измазване на бордове с вароциментова мазилка; Подмяна на барбакани; Битумен грунд по плоча и бордове; Полагане топлоизолация под плоча от XPS с дебелина 60 mm на таванската плоча от страна на външен въздух - блок В; Армирана замазка за наклон; Полагане на битумен грунд; Направа на холкери; Полагане на два слоя битумна хидроизолация (модифициран SBS битум, горният пласт с посипка); Направа на шапки по бордове от поцинкована ламарина.

25.07.2018 г.  16:30 ч.

9078276

10.07.2018 г. 

Община Разград

"Инженеринг – проектиране, изграждане на улична водопроводна мрежа и улична канализация по ул. "Кичево" гр.Разград и упражняване на авторски надзор“

13.07.2018 г.  17:30 ч.

9078275

10.07.2018 г. 

Столична община - Район "Красна поляна"

Извършване на строително-монтажни и ремонтни дейности в детски заведения на територията на район „Красна поляна” – Столична община”, по три обособени позиции: 1.Обособена позиция № 1 - „Конструктивно укрепване на съществуващата сграда на Детска градина №54 „Дъга”; 2.Обособена позиция № 2 - „Ремонтно-възстановителни работи и изпълнение на мерки за енергийна ефективност на сградата на Детска градина №196 „Шарл Перо”; 3. Обособена позиция № 3 - „Цялостен ремонт на покрив – високо и ниско тяло на Детска градина №126 „Тинтява”.

13.07.2018 г.  17:00 ч.

9078274

10.07.2018 г. 

Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

„Газификация на парова централа на рудник „Трояново – север“ – реф.39/2018 - ОПнс.

23.07.2018 г.  16:00 ч.

9078273

10.07.2018 г. 

Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

Подмяна на втори котел и реконструкция на абонатна станция в парова централа на рудник „Трояново-север“, с. Ковачево

24.07.2018 г.  16:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078271

10.07.2018 г. 

Средно училище - Христо Ботев, гр. Нова Загора

Предметът на обществената поръчка е изграждане на тренировъчни игрища за баскетбол, волейбол и фитнес на открито в СОУ „Христо Ботев“, гр. Нова Загора, в съответствие с одобрен технически проект и Разрешение за строеж № АГ-08-39/28.05.2018 г.

13.07.2018 г.  17:00 ч.

9078269

10.07.2018 г. 

Община Карлово

„Благоустрояване на кв. 50, УПИ VІІІ-Зеленина и обществено обслужване, по плана на Гр. Баня, Община Карлово”.

13.07.2018 г.  17:00 ч.

9078267

09.07.2018 г. 

Община Шумен

Строително-ремонтни дейности на покривна конструкция в Спортна зала „Плиска“ гр. Шумен

12.07.2018 г.  17:30 ч.

9078266

09.07.2018 г. 

Община Шумен

Дейности по поддържане на пътищата от общинска пътна мрежа на територията на Община Шумен – косене на тревна растителност и бурени, кастрене на храсти и дървета, профилиране на банкети

12.07.2018 г.  17:30 ч.

9078264

09.07.2018 г. 

Министерство на околната среда и водите /МОСВ/

„Избор на изпълнител (строител) на неизпълнените дейности от програмата за отстраняване на миналите екологични щети на „Геосол” АД – Провадия“

12.07.2018 г.  17:30 ч.

9078262

09.07.2018 г. 

Община Своге

Предмет на поръчката: Основен ремонт на спортни площадки на територията на община Своге по две обособени позиции: ОП1-Основен ремонт спортни площадки ОУ„ Д-р Петър Берон“, с.Реброво ОП2- Основен ремонт спортна площадка център с.Томпсън

13.07.2018 г.  17:30 ч.

9078255

09.07.2018 г. 

Природоматематическа гимназия /ПМГ/ - акад. Иван Гюзелев, гр. Габрово

„ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА НА ТЕРЕНА НА ПМГ „АКАДЕМИК ИВАН ГЮЗЕЛЕВ" И АСФАЛТИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ СПОРТНА ПЛОЩАДКА". Обхват и количество: Обхватът на поръчката включва проектиране и изграждане на ограда /стоманено бетонна конструкция изработена от оградни пана/ на терена на ПМГ "Академик Иван Гюзелев" и асфалтиране на части от спортна площадка, съгласно приложените към обявата Техническо задание и Техническа спецификация Общ срок за цялостното изпълнение на обекта в календарни дни: не по-дълъг от 80 кал.дни, в т.ч. Срок за изготвяне на работен проект за ограда в кал. дни и Срок за изпълнение на СМР в кал. дни Срокът за проектиране започва да тече от датата на сключване на договор и приключва с представяне на работния проект на възложителя. Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и приключва с подписване на Констативен протокол (Акт обр.15), удостоверяващ изпълнението на строителството.

12.07.2018 г.  16:30 ч.

9078251

09.07.2018 г. 

Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ АД - Хасково

„Изграждане на асансьорна шахта, доставка и монтаж на асансьорна уредба за нуждите на „МБАЛ - Хасково“ АД“.

12.07.2018 г.  16:00 ч.

9078243

09.07.2018 г. 

Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ - МВР

“Проектиране и изграждане на асансьорна шахта, доставка и монтаж на асансьор в база за отдих „Къпина“ – Боровец”

12.07.2018 г.  17:30 ч.

9078234

09.07.2018 г. 

Водоснабдяване и канализация ООД - Русе

„Изпълнение на СМР по: Подмяна на водопровод 100мм с ПЕВП 110/10 с L=177м по ул. „Отец Паисий“, гр. Русе, общ. Русе; Подмяна на водопровод 100 мм с ПЕВП 110/10 с L=302м по ул. „Духовно възраждане“, гр. Русе, общ. Русе; Подмяна на водопровод 100 мм с ПЕВП 110/10 с L=367м по ул. „Симеон Велики“, гр. Русе, общ. Русе“

24.07.2018 г.  17:00 ч.

             

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078233

09.07.2018 г. 

Столична община - Район "Надежда"

„Дейности по ремонт и рехабилитация на междублоковите пространства на територията на СО район „Надежда“ Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, който да осъществи строително ремонтните дейности на междублоковите пространства на територията на СО район „Надежда“, в т.ч. ремонт и изграждане на настилки, ремонт и изграждане на осветление, ремонт и изграждане на зелени площи, доставка и монтаж на паркова мебел. Видовете дейности предмет на поръчката са изчерпателно изброени и подробно описани в приложената техническа спецификация. • При изпълнение предмета на поръчката следва да се спазват изискванията на действащата нормативна уредба, в т.ч. приложимите технически спецификации и нормативните актове, които поставят изисквания към видовете дейности.

24.07.2018 г.  17:00 ч.

9078232

09.07.2018 г. 

Столична община - Район "Изгрев"

Конструктивно укрепителни и ремонтно-възстановителни работи, подмяна на дограма по фасади, топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на скатен покрив и покриване на тераса с лека слънцезащитна конструкция за обект: ДГ № 23 "Здраве", ул. "Юрий Гагарин" №14-16, район "Изгрев" - СО, блок "В".

24.07.2018 г.  17:00 ч.

9078225

09.07.2018 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - София град към ЕСО

„Ретрофит на КРУ 20 kV Казичане“

25.07.2018 г.  16:30 ч.

9078224

09.07.2018 г. 

Гимназия с преподаване на чужди езици /ГПЧЕ/ "Симеон Радев" гр. Перник

Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажни дейности във връзка с ремонт на скатен покрив на ГПЧЕ „Симеон Радев” - кв. Изток, гр. Перник

12.07.2018 г.  17:00 ч.

9078221

09.07.2018 г. 

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Перник

Извършване на строително-монтажни дейности по ремонт на отоплителна инсталация и текущ ремонт (грундиране, шпакловане и боядисване) в сградата на РЗОК-Перник

12.07.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078199

06.07.2018 г. 

Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ - МВР

„Ремонт на покриви на работилница и административни сгради, предоставени за управление на МВР, на територията на гр. София“ по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Ремонт на покрив на работилница на сектор „Строителство и ремонти“ в ЦСБ „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ №1, гр. София; Обособена позиция № 2 Ремонт на покрив в административна сграда на НИК – МВР, бул. „Ал. Малинов“№1, гр. София; Обособена позиция № 3 Ремонт на покриви в административни сгради И-69 и И-71, бул. „Ал. Малинов“№1, гр. София.

23.07.2018 г.  17:30 ч.

9078198

06.07.2018 г. 

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/

„Инженеринг (проектиране и изпълнение) на ремонт и преустройство на котелното помещение и подмяна на бойлерната инсталация в РПЦ – София, ТП Овча купел (сутерен)“.

11.07.2018 г.  17:00 ч.

9078195

06.07.2018 г. 

Столична община - Район "Кремиковци"

„Изграждане на 7 (седем) броя нови детски площадки на територията на район „Кремиковци“ по обособени позиции, а именно: Обособена позиция №1 Изграждане по 1 (един) брой детска площадка в кв. Ботунец и с. Горни Богров; Обособена позиция №2 Изграждане по 1 (един) брой детска площадка в кв. Враждебна и кв. Челопечене; Обособена позиция №3 Изграждане по 1 (един) брой детска площадка в кв. Кремиковци, кв. Сеславци и гр. Бухово “

23.07.2018 г.  17:00 ч.

9078194

06.07.2018 г. 

Профилирана природо-математическа гимназия "Нанчо Попович" гр. Шумен /предишно - Природо-математическа гимназия /ПМГ/ "Нанчо Попович"/

„Ремонт на площадка за спортни игри в двора на ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен“

09.07.2018 г.  16:30 ч.

9078193

06.07.2018 г. 

Община Павликени

„Основен ремонт в съблекални на стадион в гр. Бяла Черква, общ. Павликени”

11.07.2018 г.  17:00 ч.

9078188

06.07.2018 г. 

Столична община - Район "Изгрев"

„ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ) ЗА 5 БР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ: І. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Реконструкция на 1 бр. комбинирана детска площадка за игра на открито в кв. 18, УПИ І – За ОЖС, м. „Дианабад”, южно от бл.№ 20, ж.к. ”Дианабад” с инд. № 08.006 ІІ. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Реконструкция на 1 бр. комбинирана детска площадка за игра на открито в кв. 12, УПИ І – За ОЖС, м. „Дианабад”, между бл.№ 2427, ж.к. ”Дианабад” с инд. № 08.020 ІІІ. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Реконструкция на 1 бр. комбинирана детска площадка за игра на открито в кв. 6, УПИ І – За ОЖС, ОО, ОЗ и паркинги и УПИ VIIІ – За ОЗ, м. „Дианабад”, южно от бл.№ 45-46, ж.к. ”Дианабад” с инд. № 08.032 ІV. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Реконструкция на 1 бр. комбинирана детска площадка за игра на открито в кв. 7, УПИ V – За ОЗ, м. „Изток-Изток” – І част, между бл.№ 49,50 и 43А, ж.к. ”Изток” с инд. № 08.051 V. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Реконструкция на 1 бр. комбинирана детска площадка за игра на открито в кв. 50, УПИ І – За ОЖС и подземни гаражи, м. „Изток-Юг”, между бл.№ 305, 306, 307 и 308, ж.к. ”Изгрев” с инд. № 08.040“

23.07.2018 г.  17:00 ч.

9078187

06.07.2018 г. 

Основно училище /ОУ/ "Димитър Талев" - Пловдив

„Избор на изпълнител за "Рехабилитация, обновяване и възстановяване на спортна площадка в ОУ „Димитър Талев" – Етап 1: Изграждане на футболно игрище в УПИ I-училище, кв. 92 по регулационния план на кв. Христо Ботев - юг, гр. Пловдив, идентичен с ПИ 56784.531.651 по кадастрална карта на гр. Пловдив"

09.07.2018 г.  16:00 ч.

9078185

06.07.2018 г. 

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/

„Изграждане на една детска площадка в РПЦ – гр. Харманли“.

23.07.2018 г.  17:00 ч.

9078182

06.07.2018 г. 

Община Свиленград

Ремонт на ограда на ДЯ”Пролет”

23.07.2018 г.  17:30 ч.

9078181

06.07.2018 г. 

Електроразпределение Север АД /старо наименование "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД//

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по подмяна на трансформаторни машини СрН - НН на територията на РОЦ Русе/Разград

23.07.2018 г.  18:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078179

06.07.2018 г. 

"Напоителни системи" ЕАД - София

"Деривация Цонево - Девня, Дюкер 1 в участък яз. Тръстиково - гр. Девня - аварийни ремонтно - възстановителни работи по ляв тръбопровод в участък с дължина 50 м от км 4+443 до км 4+493"

23.07.2018 г.  17:30 ч.

9078178

06.07.2018 г. 

Областна дирекция на МВР - Сливен

"Извършване на СМР в обекти на ОДМВР – Сливен“ по 5 (пет) обособени позиции Обособена позиция 1: „Изграждане на временен обект към сградата на сектор „Пътна полиция“ (гр. Сливен, кв. „Промишлена зона”, бул. „Банско шосе” № 2) за посрещане нуждите на гражданите клиенти на сектора“ Обособена позиция 2: „Ремонт на 2 бр. санитарни помещения (тоалетни) в сградата на сектор „Пътна полиция“ (гр. Сливен, кв. „Промишлена зона”, бул. „Банско шосе” № 2)“ Обособена позиция 3: „Ремонт на подземен гараж за служебни автомобили към административната сграда на ОДМВР – Сливен (гр. Сливен, ул. „Ген. Скобелев“ № 5)“ Обособена позиция 4: „Ремонт на покрив и довършителни СМР на административната сграда на Районно управление - Котел (гр. Котел, ул. „Професор Павлов“ № 38)” Обособена позиция 5. „Ремонт на помещение - работен кабинет в сградата на сектор ФОУССД (гр. Сливен, ул. „Орешак“ № 2)”

23.07.2018 г.  17:30 ч.

9078177

06.07.2018 г. 

Министерство на младежта и спорта - /Старо наименование - Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/

"Ремонт и модернизация на зала по лека атлетика гр. Пловдив"

23.07.2018 г.  17:30 ч.

9078175

06.07.2018 г. 

Община Ново село

СТРОИТЕЛСТВО обособена позиция 1 :Ремонт на киносалон НЧ”Светлина -1928 „в с.Неговановци обособена позиция 2: Ремонт на лятно кино „Земеделец” в с.Ново село обособена позиция 3: Ремонт на салон в кметство с.Неговановци обособена позиция 4: Ремонт на покривна конструкция на спортен комплек в с Ново село обособена позиция 5: Ремонт на покривна конструкция на училище в с.Винарово

25.07.2018 г.  17:00 ч.

9078165

06.07.2018 г. 

Столична община - Район "Банкя"

"Проектиране, изграждане и сертифициране на две детски площадки, находящи се в УПИ V, кв.8, с. Иваняне, Столична община - район "Банкя" и в УПИ II - за ресторант и магазин, кв.10, кв. "Градоман", Столична община - район "Банкя"; ремонт и сертифициране на две съществуващи детски площадки, находящи се на ул. "Княз Борис I" (по акт за собственост - ул. "Александър Стамболийски"), УПИ V - за озеленяване, кв.26 и в УПИ I - за парк, кв.82,84, парк "Кестените" - "Детски град"

23.07.2018 г.  17:00 ч.

9078161

06.07.2018 г. 

Столична община - Район "Искър"

„Строително - ремонтни работи за ефективно поддържане в нормално експлоатационно състояние на подлези, пасарелки, канавки, банкети, тротоари и други пътни съоръжения, разположени на територията на СО-район „Искър““

09.07.2018 г.  17:00 ч.

9078154

06.07.2018 г. 

Община Каолиново

Предметът на настоящата обществената поръчка е реконструкция на площад от км 0+000 до км 0+110 в с. Браничево

09.07.2018 г.  16:30 ч.

9078153

06.07.2018 г. 

Община Перник

Ремонт асфалтова настилка кв.1 УПИ VІІІ за паркинг (паркинг Кино Кракра)

10.07.2018 г.  17:00 ч.

           

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078199

06.07.2018 г. 

Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ - МВР

„Ремонт на покриви на работилница и административни сгради, предоставени за управление на МВР, на територията на гр. София“ по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 Ремонт на покрив на работилница на сектор „Строителство и ремонти“ в ЦСБ „Захарна фабрика“, ул. „Кукуш“ №1, гр. София; Обособена позиция № 2 Ремонт на покрив в административна сграда на НИК – МВР, бул. „Ал. Малинов“№1, гр. София; Обособена позиция № 3 Ремонт на покриви в административни сгради И-69 и И-71, бул. „Ал. Малинов“№1, гр. София.

23.07.2018 г.  17:30 ч.

9078198

06.07.2018 г. 

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/

„Инженеринг (проектиране и изпълнение) на ремонт и преустройство на котелното помещение и подмяна на бойлерната инсталация в РПЦ – София, ТП Овча купел (сутерен)“.

11.07.2018 г.  17:00 ч.

9078195

06.07.2018 г. 

Столична община - Район "Кремиковци"

„Изграждане на 7 (седем) броя нови детски площадки на територията на район „Кремиковци“ по обособени позиции, а именно: Обособена позиция №1 Изграждане по 1 (един) брой детска площадка в кв. Ботунец и с. Горни Богров; Обособена позиция №2 Изграждане по 1 (един) брой детска площадка в кв. Враждебна и кв. Челопечене; Обособена позиция №3 Изграждане по 1 (един) брой детска площадка в кв. Кремиковци, кв. Сеславци и гр. Бухово “

23.07.2018 г.  17:00 ч.

9078194

06.07.2018 г. 

Профилирана природо-математическа гимназия "Нанчо Попович" гр. Шумен /предишно - Природо-математическа гимназия /ПМГ/ "Нанчо Попович"/

„Ремонт на площадка за спортни игри в двора на ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен“

09.07.2018 г.  16:30 ч.

9078193

06.07.2018 г. 

Община Павликени

„Основен ремонт в съблекални на стадион в гр. Бяла Черква, общ. Павликени”

11.07.2018 г.  17:00 ч.

9078188

06.07.2018 г. 

Столична община - Район "Изгрев"

„ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ) ЗА 5 БР. ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ: І. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Реконструкция на 1 бр. комбинирана детска площадка за игра на открито в кв. 18, УПИ І – За ОЖС, м. „Дианабад”, южно от бл.№ 20, ж.к. ”Дианабад” с инд. № 08.006 ІІ. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Реконструкция на 1 бр. комбинирана детска площадка за игра на открито в кв. 12, УПИ І – За ОЖС, м. „Дианабад”, между бл.№ 2427, ж.к. ”Дианабад” с инд. № 08.020 ІІІ. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Реконструкция на 1 бр. комбинирана детска площадка за игра на открито в кв. 6, УПИ І – За ОЖС, ОО, ОЗ и паркинги и УПИ VIIІ – За ОЗ, м. „Дианабад”, южно от бл.№ 45-46, ж.к. ”Дианабад” с инд. № 08.032 ІV. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Реконструкция на 1 бр. комбинирана детска площадка за игра на открито в кв. 7, УПИ V – За ОЗ, м. „Изток-Изток” – І част, между бл.№ 49,50 и 43А, ж.к. ”Изток” с инд. № 08.051 V. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Реконструкция на 1 бр. комбинирана детска площадка за игра на открито в кв. 50, УПИ І – За ОЖС и подземни гаражи, м. „Изток-Юг”, между бл.№ 305, 306, 307 и 308, ж.к. ”Изгрев” с инд. № 08.040“

23.07.2018 г.  17:00 ч.

9078187

06.07.2018 г. 

Основно училище /ОУ/ "Димитър Талев" - Пловдив

„Избор на изпълнител за "Рехабилитация, обновяване и възстановяване на спортна площадка в ОУ „Димитър Талев" – Етап 1: Изграждане на футболно игрище в УПИ I-училище, кв. 92 по регулационния план на кв. Христо Ботев - юг, гр. Пловдив, идентичен с ПИ 56784.531.651 по кадастрална карта на гр. Пловдив"

09.07.2018 г.  16:00 ч.

9078185

06.07.2018 г. 

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/

„Изграждане на една детска площадка в РПЦ – гр. Харманли“.

23.07.2018 г.  17:00 ч.

9078182

06.07.2018 г. 

Община Свиленград

Ремонт на ограда на ДЯ”Пролет”

23.07.2018 г.  17:30 ч.

9078181

06.07.2018 г. 

Електроразпределение Север АД /старо наименование "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД//

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по подмяна на трансформаторни машини СрН - НН на територията на РОЦ Русе/Разград

23.07.2018 г.  18:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9078179

06.07.2018 г. 

"Напоителни системи" ЕАД - София

"Деривация Цонево - Девня, Дюкер 1 в участък яз. Тръстиково - гр. Девня - аварийни ремонтно - възстановителни работи по ляв тръбопровод в участък с дължина 50 м от км 4+443 до км 4+493"

23.07.2018 г.  17:30 ч.

9078178

06.07.2018 г. 

Областна дирекция на МВР - Сливен

"Извършване на СМР в обекти на ОДМВР – Сливен“ по 5 (пет) обособени позиции Обособена позиция 1: „Изграждане на временен обект към сградата на сектор „Пътна полиция“ (гр. Сливен, кв. „Промишлена зона”, бул. „Банско шосе” № 2) за посрещане нуждите на гражданите клиенти на сектора“ Обособена позиция 2: „Ремонт на 2 бр. санитарни помещения (тоалетни) в сградата на сектор „Пътна полиция“ (гр. Сливен, кв. „Промишлена зона”, бул. „Банско шосе” № 2)“ Обособена позиция 3: „Ремонт на подземен гараж за служебни автомобили към административната сграда на ОДМВР – Сливен (гр. Сливен, ул. „Ген. Скобелев“ № 5)“ Обособена позиция 4: „Ремонт на покрив и довършителни СМР на административната сграда на Районно управление - Котел (гр. Котел, ул. „Професор Павлов“ № 38)” Обособена позиция 5. „Ремонт на помещение - работен кабинет в сградата на сектор ФОУССД (гр. Сливен, ул. „Орешак“ № 2)”

23.07.2018 г.  17:30 ч.

9078177

06.07.2018 г. 

Министерство на младежта и спорта - /Старо наименование - Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/

"Ремонт и модернизация на зала по лека атлетика гр. Пловдив"

23.07.2018 г.  17:30 ч.

9078175

06.07.2018 г. 

Община Ново село

СТРОИТЕЛСТВО обособена позиция 1 :Ремонт на киносалон НЧ”Светлина -1928 „в с.Неговановци обособена позиция 2: Ремонт на лятно кино „Земеделец” в с.Ново село обособена позиция 3: Ремонт на салон в кметство с.Неговановци обособена позиция 4: Ремонт на покривна конструкция на спортен комплек в с Ново село обособена позиция 5: Ремонт на покривна конструкция на училище в с.Винарово

25.07.2018 г.  17:00 ч.

9078165

06.07.2018 г. 

Столична община - Район "Банкя"

"Проектиране, изграждане и сертифициране на две детски площадки, находящи се в УПИ V, кв.8, с. Иваняне, Столична община - район "Банкя" и в УПИ II - за ресторант и магазин, кв.10, кв. "Градоман", Столична община - район "Банкя"; ремонт и сертифициране на две съществуващи детски площадки, находящи се на ул. "Княз Борис I" (по акт за собственост - ул. "Александър Стамболийски"), УПИ V - за озеленяване, кв.26 и в УПИ I - за парк, кв.82,84, парк "Кестените" - "Детски град"

23.07.2018 г.  17:00 ч.

9078161

06.07.2018 г. 

Столична община - Район "Искър"

„Строително - ремонтни работи за ефективно поддържане в нормално експлоатационно състояние на подлези, пасарелки, канавки, банкети, тротоари и други пътни съоръжения, разположени на територията на СО-район „Искър““

09.07.2018 г.  17:00 ч.

9078154

06.07.2018 г. 

Община Каолиново

Предметът на настоящата обществената поръчка е реконструкция на площад от км 0+000 до км 0+110 в с. Браничево

09.07.2018 г.  16:30 ч.

9078153

06.07.2018 г. 

Община Перник

Ремонт асфалтова настилка кв.1 УПИ VІІІ за паркинг (паркинг Кино Кракра)

10.07.2018 г.  17:00 ч.

           

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

До
браншовите и регионалните организации,
сдруженията на предприемачите ...

26.06.2018

По решение на министъра на регионалното развитие и ...