Публични покани

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9080014

24.08.2018 г. 

Община Казанлък

„Облагородяване на парк в ж.к. „Изток“ до бл.46, 51, 52, 53 и бл.60 в гр.Казанлък“

10.09.2018 г.  17:30 ч.

9080004

23.08.2018 г. 

Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" /ИА "ВКВПД"/ старо наименование /Изпълнителна агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" /ИА "СДМО"//

“Извършване на неотложен ремонт на хотелската част на ВК „Бургас“

11.09.2018 г.  17:30 ч.

9080003

23.08.2018 г. 

Община Черноочене

“Частична реконструкция на водовземно съоръжение - хоризонтален отточен дренаж за водоснабдяване на с. Черноочене, общ. Черноочене“

07.09.2018 г.  17:00 ч.

9080002

23.08.2018 г. 

Държавно предприятие "Фонд затворно дело" /ДП "ФЗД"/

„Ремонт и реконструкция в затворническо общежитие „Черна гора“, към затвора в гр. Стара Загора - с. Черна гора, община Братя Даскалови, област Стара Загора“

10.09.2018 г.  17:00 ч.

9080001

23.08.2018 г. 

Община Панагюрище

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „ББлагоустрояване на ул.“Христо Ботев“ гр.Панагюрище“.

10.09.2018 г.  18:00 ч.

9079999

23.08.2018 г. 

Столична община - Район "Връбница"

Ремонтно-възстановителни дейности за подобряване експлоатационните условия на сградата на НЧ"Ведрина" - СО район "Връбница" - Замяна на компраментирани елементи на покривната конструкция на сградата на НЧ "Ведрина", район Връбница-СО.Изграждане на бетонов тротоар за отвеждане на повърхностните води.

10.09.2018 г.  17:00 ч.

9079996

23.08.2018 г. 

Столична община - Район "Кремиковци"

Авариен ремонт на НЧ "Мургаш-1929", с. Желява, район "Кремиковци" СО

07.09.2018 г.  17:00 ч.

9079989

23.08.2018 г. 

Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство /ПГТР/ гр. Враца

„Подмяна дограма на Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство гр. Враца”.

10.09.2018 г.  17:00 ч.

9079987

23.08.2018 г. 

Столична община - Район "Овча купел"

Избор на изпълнител за извършване на строително - монтажни работи (СМР) за изпълнение на: Ремонт на междублокови пространства, направа на площадки за отдих и пътеки на територията на район 'Овча купел".

27.08.2018 г.  17:00 ч.

9079981

23.08.2018 г. 

Областна дирекция /ОД/ на МВР - Пловдив /Правоприемник на Областна дирекция - Полиция - Пловдив/

„Ремонт на сградата и на покрива на Регионална складова база при ОДМВР-Пловдив в с. Стрелци“

07.09.20

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9079976

23.08.2018 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Варна към ЕСО

Наемане на строителни машини и оборудване с оператор за направа на противопожарна полоса около п/ст „Добруджа“, п/ст „Варна“ и п/ст 110/СрН

28.08.2018 г.  16:30 ч.

           

 

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9079967

23.08.2018 г. 

"Софийска вода" АД

Изграждане на катодна защита на водопровод Искър в Участък 4 - от Апаратна камера „Злия камък“ до ПСПВ „Бистрица“ и Участък 5 - от Апаратна камера при „Връх 13“ до ПСПВ „Панчарево“.

07.09.2018 г.  16:30 ч.

9079966

23.08.2018 г. 

Столична община - Район "Нови Искър"

„Премахване на съществуващите сгради в УПИ XVI – за обединено детско заведение, кв. 51, м. кв. Курило, р-н „Нови Искър", гр. Нови Искър“

07.09.2018 г.  17:00 ч.

9079955

22.08.2018 г. 

"Софийска вода" АД

Извършване на рехабилитация, по технология „Облицовка с втвърдяване на място (CIPP), на уличен канал по бул. „Петко Ю. Тодоров”, от съществуваща ревизионна шахта пред бл. 3 до съществуваща ревизионна шахта на кръстовището с ул. „Нишава”, участъци: 50/75 бетон – 50м. и 60/90 бетон – 145м.; ж.к. „Стрелбище”, СО - район „Триадица”

27.08.2018 г.  16:30 ч.

9079953

22.08.2018 г. 

"Софийска вода" АД

Рехабилитация на бетонов път на утаители и пясъкозадържатели в СПСОВ Кубратово.

27.08.2018 г.  16:30 ч.

9079951

22.08.2018 г. 

Община Мездра

Извършване на ремонт на улици на територията наобщина Мездра, чрез полагане на бетон

07.09.2018 г.  17:00 ч.

9079949

22.08.2018 г. 

Община Мездра

Ремонт и рехабилитация на улици и участъци от улици на територията на община Мездра

07.09.2018 г.  17:00 ч.

9079948

22.08.2018 г. 

Община Мадан

„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛ. ПЕТКО Р. СЛАВЕЙКОВ И ПЛОЩАДНО ПРОСТРАНСТВО ПРЕД КМЕТСТВО НА С. СРЕДНОГОРЦИ“.

10.09.2018 г.  17:00 ч.

9079947

22.08.2018 г. 

Община Сливен

„Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг за обект: „Техническо обследване и ремонт на пътен надлез при км 12+600 на път SLV 2079 (с. Самуилово – гр. Сливен)”

07.09.2018 г.  17:00 ч.

9079945

22.08.2018 г. 

Община Гоце Делчев

„Изпълнение инженеринг - проектиране и строеж на обект: Подпорна стена за укрепване на десният бряг на р. Марево и улица между о.т. 18-20 в кв.5 и о.т. 46-49 в кв.16 с. Корница, община Гоце Делчев“ 1. Изготвяне на инвестиционен проект във фаза „работен“, включително необходимите работни детайли за обект Подпорна стена за укрепване на десният бряг на р. Марево и улица между о.т. 18-20 в кв.5 и о.т. 46-49 в кв.16 с. Корница, община Гоце Делчев. 2. Упражняване на авторски надзор. 3. Изпълнение на СМР Изпълнението на строително-монтажните работи (СМР) за обект „Подпорна стена за укрепване на десният бряг на р. Марево и улица между о.т. 18-20 в кв.5 и о.т. 46-49 в кв.16 с. Корница, община Гоце Делчев “ се извършва в съответствие с част трета „Строителство” от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентния орган.

07.09.2018 г.  17:00 ч.

9079944

22.08.2018 г. 

Община Мездра

Основен ремонт и реконструкция на улици и участъци от улици в гр. Мездра

07.09.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9079943

22.08.2018 г. 

Община Павликени

„Изграждане на достъпна среда-външен асансьор на сграда-общинска поликлиника-Павликени, по проект „Красива България“

07.09.2018 г.  17:30 ч.

9079939

22.08.2018 г. 

Областна дирекция по безопасност на храните - Сливен

Предмет на настоящата обществена поръчка е Извършване на строително-ремонтни работи на обект "Гаражи на ОДБХ Сливен"

07.09.2018 г.  17:00 ч.

9079935

22.08.2018 г. 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Ремонтни дейности в общежития 1, 2, 4 и Спортно-оздравителен комплекс, гр. Козлодуй

10.09.2018 г.  16:00 ч.

9079926

22.08.2018 г. 

Община Левски

„Осигуряване на достъпна среда в сградата на Амбулаторно- поликлинично здравно заведение гр.Левски“ по Проект „Красива България”

10.09.2018 г.  17:00 ч.

9079925

22.08.2018 г. 

Община Чипровци

Избор на изпълнител за СМР на обект: “Изграждане и обновяване на площадното пространство и мултифункционална спортна площадка в с. Горна Лука, общ. Чипровци“, УПИ I (пл. №45), кв. 26 с. Горна Лука, общ. Чипровци, обл. Монтана

27.08.2018 г.  17:00 ч.

9079924

22.08.2018 г. 

"Пристанищен комплекс - Русе" ЕАД

„Рехабилитация на открити складови площи в пристанищен терминал Русе-изток 1“

07.09.2018 г.  17:00 ч.

           

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9079912

21.08.2018 г. 

Водоснабдяване и канализация ООД - Русе

„Изпълнение на СМР за обект: Подмяна на водопроводи Ф80мм етернит с ПЕВП Ф90/10 и Ф125мм етернит с ПЕВП Ф140/10, по ул. „Баниски Лом“, с. Баниска, общ. Две могили, обл. Русе“

05.09.2018 г.  17:00 ч.

9079910

21.08.2018 г. 

Областна дирекция по безопасност на храните - Благоевград

Възстановяване дезинфекционна инсталация на ГКПП Илинден, ГКПП Кулата и ГКПП Златарево.

05.09.2018 г.  17:00 ч.

9079908

21.08.2018 г. 

Община Хисаря

Реконструкция и благоустрояване на улица „Хан Аспарух“ в участъка между улици „Найден Стоянов“ и ул. „Бор“ от осова точка 120 до осова точка 126 по регулационния план на кв. Момина баня, гр. Хисаря, община Хисаря

10.09.2018 г.  17:00 ч.

9079899

21.08.2018 г. 

Община Бяла Слатина

„Строително-монтажни/ремонтни работи на обект: „Осигуряване на достъпна среда в сградата на общинска администрация Бяла Слатина”

05.09.2018 г.  17:30 ч.

9079898

21.08.2018 г. 

Областна дирекция /ОД/ на МВР - Търговище

Основен ремонт на фасада над входа на сградата на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Търговище

24.08.2018 г.  17:30 ч.

9079896

21.08.2018 г. 

Община Своге

Основен ремонт на водопроводи на територията на община Своге по 2 обособени позиции: ОП1- Основен ремонт водопровод с дълж.300 л.м., с.Желен ОП2-Основен ремонт външен водопровод от резервоар до м.Чуколовци, с.Зимевица

10.09.2018 г.  17:30 ч.

9079895

21.08.2018 г. 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Ремонтни дейности в общежития 1, 2, 4 и Спортно-оздравителен комплекс, гр. Козлодуй

03.09.2018 г.  16:00 ч.

9079892

21.08.2018 г. 

Община Велики Преслав

Избор на строител по смисъла на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строеж/обект: „Основен ремонт по ул. „Цар Петър, включително и площада на „Братя Миладинови“ до ул. „Любен Каравелов“ /от ОК-25 до ОК-47“

05.09.2018 г.  17:00 ч.

9079890

21.08.2018 г. 

Община Тервел

Доизграждане на на обреден дом в гробищен парк на гр.Тервел, представляващ изградена на етап „ груб строеж“ сграда (напълно завършен покрив), която има застроена площ от 148,88 кв.м. и е на един етаж, с фоайе, два входа, зала, офис за служебно лице, санитарен възел и единична хладилна камера.При изпълнение на настоящата обществена поръчка сградата ще бъде завършена, в т.ч.: ще се положи топлоизолация на стените, ще се монтира ПВЦ дограма, ще се оформи цокъл от рязан гнайс, ще се измажат, шпакловат и боядисат стените на помещенията, по пода ще се положи настилка от гранитогрес,ще се направи външна и вътрешна ВиК система, ще се направи ел.инсталация на сградата, ще се обзаведе санитарен възел, ще се направи хладилна камера за покойници, ще се достави и монтира върху предварително направен постамент кабинка за охрана, ще се достави и монтира върху предварително изграден постамент бетонова чешма тип „градинска“, ще се направят товарен подход и подход за граждани.Вътре в залата ще бъде изграден постамент за полагане на ковчег с покойник.За всички изисквания на възложителя е разписана техническа спецификация.

05.09.2018 г.  17:00 ч.

9079888

21.08.2018 г. 

Държавна агенция "Електронно управление" /ДАЕУ/

Текуща поддръжка на сграда на ул. „Й. В. Гурко“ № 6, включваща аварийни и текущи ремонти.

24.08.2018 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9079887

21.08.2018 г. 

Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/ - Силистра

Извършване на строително – монтажни работи по изграждане на три броя гишета – фронт офиси в сградата на РЗОК - Силистра

24.08.2018 г.  16:30 ч.

9079881

21.08.2018 г. 

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/- Ямбол

Извършване на строително-монтажни работи по привеждане евакуацията в сградата на РЗОК-Ямбол в съответствие с изискванията на Наредба №Iз-1971/29.10.2009г., чрез отваряне на нови отвори в стълбищната клетка на полицейското управление, помещаващо се в сградата.

04.09.2018 г.  17:30 ч.

9079874

21.08.2018 г. 

Общински пазари ЕООД, гр. Гоце Делчев 2900

Проектиране и изпълнение на обект: „Покрит пазар за продажба на промишлени стоки и преустройство на съществуваща двуетажна масивна сграда с търговско и производствено предназначение в УПИ III - 2498, 2615, 9334, кв. 9701 по плана на гр. Гоце Делчев, общ. Гоце Делчев, обл. Благоевград

07.09.2018 г.  17:00 ч.

9079871

21.08.2018 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Плевен към ЕСО

Изготвяне на конструктивно становище и изпълнение на строителство за разширение на съществуващо помещение за опорен пункт в подстанция Плевен 1

11.09.2018 г.  16:30 ч.

           

 

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9079870

21.08.2018 г. 

Община Панагюрище

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Благоустрояване на ул.“Чучура“ гр.Панагюрище – етап /проектиране и частично благоустрояване/“.

24.08.2018 г.  18:00 ч.

9079867

20.08.2018 г. 

Столична община - Район "Искър"

Отпушване на канализационни клонове в сутерен, възстановяване на вертикални и хоризонтални канализационни и водопроводни щрангове, извозване на едрогабаритни отпадъци за бл 6 с 5 входа и бл.146 с 2 входа в ж.к. „Дружба“ 1, СО-район „Искър“

04.09.2018 г.  17:00 ч.

9079864

20.08.2018 г. 

Община Габрово

Аварийно укрепване на общинска инфраструктура по 3 обособени позиции: Обособена позиция №1: Аварийно укрепване брега на р. Синкевица при ул. "Самара" №24 в участъка до УПИ Х-112 и IХ- 113, кв. 61, гр. Габрово, кв. "Борово-Велчевци" Обособена позиция №2: Аварийно укрепване брега на р. Шаварна в с. Враниловци, ул. Първа Обособена позиция №3: Аварийно укрепване брега на р. Шаварна в с. Враниловци, ул. Втора

27.08.2018 г.  17:00 ч.

9079862

20.08.2018 г. 

"Напоителни системи" ЕАД - София

"Инженеринг - проектиране и ремонтно-възстановителни работи на разрушена и изнесена лява берма и дига на корекция река Струма от река Рилска до Бобошево от км 4+700 до км 4+950, землище с. Мурсалево, община Кочериново, област Кюстендил "

07.09.2018 г.  17:30 ч.

9079861

20.08.2018 г. 

Община Мадан

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПРОУЧВАТЕЛНО ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН СОНДАЖ ПЕС-1ХГ (ЯНОВСКА), МАДАН В ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 46045.502.636 И СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА ОБОРУДВАНЕ НА УСТИЕТО НА СОНДАЖА ЗА ПОМПАЖНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ“.

24.08.2018 г.  17:00 ч.

9079859

20.08.2018 г. 

Център за оценяване в предучилищното и училищното образование /ЦОПУО/ - /Старо наименование - Център за контрол и оценка на качеството на образованието /ЦКОКО/ към Министерство на образованието, младежта и науката /МОМН/

„Избор на изпълнител за извършване на ремонт на покрив на административна сграда на ЦОПУО на територията на СО – район „Слатина” гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 5“

23.08.2018 г.  16:30 ч.

9079858

20.08.2018 г. 

Столична община - Район "Сердика"

Възстановяване на съществуващи пешеходни алеи и осветление в терен общинска собственост между ул.”Рояк” и ул. „Училищна” в кв. „Орландовци”, гр. София на територията СО-район „Сердика“.

05.09.2018 г.  17:00 ч.

9079856

20.08.2018 г. 

Столична община - Район "Сердика"

Реновиране на детски площадки в ДГ № 118 "Усмивка", кв. „Орландовци” на територията на СО – район „Сердика“.

05.09.2018 г.  17:00 ч.

9079854

20.08.2018 г. 

Община Сърница

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обекти на община Сърница, както следва: 1.„Възстановяване на водосток за укрепване на път Доспат – Сърница при разклона за м.Крушата, гр.Сърница, обл.Пазарджик“; 2.“Възстановяване на водосток за укрепване на общински път преди Вилно селище гр.Сърница, обл.Пазарджик“.

04.09.2018 г.  17:00 ч.

9079850

20.08.2018 г. 

Държавно предприятие Пристанищна инфраструктура - Териториално поделение(клон) Лом

„Проектиране и изграждане на водопровод за пристанищен терминал Видин-център“

23.08.2018 г.  17:30 ч.

 

 

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9079840

20.08.2018 г. 

Община Кюстендил

„Инженеринг на обект: ”Основен ремонт и преустройство на сграда за детско заведение в дневен център за деца с увреждания с включени дейности от ЦСРИ ” по проект „Подобряване на социалната инфраструктура в Община Кюстендил - гарант за устойчив модел за деинституционализация“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020“

10.09.2018 г.  17:00 ч.

9079834

20.08.2018 г. 

Пазари север ЕАД гр. София

„Ремонтно-възстановителни работи на пазар „Герена“, находящ се в гр. София, ж.к. „Сухата река“ с четири обособени позиции: Обособена позиция 1. „Ремонтни дейности на съществуваща открита електрическа инсталация, доставка и монтаж на монофазни електрически табла, оборудвани с електромери работи на пазар „Герена“; Обособена позиция 2. Ремонтно-възстановителни дейности на метална покривна конструкция след конструктивно обследване; Обособена позиция 3. Доставка и монтаж на промишлени и улични осветители за покривна конструкция; Обособена позиция 4. Полагане на асфалтова настилка на площи от пазар „Герена“

07.09.2018 г.  17:00 ч.

9079830

20.08.2018 г. 

Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/ - Търговище

Извършване на строително-монтажни работи по подмяна на ламинат в работните помещения в сградата на РЗОК - Търговище

23.08.2018 г.  16:00 ч.

9079802

17.08.2018 г. 

Община Петрич

„Ремонт на помещения за нуждите на проект „Общинско социално предприятие „Петрички следи” - социално включване с възраждане на традиции”, реализиращ се по Процедура BG05M9PO001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

03.09.2018 г.  17:00 ч.

9079801

17.08.2018 г. 

"Софийска вода" АД

„Разширяване на инсталацията за хлориране на водата в ПСПВ“Панчарево“ за допълнително хлориране на водата в Кремиковския водопровод по разработен работен проект“

21.08.2018 г.  16:30 ч.

9079800

17.08.2018 г. 

Център за специална образователна подкрепа "Д-р Петър Берон" гр. Враца - /Старо име -Помощно училище /ПУ/ "Д-р Петър Берон" гр. Враца/

Ремонт на покрива на учебната сграда и отоплителната инсталация на Център за специална образователна подкрепа "Д-р Петър Берон", гр. Враца

20.08.2018 г.  17:00 ч.

9079799

17.08.2018 г. 

Столична община - Район "Искър"

„Дейности по ремонт и рехабилитация на междублоковите пространства на територията на СО - район Искър“

03.09.2018 г.  17:00 ч.

9079788

17.08.2018 г. 

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" /ДА "ДР и ВВЗ"/

“Интериорен ремонт на административната сграда на ДА ДРВВЗ“

04.09.2018 г.  17:30 ч.

9079782

17.08.2018 г. 

Община Брацигово

„Изграждане на геозащитни съоръжения и водосток по ул.Братя Попови, за отвеждане на поройните води в р.“Умишка“ - гр.Брацигово, обл.Пазарджик“.

03.09.2018 г.  17:00 ч.

9079780

17.08.2018 г. 

Национален литературен музей

Предмет на обществената поръчка е: „Строително-монтажни работи по реставрация, консервация и адаптация на сгради на музеен комплекс „Христо Смирненски“ в УПИ XX, кв. 160, ж.к. „Зона б-4, ул. „Овче поле“ № 116, гр. София“

03.09.2018 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9079777

17.08.2018 г. 

Областна дирекция /ОД/ на МВР - Търговище

Авариен основен ремонт на част от покрива на сградата на сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР - Търговище

21.08.2018 г.  17:30 ч.

9079767

17.08.2018 г. 

Община Доспат

Обект на поръчката е: строителство / проектиране и изпълнение на строеж . Необходимо е да се изготвят технически проекти за преустройство на І, ІІ и ІІІ етaж на сграда намираща се на ул.”К.П.Войвода №3 в град Доспат ,община Доспат. С изготвените проекти да се даде решение за преустройство на етажите за предоставяне на административни услуги . Задължително е изготвяне на проекти и изпълнение на СМР за : І етаж – реконструкция ( да се проектира обособяване на кабинет на кмета и техн.секретар, обособяване на офиси на едно гише , деловодство, местни данъци, касиер, дежурни по ОСС, приемна , място за осъществяване на пропускателен режим на сградата, ел. инсталации ; проектиране и изпълнение на част "ОВ" - промяна местоположението на отоплителните тела/радиатори / и при необходимост доставка и монтаж на нови; ІІ и ІІІ етаж - проект за преработка на ел.инсталации и изпълнение ; І – ІV етаж – проект за ПИИ /пожароизвестителна инсталация и мрежови кабели (интернет ) и изпълнение ; Поръчката ще се изпълнява на етапи : 1.Проектиране и 2 . Изпълнение / СМР / на одобрените инвестиционни проекти .

11.09.2018 г.  17:00 ч.

9079764

17.08.2018 г. 

Община Симеоновград

„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“

03.09.2018 г.  17:00 ч.

9079761

17.08.2018 г. 

Областна дирекция /ОД/ на МВР - Велико Търново- /Правоприемник на Областна дирекция - Полиция - Велико Търново/

ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВНИ КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ В УПРАВЛЕНИЕ НА ОДМВР -ВЕЛИКО ТЪРОВО

20.08.2018 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9079754

17.08.2018 г. 

Областна дирекция /ОД/ на МВР - Велико Търново- /Правоприемник на Областна дирекция - Полиция - Велико Търново/

Демонтаж на дървена дограма и доставка и монтаж на PVC дограма, подмазване и обръщане на прозорци в сгради на ОДМВР - В. Търново в областта

03.09.2018 г.  17:30 ч.

9079747

16.08.2018 г. 

Община Дългопол

“Строително монтажни работи по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Ремонт на покривна конструкция на поликлиниката в гр. Дългопол Обособена позиция № 2: Ремонт на покрива на СОУ „Назъм Хикмет“, УПИ 1-143 в кв. 27 по плана на с. Медовец”

20.08.2018 г.  17:00 ч.

9079746

16.08.2018 г. 

Община Венец

„Ремонт на съществуващ спортен терен – футболно игрище в с. Осеновец, общ. Венец”

20.08.2018 г.  16:30 ч.

9079744

16.08.2018 г. 

Столична община - Район "Искър"

„Инженеринг (проектиране и изграждане) на реконструкция на 6 бр. детски площадки, подмяна на част от алейната мрежа и затревяване на терен под развалената стоманобетонова настилка в двора на 88 ДГ „Детски рай“, кв. 15, ж.к.“Дружба ІІ-ра част“

31.08.2018 г.  17:00 ч.

9079741

16.08.2018 г. 

Община Копривщица

Подмяна на водопровод и възстановяване на пътна настилка от 500м3 резервоар до ул. „Никола Герджиков“, гр.Копривщица

03.09.2018 г.  17:00 ч.

9079739

16.08.2018 г. 

Община Мъглиж

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на обект: Реконструкция и рехабилитация на улици и тротоари в община Мъглиж, област Стара Загора с приблизителна обща дължина 2 982 м. – етапно: Втори етап: Улица с.Юлиево от о.т.82 до о.т.109 с приблизителна дължина 260 л.м.

31.08.2018 г.  17:00 ч.

9079732

16.08.2018 г. 

Българска академия на науките /БАН/

“Ремонт на заседателна зала 207 и ремонт на 2 броя тоалетни в сградата на БАН, гр. София, ул. „15 ноември“ № 1".

03.09.2018 г.  17:30 ч.

9079722

16.08.2018 г. 

Община Антоново, област Търговище

Текущ ремонт на участъци от общинска пътна мрежа и улици в населени места в община Антоново по подобекти

21.08.2018 г.  17:00 ч.

9079721

16.08.2018 г. 

Средно училище - Панайот Волов, гр. Каспичан - /Старо име - Средно общообразователно училище - Панайот Волов, гр. Каспичан/

Изпълнение на инженеринг – проектиране (изготвяне на инвестиционен проект във фаза работен проект), упражняване на авторски надзор по време на строителството, изпълнение на строително-монтажни работи, (съгласно изготвения и одобрен инвестиционен проект), за „Реконструкция, ремонт и оборудване на СУ „П. Волов“ гр. Каспичан, община Каспичан“

31.08.2018 г.  17:00 ч.

9079717

16.08.2018 г. 

Община Омуртаг

Подготовка на четвъртокласната пътна мрежа на община Омуртаг за експлоатация при зимни условия

31.08.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9079709

16.08.2018 г. 

Областна дирекция /ОД/ на МВР - Монтана

Ремонт (строително-монтажни дейности) на сгради, стопанисвани от ОД МВР - Монтана за две обособени позиции: 1.Сграда на РУ - Вършец и 2.Сграда на РУ - Лом.

31.08.2018 г.  17:30 ч.

9079707

16.08.2018 г. 

Община Твърдица

„Изграждане на нов тръбен водосток, реконструкция на улица – от км 0+000 до км 0+030,0, рехабилитация от км 0+030,0 до км 0+060,0 и рехабилитация на четвъртокласен път – 95,0 метра в гр. Шивачево, общ. Твърдица, област Сливен”

20.08.2018 г.  17:00 ч.

9079706

15.08.2018 г. 

Столична община - Район "Средец"

„Ремонт и реконструкция на детска площадка за игра и градинка в междублоково пространство, находяща се на територията на Столична община- район “Средец”, съгласно техническата спецификация и изработения технически проект за ползватели с възрастова група, както следва: „Основен ремонт на Детска площадка (от 1 до 6 години), и градинка в междублоково пространство ул. “Леонардо Да Винчи” в УПИ Х, кв. 5, м. “Трета извънградска част”, Столична община- район “Средец”

30.08.2018 г.  17:30 ч.

9079703

15.08.2018 г. 

Община Поморие

„Избор на изпълнител за поправяне, заздравяване или премахване на опасни и самосрутващи се сгради или части от тях, както и на незаконни строежи на територията на Община Поморие”

20.08.2018 г.  17:00 ч.

9079700

15.08.2018 г. 

Община Венец

„Обособяване на лекарски кабинети в кметство с. Ясенково, общ. Венец”

30.08.2018 г.  16:30 ч.

9079698

15.08.2018 г. 

Община Стралджа

„ОСНОВЕН РЕМОНТ – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЛ. „ЦАР БОРИС”, С. ЗИМНИЦА ОБЩИНА СТРАЛДЖА”

30.08.2018 г.  17:00 ч.

9079696

15.08.2018 г. 

Община Панагюрище

Текущ ремонт на сграда на парокотелно в ДГ "Пролет"

30.08.2018 г.  18:00 ч.

9079693

15.08.2018 г. 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Почистване от наноси на аванкамерата на ЦПС-4.

30.08.2018 г.  16:00 ч.

9079685

15.08.2018 г. 

Областна дирекция /ОД/ на МВР - Кърджали-/Правоприемник на Областна дирекция - Полиция - Кърджали/

„Основен ремонт и реконструкция на сгради, управлявани от ОДМВР-Кърджали“, по обособени позиции №1, №2, №3 и №4.

31.08.2018 г.  17:30 ч.

9079682

15.08.2018 г. 

Столична община - Район "Възраждане"

„Текущ, основен и авариен ремонт на имоти публична и частна общинска собственост, находящи се на територията на район „Възраждане” на Столична община”

20.08.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9079680

15.08.2018 г. 

Община Панагюрище

Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на обект: „Възстановително-ремонтни работи по мост над р. Луда Яна в с. Попинци, община Панагюрище“.

30.08.2018 г.  18:00 ч.

9079677

15.08.2018 г. 

Столична община - Район "Младост"

Предметът на обществената поръчка е „Проектиране и изпълнение на СМР - реконструкция и изграждане на седем детски площадки за игра и отдих на открито на територията на Район Младост - СО, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“. В предметния обхват на възлагане с настоящата обществена поръчка, с цел ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, са включени следните три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Проектиране, реконструкция и изграждане на детски площадки за игра и отдих на открито на територията на ж.к. „Младост 1“ и ж.к. „Младост 1А“, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“, Обособена позиция №2: „Проектиране, реконструкция и изграждане на детски площадки за игра и отдих на открито на територията на ж.к. „Младост 2“, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“ и Обособена позиция №3: „Проектиране, реконструкция и изграждане на детски площадки за игра и отдих на открито на територията на ж.к. „Младост 3“ и ж.к. „Младост 4“, както и осъществяване на авторски надзор по време на строителството“.

30.08.2018 г.  17:00 ч.

 

 

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9079664

14.08.2018 г. 

Областна дирекция /ОД/ на МВР - Добрич /правоприемник на ОД"ПОЛИЦИЯ" - Добрич

Подмяна на дървена дограма на прозорци с PVC и съпътстващи строително-ремонтни работи в сгради, управлявани от ОДМВР - Добрич

30.08.2018 г.  17:30 ч.

9079660

14.08.2018 г. 

Община Копривщица

"Ремонтни и консервационно-реставрационни дейности на покрив и дървени елементи в "Гъркова къща", парцел XIII 1112, кв.77, гр.Копривщица“

20.08.2018 г.  17:00 ч.

9079659

14.08.2018 г. 

Професионална гимназия /ПГ/ "Ген. Владимир Заимов" гр. Сопот

Строително-монтавни работи в размер на 93385 лв. с ДДС за ремонт на столова, общежитие и учебна сграда

28.08.2018 г.  16:30 ч.

9079658

14.08.2018 г. 

Община Полски Тръмбеш

”Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване авторски надзор, и строителство на обект: „ Реконструкция на котелна и отоплителна инсталации в сградата на ДГ „Незабравка”, с. П. Каравелово, общ. Полски Тръмбеш"

17.08.2018 г.  17:00 ч.

9079654

14.08.2018 г. 

Столична община - Район "Нови Искър"

“Изграждане на многофункционална спортна площадка в училищния двор на 170 СУ „Васил Левски“, кв. Курило, гр. Нови Искър“.

29.08.2018 г.  17:00 ч.

9079651

14.08.2018 г. 

Община Етрополе

„Ремонт и асфалтиране на части от улици в гр. Етрополе”- избор на изпълнител за ремонти /рехабилитация/ на части от улици в гр. Етрополе/ обекти: 1. Мост „Зольовец”-цялостно асфалтиране 2. Площад „ Ленин”-цялостно асфалтиране 3. Ул. „ Ленин”- от ляво и от дясно на банкета 4. Ул. „Иван Канджаков“ - от ляво и от дясно на банкета 5. Ул.”Сергей Румянцев”- от ляво и от дясно на банкета 6. Ул. „Каменица“ - от ляво и от дясно на банкета 7. Ул. „Ген. Дандевил “ - от ляво и от дясно на банкета 8. Ул. „Кърчищница”- от ляво и от дясно на банкета

17.08.2018 г.  17:00 ч.

9079650

14.08.2018 г. 

Столична община - Район "Нови Искър"

„Дейности по благоустрояване на зелени площи и места за отдих в междублокови пространства и жилищни райони на територията на СО район „Нови Искър“.

29.08.2018 г.  17:00 ч.

9079649

14.08.2018 г. 

Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ - МВР

“Проектиране и изграждане на асансьорна шахта, доставка и монтаж на асансьор в база за отдих „Къпина“ – Боровец”

17.08.2018 г.  17:30 ч.

9079638

14.08.2018 г. 

Областна дирекция /ОД/ на МВР - Враца

["Основен ремонт на сградите, предоставени за управление на ОДМВР – Враца“

29.08.2018 г.  17:30 ч.

9079632

14.08.2018 г. 

Областна дирекция /ОД/ на МВР - Габрово

“Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: “Газификация на административна сграда управлявана от ОДМВР – Габрово”

29.08.2018 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9079630

14.08.2018 г. 

Професионална гимназия по селско стопанство/ПГСС/, гр. Чирпан

„Ремонт на спортна площадка в Професионална гимназия по селско стопанство, гр. Чирпан“

30.08.2018 г.  16:00 ч.

9079624

14.08.2018 г. 

Община Каварна

"Текущ ремонт на общински сгради на територията на община Каварна по обособени позиции": ОП №1 " Текущ ремонт на кметства в с. Вранино, с. Хаджи Димитър и с. Челопечене, общ. Каварна", ОП №2 " Текущ ремонт на пенсионерки клуб в с. Българево, общ. Каварна" и ОП №3 "Текущ ремонт на помещения ползвани от ,,Домашен социален патронаж“,гр. Каварна"

29.08.2018 г.  17:00 ч.

9079620

14.08.2018 г. 

Медицински Център VI - Пловдив Район Централен ЕООД /Предишно - Диагностично-консултативен център VI /ДКЦ VI/ - район "Централен" - Пловдив ЕООД

Изпълнение на СМР за "Преустройство и промяна предназначение на част от сградата на МБАЛ "Свети Мина" - Пловдив за обособяване на "МЦ 6 - Пловдив, район Централен" и за "Преустройство и промяна предназначение на отделение за образна диагностика в отделение по вътрешни болести в МБАЛ "Свети Мина" - Пловдив.

17.08.2018 г.  16:30 ч.

           

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9079664

14.08.2018 г. 

Областна дирекция /ОД/ на МВР - Добрич /правоприемник на ОД"ПОЛИЦИЯ" - Добрич

Подмяна на дървена дограма на прозорци с PVC и съпътстващи строително-ремонтни работи в сгради, управлявани от ОДМВР - Добрич

30.08.2018 г.  17:30 ч.

9079660

14.08.2018 г. 

Община Копривщица

"Ремонтни и консервационно-реставрационни дейности на покрив и дървени елементи в "Гъркова къща", парцел XIII 1112, кв.77, гр.Копривщица“

20.08.2018 г.  17:00 ч.

9079659

14.08.2018 г. 

Професионална гимназия /ПГ/ "Ген. Владимир Заимов" гр. Сопот

Строително-монтавни работи в размер на 93385 лв. с ДДС за ремонт на столова, общежитие и учебна сграда

28.08.2018 г.  16:30 ч.

9079658

14.08.2018 г. 

Община Полски Тръмбеш

”Изпълнение на инженеринг – проектиране, упражняване авторски надзор, и строителство на обект: „ Реконструкция на котелна и отоплителна инсталации в сградата на ДГ „Незабравка”, с. П. Каравелово, общ. Полски Тръмбеш"

17.08.2018 г.  17:00 ч.

9079654

14.08.2018 г. 

Столична община - Район "Нови Искър"

“Изграждане на многофункционална спортна площадка в училищния двор на 170 СУ „Васил Левски“, кв. Курило, гр. Нови Искър“.

29.08.2018 г.  17:00 ч.

9079651

14.08.2018 г. 

Община Етрополе

„Ремонт и асфалтиране на части от улици в гр. Етрополе”- избор на изпълнител за ремонти /рехабилитация/ на части от улици в гр. Етрополе/ обекти: 1. Мост „Зольовец”-цялостно асфалтиране 2. Площад „ Ленин”-цялостно асфалтиране 3. Ул. „ Ленин”- от ляво и от дясно на банкета 4. Ул. „Иван Канджаков“ - от ляво и от дясно на банкета 5. Ул.”Сергей Румянцев”- от ляво и от дясно на банкета 6. Ул. „Каменица“ - от ляво и от дясно на банкета 7. Ул. „Ген. Дандевил “ - от ляво и от дясно на банкета 8. Ул. „Кърчищница”- от ляво и от дясно на банкета

17.08.2018 г.  17:00 ч.

9079650

14.08.2018 г. 

Столична община - Район "Нови Искър"

„Дейности по благоустрояване на зелени площи и места за отдих в междублокови пространства и жилищни райони на територията на СО район „Нови Искър“.

29.08.2018 г.  17:00 ч.

9079649

14.08.2018 г. 

Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ - МВР

“Проектиране и изграждане на асансьорна шахта, доставка и монтаж на асансьор в база за отдих „Къпина“ – Боровец”

17.08.2018 г.  17:30 ч.

9079638

14.08.2018 г. 

Областна дирекция /ОД/ на МВР - Враца

["Основен ремонт на сградите, предоставени за управление на ОДМВР – Враца“

29.08.2018 г.  17:30 ч.

9079632

14.08.2018 г. 

Областна дирекция /ОД/ на МВР - Габрово

“Проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: “Газификация на административна сграда управлявана от ОДМВР – Габрово”

29.08.2018 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9079630

14.08.2018 г. 

Професионална гимназия по селско стопанство/ПГСС/, гр. Чирпан

„Ремонт на спортна площадка в Професионална гимназия по селско стопанство, гр. Чирпан“

30.08.2018 г.  16:00 ч.

9079624

14.08.2018 г. 

Община Каварна

"Текущ ремонт на общински сгради на територията на община Каварна по обособени позиции": ОП №1 " Текущ ремонт на кметства в с. Вранино, с. Хаджи Димитър и с. Челопечене, общ. Каварна", ОП №2 " Текущ ремонт на пенсионерки клуб в с. Българево, общ. Каварна" и ОП №3 "Текущ ремонт на помещения ползвани от ,,Домашен социален патронаж“,гр. Каварна"

29.08.2018 г.  17:00 ч.

9079620

14.08.2018 г. 

Медицински Център VI - Пловдив Район Централен ЕООД /Предишно - Диагностично-консултативен център VI /ДКЦ VI/ - район "Централен" - Пловдив ЕООД

Изпълнение на СМР за "Преустройство и промяна предназначение на част от сградата на МБАЛ "Свети Мина" - Пловдив за обособяване на "МЦ 6 - Пловдив, район Централен" и за "Преустройство и промяна предназначение на отделение за образна диагностика в отделение по вътрешни болести в МБАЛ "Свети Мина" - Пловдив.

17.08.2018 г.  16:30 ч.

           

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9079610

14.08.2018 г. 

Община Маджарово

Аварийно-възстановителни работи на разрушени улици от –/о.т.72 – о.т.96 – о.т.107 – о.т.108/ и от о.т.66 – о.т.100 – о.т.99 – о.т.104 – о.т.105 – с.Бориславци

20.08.2018 г.  16:00 ч.

9079598

14.08.2018 г. 

Община Нова Загора

Предметът на обществената поръчка е основен ремонт на междублоково пространство в жк Загоре, гр. Нова Загора, в съответствие с одобрен технически проект и Разрешение за строеж № АГ-08-59/16.07.2018 г.

17.08.2018 г.  17:00 ч.

9079593

13.08.2018 г. 

Община Ботевград

„Благоустрояване на площадно пространство и ремонт на градина в с. Врачеш – етап 1, разположени в терен между осови точки 3, 326, 305, 1, 16 и 298“

28.08.2018 г.  17:30 ч.

9079592

13.08.2018 г. 

Столична община - Район "Панчарево"

„Ремонт на два броя спортни площадки находящи се в с.Кривина и с.Железница на територията на Столична община – район „Панчарево”по две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 „Ремонт на спортна площадка находяща се в с.Кривина на територията на Столична община – район „Панчарево”Обособена позиция №2 „Ремонт на спортна площадка находяща се в с.Железница на територията на Столична община – район „Панчарево”. Обособена позиция: 1 „Ремонт на спортна площадка находяща се в с.Кривина на територията на Столична община – район „Панчарево”- Прогнозна стойност: 100 000,00лв без вкл. ДДС. Обособената позиция: 2 „Ремонт на спортна площадка находяща се в с.Железница на територията на Столична община – район „Панчарево”- Прогнозна стойност: 100 000,00лв без вкл. ДДС. Прогнозната стойност за съответната обособена позиция е максимална и участниците не могат да я надвишават. !!! В случай че участник е оферирал по-голяма от прогнозната стойност за съответната обособена позиция, същият ще бъде отстранен от процедурата. Цената, която ще се заплаща от Възложителя за изпълнение на поръчката, представлява крайната цена за извършване на Строително- монтажните работи, включваща ДДС и всички други разходи.

27.08.2018 г.  16:30 ч.

9079591

13.08.2018 г. 

Община Плевен

„Ремонт на улици в с. Върбица, Община Плевен”

29.08.2018 г.  17:00 ч.

9079590

13.08.2018 г. 

Столична община - Район "Изгрев"

ИНЖEНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ, СЕРТИФИЦИРАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА ЗОНА Б - ДЕТСКА ПЛОЩАДКА – II ЕТАП И ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЗОНА В – СМЕСЕНА ЗОНА): І. Проектиране, изграждане, сертифициране и въвеждане в експлоатация на обект: “Зона Б - Комбинирана детска площадка за игра на открито, находяща се в кв. 74а, УПИ ІV – За Озеленяване, м. „Изток-Изток – II част”, ж.к. Изток, гр. София в карето между бул. „Самоков”, ул. „Тарас Шевченко”, ул. „Ан. П. Чехов” и ул. „Еужен Поатие” с инд. № 08.082 ІІ. Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на зона В – смесена зона, находяща се в кв.74, УПИ І – За ЖС, м. „Изток-Изток – II част”ж.к. Изток, гр. София в карето между бул. „Самоков”, ул. „Тарас Шевченко”, ул. „Ан. П. Чехов” и ул. „Еужен Поатие”

28.08.2018 г.  17:00 ч.

9079587

13.08.2018 г. 

ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София

Видовете и количества СМР, които трябва да се изпълнят, са както следва: 1.Изготвяне на работен проект за доизграждане на стената - 1 бр. 2.Почистване и подготовка на площадката - 550 м2 3.Сондиране за пилоти Ф 600 (70 бр. с дълбочина 3,4 м.) - 238 м 4.Извозване и депониране на изкопана земна маса-73,98 м3 5.Изработка, доставка и полагане на арматурна заготовка за пилоти (70 бр. х 70,25 кг.)-4 917,50 кг. 6.Монтаж армировка – сложна и особено сложна 6-12 мм от АIII -17 755,33 кг. 7.Кофраж за прави стени - 592,02 м2 8.Полагане бетон С 10/12,5 неармиран в основи, стени, колони, подложен, настилки, машинни фундаменти -11,00 м3 9.Доставка и полагане на армиран бетон клас С20/25 с автобетонпомпа за армирани стени и прегради -85,50 м3 10.Доставка и полагане на армиран бетон клас С20/25 за фундаменти-79,13 м3 11.Монтаж стоманени планки за колонките - 235,70 кг 12.Монтаж на стоманени колони до 1 т при височина до 15 м - 70 бр. 13.Доставка и монтаж на плексиглас - 34,12 м2 14.Доставка и монтаж на шумозаглушителен панел -481,12 м2

31.08.2018 г.  16:45 ч.

9079586

13.08.2018 г. 

Столична община - Район "Студентски"

„Извършване на ремонт на пътни съоръжения и улично осветление на територията на Столична община – район „Студентски“ по обособени позиции: Позиция 1: Ремонт на канавки, банкети, тротоари и други пътни съоръжения и привеждането им в нормално експлоатационно състояние; Позиция 2: Ремонт на осветление на улици на територията на район „Студентски“.

16.08.2018 г.  17:00 ч.

9079583

13.08.2018 г. 

Национален дворец на културата - Конгресен център /НДККЦ/ - София ЕАД

„Ремонт и рехабилитация на покриви, открити тераси, стълбища и прилежащи елементи на основната сграда на НДК“

15.08.2018 г.  17:00 ч.

9079582

13.08.2018 г. 

Център за специална образователна подкрепа - Св. Паисий Хилендарски, гр. Благоевград - /Старо име - Помощно училище - Св.Паисий Хилендарски, гр. Благоевград/

„Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и СМР) за изграждане на асансьор с цел създаване на достъпна архитектурна среда в Център за специална образователна подкрепа „Св. Паисий Хилендарски“- гр. Благоевград."

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9079577

13.08.2018 г. 

Община Несебър

„Алея за пешеходно и велосипедно движение в ПИ 51500.503.393, ПИ 51500.503.322, ПИ 51500.503.408 и ПИ 51500.503.405 успоредно на улица о.т.34-46-47-54-59-77-99 до о.т.118 в кв. Черно море, гр. Несебър“

28.08.2018 г.  17:00 ч.

9079571

13.08.2018 г. 

Община Елена

„Инженеринг - проектиране, строително - монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството, в изпълнение на Постановление на Министерски съвет № 247/07.11.2017 г., по обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция № 1: Авариен ремонт на водосток, на ул. „Недешковци“ - гр. Елена; 2. Обособена позиция № 2: Направа водосток на ул. „Казаци“ - гр. Елена.

29.08.2018 г.  17:30 ч.

9079569

13.08.2018 г. 

Община Минерални бани

Ремонтно - възстановителни работи по общински пътища и улици в Община Минерални бани, Област Хасково

16.08.2018 г.  17:00 ч.

9079566

13.08.2018 г. 

Община Брезник

„Допълнително водоснабдяване на с. Режанци и с. Конска Община Брезник“

28.08.2018 г.  17:00 ч.

9079565

13.08.2018 г. 

Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Александровска" ЕАД - София

„Изпълнение на пътни алеи на територията на УМБАЛ „Александровска“ ЕАД“

29.08.2018 г.  16:30 ч.

9079562

13.08.2018 г. 

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

Изграждане на нова метеорологична площадка за Автоматична метеорологична станция №3 (АМС3) от Системата за метеорологичен мониторинг (СММ) на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

30.08.2018 г.  16:00 ч.

9079559

13.08.2018 г. 

Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/ - Варна

„Извършване на текущи строително-монтажни работи в работни и санитарни помещения в сградата на РЗОК-Варна“

03.09.2018 г.  16:00 ч.

9079558

13.08.2018 г. 

Столична община - Район "Красна поляна"

Проектиране и изграждане на 7 броя детски площадки на открито, в междублокови пространства – за деца от 3 до 12 години, на територията на Столична община, район „Красна поляна“, по три обособени позиции: 1.Обособена позиция №1 – „Проектиране и изграждане на 2 броя детски площадки в: жк. „Разсадник-Коньовица”-УПИ XXIV, кв.67, междублоковото пространство на бл.11 и бл.12, АОС №900/19.05.10г. – 1брой; жк. „Илинден”- кв.60Б, междублоковото пространство на бл.13 и бл.14, АОС №822/26.11.07г. – 1брой.” 2.Обособена позиция №2 – „Проектиране и изграждане на 2 броя детски площадки в: жк. „Западен парк”, УПИ I, кв.16, междублоковото пространство на бл.108 и бл.109, АОС №1094/22.10.13г. – 1 брой; ж.к. „Западен парк”, кв.8, междублоковото пространство на бл.45, АОС №491/06.02.01г. – 1брой.” 3.Обособена позиция №3 – „Проектиране и изграждане на 3 броя детски площадки в: жк. „Красна поляна” 2 ч., УПИ I, кв.12, междублоковото пространство на бл.226 и бл.227, АОС №800/18.06.07г. – 1 брой; ж.к. „Западен парк”, УПИ II, кв.37, междублоковото пространство на бл.120, бл.121 и бл.122, АОС №509/12.06.01г. – 1 брой; жк. „Красна поляна” 1 ч.- УПИ I, кв.23, междублоковото пространство на бл.24, бл.25 и бл.26, АОС №1253/31.05.17г. – 1брой.

20.08.2018 г.  17:00 ч.

9079557

13.08.2018 г. 

Топлофикация ЕАД - Бургас

Строително-монтажни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни топлопроводи при планови и аварийни ремонти на Топлофикация Бургас ЕАД. Кратко описание: Извършване на строително-монтажни, изкопни и възстановителни работи по магистрални и разпределителни топлопроводи при планови и аварийни ремонти на Топлофикация Бургас ЕАД. Топлопреносната мрежа е с диаметри от ДУ 50 до ДУ 700 мм, положена въздушно, канално и безканално. Дълбочината на полагане е от 0,6 до 4,00 метра. Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително – монтажните работи е задължение на Изпълнителя. В строително-монтажните работи трябва да бъдат вложени материали и оборудване отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти. Строително - монтажните работи се извършват съгласно Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане (последно изм. и доп. бр. 88 от 24.10.2014 г.) и Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (изм.в ДВ бр. 90 от 15.11.2016 г.) Място на извършване: Мястото на изпълнение е указаното от Възложителя място в заявката на територията на град Бургас, по топлопреносната мрежа и съоръжения.

17.08.2018 г.  16:30 ч.

9079553

13.08.2018 г. 

Община Враца

„Изграждане на детски площадки на територията на гр. Враца“

28.08.2018 г.  17:00 ч.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Български икономически форум Ви кани на безплатно обучение по ...

Получено писмо в БСК от Томислав Дончев – Зам.-министър председател, ...

Със Заповед № ЗМФ-827 от 04 септември 2018 г. на министъра на ...

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ (КСБ) изразява своите искрени ...

От 1 до 3 октомври 2018 г. в к.к. Албена ще се проведе 12-то издание ...

Пенкьовски манастир е основан през 1360 г, в село Пенкьовци, община ...

„ТЕРЕМ – ХОЛДИНГ” ЕАД, град София, 1517, ж.к. „Левски Г”, ул. ...