Публични покани

 

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9076442

23.05.2018 г. 

Община Шумен

Доставка и полагане на PVC настилка в зоната на игрището за различните видове спорт за Многофункционална зала в УПИ V "Многофункционална зала, ООД, спорт и трафопост", кв. 655 / бивше военно поделение V-ти полк/, гр. Шумен

07.06.2018 г.  17:30 ч.

9076441

23.05.2018 г. 

Община Велинград

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Подмяна на водопровод, ремонт и рехабилитация на улици в с. Юндола – ул. „Мальовица” първи етап /от Джамията до ул. „Съединение”/, ул. „Съединение”, реконструкция на водопровод по ул. „Мальовица” от о.т.237 до о.т.240 и по ул.„Съединение”“

28.05.2018 г.  17:00 ч.

9076434

23.05.2018 г. 

Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив

Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Пловдив, съобразно нуждите на дружеството. Поръчката обхваща полагане на водопроводни тръби (от 90 до 400) по безизкопна технология след подадена писмена заявка от Възложителя, съобразно нуждите на дружеството и при условията на сключения между страните договор. В заявката ще бъдат уточнени параметрите на всеки конкретен обект. Срокът на действие на договора е 24 (двадесет и четири) месеца. Възложителят ще заплаща възложените работи на избрания за изпълнител участник (и на подизпълнителя, ако участникът използва такъв и са изпълнени условията в съответствие с чл. 66 от ЗОП) по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на необходимите документи за извършените работи (приемо-предавателен протокол) и надлежно оформена данъчна фактура, за всеки конкретен обект.

28.05.2018 г.  16:30 ч.

9076433

23.05.2018 г. 

Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/

Извършване на текущ ремонт в апартаменти на АГКК, находящи се на бул. „Черни връх“ 41, вх. А, ап. 2 и ж.к. Дружба, бл. 35, вх. В, ап. 39

15.06.2018 г.  17:30 ч.

9076422

23.05.2018 г. 

"Софийска вода" АД

Извършване на рехабилитация на камери, резервоари и огради по съоръжения: „Камера – връзка Нитка II /висок напор/ - Нитка I /нисък напор/“, „Суха камера изравнител ВЕЦ Симеоново“, „Камера ВЕЦ Пасарел“, „УШ Мало Бучино“, „Резервоар Кремиковци - нов“, „Резервоар Бухово - нов“, „ВК Симеоново“ и „Речно водохващане Желява“, разположени на територията на Столична община.

12.06.2018 г.  16:30 ч.

9076418

23.05.2018 г. 

Община Троян

“Ремонт сгради общинска собственост и общинска администрация в Община Троян” с подобекти: 1. Ремонт сгради общинска администрация. 2. Ремонт сгради общинска собственост.

11.06.2018 г.  17:30 ч.

9076408

23.05.2018 г. 

Електроразпределение Север АД /старо наименование "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД//

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на „Електроразпределение Север“АД в област Велико Търново

15.06.2018 г.  18:00 ч.

9076406

23.05.2018 г. 

Електроразпределение Север АД /старо наименование "Енерго - Про Мрежи" АД /старо наименование "Е.ОН България мрежи" АД /Старо наименование: Електроразпределение - Горна Оряховица АД//

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) по изграждане и ремонт на съоръжения и елементи от електроразпределителната мрежа СрН и НН на лицензионната територия на „Електроразпределение Север“АД в област Габрово

15.06.2018 г.  18:00 ч.

9076399

23.05.2018 г. 

Община Пордим

Основен ремонт на Дълготрайни материални активи – обекти, включени в разпределението на средствата за капиталови разходи в община Пордим през 2018г., както следва: „Реконструкция общинска сграда за Център за обществено – обслужващи дейности – с. Вълчитрън“; „Реконструкция спортна площадка – с. Згалево“; „Реконструкция общинска сграда за Здравна служба – с. Борислав“; „Реконструкция Парк със самолет – гр. Пордим“; „Изграждане паркова зона – с. Катерица“.

29.05.2018 г.  16:30 ч.

9076397

23.05.2018 г. 

Община Дряново

“Ремонт на ул. „Шипка“ гр. Дряново”

08.06.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9076396

23.05.2018 г. 

Община Бяла, област Варна

Изпълнение на СМР на обект „Спортни площадки за баскетбол, стрийтбол и фитнес на открито град Бяла“

28.05.2018 г.  17:00 ч.

9076383

22.05.2018 г. 

"Софийска вода" АД

Инженеринг с предмет: проектиране, доставка, монтаж, тестови изпитания и въвеждане в експлоатация на скоростна защита на АК Връх 13 на водопровод Искър

25.05.2018 г.  16:30 ч.

9076365

22.05.2018 г. 

Профилирана гимназия с преподаване на чужди езици /ПГПЧЕ/ - "Алеко Константинов", гр. Правец

„Предмет на настоящата поръчка е ремонт на отоплителната инсталация в сградата на общежитие към ПГПЧЕ „Алеко Константинов и ОУ „Васил Левски”, гр. Правец, подробно описани в техническата спецификация със следните дейности: демонтаж на отоплителните тела, тръби, разширителен съд и тръбите към него. Отоплителните тела ще бъдат подменени с нови панелни радиатори и стоманени лири. На всяко отоплително тяло ще се монтира радиаторен вентил с термоглава, автоматичен обезвъздушител и секретен вентил. Ще бъде подменена цялата тръбна мрежа.Главната разпределителна тръбна мрежа ще бъде от черни газови тръби с топлоизолация и ще преминава в сутерена повтаряйки доколкото е възможно пътя на старата, която ще се демонтира.Местата, където са извършвани СМР, ще бъдат възстановени във първоначалния вид, чрез шпакловане и боядисвана с грунд и латекс. „Алеко Константинов”, гр. Правец.

06.06.2018 г.  17:00 ч.

9076362

22.05.2018 г. 

Община Каварна

"Текущ ремонт на тротоарна настилка по улици в гр.Каварна и с.Българево"

06.06.2018 г.  17:00 ч.

9076361

22.05.2018 г. 

Община Антоново, област Търговище

"Проектиране и изпълненние на основен ремонт на улици в населени места в община Антоново по обособени позиции" Обособена позиция №1: "Улици в с. Моравка"

07.06.2018 г.  17:00 ч.

9076359

22.05.2018 г. 

Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

„Рехабилитация кабини на багери, претоварачи и насипообразуватели в рудник „Трояново – 1“ – реф.33/2018 - ОПнс. Предметът на поръчката е разделен на две обособени позиции както следва: Обособена позиция №1 - Рехабилитация на почивни кабини по багери и насипообразуватели (Rs1200-133, Rs2000-143, Rs2000-142, Rs2000-141, As6300-182-2бр., As12500-183-2 бр.) - 8 броя. Обособена позиция №2 - Рехабилитация кабини на машинисти на багери, претов. и насипообр. (Rs1200-133 - 2бр., BRs1400-115, As12500-2бр. и КР-1бр.) - 6 броя. За двете позиции изпълнението се извършва по предоставени на Изпълнителя габаритни размери на кабините и съобразявайки следните изисквания за: под, стени, тавани, врати, прозорци и др.

13.06.2018 г.  16:00 ч.

9076358

22.05.2018 г. 

Община Перник

„Ремонти на покривни конструкции на общински обекти на територията на Община Перник.“ Предвиждат се ремонтни дейности на компроментирани плоски покриви: Строително-монтажните работи ще включват следното: разкъртване на компроментирана циментова замазка, изкърпване, направа на армирана циментова замазка, грундиране с грунд за хидроизолация, полагане на хидроизолационни мембрани, монтаж на вентилационни и снегозадържащи покривни елементи, монтаж на керамични керемиди, улуци, водосточни тръби и казанчета, монтаж на ламаринени обшивки, топлоизолационни плоскости от XPS (екструдиран пенополистирол), воронки и други дейности , възстановяващи покривните конструкции и изолации

25.05.2018 г.  16:30 ч.

9076356

22.05.2018 г. 

Община Кула

„ОСНОВЕН РЕМОНТ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРИСТРОЯВАНЕ НА СГРАДА ЗА ТРАНСПОРТ“ в УПИ VI – за комплексно жилищно строителство, кв.81, гр.Кула, общ.Кула

11.06.2018 г.  17:00 ч.

9076351

22.05.2018 г. 

7-мо Средно училище /СУ/ "Св. Седмочисленици" гр. София, -/Старо наименование - 7-мо Средно общообразователно училище /СОУ/ "Св. Седмочисленици" гр. София/

„Ремонт на странична и задна част на фасада, тухлена ограда, централно фоайе, стълби и коридор 1 етаж, изграждане на мълниезащита на сградата на 7 СУ „Свети Седмочисленици“ – гр. София - недвижима културна ценност с категория "местно значение",

06.06.2018 г.  16:00 ч.

9076348

22.05.2018 г. 

Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" /ДА "ДР и ВВЗ"/

“Интериорен ремонт на административната сграда на ДА ДРВВЗ“

07.06.2018 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9076342

22.05.2018 г. 

Община Велинград

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Ремонт и рехабилитация на улици в с. Бутрева – ул. „о.т.6 – о.т.13”, „о.т.6 – о.т.3А”, „о.т.6 – о.т.17”, „о.т.16 – о.т.17”“

28.05.2018 г.  17:00 ч.

9076340

22.05.2018 г. 

Община Русе

Изпълнение на строително - монтажни работи (СМР), по одобрени технически инвестиционни проекти на обект: „Основен ремонт и укрепване на подпорни стени към съоръжение (приемник) за дъждовни води на канал - помпена станция Ялта в УПИ I 5095 - За спортен комплекс, кв. 418, по плана на гр. Русе” – Втори етап: ПОДЕТАП 1 - Участък с дължина 6,6 м., ПОДЕТАП 8 - Участък с дължина 20 и ПОДЕТАП 9 - Участък с дължина 19 м.

25.05.2018 г.  17:30 ч.

9076338

22.05.2018 г. 

Община Луковит

Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект и изпълнение на СМР, включително упражняване на авторски надзор за обект: ”Многофункционална зала на територията на гр. Луковит“.

28.05.2018 г.  17:00 ч.

           

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9076335

22.05.2018 г. 

Община Септември

„Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември“, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Виноградец – улица от О.Т.129 до О.Т.180“ по план на с. Виноградец, общ. Септември. Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Виноградец – улица от О.Т.88 до О.Т.188“ по план на с. Виноградец, общ. Септември.

06.06.2018 г.  17:30 ч.

9076331

21.05.2018 г. 

Община Чепеларе

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ СТРОИТЕЛСТВОТО ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТ: ПРИСТРОЙКА ЗА АСАНСЬОР И РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДА НА ПОЛИКЛИНИКА, УПИ II - ПОЛИКЛИНИКА, КВ. 24, ГР. ЧЕПЕЛАРЕ“

28.05.2018 г.  17:30 ч.

9076329

21.05.2018 г. 

Община Своге

Основен ремонт на водопроводи и водопроводни съоръжения на територията на община Своге по четири обособени позиции: ОП1- Основен ремонт водопровод с дълж. 400 л.м., местн. Църнярски корита- местн. Голо Бърдо, с.Заселе ОП2- Основен ремонт водопровод с дължина 350 л.м. на ул.Веселин Грозданов, кв. Претварето, с.Реброво ОП3- Основен ремонт водопровод с дълж. 370 л.м. на ул.18 и ул.20 с.Заселе ОП4 -Основен ремонт водопровод с дължина 250 л.м., ул.Виновград, с.Гара Лакатник

25.05.2018 г.  17:30 ч.

9076325

21.05.2018 г. 

Община Петрич

Изграждане на канализационни клонове на улици в с. Първомай, част от обект: „Канализация с. Първомай” – III-ти етап. Подобекти: Клонове: Кл.20 и Кл.22 в квартали кв.13 и кв.12 по плана на с. Първомай.

28.05.2018 г.  17:00 ч.

9076324

21.05.2018 г. 

Община Крумовград

„СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции: ОП 1 „Асфалтови кърпежи на улици Крумовград“ ОП 2 „Асфалтиране на участъци от републикански път III – 592 Крумовград – Токачка в чертите на гр. Крумовград – части от ул. „Хр. Ботев““ ОП 3 „Асфалтиране на подходи към Спешна помощ и Медицински център в гр. Крумовград“ ОП 4 „Асфалтиране на път в с. Сърнак“ ОП 5 „Бетонова настилка на махали в Сърнак“

25.05.2018 г.  17:00 ч.

9076322

21.05.2018 г. 

Народно читалище - Ламби Кандев 1893, гр. Искър

„Изпълнение на строително – монтажни работи по проект „Ремонт, обзавеждане и оборудване на Народно читалище „Ламби Кандев – 1893“

05.06.2018 г.  17:00 ч.

9076321

21.05.2018 г. 

Община Карлово

„Изграждане на ограда за гробищен парк в град Карлово”

25.05.2018 г.  17:00 ч.

9076319

21.05.2018 г. 

Община Божурище

„Текущ ремонт на ул.”Батлака” и ул.Черковна” в с.Пожарево, община Божурище"

07.06.2018 г.  17:30 ч.

9076315

21.05.2018 г. 

Община Варна

“Благоустрояване на ПИ 10135.1506.35 по КК, кв. 136 по плана на 7 м.р., находящо се до сградата на Юнашки салон на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Бачо Киро“, гр. Варна”

25.05.2018 г.  17:30 ч.

9076307

21.05.2018 г. 

Община Радомир

Избор на изпълнител при изпълнение на обект: "Осигуряване проводимост и укрепващи мероприятия на леглото на река Диканска, преминаваща през урегулираната част на с. Долна Диканя, община Радомир".

06.06.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9076302

21.05.2018 г. 

Община Казанлък

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска градина № 13 „Мечо Пух“ в УПИ XXIV, кв. 66 по плана на гр. Казанлък/ ПИ с идентификатор 35167.506.3626 по КК на гр. Казанлък/.

07.06.2018 г.  12:30 ч.

9076301

21.05.2018 г. 

Природоматематическа гимназия /ПМГ/ - акад. Иван Гюзелев, гр. Габрово

„ИНЖЕНЕРИНГ - ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА НА ТЕРЕНА НА ПМГ „АКАДЕМИК ИВАН ГЮЗЕЛЕВ" И АСФАЛТИРАНЕ НА ЧАСТ ОТ СПОРТНА ПЛОЩАДКА" Обхват и количество: Обхватът на поръчката включва проектиране и изграждане на ограда /стоманено бетонна конструкция изработена от оградни пана/ на терена на ПМГ "Академик Иван Гюзелев" и асфалтиране на части от спортна площадка, съгласно приложените към обявата Техническо задание и Техническа спецификация Общ срок за цялостното изпълнение на обекта в календарни дни: не по-дълъг от 80 кал.дни, в т.ч. Срок за изготвяне на работен проект за ограда в кал. дни и Срок за изпълнение на СМР в кал. дни Срокът за проектиране започва да тече от датата на сключване на договор и приключва с представяне на работния проект на възложителя. Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и приключва с подписване на Констативен протокол (Акт обр.15), удостоверяващ изпълнението на строителството.

08.06.2018 г.  16:30 ч.

9076295

21.05.2018 г. 

Община Оряхово

„Аварийно укрепване свлачище в кв. „Изток“ гр. Оряхово в района под водоема „Средна зона“, подобект: „Дренажна шахта №7“

08.06.2018 г.  17:30 ч.

9076294

21.05.2018 г. 

"Софийска вода" АД

Рехабилитация на уличен канал 50/75 бетон по бул. „Арсеналски”, от съществуваща ревизионна шахта пред бл.45 до съществуваща ревизионна шахта на кръстовището с ул. „Зорница“ – по технология „Облицовка с втвърдяване на място (CIPP)”; ж.к. „Лозенец”, СО - район Лозенец

06.06.2018 г.  16:30 ч.

9076293

21.05.2018 г. 

Община Монтана

Въвеждане на енергоспестяващи мерки за детска ясла №3, гр. Монтана

25.05.2018 г.  17:30 ч.

9076292

21.05.2018 г. 

Община Козлодуй

„Основен Ремонт на сградата на Община Козлодуй”

06.06.2018 г.  17:00 ч.

9076289

21.05.2018 г. 

Община Созопол

Изграждане на улица „проф.Иван Венедиков” от о.т.171 до 180, местност Буджака, Община Созопол по одобрен проект

25.05.2018 г.  17:00 ч.

9076285

21.05.2018 г. 

Община Кирково

„Избор на изпълнители за изграждане на канализации и канали за дъждовни води в община Кирково”.Предметът на обществената поръчка се състои в: 1. Изграждане и ОР на тръбни улични канализации за отвеждане на битови отпадни води до септични ями. 2. Изграждане и ОР на тръбни канализации за отвеждане на дъждовни води предизвикващи разрушения на улиците.

25.05.2018 г.  17:00 ч.

           

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9076278

21.05.2018 г. 

ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София

Ремонт на напречни греди и подновяване на предпазното покритие /1730 м2/ по долния пояс на конструкциите 1 и 3 на моста км 31+230 в междугарието Димитровград север - Димитровград, съгласно Техническата спецификация - Приложение № 1 на Възложителя, включващо следните основните видове работи: - демонтаж на контрарелсите от конструкции №№ 1, 2 и 3 – общо 100 м. и изнасянето им извън пределите на моста; - демонтаж на релсите на конструкция № 1 с дължина 50 м. - демонтаж на релсите на конструкция № 3 с дължина 25 м. - демонтаж на пречещите за обработката на дупките траверси – за конструкция № 1 – 8 броя и за конструкция № 3 – 4 броя. - Премахване на старото антикорозионно покритие и ръждата около дупките в стеблата и обработка с химични средства за почистване на метала – 6 броя с обща квадратура от 1 м2. - Изработка и напасване на планки за консервиране на засегнатите места – 12 броя с размери 200 х 100 х 8 мм. Монтиране на планките чрез електродъгово заваряване. - Монтаж на премахнатите траверси, възстановяване на железния път и полагане на контрарелсите на местата им. - Смяна на констатирани разхлабени нитове с ПАС болтове по конструкцията – 3 бр. - Премахване на компрометираното предпазно покритие на долния пояс на конструкции №№ 1 и 3 до степен на метален блясък (степен Sa3, съгласно ISO 8501-1:1988/Р/) – 1 180 м2. - Полагане на основа (грунд) за новото предпазно покритие. - Полагане на ново предпазно покритие (минимум 2 слоя), изпълнено със съвременни материали, отговарящи на техническите изисквания за мостови конструкции.

31.05.2018 г.  16:45 ч.

9076276

18.05.2018 г. 

Община Казанлък

"Проектиране и препавиране на ул."Княз Мирски" в гр.Казанлък"

21.05.2018 г.  17:30 ч.

9076272

18.05.2018 г. 

Прокуратура на Република България /ПРБ/ - Главен прокурор

„Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в УЦ „Трендафила“ - п.п. „Витоша“.

04.06.2018 г.  17:00 ч.

9076269

18.05.2018 г. 

Община Поморие

„Благоустрояване на паркови пространства и ремонт на детски площадки на територията на гр.Поморие по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Ремонт на детска площадка и парково пространство между ул.”Цар Симеон” и ул.”Хан Аспарух”, гр.Поморие; Обособена позиция № 2 - Ремонт на парково пространство и ситуиране на детска площадка между ул.”Княз Борис” и ул.”Иван Вазов”, гр.Поморие; Обособена позиция № 3 – Благоустрояване на парково пространство и ситуиране на детска площадка между ул.”Княз Борис” и ул.”Черковна”, гр.Поморие;

21.05.2018 г.  17:00 ч.

9076260

18.05.2018 г. 

Средно училище /СУ/ - Константин Константинов, гр. Сливен

Извършване на вътрешно преустройство на съществуващата столова към СУ „Константин Константинов“ и превръщането й в регионален учебен център за подготовка по БДП

21.05.2018 г.  16:00 ч.

9076258

18.05.2018 г. 

Община Добричка

Изграждане на обекти общинска собственост - сгради и инфраструктура на територията на община Добричка по дванадесет обособени позиции

05.06.2018 г.  17:00 ч.

9076257

18.05.2018 г. 

Столична община - Район "Връбница"

Текуща поддръжка на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Връбница=

22.05.2018 г.  15:00 ч.

9076255

18.05.2018 г. 

Община Плевен

„Ремонт на общинска пътна мрежа през 2018 г.”

06.06.2018 г.  17:00 ч.

9076254

18.05.2018 г. 

Водоснабдяване и канализация ООД - Русе

„Изпълнение на СМР за обект: Подмяна на чугунен водопровод Ф100 мм и Ф200 мм с чугун Ф100 мм с дължина L=117 м и Ф200 мм с дължина L=266 м и СВО, по ул. „Църковна независимост", гр. Русе“

04.06.2018 г.  17:00 ч.

9076252

18.05.2018 г. 

Община Свиленград

Текущ ремонт на кухня в ДГ"Детелина", кв.Капитан Петко Войвода, община Свиленград

07.06.2018

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9076249

18.05.2018 г. 

Районна прокуратура, гр. Варна

„Извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) в Районна прокуратура-Варна на адрес:гр.Варна бул.“Вл.Варненчик №57“.

04.06.2018 г.  17:00 ч.

9076246

18.05.2018 г. 

Районна прокуратура, гр. Варна

„Извършване на строителни и монтажни работи (текущ ремонт) в Районна прокуратура-Варна на адрес:гр.Варна бул.“Вл.Варненчик №57“.

04.06.2018 г.  17:00 ч.

9076242

18.05.2018 г. 

Институт по металознание, съоръжения и технологии с Център по хидро и аеродинамика "Акад. А. Балевски" - /старо наименование - Институт по металознание "Акад. А. Балевски" към Българска академия на науките /БАН//

Зазиждане на прозорци, подмяна на AL дограма с PVC такава, изкърпване на вътрешни стени, боядисване на помещение и полагане на топлоизолация по стените на бл. "А5” – Кавитационна тръба на територията на ЦХА-Варна

06.06.2018 г.  16:30 ч.

9076234

18.05.2018 г. 

Средно училище /СУ/ "Йоан Екзарх Български" , гр. Шумен

Ремонт на съществуваща главна тръбна мрежа на отоплителна инсталация и ремонт на част от приземен етаж на СУ Йоан Екзарх Български гр. Шумен по две обособени позиции

02.06.2018 г.  16:30 ч.

9076233

18.05.2018 г. 

Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/

“Ремонт на покрив на административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2”

29.05.2018 г.  17:30 ч.

9076232

18.05.2018 г. 

Община Шумен

„Строително-ремонтни дейности на покривни конструкции в Спортна зала „Плиска“ гр. Шумен“

04.06.2018 г.  17:30 ч.

9076231

18.05.2018 г. 

Обединено училище - Христо Ботев, с. Долно Дряново, община Гърмен - /Старо наименование - Основно училище - Христо Ботев, с. Долно Дряново, община Гърмен/

„Изграждане на вътрешно-отоплителна инсталация и котел на биомаса на ОбУ „Христо Ботев” село Долно Дряново, община Гърмен”.

04.06.2018 г.  16:00 ч.

9076230

18.05.2018 г. 

Община Крушари, област Добрич

„Изграждане на Лапидариум в с. Крушари по проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“. Кратко описание: Обектът на строителството е определен на ІV-та категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 4, б. "г" от ЗУТ и чл. 8, ал. 4 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи, съгласно Разрешение за строеж № 09/24.09.2015г., в сила от 19.10.2015г. Кратко описание: В прилежащо пространство до административната сграда на община Крушари ще бъде изграден „ Лапидариум“ на площ от 1 дка в част от УПИ ХІІ, кв. 30, ПИ с идентификатор 40097.501.640 по КК с. Крушари по плана на с. Крушари, с административен адрес с. Крушари , ул. „ Девети септември“ № 3-А, община Крушари, област Добрич. Изграждането на „ Лапидариум“ ще се извърши чрез частична реконструкция на съществуващ терен съгласно Техническия проект. В обекта „Лапидариум“ ще бъдат изложени откритите в късно-античното селище „Залдапа“ артефакти. Към настоящия момент площта е залесена с дървесна растителност и храсти и има предназначението на парково пространство. Реконструкцията на съществуващата паркова площ включва най- общо изпълнението на следните видове работи: - демонтаж на съществуващи бетонови основи; - демонтаж на плоча на кладенец; - демонтаж на асфалтова настилка и бордюри; - демонтаж на стари шапки върху съществуващи колони; - демонтаж на метални пана върху колоните; - запълване на кладенец; - направи на армиран бетон; - направа на скрит бордюр; - направа и монтаж на месингови информационни табели; - изграждане на нов плочник, на настилки и паважни ивици; - изграждане на нов цветарник; - изграждане на бетонов цокъл и основа за нова ограда; - облицовка на колони; - боядисване на елементи; - санитарна резитба; - премахване на съществуваща тревна настилка и стари плодни дървета; - затревяване с подходящи тревни смески; - изграждане на жив плет; - засаждане на дървета, храсти и цветя.

04.06.2018 г.  17:00 ч.

9076229

18.05.2018 г. 

Община Разлог

„Ремонт на сградата на Кметство с. Баня, Община Разлог”. Строителството ще се изпълнява съгласно одобрен обект на Община Разлог по проект „Красива България”. Обемът на поръчката е съгласно приложена количествена сметка. Срокът за изпълнение на поръчката е фиксиран - 3 месеца и същата трябва да се изпълни в рамките на календарната година.

04.06.2018 г.  17:30 ч.

9076222

18.05.2018 г. 

Топлофикация - Русе ЕАД

Наемане на механизация с оператор за изпълнение на земни работи по проект.

04.06.2018 г.  16:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9076216

18.05.2018 г. 

Община Кирково

"Избор на изпълнители за строително-ремонтни работи в сгради, собственост на община Кирково”.Предметът на обществената поръчка се състои в: 1. Основен ремонт на общински сгради за обществено обслужване. 2. Изработка и монтаж на алуминиева и PVC дограма(врати и прозорци) в общински сгради за обществено обслужване.

04.06.2018 г.  17:00 ч.

           

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9076204

17.05.2018 г. 

Основно училище /ОУ/ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Старо Оряхово

Инженеринг- проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за обект „ Основен ремонт на покрив на помощна сграда в ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“- с. Старо Оряхово - Да се изготви работен проект с изясняване на инвестиционното строително намерение, съдържащо специфичните проучвания при основен ремонт на покрив, в т.ч. архитектурно и конструктивно заснемане на сградите и изследване на техническата инфраструктура и конструкцията, с който да се определи точната стойност на строителното намерение. - На основание чл. 5, ал. 2 от Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, проектанта следва да изясни и обоснове обхвата и съдържанието на проекта. 95 641.66 (деветдесет и пет хиляди шестотин четиридесет и един лева и шестдесет и шест стотинки) лева без ДДС, разпределени както следва: Прогнозна стойност за проектиране- 2 000,00 (две хиляди ) лв. без ДДС; Прогнозна стойност за упражняване на авторски надзор- 500,00 (петстотин) лв. без ДДС; Прогнозна стойност за изпълнение на СМР- 93 141,66 (деветдесет и три хиляди сто четиридесет и един лева и шестдесет и шест стотинки) без ДДС. Прогнозната стойност е максимална стойност за обществената поръчка, като общата стойност за всички дейности по предмета на поръчката не може да надвишава 95 641.66 лв. без ДДС. Цената за отделните видове дейности трябва да е в български лева без ДДС и с точност до втория знак след десетичната запетая. Във всеки отделен вид дейност изпълнителят следва да предвиди стойността за използваните материали, труд, механизация и печалба.

01.06.2018 г.  17:00 ч.

9076194

17.05.2018 г. 

Община Николаево

„Ремонт и рехабилитация на улици в с. Нова махала и гр. Николаево, община Николаево, област Стара Загора”.

01.06.2018 г.  17:00 ч.

9076190

17.05.2018 г. 

Община Николаево

„Ремонт и рехабилитация на улици в с. Нова махала и гр. Николаево, община Николаево, област Стара Загора”.

01.06.2018 г.  17:00 ч.

9076189

17.05.2018 г. 

ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София

Проектиране и изграждане на ново електрозахранване в жп гара Караджалово

07.06.2018 г.  16:45 ч.

9076184

17.05.2018 г. 

Община Болярово, област Ямбол

„Извършване на текущ ремонт на общински сгради в Община Болярово”

01.06.2018 г.  17:00 ч.

9076183

17.05.2018 г. 

Община Смолян

„РЕМОНТ НА КУХНЕНСКИ ПОМЕЩЕНИЯ И ПРИЛЕЖАЩИ ПРОСТРАНСТВА В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ОБЩИНА СМОЛЯН“.

04.06.2018 г.  17:00 ч.

9076178

17.05.2018 г. 

Столична община - Район "Панчарево"

«Строително-ремонтни работи за ефективно поддържане в нормално експлоатационно състояние на банкети, тротоари и други пътни настилки и съоръжения разположени на територията на район Панчарево-СО»

22.05.2018 г.  16:30 ч.

9076156

17.05.2018 г. 

Община Петрич

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт физкултурен салон и съблекалня СУ „Антон Попов” гр. Петрич”.

22.05.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9076153

17.05.2018 г. 

Община Борован

„Извършване на СМР по 2 обособени позиции: Обособена позиция 1 “Частичен ремонт на преливник-смяна на основния изпускател ф 400 и почистване на отводнителния канал на язовир „Езерска падина“; Обособена позиция 2 “Частично възстановяване на язовирна стена. Направа на втори преливник на язовир „Гарвански геран“

22.05.2018 г.  17:00 ч.

9076145

16.05.2018 г. 

Община Перник

„Основен ремонт на комбинирана спортна площадка в кв. „Проучване“, гр. Перник“. Предмет на настоящата поръчка е основен ремонт на комбинирана спортна площадка в кв. „Проучване“ , гр. Перник. Площадката включва – Мини футбол с площ 800кв.м., Баскетбол – 405кв.м. и зона за фитнес – 36 кв.м. Предвижда се да се демонтират съществуващите стоманени колони от заварени 2L50х50х5мм на височина около 15-17см. над терена. В зоната около Баскетболното игрище ще се използват съществуващите бетонови основи , но се предвиждат нови колони- сечение 60х60х3мм , които ще се заварят към стърчащите профили от основите. Спортната площадка за игрището за Мини футбол ще се изпълни, като по контура й се извърши машинен изкоп с дълбочина 50см. и широчина около 30см. След извършване на кофражните работи и полагане на предвидената армировка (надлъжна 2х2№8 – горна и долна армировка, 2х26,5 – в средата от двете страни и стремена N8/20см.), ще се извърши бетонирането на стоманобетоновия пояс на два етапа. Първи етап до кота терен и втори етап, след направа на кофража на пояса над нивото на терена. Поясът над нивото на терена ще се оформи със сечение с височина 30 см. и широчина 25см. В пресния бетон е предвидено да се положат закладни стоманени планки с размери 150/150/4мм., като преди това се извърши съответното оразмеряване за определяне на точното им местоположение. Върху заложените планки ще се монтират стоманени колони от кухи профили 60/60/3мм. с височина 4м. След монтирането на стоманените колони, те ще се свържат помежду им с хоризонтални връзки от същия профил, в долния край над пояса, в средата на височина 2м. и в горния край на височина 4м. Колоните са през разстояния около 200см. Между колоните със сечение 60/60/3мм. се монтират междинни колонки със сечение 40/40/2мм от кутиен профил, които се заваряват към хоризонталните връзки и за тях не се предвиждат закладни части в стоманобетонния пояс. В четирите ъгъла на изградената конструкция са предвидени по две диагонални връзки между стоманените колони от профили 60/60/3мм. За достъп до площадката са предвидени две единични врати и една двойна, изпълнени също от стоманени кухи профили и монтирани към стоманените колони чрез струговани панти. Спортната площадка ще се огради със стоманена оградна мрежа с полимерно покритие от тел с отвори 50х50, ф3мм. черен (ф4,5мм. с ПВЦ). Мрежите ще се доставят с височина 4м. и ще се монтират към стоманените профили на конструкцията, чрез армировъчни пръти №8, с точкови заварки през 100см. или шина 1,22см и дебелина не по-малко от 2мм със самонарезни болтове. Усилената мрежа сe монтира на късите страни на игрището в зоните на вратите. В останалата част мрежата се монтира без усилване. При монтажа мрежите трябва да бъдат максимално опънати. Цялата площ, заградена със стоманобетоновия пояс ще се засипе с чакъл с дебелина 20см. изпълняващ функцията за дренаж, като за отводняването се предвиждат отвори оформени от предварително заложени в кофража ПВЦ тръби с диаметър ф75. Върху предварително подравнения и трамбован чакъл ще се насипе пясък с дебелина 10см. който също ще бъде подравнен и трамбован. Върху така изпълнената основа ще се монтира изкуствена трева с дължина 4см. посипана с кварцов пясък и гумени гранули. В горния край на спортните площадки, върху цялата площ, ще бъде монтирана текстилна мрежа чрез стоманени въжета опънати по късата страна на площадката, съгласно изискванията на производителя. От южната страна на имота се предвижда подпорна стена с височина приблизително 60см. над терена и дължина L=21.50m. Изисквания за качество – Качеството на строително- монтажните работи да съответства на всички изисквания за качество, наложени от българските и европейските стандарти.

01.06.2018 г.  16:30 ч.

9076143

16.05.2018 г. 

Община Перник

Предмет на настоящата поръчка е изграждане на спортна площадка с размери 35/55 (футбол 7) в парк „Митко Соколов“, кв. „Драгановец“ , гр. Перник. Спортната площадка ще се изпълни, като по контура й се извърши машинен изкоп с дълбочина 50см. и широчина около 30см След извършване на кофражните работи и полагане на предвидената армировка (надлъжна 2х2№8 – горна и долна армировка, 2х26,5 – в средата от двете страни и стремена N8/20см.), ще се извърши бетонирането на стоманобетоновия пояс на два етапа. Първи етап до кота терен и втори етап, след направа на кофража на пояса над нивото на терена. Поясът над нивото на терена ще се оформи със сечение с височина 30см. и широчина 25см. В пресния бетон е предвидено да се положат закладни стоманени планки с размери 150/150/4мм., като преди това се извърши съответното оразмеряване за определяне на точното им местоположение. Върху заложените планки ще се монтират стоманени колони от кухи профили 60/60/3мм. с височина 4м. След монтирането на стоманените колони, те ще се свържат помежду им с хоризонтални връзки от същия профил, в долния край над пояса, в средата на височина 2м. и в горния край на височина 4м. Колоните са през разстояния 204см в едната посока и 207см в другата посока. Между колоните със сечение 60/60/3мм. се монтират междинни колонки със сечение 40/40/2мм от кутиен профил, които се заваряват към хоризонталните връзки и за тях не се предвиждат закладни части в стоманобетонния пояс. В четирите ъгъла на изградената конструкция са предвидени по две диагонални връзки между стоманените колони от профили 60/60/3мм. За достъп до площадката са предвидени две врати, изпълнени също от стоманени кухи профили и монтирани към стоманените колони чрез струговани панти. Спортната площадка ще се огради със стоманена оградна мрежа с полимерно покритие от тел с отвори 50х50, ф3мм. черен (ф4,5мм. с ПВЦ). Мрежите ще се доставят с височина 4м. и ще се монтират към стоманените профили на конструкцията, чрез армировъчни пръти №8, с точкови заварки през 100см. или шина 1,22см и дебелина не по-малко от 2мм със самонарезни болтове. Усилената мрежа с монтира на късите страни на игрището в зоните на вратите. В останалата част мрежата се монтира без усилване. При монтажа мрежите трябва да бъдат максимално опънати. Цялата площ, заградена със стоманобетоновия пояс ще се засипе с чакъл с дебелина 20см. изпълняващ функцията за дренаж, като за отводняването се предвиждат отвори оформени от предварително заложени в кофража ПВЦ тръби с диаметър ф75. Върху предварително подравнения и трамбован чакъл ще се насипе пясък с дебелина 10см. който също ще бъде подравнен и трамбован. Върху така изпълнената основа ще се монтира изкуствена трева с дължина 4см. посипана с кварцов пясък и гумени гранули. Изисквания за качество – Качеството на строително- монтажните работи да съответства на всички изисквания за качество, наложени от българските и европейските стандарти.

01.06.2018 г.  16:30 ч.

9076140

16.05.2018 г. 

Община Димово

„Ремонт на асфалтова настилка на улици на територията на община Димово” по четири обособени позиции: - Обособена позиция № 1 Ремонт асфалтова настилка на улици в град Димово; - Обособена позиция № 2 Ремонт на асфалтова настилка на улици в с. Гара Орешец; - Обособена позиция № 3 Ремонт на асфалтова настилка на улици в с. Арчар; - Обособена позиция № 4 Ремонт на асфалтова настилка на улици в с. Воднянци; - Обособена позиция № 5 Ремонт на асфалтова настилка на улици в с. Скомля;

31.05.2018 г.  17:00 ч.

9076131

16.05.2018 г. 

Община Септември

„Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември“, със следните обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Виноградец – улица от О.Т.129 до О.Т.180“ по план на с. Виноградец, общ. Септември. Обособена позиция № 2: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Виноградец – улица от О.Т.88 до О.Т.188“ по план на с. Виноградец, общ. Септември.

31.05.2018 г.  17:30 ч.

9076123

16.05.2018 г. 

Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

"Водонапорна кула в с.Медникарово. Ремонт на обшивката и водосъдържателя” – реф.№24/2018 – ОПнс.

06.06.2018 г.  16:00 ч.

9076115

16.05.2018 г. 

Община Асеновград

«ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД» ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

01.06.2018 г.  17:00 ч.

9076114

16.05.2018 г. 

Община Шумен

„Превенция на язовири, дерета и речни корита на реки, преминаващи през територията на Община Шумен" по две обособени позиции"

31.05.2018 г.  17:30 ч.

9076109

16.05.2018 г. 

"Софийска вода" АД

„Инженеринг с предмет: Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на миксери за биобасейни в СПСОВ Кубратово“

01.06.2018 г.  16:30 ч.

9076108

16.05.2018 г. 

Столична община - Район "Триадица"

Предметът на обществената поръчка е „Неотложен ремонт на обекти от образователната инфраструктура на територията на Район Триадица – СО“. В предметния обхват на възлагане с настоящата обществена поръчка, с цел ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, са включени следните две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Неотложен ремонт на покрива на основното тяло на 121во СУ „Георги Измирлиев” – гр. София, Район Триадица“ и Обособена позиция №2: „Неотложен ремонт на двора на детска ясла № 21 „Бон - Бон” – гр. София, Район Триадица“.

31.05.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9076104

16.05.2018 г. 

Агенция за ядрено регулиране /АЯР/

Предмет на поръчката: „Изпълнение на инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР по обновяване на фасади на сградата на Агенция за ядрено регулиране – ниска част”. Предметът на поръчката е проектиране и изпълнение на строителство и включва най- общо описаните по-долу дейности: • Изготвяне на технически проект за нуждите на обновяването, изготвен съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 4 от 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и друга свързана подзаконова нормативна уредба, по приложимите части в зависимост от допустимите и одобрени за финансиране дейности. Проектите следва да бъдат придружени с подробни количествено-стойности сметки по приложимите части. • Изпълнение на строително-монтажните работи (СМР) за обновяване на фасадите, извършено в съответствие с част трета „Строителство” от ЗУТ. Изпълнението на СМР започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за обекта. • Осъществяване на авторски надзор, съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Съгласно чл. 137, ал.1, т.4, б“б“ от Закона за устройство на територията, сградата на Агенция за ядрено регулиране – ниска част е строеж от четвърта категория. В съответствие с чл.5, ал.1, от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя участникът следва да притежава валидно Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за първа група, четвърта категория строежи. В случай, че участникът е чуждестранно лице той трябва да има регистрация в еквивалентен професионален регистър на държавата членка, в която е установен. При участници обединения изискването се доказва от всеки участник в обединението, който ще изпълнява СМР. Изискването се прилага и за подизпълнителите, които ще извършват СМР. За доказване на съответствието с това изискване участникът следва да представи заверено копие от удостоверение за регистрация в ЦПРС. Икономическо и финансово състояние: Участникът трябва да разполага с валидни застраховки „Професионална отговорност в строителството“ и „Професионална отговорност в проектирането“, които да обхващат категорията строеж съобразно предмета на поръчката. За участник, установен в Република България, застраховките за професионална отговорност следва да бъдат съгл. чл. 171, ал.1 от Закона за устройство на територията. В случай, че участникът е чуждестранно лице застраховките за професионална отговорност следва да бъдат еквивалентни на тези по чл. 171, ал.1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където са установени. Застрахователното покритие по всяка от застраховките следва да е не по-малко от съответния минимум, приложим за строежи от категорията съобразно предмета на поръчката, предвиден в чл. 5, ал.1, т.1 и ал.2, т.1 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховките на чуждестранните лица следва да осигуряват най-малко посочените покрития. Участникът следва да приложи декларация в свободен текст, че ако бъде определен за изпълнител, за целия срок на изпълнение на договора, ще осигури валидна застраховка, отговаряща на предмета. Технически и професионални способности: 1. През последните 5 (пет) години участниците следва да са изпълнили комплексно минимум един обект дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира участието в извършването на проектиране и изпълнение на строителство при реализацията на договор с гарантиран резултат. 2.Участниците следва да притежават сертификати за внедрени системи за управление на качеството в областта на инвестиционното проектиране и строителството по следните БДС/EN стандарти или еквивалент: - ISO 9001:2008;ISO 14001:2004;OHSAS 18001:2007 или др.еквивалентни мерки за здравословни и безопасни условия на труд при СМР.

31.05.2018 г.  17:30 ч.

9076098

16.05.2018 г. 

Община Русе

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект “Изграждане на козирки над два сектора и ВИП ложа над тунела за влизане на Градски стадион – I етап „ВИП сектор (ложа) над тунела за влизане на Градски стадион, стълбище и тоалетни към него, както и част от основите на южен сектор”

21.05.2018 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9076094

15.05.2018 г. 

Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ - МВР

Проектиране и изграждане на асансьорна шахта, доставка и монтаж на асансьор в база за отдих „Къпина“ – Боровец

31.05.2018 г.  17:30 ч.

9076084

15.05.2018 г. 

Община Петрич

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на ул. „Антон Попов“, с. Коларово“

04.06.2018 г.  17:00 ч.

9076080

15.05.2018 г. 

Столична община - Район "Триадица"

Предметът на обществената поръчка е „Неотложен ремонт на обекти от образователната инфраструктура на територията на Район Триадица – СО“. В предметния обхват на възлагане с настоящата обществена поръчка, с цел ефективна организация на изпълнението и постигане на качествени резултати, са включени следните две обособени позиции: Обособена позиция №1: „Неотложен ремонт на покрива на основното тяло на 121во СУ „Георги Измирлиев” – гр. София, Район Триадица“ и Обособена позиция №2: „Неотложен ремонт на двора на детска ясла № 21 „Бон - Бон” – гр. София, Район Триадица“.

30.05.2018 г.  17:00 ч.

9076079

15.05.2018 г. 

Община Асеновград

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕКУЩИ, АВАРИЙНИ РЕМОНТИ И СТРОИТЕЛНА ПОДДРЪЖКА НА СГРАДИ И ПОМЕЩЕНИЯ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА АСЕНОВГРАД

31.05.2018 г.  17:00 ч.

9076075

15.05.2018 г. 

Община Искър

„Ремонт сграда общинска собственост за нуждите на ДСП и СС- гр. Искър”

31.05.2018 г.  17:00 ч.

9076074

15.05.2018 г. 

Община Искър

„СМР на обект: „Спортен център кв. 20 в гр. Искър, II етап”.

31.05.2018 г.  17:00 ч.

9076073

15.05.2018 г. 

Община Симитли

"Ремонт на покривни конструкции и направа на топлоизолация по фасада на Детска градина – с.Черниче"

31.05.2018 г.  17:00 ч.

9076071

15.05.2018 г. 

Община Омуртаг

„Извършване на строително-монтажни работи по Реконструкция на довеждащ водопровод на с. Могилец”

31.05.2018 г.  17:00 ч.

9076068

15.05.2018 г. 

Община Неделино

„Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект: Изграждане на мостово съоръжение на р. Неделинска, между ул.Напредък о.т. 855 и ул. Крайречна о.т.827 в гр.Неделино, Община Неделино, Област Смолян“

21.05.2018 г.  17:00 ч.

9076067

15.05.2018 г. 

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - София област

Извършване на текущи ремонтни работи в сградата на РЗОК – София област – подмяна на теракота и фаянс, грундиране, шпакловане и боядисване

05.06.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9076066

15.05.2018 г. 

Основно училище /ОУ/ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Смилян

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В УЧИЛИЩНАТА СГРАДА НА ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“, С.СМИЛЯН, ОБЩИНА СМОЛЯН“.

01.06.2018 г.  17:00 ч.

9076065

15.05.2018 г. 

Агенция "Пътна инфраструктура" /АПИ/ - /Старо наименование - /Национална агенция "Пътна инфраструктура" /НАПИ/ - /Старо наименование - Фонд "Републиканска пътна инфраструктура"/ /ФРПИ/

Предмет на настоящата обществена поръчка е „Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с изграждане на пешеходен надлез на път II-99 "Бургас-Царево" при км 10+526“ - да се изгради пешеходен надлез за безопасно пресичане на пешеходци на реп. път II 99 "Бургас-Царево" при км 10+526 на кръстовището за с. Атия, съгласно предоставен от Възл. Техн. проект.(с изключение на дост. и монтаж на 2 бр.асансьори) Проектното реш-е предлага пресичане на автом. и пеш. движение на разл. нива, чрез изграждане на пеш-ен надлез/пасарелка/. По този начин ще се осигури безоп. пресичане на път II-99 от пешеходци, велосипедисти и хора с ограничена подвижност. Пеш. пасарелка представлява стоманен мост, подпрян на комуникационни кули в двата края. Осигурява светъл габарит от 5.5м за преминаване на извънгабаритни товари в най-високата част на напречния профил на пътя. Достъпа до пасарелката се осъществява посредством двураменни стълбища и пътнически асансьори (пътническите асансьори не са предмет на настоящата поръчка). В проектното решение е предвидено изграждане на тротоари, които да служат за подходи към пешеходния надлез. Изграждат се нови острови по пътното платно, по главното направление както и капки по второстепенните. Избраният Изпълнител трябва да извърши следните дейности: - Доп. и актуализ. на Плана за безопасност и здраве, съгласно чл. 10 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за мин. Изискв. за ЗБУТ при извършване на СМР и представяне на Възл. за заверка в съот. община преди подп. на Протокол за откр. на стр. площадка (Обр. 2а) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строит. - Доп. и актуализ. на Плана за УСО, съгласно чл. 11 от Закона за управ. на отпад. и да го представи на Възл. за заверка в съотв. община преди подп. на Протокол за откр. на стр. площадка (Образец 2а) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. - Изпълнение на СМР съгласно Инвестиционния проект и Техн. предложение за изпълнение на поръч., предписанията и заповедите в Заповедната книга, в т.ч. предвидените с Количествено – стойностната сметка СМР. - Дейст. количества, необходими за изп-е на обекта, които са в по- голям размер от колич., предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта. - Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техн. Спец-ии и на Инвестиционния проект строителни продукти. - Произв. и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа. - Ще изиска от Възл., в съотв. с чл. 38 от Закона за пътищата, осигуряване на терени за нуждите на строителството – за врем. строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди във връзка с изп. на строителството, установени с изготвения от него План за безопасност и здраве на обекта, само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа. - Изграж. на врем. отбивни пътища и/или врем. Орг-ция на движението, съгл. Изискв. на Техн спец. и възстановяване на пътищата, използвани по време на строителството. - В сл., когато е необходимо в доп. на Инвестиционния проект извършване на проектантски работи във връзка с изграждането на строежа Изпъл. ще уведоми Възл. за възн. необходимост от доп. проектиране; изв. на работи по преместване, при изпълнение на строителството, на подземни и надземни мрежи и съоръжения. - Орг. на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възн. в р-тат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на бълг. Закон-во. - Прецизно геодезическо замерване на теренната основа на строежа. - Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. - Съст. на стр. книжа и изг. на екзек. документация на строежа. - Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация. - Отстр. на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеж. в експл.

21.05.2018 г.  17:30 ч.

9076061

15.05.2018 г. 

Община Роман

„Избор на изпълнител на СМР за обект: Ремонт на общински сгради СУ“Васил Левски“ гр. Роман и ОУ“Св.св. Кирил и Методий“ с. Камено поле

04.06.2018 г.  17:00 ч.

9076060

15.05.2018 г. 

Община Златица

„Извършване на основен и текущ ремонт на пътища и улици, находящи се на територията на община Златица, през 2018 г.”

18.05.2018 г.  17:00 ч.

9076056

15.05.2018 г. 

Община Перник

Предмета на обществената поръчка предвижда изпълнение на СМР за оснновен ремонт на подлез в кв"Изток" при ж.п.спирка "Метал", гр.Перник. Дължината на съоръжението е приблизително 75м с ширина 6м. Строително монтажните работи включват подобряване на естетическия вид на съоръжението, изпълнение на неотложни ремонти работи по възстановяване проводимостта на ВиК инсталациите, изграждане на електро инсталация, направа на бетонови площадки и ремонт на стълбищни подходи. Срок на изпълнение - Срокът за изпълнение е не по – кратък от 15 календарни дни и не по – дълъг от 60 календарни дни, след датата на подписване на приемо – предавателен протокол за предаване на строителна площадка

18.05.2018 г.  17:00 ч.

9076054

15.05.2018 г. 

Община Русе

Проектиране и строителство на обект "Обособяване на буферен паркинг за автомобили, кв. 592, УПИ II-за паркинг, ж.к. "Дружба 3", гр. Русе"

18.05.2018 г.  17:30 ч.

9076047

15.05.2018 г. 

Община Асеновград

”Асфалтиране на двора на Основно училище „Ангел Кънчев“, гр. Асеновград”.

30.05.2018 г.  17:00 ч.

           

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9076039

15.05.2018 г. 

Община Драгоман

„Ремонт на детска площадка в парка на град Драгоман“

18.05.2018 г.  17:00 ч.

9076038

15.05.2018 г. 

Община Драгоман

„Основен ремонт на кметства Калотина, Вишан, Владиславци, община Драгоман“

18.05.2018 г.  17:00 ч.

9076034

14.05.2018 г. 

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/

„Извършване на строително ремонтни и монтажни работи в сгради и обекти, собственост на Държавна агенция за бежанците при Министерския съвет“

29.05.2018 г.  17:00 ч.

9076033

14.05.2018 г. 

Община Дупница

“Реставрация на обект “Ески Джамия” гр. Дупница – недвижима културна ценност с категория “местно значение” – I-ви етап”

18.05.2018 г.  17:30 ч.

9076031

14.05.2018 г. 

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/

„Изграждане на парк и зона за отдих в РПЦ – гр. Харманли“.

17.05.2018 г.  17:00 ч.

9076028

14.05.2018 г. 

Община Гоце Делчев

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане на пристройка за топла връзка между съществуващото СОУ и Физкултурния салон, представляваща втори етап от целия проект.

18.05.2018 г.  17:00 ч.

9076027

14.05.2018 г. 

Община Гоце Делчев

Строително ремонтните дейности в обхвата на поръчката са свързани с демонтиране на стари обшивки и облицовки 315,65 м2, демонтаж паркетни и рулонни настилки 427,46 м2; Полагане на нови настилки от гранитогрес 636,32 м2 и хетерогенна PVC настилка 415,10 м2, а в двора под Детските площадки за игра - саморазливна двупластова каучукова настилка 6см-288,40 м2; Шпакловка на стени и тавани и боядисване с латекс на 2300,06 м2; Монтиране на оборудване на детски площадки за игра различни видове - 12 бр; Подмяна на ГРТ 1 бр. и силовите табла 4 бр; Подмяна на осветителни тела в цялата сграда 99 бр, монтират се и евакуационни осветители с надпис -10 бр; Подмяна на окабеляване в сградата -1780 м. Демонтаж на стара и монтаж на нова пожароизвестителна система с 35 бр пожароизвестители; В кухнята и пералното се подменят всички смесителни батерии 16 бр. и тоалетни и кухненски мивки 13 бр. На покрива се монтират 5 бр. плоски селективни слънчеви колектори.

18.05.2018 г.  17:00 ч.

9076016

14.05.2018 г. 

Община Петрич

„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Ремонт на ул. „Кирил и Методий“, с. Рупите“

31.05.2018 г.  17:00 ч.

9076000

14.05.2018 г. 

Дом за медико-социални грижи за деца /ДМСГД/ - Бургас

Ремонт на помещения и детска площадка в Дом за медико-социални грижи за деца гр.Бургас.

30.05.2018 г.  14:00 ч.

9075998

14.05.2018 г. 

Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието

Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на ремонтни дейности на покрив с подмяна на покривно покритие на административно-делова сграда и сграда със смесено предназначение при затвор - гр. Враца. Конкретните ремонтни дейности са описани в техническата спецификация, част от документацията за обществената поръчка и са определени количествено в приложена количествена сметка.

30.05.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9075981

14.05.2018 г. 

Столична община - Район "Илинден"

Предмет на поръчката: „Инженеринг –проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация на шест детски площадки на територията на СО район „Илинден“

29.05.2018 г.  17:00 ч.

9075977

14.05.2018 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Бургас към ЕСО

Подмяна на фазови проводници на ВЛ 110 kV "Балатон" от ст.№ 11 до ст.№ 18

04.06.2018 г.  16:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9075973

11.05.2018 г. 

Пазари изток - ЕАД

Предметът на поръчката включва изпълнението на следните дейности: - временно строителство, в т.ч.: изграждане на временна приобектова база (по преценка), осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, извозване и депортиране на строителни отпадъци, ликвидиране на временна база, почистване на строителна площадка; - доставка на необходимите материали; - СМР; - упражняване функциите на координатор по безопасност и здраве; - всички дейности по приемане на дейностите, в т.ч. подписване Констативен протокол за приемане на изпълнените дейности (без забележки) и въвеждане в експлоатация съгласно Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община; - обезпечаване на гаранционната оотговорност и остраняване на проявени дефекти през гаранционния период.

30.05.2018 г.  17:30 ч.

9075972

11.05.2018 г. 

Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ - МВР

„Извършване на текущи ремонти на обекти на отдел „Обществено хранене ”

30.05.2018 г.  17:30 ч.

9075971

11.05.2018 г. 

Дирекция Управление на собствеността и социални дейности /ДУССД/ - МВР

„Текущ ремонт на БО Къпина" - Боровец”

30.05.2018 г.  17:30 ч.

9075968

11.05.2018 г. 

Община Свиленград

Строително ремонтни работи на обект ДГ"Слънце", гр.Свиленград за 2018 г.

28.05.2018 г.  17:30 ч.

9075963

11.05.2018 г. 

Община Велики Преслав

Избор на "строител" по см. на чл. 163 от ЗУТ за изпълнение на строителни и монтажни работи - текущо поддържане и ремонт на улични настилки в населени места на територията на община Велики Преслав.

17.05.2018 г.  17:00 ч.

9075958

11.05.2018 г. 

Професионална гимназия по електроника и химични технологии /ПГЕХИ/ "Проф. Асен Златаров" - Плевен

Предметът на настоящата обществената поръчка е ремонтни дейности в Професионалната гимназия по електроника и химични технологии „Проф. Асен Златаров”, гр. Плевен в т.ч.: - Ремонтни работи в санитарни помещения – 6 бр.; - Ремонтни работи в учебен кабинет дигитално обучение с подготвителна; - Ремонтни работи в помещение за изграждане на мултимедийна зала с офис; - Ремонтни работи в лаборатория за производствена практика; - Ремонт и хидроизолация на гаражни клетки. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените Количествени сметки, приложени към документацията за участие - № 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5;

28.05.2018 г.  12:00 ч.

9075949

11.05.2018 г. 

Средно училище "Гео Милев" - гр. Раднево

"Ремонт на помещения в СУ "Гео Милев" гр. Раднево" Кратко описание: Ремонтни и възстановителни дейности в санитарни и учебни помещения в СУ "Гео Милев" гр. Раднево. Срок за изпълнение на поръчката: До 60 дни, считано от датата на сключване на договора. Особености относно начина на приемане на строителството по договора: Приемането на строително-ремонтните работи, предмет на настоящия договор, се извършва от приемателна комисия, назначена от Възложителя, след обявяване на готовност от Изпълнителя и след представяне на следните документи: - сертификати за качество и произход на вложените материали и първични документи за произход; - двустранно подписан приемно-тредавателен протокол; - Акт образец 19; - анализни цени на изпълнените операции; - Акт образец 12 за установяване на всички видиве СМР, подлежащи на закриване. Изискване за гаранционния срок: Гаранционният срок е 5 години. По време на гаранционния срок Изпълнителят със свои сили и средства отстранява в срок до 48 часа, след уведомяване от Възложителя, появили се пропуски и дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение, които се установяват с констативен протокол. Начин на плащане: Плащането се извършва в срок до 30/тридесет/ дни след двустранно подписан протокол за извършената работа, представяне на Акт образец 19, представяне на оригинална фактура, издадена съгласно чл. 113 от ЗДДС и след представяне на документи по чл. 66, ал.5 и ал.6 от ЗОП при сключени договори с подизпълнители. Изисквания за качество при изпълнение на поръчката: Изпълнителят и подизпълнителят/ите при изпълнението на договора за обществената поръчка са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазването на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение №10 от ЗОП.

28.05.2018 г.  16:00 ч.

9075942

11.05.2018 г. 

Община Аксаково

„Проектиране и изграждане на обект: “Основен ремонт на участък от път VAR 2033 / III - 902, Оброчище - Кичево / - Орешак - Граница общ. (Аксаково - Варна) - Каменар - / VAR2028 /от км 2+456 до км 2+986”

28.05.2018 г.  17:00 ч.

9075940

11.05.2018 г. 

Държавна агенция за бежанците при Министерски съвет /МС/

„Изграждане на една детска площадка в РПЦ – гр. Харманли“.

29.05.2018 г.  17:00 ч.

9075939

11.05.2018 г. 

Професионална гимназия по техника и лека промишленост /ПГТЛП/ гр. Попово

Предметът на настоящата обществената поръчка е извършване на основен ремонт на физкултурен салон в Професионална гимназия по техника и лека промишленост – гр. Попово в т.ч.: Демонтаж стара хидроизолация; Демонтаж стари олуци; Демонтаж стари водосточни тръби; Демонтаж водосточни казанчета; Демонтаж стари поли и шапки; Полагане топлоизолация по покрив XPS 12см; Циментова замазка покрив; Грундиране основа; Направа хидроизолация два пласта с посипка; Фасадно тръбно скеле; Кърпежи външна мазилка; Противоплесенна обработка фасади; Топлоизолация по фасади ЕPS 12 см; Топлоизолация по страници, прозорци и врати; Доставка и монтаж фасаден ъгъл; Доставка и монтаж подпрозоречни дъски; Минерална мазилка по фасади, драскана; Направа гръмоотводна инсталация; Монтаж поли, шапки, щорц от поцинкована ламарина; Монтаж олуци от поц. Ламарина; Монтаж казанчета поц ламарина; Монтаж водосточни тръби от поц. Ламарина; Демонтаж стара дограма прозорци; Доставка и монтаж на РVС прозорци; Доставка и монтаж осветителни тела- ЛЕД; Доставка и монтаж на кабели за осветление; Натоварване и изхвърляне на строителни отпадъци. Пълният обхват и изчерпателното изброяване на дейностите, дължими от Изпълнителя, са посочени в техническата спецификация и одобрените Количествени сметки, приложени към документацията за участие - № 3;

28.05.2018 г.  16:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9075931

11.05.2018 г. 

Община Луковит

„Пристройка за асансьор и строително-ремонтни работи в съществуваща сграда на общинска администрация Луковит, с цел осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в УПИ I, кв.68, гр. Луковит“, по проект „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ".

15.05.2018 г.  17:00 ч.

9075929

11.05.2018 г. 

Община Главиница

Предмет на настоящата поръчка е извършване на извършване на ремонти на общински сгради в населени места на територията на община Главиница по две обособени позиции.

28.05.2018 г.  17:00 ч.

9075928

11.05.2018 г. 

Държавен сатиричен театър /ДСТ/ "Алеко Константинов"

ТЕКУЩ РЕМОНТ НА „ЗРИТЕЛНА ЗАЛА НА ГОЛЯМА СЦЕНА“ САТИРИЧЕН ТЕАТЪР, ГР. СОФИЯ

28.05.2018 г.  17:00 ч.

9075916

11.05.2018 г. 

Община Венец

„Частичен ремонт на огради на училище и детска градина в общ. Венец”

28.05.2018 г.  16:30 ч.

           

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9075913

11.05.2018 г. 

Основно училище /ОУ/ "Св. Св. Кирил и Методий" с. Старо Оряхово

Инженеринг- проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за обект „ Основен ремонт на покрив на помощна сграда в ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“- с. Старо Оряхово

29.05.2018 г.  17:00 ч.

9075908

11.05.2018 г. 

Топлофикация - Русе ЕАД

Демонтаж на тръби от пещна камера на енергиен котел в Топлофикация Русе ЕАД

17.05.2018 г.  16:00 ч.

9075906

11.05.2018 г. 

Община Димово

„Основен ремонт канализация за повърхностни води на клон 21 от РШ 125 до РШ 181; клон 34 от РШ 169 до РШ 199 и от РШ 199 до РШ 198; клон 35 от РШ 178а до РШ 199; клон 36 от РШ 199 до РШ 201 и клон 41 от РШ 195 до РШ 196 в гр. Димово“

18.05.2018 г.  17:00 ч.

9075901

11.05.2018 г. 

Община Марица, област Пловдив

,,ТЕКУЩ РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА МАРИЦА.

14.05.2018 г.  16:30 ч.

9075900

11.05.2018 г. 

Община Троян

Основен ремонт на Центъра за административно обслужване и салона в сградата на Общинска администрация – Троян.

15.05.2018 г.  17:30 ч.

9075898

10.05.2018 г. 

Средно училище /СУ/ "Христо Ясенов" гр. Етрополе

Извършване на ремонтни дейности на общежитието на СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе

25.05.2018 г.  17:00 ч.

9075893

10.05.2018 г. 

Община Казанлък

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност и вътрешен ремонт на сградата на Детска ясла №6 „Надежда“ в кв. „Васил Левски“, град Казанлък, извън обхвата на ОПРР Развитие на услуги за деинституционализация на грижите за деца.“

14.05.2018 г.  17:30 ч.

9075885

10.05.2018 г. 

Основно училище /ОУ/ "Димитър Талев" - Пловдив

„Избор на изпълнител за "Рехабилитация, обновяване и възстановяване на спортна площадка в ОУ „Димитър Талев" в УПИ I-училище, кв.92 по регулационния план на кв. Христо Ботев - юг, гр. Пловдив, идентичен с ПИ 56784.531.651 по кадастрална карта на гр. Пловдив"

15.05.2018 г.  16:30 ч.

9075880

10.05.2018 г. 

Община Елхово

„Текущ ремонт на „Бяла Къща“ и изграждане на ретроспективна експозиция „Велко Кънев“ Общата цел е да се ремонтира сградата „Бяла Къща“, което от своя страна ще допринесе до подобряване облика на централната градска част. Запазване на историческите и културни ценности, като се изгради ретроспективна експозиция „Велко Кънев“ ОПИСАНИЯТА НА ВИДОВЕТЕ РАБОТА Основните видове работа по изпълнението на договора със съответните количества са: 1. Ремонт на покрива- Демонтаж на керемиди; Подмяна на единични греди от съществуващ гредоред; Доставка и направа на летвена обшивка по покрив за керемиди; Покриване с битумна мушама; Доставка и монтаж на марсилски керемиди; Препокриване било с капаци. 2. Освежителен ремонт на фасадата и помещенията в сградата- Остъргване на подкожушена боя по стени и тавани, шпакловка, боядисване с латекс; Очукване на подкожушена мазилка по фасади, изкърпване с вароциментова мазилка, топлоизолация, шпакловка с мрежа, грундиране, полагане на минерална мазилка; Фасадно боядисване с фасаген. Остъргване на стара блажна боя по дървена дограма и боядисване с нова блажна боя; Боядисване на улуци и водостоци, решетки и парапети с блажна боя двукратно; Лакиране на дървени елементи по фасадата. 3. Ремонт на оградата- Разваляне на тухлена зидария; изкъртване на армиран бетон; направа нова шапка на оградата; направа на шапки ограда от PVC покритие; лакиране на дървени дъски; ремонт на настилката в двора от цепен камък.

28.05.2018 г.  17:00 ч.

9075864

10.05.2018 г. 

Община Бяла, област Варна

Изпълнение на СМР на обект „Текущ ремонт на улична мрежа в Община Бяла“ Предвижда се текущ ремонт на уличната мрежа в гр. Бяла, Община Бяла, включващ дейност както следва: Възстановяване асфалтобетонова настилка с плътна асфалтобетонова смес за износващ пласт с дебелина 4 см ръчно, включително всички свързани с това разходи в т.ч. рязане, разкъртване, натоварване и превоз отпадъци до сметище, почистване, грундиране, заливане фуги с битум и полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 4 см. Прогнозното количество за изпълнението на този вид дейност е 2 000 м2.

28.05.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9075850

10.05.2018 г. 

Община Кирково

„Избор на изпълнители за основен ремонт на детски и спортни плошадки в община Кирково”.Предметът на обществената поръчка се състои в: -Подготвяне на бетонови площадки, където ще се монтират съоръжения за игри или спорт. -Ремонт на съществуващи спортни и детски площадки. -Изграждане на нови спортни площадки. -Доставка и монтаж на съоръжения за спорт или игри.

25.05.2018 г.  17:00 ч.

9075848

09.05.2018 г. 

Община Чепеларе

Изграждане на подпорни стени по проект „Преодоляване на последиците от вредното въздействие на водите и от активиран свлачищен процес – укрепване на улица, с. Орехово, община Чепеларе”

25.05.2018 г.  17:30 ч.

9075844

09.05.2018 г. 

Община Венец

„Ремонт на сграда на ДГ „Снежанка” – с. Изгрев, ул. „Лудогорие” №57, УПИ II, кв. 29”

14.05.2018 г.  16:30 ч.

9075839

09.05.2018 г. 

Община Карлово

"Ремонт на улица „Даскал Ботьо“ и къща музей на Даскал Ботьо в гр. Карлово, община Карлово”

14.05.2018 г.  17:00 ч.

9075834

09.05.2018 г. 

Община Пирдоп

„Реконструкция и рехабилитация на съществуваща улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях на територията на община Пирдоп.“

29.05.2018 г.  17:00 ч.

9075826

09.05.2018 г. 

Командване на военноморските сили, гр.Варна

„Изпълнение на СМР, съгласно количествена сметка на обект”Ремонт на покрив и частичен ремонт на хранилище №20 във в.ф. 26420-Росен””

31.05.2018 г.  17:00 ч.

9075809

09.05.2018 г. 

105-то Средно училище /СУ/ "Атанас Далчев" гр. София - /Старо наименование - 105-то Средно общообразователно училище /СОУ/ "Атанас Далчев" гр. София/

„Ремонт на сградата на 105-то СУ „Атанас Далчев“ .Целта на настоящата процедура за избор на изпълнител чрез събиране на оферти с публикуване на обява е да бъде избран изпълнител, съответстващ на изискванията на възложителя, които да осъществява дейности по текущ ремонт на сградата на 105-то СУ „Атанас Далчев“ в т.ч. направа на шпакловки, боядисване на стени и тавани, преработка на ел. инсталация, циклене и лакиране на паркет и др. Отделните дейности са изчерпателно изброени и подробно описани в приложената Техническа спецификация.

25.05.2018 г.  17:00 ч.

9075803

09.05.2018 г. 

Многопрофилна болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация /МБДПЛР/ Вита ЕООД - Велинград

„Изпълнение на дейности по укрепване на конструкции на сграда със специално предназначение - калолечебница и закрит басейн за ЛФК, находяща ке в МБПЛР Вита” ЕООД- клон Поморие”

25.05.2018 г.  16:30 ч.

9075802

09.05.2018 г. 

Община Сърница

Въвеждане на мерки за енергийна ефективност и основен ремонт на сграда на общинска администрация, находяща се на ул. „Свобода“ №20 - УПИ VІІІ 605, кв.48, по плана на гр.Сърница

14.05.2018 г.  17:00 ч.

9075798

09.05.2018 г. 

Община Кресна

„Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка на път гр.Кресна – с.Влахи”

25.05.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9075794

09.05.2018 г. 

Община Иваново

"Ремонт и модернизация по проект "Красива България" на кметство село Червен, Община Иваново, Област Русе "

14.05.2018 г.  16:45 ч.

9075793

09.05.2018 г. 

Община Симеоновград

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ПОКРИВ НА ОБЩИНСКА СГРАДА В УПИ І КВ.25 ГР. СИМЕОНОВГРАД“

25.05.2018 г.  17:00 ч.

9075792

09.05.2018 г. 

Община Симеоновград

„ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЧАСТ ОТ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ ОТ ОБЩИНСКА СГРАДА ЗА НУЖДИТЕ НА „ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ“

25.05.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9075789

09.05.2018 г. 

Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Русе

„Извършване на текущи ремонтни работи на тераса и работни помещения в сградата на РЗОК - Русе“

25.05.2018 г.  17:00 ч.

9075787

09.05.2018 г. 

Община Минерални бани

Ремонт на горски пътища на територията на Община Минерални бани

14.05.2018 г.  17:00 ч.

9075781

08.05.2018 г. 

Министерство на младежта и спорта - /Старо наименование - Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/

„Обновяване и модернизация на тенис клуб „Левски - София“, Борисова градина, гр. София

11.05.2018 г.  17:30 ч.

9075779

08.05.2018 г. 

Прокуратура на Република България /ПРБ/ - Главен прокурор

„Извършване на строително–монтажни работи (текущ ремонт) в УЦ „Трендафила“ - п.п. „Витоша“.

11.05.2018 г.  17:00 ч.

9075778

08.05.2018 г. 

Община Петрич

„Изпълнение на строително-монтажни работи по ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБРЕДЕН ДОМ В УПИ VI, КВ. 178, ГР. ПЕТРИЧ – ЕТАП 2“

14.05.2018 г.  17:00 ч.

9075777

08.05.2018 г. 

Община Козлодуй

„Реновиране на многофункционално спортно игрище в ж.к. З-ЮГ в гр. Козлодуй”

11.05.2018 г.  17:00 ч.

9075776

08.05.2018 г. 

Община Аксаково

„Основен ремонт и реконструкция на общинска сграда в УПИ ІХ-„читалище и магазин“, кв.16 по плана на с. Слънчево, община Аксаково”

11.05.2018 г.  17:00 ч.

9075773

08.05.2018 г. 

Община Вълчи дол

„СМР на обект „Ремонт на сграда съблекалня и реновация на открит басейн за обществено ползване и пространство около него в УПИ I, кв.85 по плана на гр. Вълчи дол” ПО ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ” 2018

11.05.2018 г.  17:00 ч.

9075772

08.05.2018 г. 

Основно училище - Отец Паисий, гр. Русе

Основен ремонт на ОУ Отец Паисий и прилежащото му дворно пространство – етап I – Благоустрояване на прилежащото дворно пространство северозападно от сградата на училището.

25.05.2018 г.  17:00 ч.

9075762

08.05.2018 г. 

Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

„Строителни и монтажни работи по изграждане на инсталации за контрол на работата на помощната механизация в рудник „Трояново-3“, с. Медникарово и претоварачи в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево, по обособени позиции“ – реф. № 31/2018 – ОПнс. Предметът на поръчката е разделен на две обособени позиции, както следва: 1. Обособена позиция №1 - Изграждане на инсталации за контрол на работата на помощната механизация в рудник „Трояново-3“, с. Медникарово – 18 бр. съоръжения; 2. Обособена позиция №2 - Изграждане на инсталации за контрол на работата на помощната механизация в рудник „Трояново-север“, с. Ковачево – 3 бр. съоръжения. Участниците могат да участват за една или всички обособени позиции.

14.05.2018 г.  16:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9075756

08.05.2018 г. 

Средно общообразователно училище /СОУ/ "Елин Пелин" - гр. Варна

Избор на изпълнител за извършване на СМР – „Ремонт на ограда на двора на СУ „Елин Пелин“

28.05.2018 г.  16:30 ч.

9075755

08.05.2018 г. 

Община Габрово

Изпълнение на инженеринг – проектиране, заедно с авторски надзор и строителство на обект: “Преустройство, ремонт и модернизация на част от ет. 2 в сграда на ул.Ивайло №13, гр.Габрово и изграждане на сензорна градина за целите на услуга Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“. Обхват и количество: съгласно приложените към обявата Техническо задание и Техническа спецификация Срок за изготвяне на работен проект: Следва да бъде не по-кратък от 20 календарни дни и не по – дълъг от 60 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на проектирането следва да бъде цяло число! Срокът за изпълнение на строителството и упражняване на авторски надзор: Следва да бъде не по-кратък от 150 календарни дни и не по – дълъг от 240 календарни дни. Предложеният срок за изпълнение на строителството следва да бъде цяло число! Срокът за проектиране започва да тече от датата на сключване на договор и приключва с внасянето на работния проект в Община Габрово. Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на Протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на строежа – обр.2 и приключва с подписване на акт обр.15 по Наредба №3/31.07.2013г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

11.06.2018 г.  17:00 ч.

9075752

08.05.2018 г. 

ТЕЦ "Марица Изток" 2 ЕАД

Подмяна на регенерационен тръбопровод за сярна киселина на КОИ бл.3 и КОИ бл.4 с тръбопровод от полипропилен хомополимер и изграждане на система за транспортиране на 96%-на сярна киселина от ПРК-1,2 до дозатор-мерници на ВПИ-3, КОИ-2, БОИ-5, БОИ-7

11.05.2018 г.  16:00 ч.

9075744

08.05.2018 г. 

Върховен касационен съд /ВКС/

„Извършване на строително ремонтни дейности /текущ ремонт/ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в сградата на Съдебната палата в гр. София”, бул. „Витоша” № 2 и Обособена позиция 2: „Строително - ремонтни работи /текущ ремонт/ в Почивна учебна база на ВКС, с. Лозенец, община Царево”, съгласно техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка за обособените позиции.

30.05.2018 г.  17:00 ч.

9075737

08.05.2018 г. 

Окръжен съд/ОС/ - гр Пловдив

„Авариен ремонт на покрив над етаж 6 на четири плюс шестетажна административна сграда част от Съдебна палата гр. Пловдив и авариен ремонт на хидроизолацията на покрива на подземен гараж с вход от ул. „Фр. Ж. Кюри” /сега архив на Районен съд - Пловдив/, част от Съдебна палата гр. Пловдив”. Настоящата обществена поръчка предвижда изпълнението на две основни дейности. Според техническата спецификация и волята на възложителя от предложението на избрания за изпълнител участник ще зависи дали посочените две основни дейности ще бъдат изпълнявани успоредно или една след друга. 1. Авариен ремонт на покрив над етаж 6 на четири плюс шестетажна административна сграда част от Съдебна палата - град Пловдив: Старото покривно покритие е от вълнообразен „ондулин“ с изтекъл срок на годност. Има пробиви почти по всички платна на покритието, което налага цялостната му подмяна. Като временна мярка, за отстраняване на течовете, върху „ондулина“ е положен пласт от армиран найлон, прикован с летви. За по голяма сигурност и дълготрайност е предвидено съществуващото покривно покритие да бъде подменено с ново от ЛТ ламарина. Ламарината ще бъде положена върху нова дъсчена основа, накована върху носещата конструкция на старото покритие. Носещата конструкция на старото покривно покритие се запазва. Евентуална необходимост от нейното укрепване /за поемане натоварването от новото покривно покритие/ ще бъде уточнена и остойностена след демонтажа на старото покривно покритие, разкриване на конструкцията и преценка на състоянието и. Предвидена е подмяна и на съществуващите улуци и водостоци. 2. Авариен ремонт на хидроизолацията на покрива на подземен гараж с вход от ул. „Фр. Ж. Кюри” /сега архив на Районен съд - Пловдив/, част от Съдебна палата град Пловдив: Архивът на Районен съд - Пловдив е разположен в преустроен за целта подземен гараж. Покривната му плоча оформя вътрешен двор прилежащ към Съдебната палата. В резултат на съществуващите пукнатини в настилката на този вътрешен двор и нарушаване хидроизолацията под нея, при валеж и снеготопене проникналата вода наводнява архива. Допълнителна причини за наводненията е и липсата на подходящ наклон. Поради неравности се образуват и локви. Съществуващата реална опасност при обилни валежи съхраняваните в съда дела вследствие протеклата през покривната му плоча вода да бъдат унищожени, налага направа на нова хидроизолация. Въз основа на обстойно обследване на причините за течовете и изготвена конструктивна експертиза, установяваща носимоспособността на конструкцията, е изработен инвестиционен проект във фаза технически проект за направа на нова хидроизолация. Проектът съдържа следните части: 1. Геодезическо заснемане. 2. Конструктивно становище. 3. Конструктивна експертиза. 4. Технически проект по част „Архитектура“ и по част „ВиК“ със ситуация, детайли и количествена сметка към него. Ремонтните дейности за реновирането на хидроизолацията са свързани с извършването следните работи: 1. Предварителни работи; 2. Направа на нов индустриален под и 3. Допълнителни и довършителни работи.

28.05.2018 г.  17:00 ч.

9075730

08.05.2018 г. 

Община Велинград

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Подмяна на водопровод, ремонт и рехабилитация на улици в с. Юндола – ул. „Мальовица” първи етап /от Джамията до ул. „Съединение”/, ул. „Съединение”, реконструкция на водопровод по ул. „Мальовица” от о.т.237 до о.т.240 и по ул.„Съединение”“.

23.05.2018 г.  17:00 ч.

9075726

08.05.2018 г. 

Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив

Полагане на водопровод по безизкопна технология за обекти на територията обслужвана от „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД – Пловдив, съобразно нуждите на дружеството. Поръчката обхваща полагане на водопроводни тръби (от 90 до 400) по безизкопна технология след подадена писмена заявка от Възложителя, съобразно нуждите на дружеството и при условията на сключения между страните договор. В заявката ще бъдат уточнени параметрите на всеки конкретен обект. Срокът на действие на договора е 24 (двадесет и четири) месеца. Възложителят ще заплаща възложените работи на избрания за изпълнител участник (и на подизпълнителя, ако участникът използва такъв и са изпълнени условията в съответствие с чл. 66 от ЗОП) по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на необходимите документи за извършените работи (приемо-предавателен протокол) и надлежно оформена данъчна фактура, за всеки конкретен обект.

23.05.2018 г.  16:30 ч.

           

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9075724

08.05.2018 г. 

ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София

Проектиране, доставка, изграждане и въвеждане в експлоатация на безшахтова електронна вагонна везна с видеонаблюдение в гара Попово, съгласно Техническата спецификация - Приложение № 1 на Възложителя, включващо следните основните видове работи: - Проектни дейности; - Извършване на авторски надзор; - СМР за изграждане на фундамент и дренаж за електронна, безшахтова вагонна везна - съгласно проект; - Доставка, монтаж и калибриране на електронна, безшахтова вагонна везна - 1 бр.; - Доставка и монтаж на охранителна СОТ система и система за автоматично заснемане - 1 бр.; - Доставка и монтаж на кантарна кабина с метални капаци на врати и прозорци - 1 бр.; - Доставка и монтаж на климатик - 1 бр.

11.05.2018 г.  16:45 ч.

9075720

04.05.2018 г. 

Община Чепеларе

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВО И СЪПЪТСТВАЩИ СТРОИТЕЛСТВОТО ДЕЙНОСТИ НА ОБЕКТ: ПРИСТРОЙКА ЗА АСАНСЬОР И РЕМОНТ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ В СГРАДА НА ПОЛИКЛИНИКА, УПИ II - ПОЛИКЛИНИКА, КВ. 24, ГР. ЧЕПЕЛАРЕ“

21.05.2018 г.  17:30 ч.

9075700

04.05.2018 г. 

Община Карлово

„Изграждане на ограда за гробищен парк в град Карлово”.

21.05.2018 г.  17:00 ч.

9075693

04.05.2018 г. 

Община Луковит

Изпълнение на инженеринг – изготвяне на инвестиционен проект и изпълнение на СМР, включително упражняване на авторски надзор за обект: ”Многофункционална зала на територията на гр. Луковит“.

21.05.2018 г.  17:00 ч.

9075692

04.05.2018 г. 

VII- мо средно училище - Кузман Шапкарев, гр. Благоевград -/Старо наименование - VII- мо средно общообразователно училище - Кузман Шапкарев, гр. Благоевград/

„РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ В СГРАДА НА ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН И ОКОЛНОТО Й ПРОСТРАНСТВО НА VII СОУ "КУЗМАН ШАПКАРЕВ", ГР. БЛАГОЕВГРАД, УЛ. „ИЛИНДЕН“ № 13, ПИ 615.172, УПИ VI-училище, кв. 124“

22.05.2018 г.  17:00 ч.

9075682

04.05.2018 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Монтана към ЕСО

Ретрофит на КРУ 20кV в п/ст Вълчедръм

28.05.2018 г.  16:30 ч.

9075673

04.05.2018 г. 

Лаборатория по телематика към Българска академия на науките /БАН/

„Строително ремонтни работи по изграждане на Център за данни в Лаборатория по телематика към БАН“.

08.05.2018 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9075671

04.05.2018 г. 

Община Велинград

Проектиране, изпълнение на строителни и монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на строителството за обект: „Ремонт и рехабилитация на улици в с. Бутрева – ул. „о.т.6 – о.т.13”, „о.т.6 – о.т.3А”, „о.т.6 – о.т.17”, „о.т.16 – о.т.17”“.

21.05.2018 г.  17:00 ч.

9075662

04.05.2018 г. 

Командване на военноморските сили, гр.Варна

"Извършване на строително-монтажни работи на обекти във в.ф. 32140" с две обособени позиции (ОП): ОП №1 - „Ремонт и преустройство на помещения за изграждане на Морски координационен елемент”. ОП№2 - "Ремонт на покрив на автопарк".

28.05.2018 г.  17:00 ч.

9075658

03.05.2018 г. 

Община Монтана

Въвеждане на енергоспестяващи мерки за детска ясла №3, гр. Монтана

18.05.2018 г.  17:30 ч.

9075656

03.05.2018 г. 

Община Перник

„Ремонти на покривни конструкции на общински обекти на територията на Община Перник.“ Предвиждат се ремонтни дейности на компроментирани плоски покриви: Строително-монтажните работи ще включват следното: разкъртване на компроментирана циментова замазка, изкърпване, направа на армирана циментова замазка, грундиране с грунд за хидроизолация, полагане на хидроизолационни мембрани, монтаж на вентилационни и снегозадържащи покривни елементи, монтаж на керамични керемиди, улуци, водосточни тръби и казанчета, монтаж на ламаринени обшивки, топлоизолационни плоскости от XPS (екструдиран пенополистирол), воронки и други дейности , възстановяващи покривните конструкции и изолации

21.05.2018 г.  16:30 ч.

9075652

03.05.2018 г. 

Софийска градска прокуратура /СГП/

“Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в административни сгради на Софийска градска прокуратура“, по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – “ Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в обект, находящ се на бул.„Монтевидео“ № 21” Обособена позиция № 2 – “ Извършване на строително-монтажни работи (текущ ремонт) в обект, находящ се на ул. „Развигор“ № 1“ Обособена позиция № 3 – “ Извършване на строително-монтажни работи по изграждане на системи за физическа сигурност на регистратура за класифицирана информация в стая 312, ет. 3 на ул. „Съборна“ № 7”

21.05.2018 г.  17:00 ч.

9075650

03.05.2018 г. 

Министерство на земеделието и храните /МЗХ//Старо наименование: Министерство на земеделието и продоволствието /МЗП/

„Извършване на текущи ремонти в санитарните възли в блокове „А, Б и В“ на сградата на Министерството на земеделието, храните и горите, гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 55“

08.05.2018 г.  17:30 ч.

9075648

03.05.2018 г. 

Община Крумовград

„СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции: ОП 1 „Асфалтови кърпежи на улици Крумовград“ ОП 2 „Асфалтиране на участъци от републикански път III – 592 Крумовград – Токачка в чертите на гр. Крумовград – части от ул. „Хр. Ботев““ ОП 3 „Асфалтиране на подходи към Спешна помощ и Медицински център в гр. Крумовград“ ОП 4 „Асфалтиране на път в с. Сърнак“ ОП 5 „Бетонова настилка на махали в Сърнак“

21.05.2018 г.  17:00 ч.

9075647

03.05.2018 г. 

Община Велико Търново

Ремонт на спортна зала „Сава Величков”, находящ се в гр. Велико Търново, ул. „Никола Гинев” №2 – УПИ IV от кв. 237 по плана на гр. Велико Търново

21.05.2018 г.  17:00 ч.

9075646

03.05.2018 г. 

ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура" /НКЖИ/ - София

Ремонт на напречни греди и подновяване на предпазното покритие /1730 м2/ по долния пояс на конструкциите 1 и 3 на моста км 31+230 в междугарието Димитровград север - Димитровград, съгласно Техническата спецификация - Приложение № 1 на Възложителя, включващо следните основните видове работи: - демонтаж на контрарелсите от конструкции №№ 1, 2 и 3 – общо 100 м. и изнасянето им извън пределите на моста; - демонтаж на релсите на конструкция № 1 с дължина 50 м. - демонтаж на релсите на конструкция № 3 с дължина 25 м. - демонтаж на пречещите за обработката на дупките траверси – за конструкция № 1 – 8 броя и за конструкция № 3 – 4 броя. - Премахване на старото антикорозионно покритие и ръждата около дупките в стеблата и обработка с химични средства за почистване на метала – 6 броя с обща квадратура от 1 м2. - Изработка и напасване на планки за консервиране на засегнатите места – 12 броя с размери 200 х 100 х 8 мм. Монтиране на планките чрез електродъгово заваряване. - Монтаж на премахнатите траверси, възстановяване на железния път и полагане на контрарелсите на местата им. - Смяна на констатирани разхлабени нитове с ПАС болтове по конструкцията – 3 бр. - Премахване на компрометираното предпазно покритие на долния пояс на конструкции №№ 1 и 3 до степен на метален блясък (степен Sa3, съгласно ISO 8501-1:1988/Р/) – 1 180 м2. - Полагане на основа (грунд) за новото предпазно покритие. - Полагане на ново предпазно покритие (минимум 2 слоя), изпълнено със съвременни материали, отговарящи на техническите изисквания за мостови конструкции.

18.05.2018 г.  16:45 ч.

9075641

03.05.2018 г. 

Община Земен

«Възстановително-ремонтни работи на сгради – общинска собственост на територията на община Земен»

18.05.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9075640

03.05.2018 г. 

Община Карлово

„Изграждане на ограда за гробищен парк в град Карлово”.

18.05.2018 г.  17:00 ч.

9075639

03.05.2018 г. 

"Софийска вода" АД

Инженеринг с предмет: проектиране, доставка, монтаж, тестови изпитания и въвеждане в експлоатация на скоростна защита на АК Връх 13 на водопровод Искър

22.05.2018 г.  16:30 ч.

9075632

03.05.2018 г. 

Община Русе

Изпълнение на строително - монтажни работи (СМР), по одобрени технически инвестиционни проекти на обект: „Основен ремонт и укрепване на подпорни стени към съоръжение (приемник) за дъждовни води на канал - помпена станция Ялта в УПИ I 5095 - За спортен комплекс, кв. 418, по плана на гр. Русе” – Втори етап: ПОДЕТАП 1 - Участък с дължина 6,6 м., ПОДЕТАП 8 - Участък с дължина 20 и ПОДЕТАП 9 - Участък с дължина 19 м.

21.05.2018 г.  17:30 ч.

9075625

03.05.2018 г. 

Община Поморие

„Благоустрояване на паркови пространства и ремонт на детски площадки на територията на гр.Поморие по три обособени позиции: Обособена позиция № 1 - Ремонт на детска площадка и парково пространство между ул.”Цар Симеон” и ул.”Хан Аспарух”, гр.Поморие; Обособена позиция № 2 - Ремонт на парково пространство и ситуиране на детска площадка между ул.”Княз Борис” и ул.”Иван Вазов”, гр.Поморие; Обособена позиция № 3 – Благоустрояване на парково пространство и ситуиране на детска площадка между ул.”Княз Борис” и ул.”Черковна”, гр.Поморие;

18.05.2018 г.  17:00 ч.

9075623

03.05.2018 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Плевен към ЕСО

Подмяна на мълниезащитно въже с OPGW на ВЛ 110 кV Турлата

29.05.2018 г.  16:30 ч.

9075621

03.05.2018 г. 

Община Пордим

Основен ремонт на Дълготрайни материални активи – обекти, включени в разпределението на средствата за капиталови разходи в община Пордим през 2018г., както следва: „Реконструкция общинска сграда за Център за обществено – обслужващи дейности – с. Вълчитрън“; „Реконструкция спортна площадка – с. Згалево“; „Реконструкция общинска сграда за Здравна служба – с. Борислав“; „Реконструкция Парк със самолет – гр. Пордим“; „Изграждане паркова зона – с. Катерица“.

22.05.2018 г.  16:30 ч.

9075617

03.05.2018 г. 

Мрежови експлоатационен район/МЕР/ ЕАД - Плевен към ЕСО

"Подмяна на мълниезащитно въже с OPGW на ВЛ 110 кV Рупци"

29.05.2018 г.  16:30 ч.

9075612

03.05.2018 г. 

Община Гулянци

Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажните работи на проект „"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на СУ "Асен Златаров" - с. Гиген, община Гулянци”, УПИ ІХ - 664, кв. 60, област Плевен”.

08.05.2018 г.  17:00 ч.

9075610

03.05.2018 г. 

Община Кирково

„Избор на изпълнители за изграждане на канализации и канали за дъждовни води в община Кирково”.Предметът на обществената поръчка се състои в: 1. Изграждане и ОР на тръбни улични канализации за отвеждане на битови отпадни води до септични ями. 2. Изграждане и ОР на тръбни канализации за отвеждане на дъждовни води предизвикващи разрушения на улиците.

18.05.2018 г.  17:00 ч.

9075609

03.05.2018 г. 

Община Казанлък

"Проектиране и препавиране на ул."Княз Мирски" в гр.Казанлък"

18.05.2018 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9075606

03.05.2018 г. 

Община Своге

Основен ремонт на водопроводи и водопроводни съоръжения на територията на община Своге по четири обособени позиции: ОП1- Основен ремонт водопровод с дълж. 400 л.м., местн. Църнярски корита- местн. Голо Бърдо, с.Заселе ОП2- Основен ремонт водопровод с дължина 350 л.м. на ул.Веселин Грозданов, кв. Претварето, с.Реброво ОП3- Основен ремонт водопровод с дълж. 370 л.м. на ул.18 и ул.20 с.Заселе ОП4 -Основен ремонт водопровод с дължина 250 л.м., ул.Виновград, с.Гара Лакатник

21.05.2018 г.  17:30 ч.

9075605

03.05.2018 г. 

Община Бяла, област Варна

Изпълнение на СМР на обект „Спортни площадки за баскетбол, стрийтбол и фитнес на открито град Бяла“

22.05.2018 г.  17:00 ч.

9075601

03.05.2018 г. 

Средно училище /СУ/ - Константин Константинов, гр. Сливен

Извършване на вътрешно преустройство на съществуващата столова към СУ „Константин Константинов“ и превръщането й в регионален учебен център за подготовка по БДП

18.05.2018 г.  16:00 ч.

9075600

03.05.2018 г. 

Химикотехнологичен и металургичен университет /ХТМУ/

Монтаж на PVC дограма в бл. 42a- Студентски град и монтаж на димоуплътнени врати в сграда „А” на ХТМУ. Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Монтаж на PVC дограма в бл. 42a- Студентски град. Обособена позиция № 2: Монтаж на димоуплътнени врати в сграда „А” на ХТМУ.

08.05.2018 г.  16:30 ч.

9075598

03.05.2018 г. 

Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" /МГУ/ - София

„Извършване на текущи и аварийни строително-монтажни работи (СМР) на сградния фонд и прилежащите му площи на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски””

21.05.2018 г.  17:00 ч.

9075590

03.05.2018 г. 

Водоснабдяване и канализация /В и К/ ЕООД - Пловдив

Строително – ремонтни работи на обекти на „ВиК” ЕООД – Пловдив, в т.ч.: • Ремонт на помпена станция „Изток 2”, гр. Пловдив с подобекти: - Командно – административна сграда - Бункерни помпени станции с № 1 до № 11 - Хлораторна сграда - Гаражи и складови помещения • Преустройство на кухненски блок в ПСОВ – Пловдив , химическа лаборатория и архив на направление „Отпадни води” към ЛИК на „ВиК” ЕООД – Пловдив. • Обособяване на нов служебен паркинг с 12 броя паркоместа на територията на „ВиК” ЕООД – Пловдив – управление. Строително – ремонтни работи по отделните обекти се извършват чрез изрично възлагане от Възложителя съобразно нуждите му, при условията на договора. Възложителят ще заплаща възложените строително-ремонтни работи на избрания за изпълнител участник (и на подизпълнителя, ако участникът използва такъв и са изпълнени условията в съответствие с чл. 66 от ЗОП) по банков път, в срок до 30 (тридесет) календарни дни след представяне на необходимите документи за извършения ремонт (приемо-предавателен протокол) и надлежно оформена данъчна фактура, за всеки конкретен обект.

18.05.2018 г.  16:30 ч.

9075580

02.05.2018 г. 

Министерство на младежта и спорта - /Старо наименование - Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/

„Ремонт на съществуващи хангари, съблекални, бани и тоалетни на водна спортна база „Бриз”, гр. Варна.

17.05.2018 г.  17:30 ч.

9075577

02.05.2018 г. 

Водоснабдяване и канализация ООД - Русе

„Изпълнение на СМР за обект: Реконструкция на водопровод Ф60 мм етернит с ПЕВП Ф90/10, с дължина L=512 м, по ул. „Младежка“, с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе“

08.05.2018 г.  17:00 ч.

9075576

02.05.2018 г. 

Община Приморско

Предметът на настоящата обществена поръчка включва ремонт на улици в Община Приморско, в съответствие с Техническата спецификация и Количествено-стойностна сметка на Възложителя. В обхвата на настоящата обществена поръчка са включените видове дейности по обекти: 1. ул. „Иглика“, от ОТ 9 до ОТ 175 гр. Приморско 2.ул. „Хоризонт“ от ОТ 225 до ОТ 235 гр.Приморско 3.ул. „Сирена“ от ОТ 151 до 153 гр.Приморско 4.ул. „Резвая“ от ОТ 211 до 49b гр.Приморско, Подобект - паркинг 5.ул. „Люлин“ от ОТ 139а до ОТ 235 гр.Китен 6. ул.“Пирин“ от ОТ 142а до ОТ 142 гр.Китен, Подобект - паркинг 7. ул.“Петрова нива“ от ОТ 163 до ОТ1 42б гр.Китен

08.05.2018 г.  17:00 ч.

9075575

02.05.2018 г. 

Столична община

Асфалтиране на част от алейната мрежа на територията на Централни софийски гробища

16.05.2018 г.  17:30 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9075569

02.05.2018 г. 

Столична община - Район "Витоша"

Дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка са насочени конкретно към подобряване качеството на части от уличната настилка и прилежащата й инфраструктура в кварталните пространства на територията на Район Витоша - СО, която е в лошо техническо състояние - характеризира се с напуквания и недобре ремонтирани кръпки, а на места са оформени дупки. В изпълнение на възлагането, предмет на настоящата обществена поръчка, определеният Изпълнител, следва да извърши строително-ремонтни работи, включващи комплекс от планирани и икономически ефективни дейности за възстановяване и рехабилитация, както на отделни компрометирани участъци от уличната мрежа на територията на Район Витоша - СО, така и на основни елементи и съоръжения към нея - тротоари и бордюри, с цел удължаване на техния експлоатационен срок, в което число, общоважимо за всички обекти на строителна интервенция и: (1) извършване на демонтажни и земни работи, (2) асфалтови работи и полагане на настилки, (3) ремонтни и възстановителни работи по конструкцията на прилежащите на улиците съоръжения, (4) осигуряване от страна на определения Изпълнител на необходимия човешки и технически ресурс (работна ръка, техника, механизация, съоръжения и материали) за изпълнението на строителните дейности; (5) отстраняване на всички неподходящи материали, почистване на съответния, изпълнен обект и всички свързани с това предвидими и непредвидими работи за приключване на строителството.

17.05.2018 г.  17:00 ч.

9075561

02.05.2018 г. 

Община Созопол

Изграждане на улица „проф.Иван Венедиков” от о.т.171 до 180, местност Буджака, Община Созопол по одобрен проект

18.05.2018 г.  17:00 ч.

9075558

02.05.2018 г. 

Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/

“Ремонт на покрив на административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2”

17.05.2018 г.  17:30 ч.

9075546

02.05.2018 г. 

Община Земен

„Ремонт на пътна мрежа и настилки на територията на община Земен по обособени позиции: Обособена позиция 1 – Ремонт на пътна мрежа и асфалтови настилки в населени места в община Земен – I група Обособена позиция 2 – Ремонт на пътна мрежа и асфалтови настилки в населени места в община Земен – II група “

17.05.2018 г.  17:00 ч.

9075542

02.05.2018 г. 

Столична община - Район "Връбница"

Текуща поддръжка на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Връбница=

17.05.2018 г.  15:00 ч.

9075536

02.05.2018 г. 

Община Петрич

Изграждане на канализационни клонове на улици в с. Първомай, част от обект: „Канализация с. Първомай” – III-ти етап. Подобекти: Клонове: Кл.20 и Кл.22 в квартали кв.13 и кв.12 по плана на с. Първомай.

21.05.2018 г.  17:00 ч.

9075527

02.05.2018 г. 

Столична община - Район "Панчарево"

«Строително-ремонтни работи за ефективно поддържане в нормално експлоатационно състояние на банкети, тротоари и други пътни настилки и съоръжения разположени на територията на район Панчарево-СО»

16.05.2018 г.  17:00 ч.

9075523

02.05.2018 г. 

Община Русе

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Външен асансьор към сградата на „Дневен център за стари хора“, гр.Русе, ул.“Йосиф Цанков“ №47 Местоположение: ж.к. „Дружба“ II, кв.610, УПИ I за поликлиника и поща, идентификатор 63427.4.2084.1

08.05.2018 г.  17:30 ч.

9075522

02.05.2018 г. 

Община Септември

„Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември: подобект: „Реконструкция и рехабилитация на ул."Еледжик" в гр. Септември, община Септември“.

08.05.2018 г.  17:30 ч.

9075519

30.04.2018 г. 

Средно училище /СУ/ "Христо Ясенов" гр. Етрополе

Извършване на ремонтни дейности на общежитието на СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе

15.05.2018 г.  17:00 ч.

             

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9075580

02.05.2018 г. 

Министерство на младежта и спорта - /Старо наименование - Министерство на физическото възпитание и спорта /МФВС/

„Ремонт на съществуващи хангари, съблекални, бани и тоалетни на водна спортна база „Бриз”, гр. Варна.

17.05.2018 г.  17:30 ч.

9075577

02.05.2018 г. 

Водоснабдяване и канализация ООД - Русе

„Изпълнение на СМР за обект: Реконструкция на водопровод Ф60 мм етернит с ПЕВП Ф90/10, с дължина L=512 м, по ул. „Младежка“, с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе“

08.05.2018 г.  17:00 ч.

9075576

02.05.2018 г. 

Община Приморско

Предметът на настоящата обществена поръчка включва ремонт на улици в Община Приморско, в съответствие с Техническата спецификация и Количествено-стойностна сметка на Възложителя. В обхвата на настоящата обществена поръчка са включените видове дейности по обекти: 1. ул. „Иглика“, от ОТ 9 до ОТ 175 гр. Приморско 2.ул. „Хоризонт“ от ОТ 225 до ОТ 235 гр.Приморско 3.ул. „Сирена“ от ОТ 151 до 153 гр.Приморско 4.ул. „Резвая“ от ОТ 211 до 49b гр.Приморско, Подобект - паркинг 5.ул. „Люлин“ от ОТ 139а до ОТ 235 гр.Китен 6. ул.“Пирин“ от ОТ 142а до ОТ 142 гр.Китен, Подобект - паркинг 7. ул.“Петрова нива“ от ОТ 163 до ОТ1 42б гр.Китен

08.05.2018 г.  17:00 ч.

9075575

02.05.2018 г. 

Столична община

Асфалтиране на част от алейната мрежа на територията на Централни софийски гробища

16.05.2018 г.  17:30 ч.

9075569

02.05.2018 г. 

Столична община - Район "Витоша"

Дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка са насочени конкретно към подобряване качеството на части от уличната настилка и прилежащата й инфраструктура в кварталните пространства на територията на Район Витоша - СО, която е в лошо техническо състояние - характеризира се с напуквания и недобре ремонтирани кръпки, а на места са оформени дупки. В изпълнение на възлагането, предмет на настоящата обществена поръчка, определеният Изпълнител, следва да извърши строително-ремонтни работи, включващи комплекс от планирани и икономически ефективни дейности за възстановяване и рехабилитация, както на отделни компрометирани участъци от уличната мрежа на територията на Район Витоша - СО, така и на основни елементи и съоръжения към нея - тротоари и бордюри, с цел удължаване на техния експлоатационен срок, в което число, общоважимо за всички обекти на строителна интервенция и: (1) извършване на демонтажни и земни работи, (2) асфалтови работи и полагане на настилки, (3) ремонтни и възстановителни работи по конструкцията на прилежащите на улиците съоръжения, (4) осигуряване от страна на определения Изпълнител на необходимия човешки и технически ресурс (работна ръка, техника, механизация, съоръжения и материали) за изпълнението на строителните дейности; (5) отстраняване на всички неподходящи материали, почистване на съответния, изпълнен обект и всички свързани с това предвидими и непредвидими работи за приключване на строителството.

17.05.2018 г.  17:00 ч.

9075563

02.05.2018 г. 

Община Свиленград

Строително ремонтни работи на обект ДГ"Слънце", гр.Свиленград за 2018 г.

17.05.2018 г.  17:30 ч.

9075561

02.05.2018 г. 

Община Созопол

Изграждане на улица „проф.Иван Венедиков” от о.т.171 до 180, местност Буджака, Община Созопол по одобрен проект

18.05.2018 г.  17:00 ч.

9075558

02.05.2018 г. 

Агенция за държавна финансова инспекция /АДФИ/

“Ремонт на покрив на административната сграда на Агенция за държавна финансова инспекция в град София, ул. „Леге“ № 2”

17.05.2018 г.  17:30 ч.

9075546

02.05.2018 г. 

Община Земен

„Ремонт на пътна мрежа и настилки на територията на община Земен по обособени позиции: Обособена позиция 1 – Ремонт на пътна мрежа и асфалтови настилки в населени места в община Земен – I група Обособена позиция 2 – Ремонт на пътна мрежа и асфалтови настилки в населени места в община Земен – II група “

17.05.2018 г.  17:00 ч.

9075542

02.05.2018 г. 

Столична община - Район "Връбница"

Текуща поддръжка на пътните съоръжения на територията на Столична община – район „Връбница=

17.05.2018 г.  15:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9075536

02.05.2018 г. 

Община Петрич

Изграждане на канализационни клонове на улици в с. Първомай, част от обект: „Канализация с. Първомай” – III-ти етап. Подобекти: Клонове: Кл.20 и Кл.22 в квартали кв.13 и кв.12 по плана на с. Първомай.

21.05.2018 г.  17:00 ч.

ID

Публикуван на

Възложител

Описание

Срок за получаване нa оферти1

9075527

02.05.2018 г. 

Столична община - Район "Панчарево"

«Строително-ремонтни работи за ефективно поддържане в нормално експлоатационно състояние на банкети, тротоари и други пътни настилки и съоръжения разположени на територията на район Панчарево-СО»

16.05.2018 г.  17:00 ч.

9075523

02.05.2018 г. 

Община Русе

Изпълнение на строителни и монтажни работи на обект „Външен асансьор към сградата на „Дневен център за стари хора“, гр.Русе, ул.“Йосиф Цанков“ №47 Местоположение: ж.к. „Дружба“ II, кв.610, УПИ I за поликлиника и поща, идентификатор 63427.4.2084.1

08.05.2018 г.  17:30 ч.

9075522

02.05.2018 г. 

Община Септември

„Реконструкция и рехабилитация на част от същ. улична мрежа, тротоари, съоръжения и принадлежности към тях в община Септември: подобект: „Реконструкция и рехабилитация на ул."Еледжик" в гр. Септември, община Септември“.

08.05.2018 г.  17:30 ч.

9075519

30.04.2018 г. 

Средно училище /СУ/ "Христо Ясенов" гр. Етрополе

Извършване на ремонтни дейности на общежитието на СУ „Христо Ясенов“ – Етрополе

15.05.2018 г.  17:00 ч.

9075510

30.04.2018 г. 

Кметство с. Николово, община Русе

„Извършване на СМР - изкърпване и преасфалтиране на общински пътища и улична мрежа на територията на кметство с. Николово, община Русе“

04.05.2018 г.  17:00 ч.

9075508

30.04.2018 г. 

Община Крушари, област Добрич

„Изграждане на Лапидариум в с. Крушари по проект 15.2.1.123 "Трансграничен съюз в сянката на историята, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България“. Кратко описание: Обектът на строителството е определен на ІV-та категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 4, б. "г" от ЗУТ и чл. 8, ал. 4 от Наредба №1 за номенклатурата на видовете строежи, съгласно Разрешение за строеж № 09/24.09.2015г., в сила от 19.10.2015г. Кратко описание: В прилежащо пространство до административната сграда на община Крушари ще бъде изграден „ Лапидариум“ на площ от 1 дка в част от УПИ ХІІ, кв. 30, ПИ с идентификатор 40097.501.640 по КК с. Крушари по плана на с. Крушари, с административен адрес с. Крушари , ул. „ Девети септември“ № 3-А, община Крушари, област Добрич. Изграждането на „ Лапидариум“ ще се извърши чрез частична реконструкция на съществуващ терен съгласно Техническия проект. В обекта „Лапидариум“ ще бъдат изложени откритите в късно-античното селище „Залдапа“ артефакти. Към настоящия момент площта е залесена с дървесна растителност и храсти и има предназначението на парково пространство. Реконструкцията на съществуващата паркова площ включва най- общо изпълнението на следните видове работи: - демонтаж на съществуващи бетонови основи; - демонтаж на плоча на кладенец; - демонтаж на асфалтова настилка и бордюри; - демонтаж на стари шапки върху съществуващи колони; - демонтаж на метални пана върху колоните; - запълване на кладенец; - направи на армиран бетон; - направа на скрит бордюр; - направа и монтаж на месингови информационни табели; - изграждане на нов плочник, на настилки и паважни ивици; - изграждане на нов цветарник; - изграждане на бетонов цокъл и основа за нова ограда; - облицовка на колони; - боядисване на елементи; - санитарна резитба; - премахване на съществуваща тревна настилка и стари плодни дървета; - затревяване с подходящи тревни смески; - изграждане на жив плет; - засаждане на дървета, храсти и цветя.

16.05.2018 г.  17:00 ч.

9075507

30.04.2018 г. 

Община Варна

“Благоустрояване на ПИ 10135.1506.35 по КК, кв. 136 по плана на 7 м.р., находящо се до сградата на Юнашки салон на бул. „Христо Ботев“ и ул. „Бачо Киро“, гр. Варна”

18.05.2018 г.  17:30 ч.

9075500

30.04.2018 г. 

Община Борован

„Извършване на СМР по 2 обособени позиции: Обособена позиция 1 “Частичен ремонт на преливник-смяна на основния изпускател ф 400 и почистване на отводнителния канал на язовир „Езерска падина“; Обособена позиция 2 “Частично възстановяване на язовирна стена. Направа на втори преливник на язовир „Гарвански геран“

15.05.2018 г.  17:00 ч.

9075480

30.04.2018 г. 

Община Кирково

„Избор на изпълнители за изграждане на подпорни стени и водостоци в община Кирково”.Предметът на обществената поръчка се състои в: 1. Направа на водостоци по общински пътища и улици за елиминиране на разрушителното действие на течащите дъждовни води върху общинските пътища и улици. 2. ОР на съществуващи водостоци, които са деформирани или частично разрушени и представляват опасност за движещите се ППС по общинските пътища и улици. 3. Изпълнение на подпорни стени за укрепване на компрометирани участъци от общинските пътища и улици. 4. ОР на съществуващи подпорни стени по общинските пътища и улици, които са деформирани или частично разрушени и допълнителното укрепване и възстановяването им е наложително за запазване целостта на общинския път или улица.

03.05.2018 г.  17:00 ч.

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

16 май 2018 г.

Крайният срок, до който студенти и работодатели могат ...

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР ...