Обучения

СПРАВКА ЗА ОБУЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ КСБ ЧРЕЗ „СТРОИТЕЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ“ ЕАД И ГРАФИК НА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ОБУЧЕНИЯ И КУРСОВЕ

            1. Информация за служителите от фирми членове на КСБ и вписани в ЦПРС, преминали обучение, организирано от Камара на строителите в България чрез „Строителна квалификация“ ЕАД

• От началото на годината до 22.03.2018 г. лицата, преминали през обучения по темите „Длъжности лица по безопасност и здраве при работа", „Координатор по безопасност и здраве в строителството" и  „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност" съгласно Закона за безопасните условия на труд са общо 1 658, разпределени както следва:

Областно представителство на КСБ

Брой фирми, вписани в ЦПРСТ

към 27.02.2018 г.

Брой служители от вписани в ЦПРСТ фирми, реално обучени по ЗБУТ от „Строителна квалификация“ ЕАД

 

Бургас

372

84

 

Варна

444

151

 

Велико Търново

129

85

 

Габрово

63

93

 

Добрич

104

79

 

Кюстендил

46

107

 

Ловеч

43

93

 

Пазарджик

101

41

 

Плевен

81

190

 

Пловдив

439

70

 

Силистра

40

87

 

Смолян

92

182

 

София

1 727

187

 

Стара Загора

226

209

ОБЩО: 1 658

Брой служители от строителни фирми, преминали през платени специализирани курсове за подобряване и актуализиране на знанията и уменията при управление в строителството:

  1. Проект мениджъри – 5 лица
  2. Строителни скелета, провеждано в партньорство с Българска скеле асоциация – 14 лица
  3. Управление на строителни отпадъци – общо 55 лица, преминали през курсове, организирани в Областните представителства на КСБ в градовете Сливен, София, Стара Загора и Плевен

ОБЩО: 74 лица

2. График на организираните обучения и курсове от „Строителна квалификация“ ЕАД до края на м. март и април 2018 г.

МЕСЕЦ МАРТ

ЗБУТ:

№          

Областно представителство на КСБ

Брой фирми, вписани в ЦПРСТ към 27.21.2018 г.

Дата на провеждане

Лектор

 

София

1 727

23.03.2018 г.

доц. д-р Лъчезар Хрисчев

УАСГ

 

Благоевград

198

23.03.2018 г.

доц.д-р Венцислав Стоянов

декан на Строителен факултет

ВСУ „Любен каравелов

МЕСЕЦ АПРИЛ:

ЗБУТ:

Областно представителство на КСБ

Брой фирми, вписани в ЦПРСТ към 29.01.2018 г.

Дата на провеждане

Лектор

 

Шумен

82

13.04.2018 г.

доц. д-р Лъчезар Хрисчев

УАСГ

 

София

1 727

17.04.2018 г.

доц.д-р Венцислав Стоянов

декан на Строителен факултет

ВСУ „Любен каравелов

 

Разград

38

19.04.2018 г.

доц.д-р Венцислав Стоянов

декан на Строителен факултет

ВСУ „Любен каравелов

 

Варна

444

24.04.2018 г.

доц.д-р Венцислав Стоянов

декан на Строителен факултет

ВСУ „Любен каравелов“

 

Търговище

41

27.04.2018 г.

доц. д-р Лъчезар Хрисчев

УАСГ

 

Монтана

34

30.04.2018

доц. д-р Лъчезар Хрисчев

УАСГ

Специализирани платени курсове за подобряване и актуализиране на знанията и уменията при управление в строителството:

Областно представителство на КСБ

Тема на курса

Дата на провеждане

Лектор

 

Варна

Управление на строителни отпадъци

24.04.2018 г.

доц.д-р Венцеслав Стоянов

декан на Строителен факултет

ВСУ „Любен каравелов“

22.03.2018 г.

16 май 2018 г.

Крайният срок, до който студенти и работодатели могат ...

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР ...