Обществени поръчки


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (848461)

Възложител:

Община Казанлък

Получен на:

23.05.2018 г. 

Преписка:

00119-2018-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Изграждане и реконструкция на улици в гр.Казанлък, неселените места в община Казанлък и общинската пътна мрежа.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (848412)

Възложител:

Община Горна Оряховица

Получен на:

23.05.2018 г. 

Преписка:

00413-2018-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

"Модернизация и внедряване мерки за енергийна ефективност на ЦДГ „Първи юни”, гр.Горна Оряховица


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (848371)

Възложител:

Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерство на правосъдието

Получен на:

23.05.2018 г. 

Преписка:

02030-2018-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт и реконструкция на покрива и подпокривното пространство на централен корпус северно крило на сграда с идентификатор 68134.512.155.1 при затвора - гр. София, УПИ I-1039, кв. 50


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (848339)

Възложител:

Министерски съвет /МС/ на Република България /РБ/

Получен на:

23.05.2018 г. 

Преписка:

00270-2018-0015

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на Вила 2 за представителни нужди в обект „Шабла““


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (848289)

Възложител:

Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Перник

Получен на:

23.05.2018 г. 

Преписка:

00145-2018-0059

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонтно възстановителни работи, по две обособени позиции на ТП на НОИ-Перник“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (848169)

Възложител:

Община Пловдив

Получен на:

22.05.2018 г. 

Преписка:

00267-2018-0057

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Текущ ремонт на настилки по общински пътища на територията на Община Пловдив“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (848167)

Възложител:

Българско национално радио /БНР/

Получен на:

22.05.2018 г. 

Преписка:

00349-2018-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изграждане на подпорна стена за нуждите на регионална радиостанция на БНР в гр. Шумен“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (848117)

Възложител:

Община Антоново, област Търговище

Получен на:

22.05.2018 г. 

Преписка:

00911-2018-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Проектиране и изпълнение на основен ремонт на улици в населени места в община Антоново по обособени позиции”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (848083)

Възложител:

Община Ардино

Получен на:

22.05.2018 г. 

Преписка:

00532-2018-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на подпорни стени в гр. Ардино

Описание:

Ремонт на подпорни стени на три нива на ул. Бели брези, гр. Ардино


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (848060)

Възложител:

Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров-1895“ гр. Дулово

Получен на:

22.05.2018 г. 

Преписка:

05605-2018-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на читалище „Никола Йонков Вапцаров- 1895“ в т.ч. въвеждане мерки за енергийна ефективност, поземлен имот с идентификатор 24030.501.697, кв.37, гр. Дулово“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (848024)

Възложител:

Областна администрация - област Смолян

Получен на:

21.05.2018 г. 

Преписка:

01044-2018-0004

Процедура:

Открита процедура

Име:

„СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ: ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ „РУДОЗЕМ-КСАНТИ“ И ПОДХОДЕН ПЪТ“

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (847987)

Възложител:

Агенция по геодезия, картография и кадастър /АГКК/

Получен на:

21.05.2018 г. 

Преписка:

01055-2018-0008

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Извършване на основни и текущи ремонти в сгради на Агенция по геодезия, картография и кадастър (АГКК)“ по обособени позиции


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (847971)

Възложител:

Община Медковец

Получен на:

21.05.2018 г. 

Преписка:

00946-2018-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Избор на изпълнител за строително монтажни работи по сграда и прилежащи пространства на СОУ „Отец Паисий“, с. Медковец“.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (847959)

Възложител:

Община Хитрино

Получен на:

21.05.2018 г. 

Преписка:

00172-2018-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълн. на ремонтни дейности и подобр. на прилеж. простр. към СОУ „Д-р Петър Берон“ в с. Хитрино, общ. Хитрино в рамките на проект: „Достъпна и привлекателна образователна инфраструктура ............

Описание:

Предмет на настоящата обществена поръчка е подобряване на прилежащите пространства към СОУ „Д-р Петър Берон“ в с. Хитрино.

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (847931)

Възложител:

Община Чепеларе

Получен на:

21.05.2018 г. 

Преписка:

00064-2018-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Избор на изпълнител за изпълнение на инженеринг – проектиране, ведно с авторски надзор и изпълнение на строителство на проект „ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ И ... Продължава в Раздел II.1.2


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (847921)

Възложител:

Община Кнежа

Получен на:

21.05.2018 г. 

Преписка:

00672-2018-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

"Асфалтиране на улици от капиталовата програма на Община Кнежа за 2018 година"


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (847919)

Възложител:

Община Мъглиж

Получен на:

21.05.2018 г. 

Преписка:

01073-2018-0003

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

Изпълнение на обект: „Укрепване на два броя свлачища на път SZR 1081-IV с.Тулово – гр.Мъглиж – с.Селце“.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (847910)

Възложител:

Община Съединение

Получен на:

21.05.2018 г. 

Преписка:

00835-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Преустройство на съществуваща сграда на СУ „Христо Ботев”, гр. Съединение за нуждите на спортните обекти, спортни площадки и вертикална планировка – втори етап”


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (847853)

Възложител:

Пристанищна инфраструктура ДП - Териториално поделение-клон Русе

Получен на:

21.05.2018 г. 

Преписка:

01158-2018-0012

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Инженеринг - рехабилитация на подкранови релсови пътища на източен и западен кей в пристанищен терминал Русе-изток“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (847827)

Възложител:

Община Враца

Получен на:

21.05.2018 г. 

Преписка:

00814-2018-0016

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущ ремонт на общинска пътна мрежа 2018 година“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (847804)

Възложител:

Община Белица

Получен на:

18.05.2018 г. 

Преписка:

00196-2018-0020

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Изграждане на Водопровод от м. Чирек до с. Лютово“


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (847765)

Възложител:

ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/

Получен на:

18.05.2018 г. 

Преписка:

01467-2018-0045

Процедура:

Открита процедура

Име:

Строително-монтажни работи за направа на ламаринени покриви на трафопостове, собственост на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, на територията на регион София и София област

   

Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (847763)

Възложител:

ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/

Получен на:

18.05.2018 г. 

Преписка:

01467-2018-0046

Процедура:

Открита процедура

Име:

Аварийни и планови строит.-ремонтни работи по част архитектурно-строит.,конструктивна и хидроизолация на трафoпостове на терит.обслужвана от ЧЕЗ Разпределение България АД-направ. гр.София и София обл.


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (847761)

Възложител:

ЧЕЗ Разпределение България АД - /Старо наименование Електроразпределение - Столично АД/

Получен на:

18.05.2018 г. 

Преписка:

01467-2018-0044

Процедура:

Открита процедура

Име:

Реконструкция и ново изграждане на кабелни мрежи средно и ниско напрежение – на територията на град София и София област


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (847757)

Възложител:

Община Симитли

Получен на:

18.05.2018 г. 

Преписка:

00895-2018-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Ремонт на улици на територията на община Симитли


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (847724)

Възложител:

Община Никопол

Получен на:

18.05.2018 г. 

Преписка:

00402-2018-0002

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ВКЛЮЧЕНИ В КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА ЗА 2018 НА ОБЩИНА НИКОПОЛ“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (847677)

Възложител:

Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Монтана

Получен на:

18.05.2018 г. 

Преписка:

00145-2018-0057

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг (проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР) за подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на ТП на НОИ - Монтана


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (847640)

Възложител:

Община Мъглиж

Получен на:

18.05.2018 г. 

Преписка:

01073-2018-0002

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

Изпълнение на обект: „Аварийно възстановяване, укрепване и обезопасяване на участъци от общински път SZR 1081– с.Тулово – гр.Мъглиж – с.Селце, община Мъглиж“. Продължение от раздел IV.6:От друга страна подготовката на документацията, организирането и провеждането на публично състезание по ЗОП е дълъг и сложен процес, който в най-добрия случая би отнел 3 месеца при условие, че нито едно от решенията на възложителя не бъде обжалвано пред КЗК и ВАС. А дори този минимален срок е време, с което не разполагаме. Поради тази причина и за да бъде защитен обществения интерес, единствената реална алтернатива е да бъде сключен договор по реда на ЗОП и публичните средства да бъдат разходвани прозрачно и законосъобразно, е провеждането на процедура по реда на чл.182, ал.1, т.1 от ЗОП. Настоящата поръчка ще се проведе при условията на чл.65, т.1 от ППЗОП, т.е. без да се прилагат чл.64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП, като договорът ще бъде сключен с "Копекс и Ко” ЕООД гр.София, ЕИК 175219757.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (847635)

Възложител:

Община Дулово

Получен на:

18.05.2018 г. 

Преписка:

00043-2018-0010

Процедура:

Публично състезание

Име:

“Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в гр. Дулово”, финансирана по Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Програма за развитие на селските райони 2014-2020

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (847604)

Възложител:

Община Дулово

Получен на:

18.05.2018 г. 

Преписка:

00043-2018-0009

Процедура:

Публично състезание

Име:

“Основен ремонт на сградите на СОУ „Васил Левски”, гр. Дулово, с внедряване на мерки за енергийна ефективност ”

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (847600)

Възложител:

Държавна агенция - Технически операции /ДАТО/

Получен на:

18.05.2018 г. 

Преписка:

04892-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване на строително-монтажни и строително-ремонтни работи в сгради на Държавна агенция "Технически операции", по обособени позиции: обособена позиция № 2 – „Ремонт на помещения в УЦ „Искър”


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (847590)

Възложител:

Топлофикация - Русе ЕАД

Получен на:

18.05.2018 г. 

Преписка:

00678-2018-0017

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

Проектиране,доставки и изграждане на система за мониторинг и управление на инсталация за очистване на димни газове от серни окиси, генерирани от парогенератори ст.№4 и ст.№5 в ТЕЦ Русе Изток по техническо задание


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (847546)

Възложител:

Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Видин

Получен на:

18.05.2018 г. 

Преписка:

00145-2018-0056

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Текущи ремонти в части от административната сграда на ТП на НОИ Видин по три обособени позиции“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

16 май 2018 г.

Крайният срок, до който студенти и работодатели могат ...

Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности“ – МВР ...