Обществени поръчки


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (858156)

Възложител:

Община Самуил

Получен на:

19.07.2018 г. 

Преписка:

00244-2018-0007 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„РЕМОНТ И ОБОРУДВАНЕ НА ЗАЖИТЕНО ЖИЛИЩЕ ЗА ХОРА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ В С.БОГОМИЛЦИ, ОБЩИНА САМУИЛ I - ВИ ЕТАП“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (858076)

Възложител:

Община Свиленград

Получен на:

19.07.2018 г. 

Преписка:

00040-2018-0025 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция на улична мрежа в Община Свиленград“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (858037)

Възложител:

Областна администрация област/ОА/ - Ловеч

Получен на:

19.07.2018 г. 

Преписка:

01653-2018-0002 

Процедура:

Публично състезание

Име:

СПЕШНИ НЕОТЛОЖНИ АВАРИЙНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ, СВЪРЗАНИ С ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОВОДИМОСТТА НА Р.ОСЪМ В РАЙОНА НА ПЪТ II-35(KM 53+000),С ЦЕЛ БОРБА С ПОСЛЕДИЦИ ОТ БЕДСТВИЯ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ

 


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (857889)

Възложител:

Община Николаево

Получен на:

18.07.2018 г. 

Преписка:

00674-2018-0005 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на строителство по проект: „Реконструкция и ремонт на сградата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и прилежащото пространство“, осъществяван по ПРСР 2014-2020 г.“

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (857863)

Възложител:

Градска художествена галерия, гр. Пловдив

Получен на:

18.07.2018 г. 

Преписка:

04295-2018-0002 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Реставрация и реновиране на Градска художествена галерия – Пловдив


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (857836)

Възложител:

Община Долна Митрополия

Получен на:

18.07.2018 г. 

Преписка:

00601-2018-0004 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Рехабилитация на общинска пътна мрежа на PVN 1041, PVN2046 и PVN 1042 по три обособени позиции"


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (857701)

Възложител:

"Национална Електрическа Компания" /НЕК/ ЕАД

Получен на:

17.07.2018 г. 

Преписка:

00026-2018-0042

Процедура:

Публично състезание

Име:

“Изграждане защита на водния откос на яз.стена „Белмекен“ между берма 1 и корона стена“ в две обособени позиции


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (857634)

Възложител:

Община Луковит

Получен на:

17.07.2018 г. 

Преписка:

00369-2018-0007

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Луковит”:

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (857613)

Възложител:

Община Дупница

Получен на:

17.07.2018 г. 

Преписка:

00418-2018-0020

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ НА ОБЕКТИ ПО ПРОЕКТ BG16RFOP001-1.029-0004 „ВЪВЕЖДАНЕ НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ МЕРКИ В МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР.ДУПНИЦА,ОБЩИНА ДУПНИЦА ”, ПО ОПРР, „УИГР“,ИПГВР 2014-2020

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (857590)

Възложител:

Община Петрич

Получен на:

17.07.2018 г. 

Преписка:

00212-2018-0019

Процедура:

Публично състезание

Име:

“РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА В МУЗЕЙ В УПИ XLIV 603.1710, кв. 53, гр. Петрич”

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (857578)

Възложител:

Община Самуил

Получен на:

17.07.2018 г. 

Преписка:

00244-2018-0006

Процедура:

Публично състезание

Име:

"Текущ ремонт на обществено - обслужваща сграда на ул. Васил Левски №31 в с.Самуил за нуждите на социално предприятие"

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (857546)

Възложител:

Народно читалище "Св. Св. Кирил и Методий - 1908" гр. Раковски

Получен на:

17.07.2018 г. 

Преписка:

05560-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Обновяване и модернизация на читалище НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“

Особености:

 


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (857502)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

16.07.2018 г. 

Преписка:

00109-2018-0039

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, по проект „Обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Благоевград”, Договор № BG16RFOP001-1.008-0007-С01/17.04.2018 г, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 ”Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020”, Инвестиционен приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради”, Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.” за Многофамилна жилищна сграда с административен адрес гр. Благоевград, ул. „Христо Ботев" № 2, 4, 6

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (857497)

Възложител:

Университет по архитектура, строителство и геодезия /УАСГ/

Получен на:

16.07.2018 г. 

Преписка:

00859-2018-0003

Процедура:

Публично състезание

Име:

Строително - ремонтни работи, включително аварийна и текуща поддръжка на сградния фонд на УАСГ – гр. София


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (857495)

Възложител:

Народно читалище "Неофит Рилски 1872 - гр. Тръстеник

Получен на:

16.07.2018 г. 

Преписка:

05697-2018-0001

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Изпълнение на СМР за реконструкция и модернизация на Народно читалище "Неофит Рилски 1872", гр. Тръстеник, община Долна Митрополия по ПРСР 2014-2020 г.“

Особености:


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (857487)

Възложител:

Община Исперих

Получен на:

16.07.2018 г. 

Преписка:

00864-2018-0011

Процедура:

Публично състезание

Име:

"Рехабилитация на улична мрежа в гр. Исперих, по 2 (две) обособени позиции"


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (857445)

Възложител:

Община Павликени

Получен на:

16.07.2018 г. 

Преписка:

00039-2018-0013

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Реконструкция, саниране и газификация на народно читалище „Братство-1884“ – гр.Павликени, намиращ се в УПИ XVIII, кв.51“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (857273)

Възложител:

Община Стара Загора

Получен на:

13.07.2018 г. 

Преписка:

00774-2018-0029

Процедура:

Публично състезание

Име:

"Основен ремонт и обновяване на „Къща на Николай Лилиев“ и плътна ограда“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (857268)

Възложител:

Община Смолян

Получен на:

13.07.2018 г. 

Преписка:

00092-2018-0008

Процедура:

Публично състезание

Име:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНАТА ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА НА С. ГЕЛА, ОБЩИНА СМОЛЯН“.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (857198)

Възложител:

Тракийски университет - Стара Загора

Получен на:

13.07.2018 г. 

Преписка:

00373-2018-0027

Процедура:

Публично състезание

Име:

Извършване на текущи ремонти в сградата на Морфологичен блок за нуждите на Медицински факултет на Тракийски университет гр. Стара Загора


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (857176)

Възложител:

Община Гоце Делчев

Получен на:

13.07.2018 г. 

Преписка:

00098-2018-0004

Процедура:

Публично състезание

Име:

Смяна на водопроводната мрежа по улици в югозападната част, включени в интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Гоце Делчев- I етап


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (857052)

Възложител:

Община Бойчиновци

Получен на:

12.07.2018 г. 

Преписка:

00717-2018-0005 

Процедура:

Публично състезание

Име:

РЕМОНТ НА УЛИЦИ И ОБЩИНСКИ ПЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОЙЧИНОВЦИ-2018 г.


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (856980)

Възложител:

Община Сапарева баня

Получен на:

12.07.2018 г. 

Преписка:

00761-2018-0002 

Процедура:

Пряко договаряне

Име:

Направа на резервоар за минерална вода и довеждащ и отвеждащ водопровод- град Сапарева баня


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (856955)

Възложител:

Община Несебър

Получен на:

12.07.2018 г. 

Преписка:

00126-2018-0016 

Процедура:

Публично състезание

Име:

,,Изграждане на обществен селищен парк с открити обекти за спортни дейности и площадка за игра с обособени етапи за строителство съгл. чл. 152, ал. 2 от ЗУТ, а именно: обслужваща сграда- етап 1, спор


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (856945)

Възложител:

Главна дирекция "Гранична полиция" /ГДГП/ - МВР

Получен на:

12.07.2018 г. 

Преписка:

02849-2018-0023 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на административната сграда на 03 група ГПК от БГПК – Созопол в град Варна”


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (856877)

Възложител:

Община Велинград

Получен на:

12.07.2018 г. 

Преписка:

00156-2018-0028 

Процедура:

Публично състезание

Име:

Избор на изпълнител на строително-монтажните работи на проект „Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по улици – „Осми март“, „3-ти март“, „Буков дол“, „Милош Папарков“ и „Христо Смирненски“"


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (856861)

Възложител:

Териториално поделение "Социално осигуряване" на Национален осигурителен институт /ТП на НОИ/ - Видин

Получен на:

12.07.2018 г. 

Преписка:

00145-2018-0105 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Доставка и монтаж на мълниезащитна инсталация на административната сграда на ТП на НОИ- Видин“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (856852)

Възложител:

Община Момчилград

Получен на:

12.07.2018 г. 

Преписка:

00239-2018-0004 

Процедура:

Публично състезание

Име:

„ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СМР ПО ПРОЕКТ: „БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА УЛИЦИ В КВАРТАЛИ 103, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ГР. МОМЧИЛГРАД“


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (856846)

Възложител:

Община Провадия

Получен на:

11.07.2018 г. 

Преписка:

00392-2018-0016 

Процедура:

Открита процедура

Име:

Рехабилитация на улична мрежа в гр. Провадия

Особености:


Водещ документ:

Решение за откриване на процедура (ЗОП) (856794)

Възложител:

Община Благоевград

Получен на:

11.07.2018 г. 

Преписка:

00109-2018-0037

Процедура:

Договаряне без предварително обявление (Директива 2014/24/ЕС)

Име:

„Извършване на текущи ремонти на територията на община Благоевград по обособени позиции: Обособена позиция № 1 Текущ ремонт на Детски градини; Обособена позиция № 2 Текущ ремонт на Дневни детски ясли“.


Водещ документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (856734)

Възложител:

Община Аврен, област Варна

Получен на:

11.07.2018 г. 

Преписка:

00900-2018-0005

Процедура:

Публично състезание

Име:

Проектиране, авторски надзор и изпълнение на строеж /инженеринг/ за обекти на територията на Община Аврен, по обособени позиции


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (856693)

Възложител:

Пристанищна инфраструктура ДП - Териториално поделение-клон Русе

Получен на:

11.07.2018 г. 

Преписка:

01158-2018-0017

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Извършване рехабилитация на подкранов релсов път в І-ви участък на пристанищен терминал Русе-запад“


Водещ документ:

Обявление за поръчка - комунални услуги (Директива 2014/25/ЕС/ЗОП) (856638)

Възложител:

Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево

Получен на:

11.07.2018 г. 

Преписка:

00265-2018-0100

Процедура:

Публично състезание

Име:

„Ремонт на подстанция „Брикетна“ - рудник „Трояново-1“

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

До
браншовите и регионалните организации,
сдруженията на предприемачите ...

26.06.2018

По решение на министъра на регионалното развитие и ...